اثر عصاره دانه خربزه (Cucumis melo) بر بیان کلیوی ژن کد کننده پروتئین تام هورسفال (UMOD) در موش های صحرایی مبتلا به سنگ کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین- پیشوا، ایران

2 گروه پاتولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

سنگ کلیه یکی از مهم ­ترین بیماری ­های دستگاه ادراری و مهم ­ترین دلیل مرگ و میر ناشی از بیماری­ های مجاری ادراری است. شیوع بیماری سنگ کلیه در حال افزایش بوده و بنابراین نیاز به روش ­های درمانی موثرتر و کم ­خطرتر برای درمان وجود دارد. دانه خربزه برای درمان بیماری­ های کلیوی مانند سنگ­ های کلیوی و مثانه پیشنهاد شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه بر بیان کلیوی ژن کدکننده تام هورسفال در موش ­های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه می ­باشد. القاء سنگ کلیه اگزالات کلسیمی با تیمار خوراکی کلرید آمونیوم (3 روز) و اتیلن گلیکول (38 روز) در موش ­های صحرایی نر انجام شد. سیترات پتاسیم و عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه به طور هم ­زمان با تیمار اتیلن گلیکول به مدت 38 روز به طور خوراکی تیمار شدند. پس از 38 روز، حیوانات بی هوش شده و کلیه سمت راست آن ها برای بررسی بیان کلیوی ژن کدکننده تام هورسفال به روش real-time PCR نمونه ­برداری شدند. نتایج نشان داد تیمار روزانه خوراکی سیترات پتاسیم و عصاره دانه خربزه موجب افزایش معنی­ دار بیان ژن کدکننده تام هورسفال در موش ­های صحرایی بیمار تجربی در مقایسه با گروه شاهد بیمار می ­شود (0/001>p). عصاره دانه خربزه احتمالا بیماری سنگ کلیه را توسط افزایش بیان ژن کدکننده پروتئین تام هورسفال بهبود می ­دهد و می تواند جایگزین سیترات پتاسیم در درمان این بیماری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of melon seed extract (Cucumis melo var. inodorous) on renal expression of tamm-horsfall coding gene in urolithiatic male rats

نویسندگان [English]

 • Leila Ashjazadeh 1
 • Maryam Eidi 1
 • Ali Annisian 2
1 Department of Biology, Biological College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
2 Department of Biology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

Kidney stone is one of the most important diseases of the urinary tract and the most important cause of death due to urinary tract disease. The prevalence of urinary tract disease is increasing and therefore more effective and low-risk therapies are needed for treatment. Melon seeds have been suggested for the treatment of kidney diseases such as kidney stones. The aim of the present study was to investigate the effect of hydro-ethanolic extract of melon seed on renal expression of tamm-horsfall coding gene in male rats with kidney stones. Induction of calcium oxalate kidney stone was performed by oral treatment of ammonium chloride (3 days) and ethylene glycol (38 days) in male rats. Potassium citrate (2.5 g/Kg) and hydro-ethanolic extract of melon seed (150, 300 and 600 mg/kg body weight) were treated orally with ethylene glycol for 38 days. After 41 days, the animals were anesthetized and right kidney was removed for evaluation of renal expression of tamm-horsfall coding gene by real-time PCR. Results showed that daily oral administration of potassium citrate and extract (150, 300 and 600 mg/kg body weight) significantly increased the expression of tamm-horsfall coding gene (UMOD) in experimental rats compared to control rats (p<0.001). In conclusion, melon seed extract can improve kidney stone disease by enhancing the expression of tamm-horsfall encoding genes and is effective for treating the kidney stone disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney stone
 • Melon seed
 • Tamm-horsfall
 • UMOD
 • Rat
 1. عیدی، م.؛ بهار، م.؛ عیدی، ا.؛ پویان، ا. و شاه‌محمدی، پ.، تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست میوه خربزه (Cucumis melo)  بر جلوگیری از کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در in vitro. مجله گیاهان دارویی. سال 8، شماره 32، صفحات 46 تا 52.
 2. Blay,; Li, M.C.; Ho, S.P.; Stoller, M.L.; Hsieh, H.P. and Houston, D.R., 2020. Design of drug-like hepsin inhibitors against prostate cancer and kidney stones. Acta Pharm Sin B. Vol. 10, No. 7, pp: 1309-1320.
 3. Brunati, M.; Perucca, S.; Han, L.; Cattaneo, A.; Consolato, F.; Andolfo, A.; Schaeffer, C.; Olinger, E.; Peng, J.; Santambrogio, S.; Perrier, R.; Li, S.; Bokhove, M.; Bachi, A.; Hummler, E.; Devuyst, O.; Wu, Q.; Jovine, L. and Rampoldi L., 2015. The serine protease hepsin mediates urinary secretion and polymerisation of Zona Pellucida domain protein uromodulin. eL Vol. 4, pp: e08887
 4. da Cunha Baia, L.; Baxmann, A.C.; Moreira, S.R.; Holmes, R.P. and Heilberg, I.P., 2012. Noncitrus alkaline fruit: a dietary alternative for the treatment of hypocitraturic stone formers. J Endourol. Vol. 26, No. 9, pp: 1221-1226.
 5. Devuyst, O.; Olinger, E. and Rampoldi, L., 2017. Uromodulin: from physiology to rare and complex kidney disorders. Nat Rev Nephrol. Vol. 13, No. 9, pp: 525-544.
 6. Divakar, K.; Pawar, A.T.; Chandrasekhar, S.B.; Dighe, S.B. and Divakar, G., 2010. Protective effect of the hydro-alcoholic extract of Rubia cordifolia roots against ethylene glycol induced urolithiasis in rats. Food Chem Toxicol. Vol. 48, No. 4, pp: 1013-1018.
 7. Dhole, A.R. and Yeligar, V.C., 2018. Urolithiasis and its herbal remedies. Int J Sci Res Sci Technol. Vol. 4, No. 11, pp: 150-156.
 8. Graham, S.D. and Keane, T.E., 2015. Glenn's Urologic Surgery. 8th edition, Philadelphia: LWW. 1078 p.
 9. Hess, B.; Zipperle, L. and Jaeger, P., 1993. Citrate and calcium effects on tamm-horsfall glycoprotein as a modifier of calcium oxalate crystal aggregation. Am J Physiol. Vol. 265, No. 6 Pt 2, pp: F784-F791.
 10. Hu, Q.H.; Zhang, X.; Wang, X.; Jiao, R.Q. and Kong, L.D., 2012. Quercetin regulates organic ion transporter and uromodulin expression and improves renal function in hyperuricemic mice. European Journal of Nutrition. Vol. 51, No. 5, pp: 593-
 11. Ibrahim, S.R.M. and Mohamed, G.A., 2015. Natural occurring 2-(2-phenylethyl) chromones, structure elucidation and biological activities. Nat Prod Res. Vol. 29, No. 16, pp: 1489-1520.
 12. Guntupalli, V.; Siva Lakshmi Durga, M.; Naga Varalakshmi, T.; Sai Sri Lakshmi, G. and Sakinala, P., 2018. Evaluation of anti-urolithiatic activity of chloform and methanolic extract of Cucumis melo seeds and fruit peel on rats. International Journal of Current Advanced Research Vol. 7, No. 5, pp: 12315-12318.
 13. Khan, S.R., 2013. Animal models for the study of human disease. Chapter 21: Animal models of calcium oxalate kidney stone formation, Elsevier press. pp: 483-498.
 14. Mani, M. and Mitchel, R., 2007. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical management. 8 th ed. In Campbell's Urology: Philadelphia: Saunders. pp: 3229-3305.
 15. Srikaran, R. and Dulanjali, S.S., 2019. Evaluation of in vitro anti-urolithiatic activity of methanolic extract of Cucumis melo seeds on calcium oxalate crystals. Int J Curr Pharm Res. Vol. 11, No. 1, pp: 18-20.
 16. Tanagho, E.A. and McAninch, J.W., 2007. Smith's General Urology .17nd ed. New York: McGraw-Hill Medical. 246 p.
 17. Tokonami, N.; Takata, T.; Beyeler, J.; Ehrbar, I.; Yoshifuji, A. and Christensen, E.I., 2018. Uromodulin is expressed in the distal convoluted tubule, where it is critical for regulation of the sodium chloride cotransporter NCC. Kidney Int. Vol. 94, No. 4, pp: 701-715.
 18. van Rooijen, J.J.; Voskamp, A.F.; Kamerling, J.P. and Vliegenthart, J.F., 1999. Glycosylation sites and site specific glycosylation in human Tamm-Horsfall glycoprotein. Vol. 9, No. 1, pp: 21-30.
 19. Viswanathan, P.; Rimer, J.D.; Kolback, A.M.; Ward, M.D.; Kleinman, J.G. and Wesson, J.A., 2011. Calcium oxalate monohydrate aggregation induced by aggregation of desialylated Tamm-Horsfall protein. Urol Res. Vol. 39, No. 4, pp: 269-282.
 20. Wein, A.J.; Kavoussi, L.R.; Partin, A.W. and Peters, C.A., 2015. Campbell-Walsh Urology. 11nd ed. New York, Elsevier. 1363 p.
 21. Wesson, J.A.; Ganne, V.; Beshensky, A.M. and Kleinman, J.G., 2005. Regulation by macromolecules of calcium oxalate crystal aggregation in stone formers. Urol Res. Vol. 33, pp: 206-212.
 22. Zargari, A., 1997. Medicinal plants. Vol. 2, Tehran University Press. pp: 385-387.
 23. Zeng,; Xi, Y. and Jiang, W., 2019. Protective roles of flavonoids and flavonoid-rich plant extracts against urolithiasis: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Vol. 59, No. 13, pp: 2125-2135.