مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات لاشه در بره های نژاد لری بختیاری و آمیخته های آن ها با گوسفند نژاد رومانوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش دام و طیور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد پروار و خصوصیات لاشه در بره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های لری‌بختیاری-رومانوف بود. به این منظور تعداد 14 راس بره نر نژاد لری‌بختیاری و 14 راس بره نر آمیخته رومانوف- لری‌بختیاری انتخاب و عملکرد پروار آن ها به مدت 100 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بره‌ها در طول دوره پروار با جیره­ای کاملا مخلوط حاوی 70 درصد کنسانتره و 30 درصد علوفه تغذیه شدند. خوراک مصرفی به صورت روزانه و وزن کشی به صورت ماهیانه اندازه گیری شد. در پایان دوره پروار نسبت به کشتار بره‌ها و تجزیه لاشه اقدام شد. نتایج حاصل از عملکرد پروار نشان ‌داد آمیخته­ گری اثر معنی‏ داری بر ماده خشک مصرفی، وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل  نداشت. هم چنین بررسی صفات لاشه نشان داد اثر آمیخته گری بر وزن گرم لاشه، بازده لاشه و درصد شکمبه‌ خالی، ریه، کبد و طول لاشه معنی‏دار نبود، ولی نسبت قلب، کلیه و چربی داخلی تحت تاثیر نژاد قرار گرفت (0/05 >P). هم چنین اثر ژنوتیپ بر سطح مقطع عضله راسته معنی‏ دار بود (0/05>P). آمیخته­ گری اثر معنی­ داری بر میانگین درصد سر دست، ران، سر­سینه، قلوه گاه و راسته داشت (0/05>P) و سبب افزایش آن ها گردید. در مجموع اگر چه آمیخته ­گری اثر معنی ‏داری روی فراسنجه­ های مربوط به عملکرد پروار نداشت ولی سبب بهبود در نسبت اجزای لاشه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparision of feedlot performance and carcass characteristics of pure and crossbred of Lori-bakhtiari and Romanov lambs

نویسندگان [English]

 • Mahdi Eftekhari 1
 • Abolfazl Zali 2
 • Solmaz Saedi 2
 • Mahdi Ganjkhanlou 2
 • Amirreza Safaei 3
1 Animal Science Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of agricultural science and engineering, College of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare feedlot performance and carcass characteristics in Lori-bakhtiari and Romanov-Lori bakhtiari crossbred male lambs. In this opinion, 14 Lori bakhtiari and 14 Romanov- Lori bakhtiari male lambs were selected and their feedlot performance was studied in a completely random design during 100 days of trial. Lambs were fed by a total mixed ration (TMR) with forage to concentrate ratio of 30:70 in diets. Feed intake was recorded daily and the lambs were weighted monthly. At the end of the experiment, lambs were slaughtered and carcass analysis was done. The results of feedlot performances showed that crossbreeding had no significant effect on dry matter intake, final live weight, average daily gain and feed conversion ratio. Studying the carcass characteristics showed that crossbreeding had no significant effect on the warm carcass weight, empty rumen, lung and liver percent and carcass length (p>0.05), but the percent of heart, kidney and the internal fat weight were significantly affected by crossbreeding (p<0.05). The effect of genotype on the longissimus dorsi muscle area was significant also (p<0.05). Crossbreeding had a significant effect on the percentage of shank, round, brisket, flank and sirioin (P<0.05) and increased them. In general, although the effect of crossbreeding was not significant on the feedlot performance parameters, but improved the proportion of carcass components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crossbreeding
 • Lamb
 • Feedlot
 • Carcass characteristics
 • Romanov
 • Lori bakhtiari
 1. اسدی ­مقدم، ر. و نیکخواه، ع.، ۱۳۶۴. مقایسه قدرت پروار، قطعات لاشه و پشم بره­ های کردی و آمیخته ­های کردی و مرینوس، مجله علوم کشاورزی. ایران. جلد ۱۶، شماره 1، صفحات 35 تا 42.
 2. پاپی، ن.، 1398. اثر قوچ بر عملکرد رشد و شاخص ­های زیست سنجی بره‌های نر نژاد شال در استان قزوین. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 3، صفحات 29 تا 34.
 3. حق ­شناس، ح.، 1393. مقایسه خصوصیات رشد و کیفیت لاشه در بره­ های آمیخته و خالص بومی. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه تهران.
 4. خجسته­ کی، م.؛ یگانه ­پرست، م. و کلانترنیستانکی، م.، 1395. بررسی آمیخته ­گری میش ­های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره ­های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 4، شماره 2، صفحات 133 تا 144.
 5. ساعتچی، م.، 1383. مقایسه صفات رشد و پرواری بره ­های آمیخته حاصل از آمیزش قوچ ­های شال، مغانی و افشاری با میش­ های کردی و مقایسه آن ­ها با بره­ های خالص کردی. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه تهران.
 6. طالبی، م.ع. و غلامحسینی، ک.، 1396. عملکرد رشد و پرواری بره ­های لری بختیاری، آمیخته ­های رومانوف×لری بختیاری و پاکستانی × لری بختیاری. 1396. پژوهش­ های تولیدات دامی. دوره 17، شماره 8، صفحات 201 تا 209.
 7. عاطفی، ع.؛ شجاع، ج. و رافت، س.ع.، 1389. بررسی خصوصیات رشد و لاشه چندین ترکیب ژنتیکی گوسفند حاصل از تلاقی نژادهای بومی و آرخارمرینوس. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج. صفحات 3752 تا 3756.
 8. عزیزرضائی، ع.؛ بابری، ص.؛ چاجی، م.؛ محمدآبادی، ط. و بوجارپور، م.، 1395. عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی. دوره 6، شماره 2، صفحات 1 تا 12.
 9. غلامی، ح . و کیانزاد، م.ر.، 1393. بررسی عملکرد، صفات لاشه و شاخص ‏های اقتصادی آمیخته‏ های نژاد زل. مجله تولیدات دامی. دوره 16، شماره 2، صفحات 137 تا 145.
 10. منافی­ آذر، ق.؛ امام­ جمعه ­کاشان، ن.؛ صالحی، ع. و افضل ­زاده، ا.، 1384. بررسی صفات رشد و لاشه بره ­های حاصل از تلاقی نژاد زندی با زل. پژوهش و سازندگی. شماره 68، صفحات 56 تا 60.
 11. نوشری، ع.، 1380. بررسی عملکرد برخی از صفات اقتصادی در آمیخته­ های حاصل از قوچ ­های افشاری، شال و مغانی با میش ­های ورامینی ومقایسه آن­ ها با ورامینی خالص. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه تهران.
 12. Freking, B.A. and Leymaster, K. A., 2004. Evaluation of Dorset, Finnsheep, Romanov, Texel, and Montadale breeds of sheep: IV. Survival, growth & carcass traits of F1 lambs. J of animal science. Vol. 82, No. 11, pp: 3144-3153.
 13. Gallivan, C.; Kemp, R.; Berger, Y. and Young, L., 1993. Comparison of Finnish Landrace and Romanov as prolific breeds in a terminal-sire crossbreeding system. Journal of animal science. Vol. 71, No. 11, pp: 2910-2918.
 14. Ghita, E.; Lazar, C.; Pelmus, R. and Voicu, I., 2010. Comparative research on the fattening aptitudes of the growth lambs of local Romanian breeds. Biotechnology in Animal husbandry. Vol. 26, No. 1-2, pp: 13-20.
 15. Koycegiz, F.; Esmen, E.; Alcibiades, C.; Diaz, G. and Kutluca, M., 2009. Effects of lambing season, lamb breed and ewe parity on production traits of fat tailed sheep and their lambs. J. Anim.Vet. Adv. Vol. 8, pp: 195-198.
 16. Kiyanzad, M.R., 2002. Crossbreeding of Three Iranian Sheep Breeds with Respect to Reproductive, Growth and Carcass Characteristics. Ph.D. Thesis, University of Putra, Malaysia.
 17. Pajor, F.; Láczó, E.; Erdős, O. and Póti, P., 2009. Effects of crossbreeding Hungarian Merino sheep with Suffolk and Ile de France on carcass traits. Arch. Tierz. Vol. 52, No. 2, pp: 169-176.
 18. Phillips, W.A.; Brown, M.A.; Dolezal, H.G. and Fitch, G.Q., 2005. Feedlot performance and carcass characteristics of lambs sired by Texel, Romanov, St. Croix or Dorset rams from polypay and St. Croix ewes. Sheep and goat research journal. Vol. 20, pp: 11-16.
 19. Rasali, D.P.; Shrestha, J.N.B. and Crow, G.H., 2006. Development of composite sheep breeds in the world: A review. Can. J. Anim. Sci. Vol. 86, pp: 1-24.
 20. Scherf, B. and Pillip, D., 2015. The Second Global Assessment of Animal Genetic Resources. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, Rome.
 21. Shaker, M.M.; Abdullah, A.Y.; Kridli, R.T.; Baha, J.; Sada, I. and Sovjak, M., 2002. Fattening performance and carcass value of Awassi ram lambs, F1 crossbreds of Romanov × Awassi and Charollais × Awassi in Jordan. Czech J of Animal Science. Vol. 47, No. 10, pp: 429-438.
 22. Shaker, M.M.; Kridli, R.T.; Abdullah, A.Y.; Mallnová, M.; Sanogo, S.; Sada, I.N. and Lukešová, D., 2010. Effect of crossbreeding european sheep breeds with awassi sheep on growth efficiency of lambs in Jordan. Agricultura tropica et subtropica. Vol. 43, No. 2, pp: 127-133.
 23. Younis, A.; Salah, E.; Galol, E.; Mokhtar, M. and El-khishin, S.S., 1976. Effect of the Length of fattening period on gain and carcass traits of desert sheep. Indian. Journal of Animal Science. Vol. 46, No. 12, pp: 636-641.