اثر پنتوکسی فیلین افزوده شده به منی خروس نژاد راس، بر فرآسنجه‌های کیفی اسپرم طی 6 ساعت نگه داری در دمای سردسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از مهم‌ترین عوامل دخیل در باروری اسپرم می‌توان به تحرک، ‌مورفولوژی و سلامت غشای پلاسمایی آن اشاره کرد. مطالعات حاکی از آن است که افزودن پنتوکسی ­فیلین می‌تواند از طریق افزایش تولید انرژی، تحرک اسپرم ­ها را افزایش دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر افزودن پنتوکسی‌فیلین به منی خروس بر فراسنجه­ های کیفی اسپرم  خروس بعد از 6 ساعت نگه داری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد بود. نمونه‌های منی از 15 قطعه خروس راس 308 در سن 28 هفتگی جمع‌آوری شدند. پس از ارزیابی‌های اولیه، به منظور حذف تفاوت های فردی، نمونه‌های منی با یکدیگر مخلوط شدند. پس از رقیق­ سازی منی و افزودن سطوح مختلف پنتوکسی­ فیلین (PTX) (0، 0/25، 0/75، 0/5 و 1 میکرومولار)، نمونه‌ها در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به مدت 6 ساعت نگه داری شدند. سپس، فرآسنجه‌های  کیفی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که افزودن  PTX 0/75  به طور معنی­ داری تحرک پیش ­رونده، سرعت اسپرم در مسیر طی شده، زنده‌مانی و سلامت غشاء اسپرم را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشید (0/5>P). به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که داروهای مشتق متیل‌گزانتین نظیر ‌پنتوکسی‌فیلین می ­تواند در مدت کوتاهی تأثیر به سزایی بر تحرک، زنده ­مانی و یکپارچگی غشاء پلاسمایی اسپرم خروس ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of adding pentoxifylline to the Ross rooster semen on quality parameters of spermatozoa during 6 hours of storage at cooling temperature

نویسندگان [English]

 • Mahdi Nazari
 • Hossein Daghigh Kia
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The most important factors involved in sperm fertility are motility, morphology and sperm membrane integrity. The studies show that, the addition of Pentoxifylline(PTX) can increase sperm motility by increasing energy production. The aim of the present study was to investigate the effect of adding Pentoxifylline to rooster semen on qualitative parameters of rooster sperm after 6 hours of storage at 4°C. Semen samples were collected from 15 Ross 308 roosters at 28 weeks of age. After initial evaluations, semen samples were mixed together to eliminate individual differences. After diluting the semen and adding different levels of Pentoxifylline (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 μM), the samples were kept at 4°C for 6 hours. Then, sperm kinetic parameters were evaluated. The results showed that the addition of 0.75 μM PTX significantly improved progressive mobility, curvilinear velocity, viability and plasma membrane integrity of spermatozoa compared to the control group (P<0.05).  In overall, it can be concluded that methylxanthine-derived drugs such as Pentoxifylline can have a significant effect on the motility, viability and plasma membrane integrity of rooster sperm in the short period of time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pentoxifylline
 • Motility
 • Lipid peroxidation
 • Sperm
 1. دقیق­ کیا، ح.؛ جعفری، س.؛ مقدم، غ.؛ ابراهیمی، م. و نجفی، ا.، 1397. تأثیر مکمل ­سازی رقیق‌کننده با سطوح مختلف ال کارنیتین بر کیفیت منی قوچ قزل بعد از فرآیند انجماد یخ ­گشایی در خارج فصل تولیدمثلی. پژوهش ­های تولیدات دامی. سال 19، شماره 9, صفحات 48 تا 53.
 2. واحدی، و. و هدایت‌ایورق، ن.،1398. بهبود فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده قوچ با افزودن عصاره نعناع فلفلی در رقیق­ کننده. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. سال 11، شماره 1، صفحات 83 تا 90.
 3. صفا، سمقدم، غ.؛ جعفری ­جوزانی، ردقیق‌کیا، ح.؛ جانمحمدی، ح. و نعمتی، ذ1395. بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E و نانوسلنیوم بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم خروس نژاد لگهورن طی نگه ­داری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد. پژوهش­ های علوم دامی (دانش کشاورزی). سال 4، شماره 26، صفحات 59 تا 70.
 4. صادقی، ع.؛ پورمظفر، س. و گذری، م.، 1398. مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی و اوزون ­برون و فیل­  ماهی. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. سال 12، شماره 2، صفحات 117 تا 122.
 5. Banihani, S. and Abu‐Alhayjaa, R., 2016. The activity of seminal creatine kinase is increased in the presence of pentoxifylline. Andrologia. Vol. 48, pp: 603-604.
 6. Baumber, J.; Ball, B.A.; Gravance, C.; Medina, V. and Davies‐Morel, M.C., 2000. The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential, and membrane lipid peroxidation. Journal of andrology. Vol. 21, pp: 895-902.
 7. Blesbois, E.; Grasseau, I. and Blum, J., 1993. Effects of vitamin E on fowl semen storage at 4 C. Theriogenology. Vol. 39, pp: 771-779.
 8. Bongso, T.A.; Ng, S.C.; Mok, H.; Lim, M.N.; Teo, H.L.; Wong, P.C. and Ratnam, S.S., 1989. Effect of sperm motility on human in vitro fertilization. Archives of andrology. Vol.  22, pp: 185-190.
 9. Bréque, C.; Surai, P. and Brillard, J.P., 2003. Roles of antioxidants on prolonged storage of avian spermatozoa in vivo and in vitro. Molecular Reproduction and Development: Incorporating Gamete Research. Vol. 663, pp: 314-323.
 10. Brie, D.; Sahebkar, A.; Penson, P.E.; Dinca, M.; Ursoniu, S.; Serban, M.C.; Zanchetti, A.; Howard, G.; Ahmed, A. and Aronow, W.S., 2016. Effects of pentoxifylline on inflammatory markers and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of hypertension. Vol. 34, pp: 2318-2329.
 11. Dziekońska, A.; Fraser, L. and Strzeżek, J., 2009. Effect of different storage temperatures on the metabolic activity of spermatozoa following liquid storage of boar semen. J Anim Feed Sci. Vol. 18, pp: 638-649.
 12. Esteves, S.C.; Spaine, D.M. and Cedenho, A.P., 2007. Effects of pentoxifylline treatment before freezing on motility, viability and acrosome status of poor quality human spermatozoa cryopreserved by the liquid nitrogen vapor method. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Vol. 40, pp: 985-992.
 13. Evans, , 1987. Handling & examination of semen. Salamon's artificial insemination of sheep and goats. pp: 93-106
 14. Januskauskas, A.; Johannisson, A. and Rodriguez Martinez, H., 2003. Subtle membrane changes in cryopreserved bull semen in relation with sperm viability, chromatin structure, and field fertility. Theriogenology. Vol. 60, pp:743-758.
 15. Gavella, M.; Lipovac, V. and Marotti, T., 1991. Effect of pentoxifylline on superoxide anion production by human sperm. International J of Andrology. Vol. 14, pp: 320-327.
 16. Goulart, H.d.M.; Silva, A.; McManus, C. and Papa, F., 2004a. Effects of pentoxifylline on the in vitro viability of equine spermatozoids, after cooling at 5 degrees celsius. Revista Brasileira de Zootecnia (Brazil).
 17. Goulart, H.d.M.; Silva, A.E.D.F.; McManus, C. and Papa, F.O., 2004b. Efeitos da Pentoxifilina sobre a Viabilidade in Vitro dos Espermatozóides de Eqüinos, após o Resfriamento a 5ºC. Revista Brasileira de Zootecnia. Vol. 33, pp: 112-122.
 18. Guasti, P.; Monteiro, G.; Maziero, R.; Carmo, M.; Dell’Aqua Jr, J.; Crespilho, A.; Rifai, E. and Papa, F.; 2017. Pentoxifylline effects on capacitation and fertility of stallion epididymal sperm. Animal reproduction science. Vol. 179, pp: 27-34.
 19. Ghasemzadeh, A.P.; Nouri, M.; Sedghiani, M.P.; Yousefzadeh, S. and Fadaei Fouladi, R., 2013. Effects of pentoxifylline on in vitro sperm motility and viability of infertile males with oligoasthenospermia. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. Vol. 15, pp: 1-6.
 20. Hancock, J.L., 1956. The morphology of boar spermatozoa. J of the Royal Microscopical Society. Vol. 76, pp: 84-97.
 21. Kovačič, B.; Vlaisavljević, V. and Reljič, M., 2006. Clinical use of pentoxifylline for activation of immotile testicular sperm before ICSI in patients with azoospermia. Journal of andrology. Vol. 27, pp: 45-52.
 22. Lardy, H.A.; Garbers, D.L.; Lust, W. and First, N.L., 1971. Effects of phosphodiesterase inhibitors and cyclic nucleotides on sperm respiration and motility. Biochemistry. Vol. 10, pp: 1825-1831.
 23. Lecewicz, M.; Strzeżek, R.; Majewska, A.M.; Purpurowicz, P.S. and Kordan, W., 2019. The effect of different concentrations of caffeine, pentoxifylline and 2’-deoxyadenosine on the biological properties of frozen thawed canine semen. Annals of Animal Science. Vol. 19, pp: 733-746.
 24. Milani, C.; Fontbonne, A.; Sellem, E.; Stelletta, C.; Gérard, O. and Romagnoli, S., 2010. Effect of post-thaw dilution with caffeine, pentoxifylline, 2’-deoxyadenosine and prostatic fluid on motility of frozen-thawed dog semen. Theriogenology. Vol. 74, No. 1, pp: 153-164.
 25. Najafi, A.; Kia, H.D.; Mohammadi, H.; Najafi, M.H.; Zanganeh, Z.; Sharafi, M.; Martinez-Pastor, F. and Adeldust, H., 2014. Different concentrations of cysteamine and ergothioneine improve microscopic and oxidative parameters in ram semen frozen with a soybean lecithin extender. Cryobiology. Vol. 69, pp: 68-73.
 26. Ponce, A.; Fiol, M.; Ruiz, R.; Vincenti, L.; Santilla, M.; Stutz, G. and Lacuara, J., 1999. Influence of pentoxifylline on sperm membrane functional integrity. Archives of andrology. Vol. 43, pp: 77-84.
 27. Rad, H.M.; Eslami, M. and Ghanie, A., 2016. Palmitoleate enhances quality of rooster semen during chilled storage. Animal reproduction science. Vol. 165, pp: 38-45.
 28. Rijsselaere, T.; Van Soom, A.; Maes, D. and Nizanski, W., 2012. Computer‐assisted sperm analysis in dogs and cats: an update after 20 years. Reproduction in Domestic Animals. Vol. 47, pp: 204-207.
 29. Stephens, T.D.; Brooks, R.M.; Carrington, J.L.; Cheng, L.; Carrington, A.C.; Porr, C.A. and Splan, R.K., 2013. Effects of pentoxifylline, caffeine, and taurine on post-thaw motility and longevity of equine frozen semen. Journal of equine veterinary science. Vol. 33, pp: 615-621.
 30. Surai, P.F.; Cerolini, S.; Wishart, G.J.; Speake, B.K.; Noble, R. and Sparks, N.H., 1998. Lipid and antioxidant composition of chicken semen and its susceptibility to peroxidation.
 31. Tardif, S.; Madamidola, O.A.; Brown, S.G.; Frame, L.; Lefievre, L.; Wyatt, P.G.; Barratt, C.L. and Martins Da Silva, S.J., 2014. Clinically relevant enhancement of human sperm motility using compounds with reported phosphodiesterase inhibitor activity. Human reproduction. Vol. 29, pp: 2123-2135.
 32. Wang, Y.; Sharma, R. and Agarwal, A., 1997. Effect of cryopreservation and sperm concentration on lipid peroxidation in human semen. Urology. Vol. 50, pp: 409-413.
 33. Yovich, J.L., 1993. Pentoxifylline: actions and applications in assisted reproduction. Human reproduction. Vol. 8, pp: 1786-1791.
 34. Zhandi, M. and Sharafi, M., 2015. Negative effect of combined cysteine and glutathione in soy lecithin-based extender on post-thawed ram spermatozoa. Cell and tissue banking. Vol. 16, No. 3, pp: 443-448.
 35. Zhang, X.; Sharma, R.K.; Agarwal, A. and Falcone, T., 2005. Effect of pentoxifylline in reducing oxidative stress induced embryotoxicity. Journal of assisted reproduction and genetics. Vol. 22, pp: 415-417.