بررسی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر سیستم ایمنی، صفات تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شرق و شمال شرق، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 گروه ژنتیک و اصلاح و فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار و 10 قطعه مرغ در هر تکرار به منظور ارزیابی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر صفات مرتبط با سیستم ایمنی، خصوصیات کیفی تخم ­مرغ، فراسنجه ­های خونی و تیتر آنتی ­بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفولانزا در مرغ ­­های تخم ­گذار سویه­ های-لاین انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: تیمار شاهد (جیره پایه فاقد سلنیوم)، تیمار حاوی جیره پایه به ­علاوه 0/5 میلی­ گرم در کیلوگرم سلنیت-سدیم، تیمار حاوی جیره پایه به­ علاوه 1 میلی ­گرم در کیلوگرم سلنیت-سدیم، تیمار حاوی جیره پایه به­ علاوه 0/5 میلی­ گرم در کیلوگرم سلنیوم-متیونین، تیمار حاوی جیره پایه به­ علاوه 1 میلی­ گرم در کیلوگرم سلنیوم-متیونین بود. اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات تخم­ مرغ معنی ­دار نشد (0/05<P). تیمار حاوی نیم و یک میلی ­گرم در کیلوگرم سلنیوم-متیونین سبب کاهش معنی ­دار آنزیم آسپارتات ­آمینو­ترانسفراز شد (0/05>P). هم چنین تیمارهای حاوی سلنیوم آلی سبب کاهش معنی­ دار آنزیم آلانین ­آمینو­ترانسفراز شدند (0/05>P). مصرف نیم میلی ­گرم در کیلوگرم سلنیوم-متیونین به شکل معنی­ داری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی سطوح ایمونوگلوبولین G، M و A را افزایش داد (0/05>P). با این حال میزان ایمونوگلوبولین­ های A و M در منابع آلی و معدنی تحت تاثیر سطوح مصرف سلنیوم تفاوت معنی­ داری نشان نداد (0/05<P). تیتر آنتی ­بادی نیوکاسل تفاوت معنی­ داری بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد (0/05<P). با این حال، یک میلی ­گرم در کیلوگرم سلنیت-سدیم به شکل معنی­ داری سبب کاهش تیتر آنتی ­بادی آنفولانزا شد (0/05>P). به طور کلی علی­ رغم این که مصرف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر خصوصیات تخم مرغ بی تاثیر بوده، منابع آلی سلنیوم در مقایسه با منابع معدنی به شکل موثرتری سبب تحریک سیستم ایمنی و افزایش ایمونوگلوبولین ­های خون شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of organic and inorganic selenium on the immune system, egg traits and blood parameters in laying hens

نویسندگان [English]

 • zahra tahami 1
 • Behrouz Dastar 1
 • Ehsan Oskoueian 2
 • Seyed reza Hashemi 3
1 Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Agricultural Biotechnology Management East and Northeast Region, Biotechnology Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Mashhad, Iran
3 Department of Genetics and Breeding and Physiology of Animal and Poultry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments, 6 repetitions and 10 chicken in each repetition in order to evaluate the effect of selenium supplement immune system related treats, egg qualitative characteristics, blood parameters and antibody titers against Newcastle disease and influenza, laying hens w36 strains. Experimental treatments include: (1) basic diet, (2) basic diet plus 0.5 mg/kg of Sodium selenite (3) basic diet plus 1 mg/kg of Sodium selenite, (4) basic diet plus 0.5 mg/kg of selenium-methionine and (5) base diets plus 1 mg/kg of selenium-methionine. The results show egg traits were not affected by experimental treatments (P>0.05). treatment of 0.5 and 1 mg/kg of selenium-methionine significantly reduced the enzyme Aspartate Amino Transferase (P<0.05). Also, treatments containing organic selenium significantly reduced the enzyme Alanine Amino Transferase (P<0.05). The results showed that 0.5 mg/kg of selenium-methionine significantly increased the levels of immunoglobulin G, M and A compared to other experimental treatments (P<0.05). However, the levels of immunoglobulins A and M in organic and inorganic sources were not significantly affected by selenium levels (P>0.05). Newcastle antibody titers did not significantly differentiate between experimental treatments (P>0.05). However, 1 mg/kg of selenium-sodium significantly reduced the antibody titer of influenza (P<0.05). In general, although the consumption of organic and inorganic sources of selenium was ineffective on egg characteristics, organic sources of selenium more effectively stimulate the immune system and increase blood immunoglobulins than non-organic sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibodies
 • Blood metabolites
 • Immune system
 • Selenium
 1. اصغری­ اسفدن، ب.؛ زره داران، س.؛ جعفری ­آهنگری، ی.؛ حسنی، س. و لطفی، ا.، 1395. پیش ­بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمز گوسفندی براساس شمار گلبول ­های سفیدخونی در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 8، شماره 1، صفحات 17 تا 22.
 2. اکبری، م.، 1387. اثر ویتامین­ های A و E و عنصر روی و پروبیوتیک ­ها در تغذیه و سیستم ایمنی جوجه ­های گوشتی. رساله دکترای تخصصی تغذیه طیور. دانشکده­ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. پورعباسعلی­ عمران، ن.؛ شجاعیان، ک.؛ جلیلوند، ق و کاظمی فرد، م.، 1397. تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد، ویژگی­  های کیفی تخم ­مرغ و برخی از آنزیم ­های آنتی ­اکسیدانی بلدرچین ژاپنی مولد. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 118، صفحات 245 تا 256.
 4. تسلیمی، ف.؛ کریمی، ک. و عسگری، ق.، 1392. تاثیرپذیری عملکردی و کیفیت تولید مرغان ­تخم ­گذار از نقطه نظر برخی از عوامل مدیریتی (مطالعه موردی استان ­های تهران و البرز). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 5، شماره 3، صفحات 53 تا 64.
 5. حسینیان ­بیلندی، س.ح.؛ حسینی، س.م.؛ دباغ ­کاخکی، ج. و ناقوس، م.، 1392. اثر سلنیوم، ویتامین E و پودر سیر بر عملکرد، سیستم ایمنی و میزان تجمع چربی در لاشه جوجه ­های گوشتی. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد 1، شماره 4، صفحات 39 تا 46.
 6. فریدحسینی، ر.، 1371. ایمونولوژی (ترجمه)، چاپ پنجم. انتشارات حیان- اباصالح، تهران.
 7. Arthur, J.R.; Mckenzie, R.C. and Beckett, G.J., 2003. Selenium in the immune system. J. Nutr. Vol. 133, pp: 1457-1459.
 8. Asadi, F.; Shariatmadari, F.; Karimitorshizi, M.A. and Mohiti-Asli, M., 2017. Comparison of Different Selenium Sources and Vitamin E in Laying Hen Diet and Their Influences on Egg Selenium and Cholesterol Content, Quality and Oxidative Stability. Iran. J. Appl. Anim. Sci. Vol. 7, pp: 83-89.
 9. Attia, Y.A.; Abdalah, A.A.; Zeweil, H.S.; Bovera, F.; El-Din, A.A.T. and Araft, M.A., 2010. Effect of inorganic or organic selenium supplementation on productive performance, egg quality and some physiological traits of dual purpose breeding hens. Czech J. Anim. Sci. 55, pp: 505-519.
 10. Biswas, A.; Ahmed, M.; Bharti, V. and Singh, S., 2011. Effect of antioxidants on physiobiochemical and hematological parameters in broiler chicken at high Asian. Australas. J. Anim. Sci. Vol. 24, No. 2, pp: 246-249.
 11. Biswas, A.; Mohan, J. and Sastry, K.V.H., 2006. Effect of higher levels of dietary selenium on production performance and immune responses in growing Japanese quail. British. Poult. Sci. Vol. 47, pp: 511-515.
 12. Cantor, A.H.; Straw, M.L.; Ford, M.J.; Pescatore, A.J. and Dunlap, M.K., 2000. Effect of feeding organic selenium in diets of laying hens on egg selenium content. Egg nutrition and biotechnology. CABI Publishing, New York, NY. 473 P.
 13. Cai, S.J.; Wu, C.X.; Gong, L.M.; Song, T.; Wu, H. and Zhang, L.Y., 2012. Effects ofnanoseleniumon performance, meat quality, immune function, oxidation resistance, andtissue selenium content in broilers. Poultry Science. Vol. 91, pp: 2532-2539.
 14. Chantiratikul, A.; Chinrasri, O. and Chantiratikul, P., 2008. Effect of sodium selenite and Zinc-L-selenomethionine on performance and selenium concentrations in eggs of laying hens. Asian-australas. Anim. Sci. Vol. 21, pp: 1048-1052.
 15. Chinrasri, O.; Chantiratikul, P.; thosaikham, W.; Atiwetin, P.; Chumpaswadee, S.; Saenthaweesuk, S. and Chantiratikul, A., 2009. Effect of selenium-enriched bean sprout and other selenium sources on productivity and selenium concentration in eggs of laying hens. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 22, pp: 1661-1666.
 16. Combs, G.F. and Combs, S.B., 1986. The Role of Selenium in Nutrition. Academic Press, Inc., New York.
 17. Dalia, A.M.; Loh, T.C.; Sazili, A.Q.; Jahromi, M.F. and Samsudin, A.A., 2017. The effect of dietary bacterial organic selenium on growth performance, antioxidant capacity, and Selenoproteins gene expression in broiler chickens. BMC Veterinary Research. pp: 2-11.
 18. Delezie, E.; Rovers, M.; Van-der-Aa, A.; Ruttens, A.; Wittocx, S. and Segers, L., 2014. Comparing responses to different selenium sources and dosages in laying hens. Poult. Sci. Vol. 93, pp: 3083-3090.
 19. Funari, J.P.; Albuquerque, R.; Murarolli, V.D.A.; Raspantini, L.E.R.; Cardoso, A.L.S.P.; Tessari, E.N.C. and Alves, F.R., 2012. Different sources and levels of selenium on humoralimmunity of broiler chickens. Ciência Rural. Vol. 42, pp: 154-159. (in Portuguese).
 20. Gružauskas, R.; Barštys, T.; Racevičiūtė-Stupelienė, A.; Kliševičiūtė, V.; Buckiūnienė, and Bliznikas, S., 2013. The effect of sodium selenite, selenium methionine and vitamin E on productivity, digestive processes and physiologic condition of broiler chickens. Veteri. Met. Zoot. Vol. 65, No. 87, pp: 9-22.
 21. Han, X.J.; Qin, P.; Li, W.X.; Ma, Q.G.; Ji, C.; Zhang, J.Y. and Zhao, L.H., 2017. Effect of sodium selenite and selenium yeast on performance, egg quality, antioxidant capacity, and selenium deposition of laying hens. Poult. Vol. 96, pp: 3973-3980.
 22. Holovsk, J.R.; Holovsk, K.; Boldiz, K.K.V.S.; Cekonov, S.; Len, O.V.; Levkut, M.; Javorsk, P. and Leng, L., 2003. The antioxidant enzyme activity in the liver tissue of chickens fed diets supplemented with various forms and amounts of selenium. J. Anim. Feed Sci. Vol. 12, pp: 143-152.
 23. Invernizzi, G.; Agazzi, A.; Ferroni, M.; Rebucci, R.; Fanelli, A.; Baldi, A.; Dell’Orto, V. and Savoini, , 2013. Effects of inclusion of selenium-enriched yeast in the diet of laying hens on performance, eggshell quality, and selenium tissue deposition. Ital. J. Anim. Sci. Vol. 12, pp: 131-133.
 24. Marsh, J.A.; Dietert, R.R. and Combs, G.F., 1981. Effect of dietary selenium and vitamin E on the humoral immunity of the chick. Proceedings of the Society for Experimental Biology & Medicine. Vol. 166, pp: 228-236.
 25. Mckenzie, R.C.; Arthur, J.R.; Miller, S.M.; Rafferty, T.S. and Beckett, G.J., 2002. Selenium and the immune system. In: Nutrition and Immune Function (Calder, P.C.; Field, C.J. and Gill, N.S., Eds.). CAB International, Oxford, UK. pp: 229-250.
 26. Mehlhorn, R.J.; Sumida, S. and Packer, L., 1989. Tocopheroxyl radical persistence and tocopherol consumption in liposomes and in vitamin E-enriched rat liver mitochondria and microsomes. J. Biologi. Chem. Vol. 264, pp: 13448-13452.
 27. Minafra, C.S.; Sonaide, F.F.M.; José, H.S.; Cirano, J.U.; Cíntia, S.M.R.; Januária, S.S. and George, H.K.M., 2010. Biochemichal serum profile of broilers fed diets suplemented with alfa-amylase from Cryptococcus flavus and Aspergillus niger HM2003. R. Bras. Zootec. Vol. 39, No. 12, pp: 2991-2996.
 28. Mohiti-Asli1, M.; Shariatmadari, F.; Lotfollahian, H. and Mazuji, M.T., 2007. Effects of supplementing layer hen diets with selenium and vitamin E on egg quality, lipid oxidation and fatty acid composition during storage. Can. J. Anim. Sci. Vol. 88, No. 3, pp: 475-483.
 29. Okunlola, D.O.; Akande, T.O. and Nuga, H.A., 2015. Haematological and serum characteristics of broiler birds fed diets supplemented with varying levels of selenium powder. Bio. Agri. Healt. Vol. 5, No. 1, pp: 107-110.
 30. Pan, C.L.; Zhao, Y.X.; Liao, S.F.F.; Chen, F.; Qin, S.Y.; Wu, X.S.; Zhou, H. and Huang, K.H., 2011. Effect of
  Se-Enriched Probiotics on Laying Performance, Egg Quality, Egg Se Content, and Egg Glutathione Peroxidase Activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 59, pp: 11424-11431.
 31. Pappas, A.C. and Zoidis, E., 2012. The role of selenium in chicken physiology: new insights. In: Kapur, I. and Mehra, A. (Eds.), Chickens: Physiology, Diseases and Farming Practices. Nova Science Publishers, New York, USA.
 32. Pappas, A.C.; Acamovic, T.; Sparks, N.H.C.; Surai, P.F. and McDevitt, R.M., 2005. Effects of supplementingbroiler breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poult. Sci. Vol. 84, pp: 865-874.
 33. Payne, R.L.; Lavergne, T.K. and Southern, L.L., 2005. Effect of inorganic versus organic selenium on hen production and egg selenium concentration. Poult. Sci. Vol. 84, pp: 232-237.
 34. Peng, X.; Cui, Y.; Cui, W.; Deng, J.L.; Cui, H.M.; Yang, F., 2011. The cell cyclearrest and apoptosis of bursa of Fabriciusinduced by low selenium in chickens. Biolo. Tra. Elem. Res. Vol. 139, pp: 32-40.
 35. Perić, L.; Milošević, N.; Žikić, D.; Kanački, Z.; Džinić, N. and Nollet, L., 2009. Effect of selenium sources on performance and meat characteristics of broiler J. Appli. Poult. Res. Vol. 18, No. 3, pp: 403-409.
 36. Rao, S.V.R.; Prakash, B.; Raju, M.V.L.N.; Panda, A.K.; Poonam, S. and Murthy, O.K., 2013. Effect of supplementing organic selenium on performance, carcass traits, oxidative parameters and immune responses in commercial broiler chickens. Asian-Australasian J. Anim. Sci. Vol. 26, pp: 247-252.
 37. Reis, R.N.; Vieira, S.L.; Nascimento, P.C.; Pena, J.E.; Barros, R. and Torres, C.A., 2009. Selenium contents of eggs from broiler breeders supplemented with sodiumselenite or Zinc-L-selenium-methionine. J. Appl. Poult. Res. Vol. 18, pp: 151-157.
 38. Robert, L. and payne, I., 2004. Comparison of inorganic and organic selenium sources for broiler Submitted to the graduate faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical collage in partial fulfillment of requirements for the degree of doctor physiology.
 39. Rotava, R.; Zanella, I.; Karkow, A.K.; Dullius, A.P.; Picolli, L. and Denardin, C.C., 2008. Bioquímica sanguínea de frangos de corte alimentados com subprodutos da uva. Agrarian. Vol. 1, No. 1, pp: 91-104.
 40. Savaram, R.; Bhukya, P.; Mantena, V.; Laxmi, N.; Arun, K.P.; Saharia, P. and Orugonda, K., 2013. Effect of Supplementing Organic Selenium on Performance, Carcass Traits, Oxidative Parameters and Immune Responses in Commercial Broiler Chickens. Asian-Australian. J. Anim. Sci. Vol. 26, pp: 247-252.
 41. Skrivan, M.; Simane, J.; Dlouha, G. and Doucha, J., 2006. Effect of dietary sodium selenite, se-enriched yeast and
  se-enriched yeast and se-enriched Chlorella on egg se concentration, physical parameters of eggs and laying hen production. Czech J. Anim. Sci. Vol. 5, No. 4, pp: 163-167.
 42. Surai, P., 2002. Selenium in poultry nutrition 1. Antioxidant properties, deficiency and toxicity. Worlds. Poult. Sci.
  Vol. 58, No. 3, pp: 333-347.
 43. Surai, P. F., 2005. Mineral and anti-oxidants. Head of Anti Oxidant Research, Alltech (UK) Ltd., Stamford, Lincs
 44. Tomlinson, D.J.; Socha, M.T. and Defrain, J.M., 2008. Role of trace minerals in the immune system. 2008 Penn State Dairy Cattle Nutrition Workshop. pp: 39-52.
 45. Turner, R.J. and Finch, J.M., 1991. Selenium and the immune response. Proceeding of the Nutrition Society. Vol. 50, pp: 275-285.
 46. Wang, Y.; Wang, J.; Hao, H.; Cai, M. and Wang, S., 2016. In Vitro and in Vivo Mechanism of Bone Tumor Inhibition by Selenium-Doped Bone Mineral Nanoparticles. ACS Nano. Vol. 10, pp: 9927-9937.
 47. Yang, Y.; Meng, F.; Wang, P.; Jiang, Y.; Yin, Q and Chang, J., 2012. Effect of organic and inorganic selenium supplementation on growth performance, meat quality and antioxidant property of Afr. J. Biotechnol. Vol. 11, No. 12, pp: 3031-3036.
 48. Zamanimoghaddam, A.; Mehraeihamzekolaei, M.; Khajali, F. and Hassanpour, H., 2017. Role of Selenium from Different Sources in Prevention ofPulmonary Arterial Hypertension Syndrome in Broiler Chickens. Tra. Elem. Res. pp: 1-7.
 49. Zhang, Z.W.; Wang, Q.H.; Zhang, J.L.; Li, S.; Wang, X.L. and Xu, S.W., 2012. Effects of oxidative stress on immunosuppression induced by selenium deficiency in chickens. Biologi.Tra. Elem. Res. Vol. 149, pp: 352-361.