معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کلیدواژه‌ها