ارتباط بین سن اولین زایش و عملکرد شیردهی گاو هلشتاین در گله‌های منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاوری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سن اولین زایش گله‌های شاخص هلشتاین با تولید شیر و ترکیبات آن بود. داده‌ها از 9 گله و شامل 38702 رأس گاو دارای رکورد  از سال‌های زایش 1380 تا 1398 که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی جمع‌آوری‌شده بود جهت آنالیز استفاده شد. ارتباط بین سن اولین زایش با تولید و ترکیبات شیر با آنالیز رگرسیون تعیین شد و همبستگی صفات تولیدی و سن اولین زایش بررسی گردید. سن اولین زایش اثر معنی‌داری بر همه صفات مورد بررسی ازجمله تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین داشت. همبستگی بین تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین با سن اولین زایش منفی و به ترتیب برابر 0/6139-، 0/01906- و 0/07018- بود. بررسی داده ­های به دست آمده از گله‌های مورد نظر نشان داد که سن اولین زایش کم تر از 21 ماه اثر منفی روی تولید شیر و چربی و پروتئین دارد و با افزایش سن اولین زایش از 21 تا 23 ماه تولید شیر و مقدار چربی و پروتئین افزایش‌یافته و از 25 تا 38 ماه، مقدار چربی و پروتئین روند کاهشی نامنظمی داشت. با توجه به نتایج به دست آمده سن بهینه اولین زایش 22 ماه(21 تا 23 ماه) پیشنهاد می گردد و کاهش آن در گله ها به 22 ماه به نظر می رسد بتواند یک روش مدیریتی مؤثر در کاهش هزینه ها و افزایش تولید شیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Associations between age at first calving and lactation performance of Holstein cows in selected Iranian herds

نویسندگان [English]

 • Hossein Babaei kouros 1
 • Davood Zahmatkesh 1
 • Zahra Azizi 2
 • Rostam Pahlevan 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan , Zanjan, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between age at first calving with milk production and its composition in Holstein dairy herds. Recorded data from nine Holstein flocks including 38702 head from 2002 to 2020, which were collected by the Iranian Animal Breeding Center, were used for analysis. The relationship between age at first calving with milk production milk composition was determined by regression analysis and the correlation between these traits were investigated. Age at first calving had a significant effect on all studied traits including milk production, milk fat and protein yield. The correlation between milk production, milk fat and protein yield with age at first calving was -0.61390, -0.0190906 and -0.07018, respectively. The results show that the age at first calving less than 21 months has a negative effect on milk production, mild fat and protein content and with increasing age at first calving from 21 to 23 months increases milk production and fat and protein yield and from 25 months to 38 fat and protein yield decreased irregularly trend. According to the results, the optimal age at first calving is 22 months (21 to 23 months) and it seems that reducing it to 22 months in herds can be an effective management method in reducing costs and increasing milk production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Age at first calving
 • Milk production
 • Correlation
 • Milk component
 1. اسماعیلی ­زاده، ع.؛ میرایی­ آشتیانی، ر. و روزبهان، ی.، بررسی تولید شیر و چربی و برخی از صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در گاوداری‌های اطراف یزد. مجله پژوهش و سازندگی. شماره­ های 56 و 57، صفحات 25 تا 31.
 2. بیطرف ­ثانی، م.؛ اسلمی ­نژاد، ع.ا. و سیددخت، ع.، 1392. ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. جلد 5، شماره 1، صفحات 62 تا 68.
 3. حسین ­پورمشهدی، م.، 1387. ارزیابی ژنتیکی صفات تولید شیر در گاو‌های هلشتاین ایران. سومین کنگره علوم دامی کشور. صفحات 839 تا 841.
 4. خلج ­زاده، س.، 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تأثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین. نشریه علوم دامی. شماره 103، صفحات 15 تا 24.
 5. داستانیان، و.؛ خلج­ زاده، س. و صیادنژاد، م.ب.، 1395. تجزیه ژنتیکی صفت شیر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران در استان‌های مختلف کشور. نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی. شماره 111، صفحات 15 تا 24.
 6. رزم ­کبیر، م.؛ نجاتی ­جوارمی، ا.؛ مرادی­ شهربابک، م. ؛ رشیدی، ا .و صیادنژاد، م.ب.، 1388. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران. شماره 40، صفحات 7 تا
 7. رهبر، ر.، 1396. تأثیر سن اولین زایش برصفات فاصله گوساله ­زایی و طول دوره خشکی گاوهای هلشتاین. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 57 تا 64.
 8. رهبر، ر.، 1398. تأثیر سن اولین زایش بر عملکرد، مؤلفه‌های واریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان اصفهان. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 4، صفحات 53 تا 60.
 9. فرجی ­آروق، ه.؛ طهمورث­ پور، م.؛ نصرتی، م. و صیادنژاد، م.ب.، 1389. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره. دومین کنگره علوم دامی کشور. صفحات 2997 تا 3001.
 10. هنرور، م.؛ مرادی ­شهربابک، م. و میرایی ­آشتیانی، ر.، 1383. بررسی پارامترهای صفات تولیدمثلی و رابطه آن با تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران اولین کنگره علوم دامی کشور. صفحات 685 تا 688.
 11. یونسی، ن.پ.، 1394. اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه‌خشک ایران. نشریه علوم دامی. شماره 109، صفحات 143 تا 152.
 12. Boulton, A.C.; Rushton, J. and Wathes, D.C., 2015. Analysis of the management and costs associated with rearing pregnant dairy heifers in the UK from conception to calving. Open Journal of Animal Science. 5, pp: 474-485.
 13. Cooke, J.S.; Cheng, Z.; Bourne, N.E. and Wathes, D.C., 2013. Association between growth rates, age at first calving and subsequent fertility, milk production and survival in Holstein-Friesian heifers, Open Journal of Animal Science. Vol. 3, pp: 1-12.
 14. Curran, R.D.; Weigel, K.A.; Hoffman, P.C.; Marshall, J.A.; Kuzdas, C.K. and Coblentz, W.K., 2013. Relationships between age at first calving; herd management criteria; and lifetime milk, fat, and protein production in Holstein cattle. The Professional Animal Scientist. 29, pp: 1-9.
 15. Dematawewa, C. and Berger, P., 1998. Genetic and phenotypic parameters for 305-day yield, fertility, and survival in Holsteins. Journal of dairy science. Vol 81, pp: 2700-2709.
 16. Evans, R.D.; Dillon, P.; Buckley, F.; Berry, D.P.; Wallace, M.; Ducrocq, V. and Garrick, D., 2006. Trends in milk production, calving rate and survival of cows in 14 Irish dairy herds as a result of the introgression of Holstein-Friesian genes. Animal Science. 82, pp: 423-433.
 17. Gardner, R.; Smith, L. and Park, R., 1988. Feeding and management of dairy heifers for optimal lifetime productivity. Journal of Dairy Science. 71, pp: 996-999.
 18. Gavan, C.; Dragan, F. and Montorga, V., 2014. Age of first calving and subsequent fertility and survival in Holstein Friesian cattle. Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies. 47, pp: 37-40.
 19. Gröhn, Y. and Rajala-Schultz, P., 2000. Epidemiology of reproductive performance in dairy cows. Animal reproduction science. 60, pp: 605-614.
 20. Hare, E.; Norman, H. and Wright, J., 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breeds in the United States. Journal of dairy science. Vol. 89, pp: 365-370.
 21. Heinrichs, A.J., 1993. Raising dairy replacements to meet the needs of the 21st century. Journal of dairy science. 76, pp: 3179-3187.
 22. Hoffman, P., 1997. Optimum body size of Holstein replacement heifers. Journal of Animal Science. Vol. 75, pp: 836-845.
 23. Krpalkova, l.; Syrucek, J.; Kvapilik, J. and Burdych, J.; 2017. Analysis of milk production, age of first calving, calving interval and economic parameters in dairy cattle management. Mljekarstvo. Vol. 67, pp: 58-70.
 24. McCarthy, S.; Horan, B.; Dillon, P.; O’connor, P.; Rath, M. and Shalloo, L., 2007. Economic comparison of divergent strains of Holstein-Friesian cows in various pasture-based production systems. Journal of dairy science. 90, pp: 1493-1505.
 25. Nilforooshan, M. and Edriss, M., 2004. Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan province. Journal of dairy science. 87, pp: 2130-2135.
 26. Olechnowicz, J.; Kneblewski., P.; Jaskowski, J.M. and Wlodarek, K., 2016. Effect of selected factors on longevity in cattle: a review. Journal of Animal Plant science. 26, pp: 1533-1541.
 27. Pirlo, G., 1997. Rearing cost of replacement heifer and optimal age at firs calving. Suppl. L Informatore Agrario. 37, pp: 9-12.
 28. Pirlo, G.; Miglior, F. and Speroni, M., 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. Journal of dairy science. 83, pp: 603-608.
 29. Serjsen, K., 2005. Mammary development. Calf and heifer rearing: principles of rearing the modern dairy heifer fromcalf to calving (ed. PC Garnsworthy). pp: 237-251.
 30. Teke, B. and Murat, H., 2013. Effect of age at first calving on first lactation milk yield, lifetime milk yield and lifetime in Turkish Holsteins of the Mediterranean region in Turkey. Bulg. Journal of Agriculture Science. 19, pp: 1126-1129.
 31. Vacek, M.; Krpalkova, L.; Syrucek, J.; Stipkova, M. and Janecka, M., 2015. Relationships between growth and body condition development during the rearing period and performance in the first three lactations in Holstein cows. Czech Journal of Animal Science. 60, pp: 417-425.
 32. Weigel, K. and Rekaya, R., 2000. Genetic parameters for reproductive traits of Holstein cattle in California and Minnesota. Journal of Dairy science. Vol. 83, pp: 1072-1080.
 33. Zavadilova, L. and Stipkova, M., 2013. Effect of age at first calving on longevity and fertility traits for Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science. Vol. 58, pp: 47-57.