بررسی سطوح مختلف مخلوط پودر گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین های ژاپنی تحت تنش با دگزامتازون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش برای بررسی اثرات سطوح مختلف مخلوط پودر نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین‌های ژاپنی تحت تنش القایی با دگزامتازون با استفاده از 96 قطعه پرنده ماده در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون تزریق)، تزریق آب مقطر، تزریق 0/4 میلی ­گرم دگزامتازون و تیمارهای حاوی 0/25، 0/5 و 1 درصد از مخلوط گیاهی نعناع فلفلی و رزماری تحت تنش با تزریق 0/4 میلی‌گرم دگزامتازون بودند. نتایج نشان داد که تزریق دگزامتازون به ترتیب افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک را کاهش و افزایش داد، در حالی که افزودن 1 درصد مخلوط گیاهی میزان عملکرد این شاخص ­ها را از سن 29 تا 35 روزگی بهبود بخشید. بلدرچین­ های تحت تنش تزریق با 0/4 میلی‌گرم دگزامتازون به تنهایی و یا همراه با دریافت سطوح 0/25، 0/5 و 1 درصد از مخلوط گیاهی مقادیر آلانین آمینوترنسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم بالاتری را در سن 35 روزگی داشتند. هم چنین استفاده از 0/4 میلی‌گرم دگزامتازون همراه با سطح 1 درصد از مخلوط گیاهی میزان مالون دی آلدئید سرم را در مقایسه با شاهد و تزریق با آب مقطر، تزریق با 0/4 میلی‌گرم دگزامتازون و تحت تزریق با 0/4 میلی‌گرم دگزامتازون به همراه مصرف 0/25 درصد مخلوط گیاهی کاهش داد. به طور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از مخلوط 1 درصد پودر گیاهی نعناع فلفلی و رزماری می‌تواند بخشی از اثرات نامطلوب تزریق دگزامتازون در بلدرچین‌های ژاپنی تحت تنش با دگزامتازون را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of peppermint and rosemary herbal powder mixture on performance, carcass characteristics and some blood parameters of Japanese quails challenged with dexamethasone

نویسندگان [English]

 • Ahmad Amiri
 • Mohsen Daneshyar
 • Mohammad Ali Behruzlak
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of different levels of peppermint and rosemary powder mixture on performance, carcass characteristics and some blood parameters of Japanese quails challenged with dexamethasone from 21 to 35 days of age using 96 female birds in 6 dietary treatments with 4 replicates birds in each replicate. The experimental treatments consisted of the control group (basal diet without any injection), saline injection, injection of 0.4 mg/kg dexamethasone and 0.25, 0.5 or 1% of herbal mixture challenged with injection of 0.4 mg/kg dexamethasone. The results showed that body weight gain (BWG) and feed conversion rate (FCR) of quails, respectively, decreased and increased significantly by dexamethasone injection, but inclusion of 1% of herbal mixture significantly improved these indicators from 29 to 35 days of age. Quails fed 0.4 mg/kg dexamethasone alone or together with 0.25, 0.5 or 1% herbal mixture had higher alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) on 35 d. Moreover, the utilization of 1% peppermint and rosemary mixture together with 0.4 mg/kg dexamethasone significantly decreased malondialdehyde (MDA) of serum compared to control group and groups containing saline, 0.4 mg/kg dexamethasone or 0.4 mg/kg dexamethasone + 0.25% herbal mixture. In conclusion, the results of current study showed that consumption of 1% of rosemary and peppermint powder mixture could partially decrease unfavorable effects of dexamethasone administration in Japanese quails.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Japanese quails
 • Dexamethasone
 • Rosemary
 • Blood metabolites
 • Performance
 • Peppermint
 1. شریفی، س.د.؛ حسنی­ خورسندی، س.؛ خادم، ع. ا. و صالحی، ع.، 1390. اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی. فصلنامه گیاهان دارویی. سال 11، دوره 1، ویژه نامه شماره 8، صفحات 83 تا 92.
 2. مدنی، ف.؛ کریمی، ک. و موسوی، س.ن.، 1396. اثر نسبت ­های روی و مس در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 3، صفحات 153 تا 156.
 3. مولودی، ع. و دانشیار م.، 1396. اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، وزن اندام­ های داخلی و برخی فراسنجه­  های خونی بلدرچین­ های ژاپنی. نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. شماره 6، صفحات 915 تا 927.
 4. مولودی، ع. و دانشیار م.، 1398. اثرات اسانس گیاهان رزماری و نعناع فلفلی بر عملکرد، وضعیت آنتی­ اکسیدانی و فعالیت برخی آنزیم ­های خون بلدرچین ­های ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 22، صفحات 311 تا 326.
 5. واحدی، و. و هدایت­ ایوریق ن.، 1398. بهبود فراسنجه­ های کیفی اسپرم منجمد-یخ­ گشایی شده قوچ با افزودن عصاره نعناع فلفلی در رقیق­ کننده. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 1، صفحات 83 تا 90.
 6. Abd El-Latif, A.S.; Saleh, N.S.; Allam, T.S. and Ghazy, E.W., 2013. The effects of rosemary (Rosemarinus afficinalis) and garlic (Allium sativum) essential oils on performance, hematological, biochemical and immunological parameters of broiler chickens. British Journal of Poultry Sciences. Vol. 2, pp: 16-24.
 7. Alvandi, K.R.; Sharifan, A. and Aghazadeh Meshgi, M., 2010. Investigation of chemical composition and antimicrobial effect of essential oil of Mentha Piperita. Comparative Pathobiology. Vol. 7, pp: 355-364.
 8. Cai, Y.; Song, Z.; Zhang, X.; Wang, X.; Jiao, H. and Lin, H., 2009. Increased de novo lipogenesis in liver contributes to the augmented fat deposition in dexamethasone exposed broiler chickens (Gallus gallus domesticus). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Journal of Toxicology and Pharmacology. Vol. 150, pp: 164-169.
 9. Chang, W.; Li, J.; Zhang, S.; Zheng, A.; Yuan, J.; Cai, H. and Liu, G., 2015. Effects of glucocorticoid-induced stress on absorption of glycylsarcosine in jejunum of broilers. Poultry Science. Vol. 94, pp: 700-705.
 10. Dong, H.; Lin, H.; Jiao, H.; Song, Z.; Zhao, J. and Jiang, K., 2007. Altered development and protein metabolism in skeletal muscles of broiler chickens (Gallus gallus domesticus) by corticosterone. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. Vol. 147, pp: 189-195.
 11. Ennulat, D.; Magid-Slav, M.; Rehm, S. and Tatsuoka, K.S., 2010. Diagnostic performance of traditional hepatobiliary biomarkers of drug-induced liver injury in the rat. Toxicological Sciences. Vol. 38, pp: 810-828.
 12. Erkan, N.; Ayranci, G. and Ayranci, E., 2008. Antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus officinalis ) extract, blackseed (Nigella sativa L.) essential oil, carnosic acid, rosmarinic acid and sesamol. Food Chemistry. Vol. 110, pp: 76-82.
 13. Foucaud, L.; Niot, I.; Kanda, T. and Besnard, P., 1998. Indirect dexamethasone down-regulation of the liver fatty acid-binding protein expression in rat liver. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism. Vol. 1391, pp: 204-212.
 14. Gao, J.; Lin, H.; Wang, X.J.; Song, Z.G. and Jiao, H.C., 2010. Vitamin E supplementation alleviates the oxidative stress induced by dexamethasone treatment and improves meat quality in broiler chickens. Poultry Science. Vol. 89, pp: 318-327.
 15. Ghazalah, A.A. and Ali, A.M., 2008. Rosemary leaves as a dietry supplement for growth in broiler chickens. International Journal of Poultry Science. Vol. 7, pp: 234-239.
 16. Hardy, M.P.; Gao, H.B.; Dong, Q.; Ge, R.; Wang, Q.; Chai, W.R.; Feng, X. and Sottas, C., 2005. Stress hormone and male reproductive Cell and Tissue Research. Vol. 322, pp: 147-153.
 17. Iqubal, A.; Iqubal, M.K. and Haque, S.E., 2016. Experimental hepatotoxicity inducing agents: A Review. International Journal of Clinical Pharmacology Research. Vol. 6, pp: 325-335.
 18. Jackson, E.R.; Kilroy, C.; Joslin, D.L.; Schomaker, S.J.; Pruimboom, I. and Amacher, D.E., 2008. The early effects of short-term dexamethasone administration on hepatic and serum alanine aminotransferase in the rat. Drug and Chemical Toxicology. Vol. 31, pp: 427-445.
 19. Jiang, K.J.; Jiao, H.C.; Song, Z.G.; Yuan, L.; Zhao, J.P. and Lin, H., 2008. Corticosterone administration and dietary glucose supplementation enhance fat accumulation in broiler chickens. British Poultry Science. Vol. 49, pp: 625-631.
 20. Kanner, J., 2007. Dietary advanced lipid oxidation end products are risk factors to human health (Review). Molecular Nutrition and Food Research. Vol. 51, pp: 1094-1101.
 21. Khempaka, S.; Pudpila, U. and Molee, W., 2013. Effect of dried peppermint (Mentha cordifolia) on growth performance, nutrient digestibility, carcass traits, antioxidant properties, and ammonia production in broilers. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 22, pp: 904-912.
 22. Klandorf, H.; Probert, I. and Iqbal, M., 1999. In the defence against hyperglycamiea: an avian strategy. World's Poultry Science Journal. Vol. 55, pp: 251-268
 23. Koreleski, J. and Świątkiewicz, S., 2007. Dietary supplementation with plant extract xantophylls and syntetic antioxidants: Effect on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Journal of Animal and Feed Sciences. Vol. 16, pp: 463-471.
 24. Li, Y.; Cai, H.; Liu, G.; Dong, X.; Chang, W.; Zhang, S.; Zheng, A. and Chen, G., 2009. Effects of stress simulated by dexamethasone on jejunal glucose transport in broilers. Poultry Science. Vol. 88, pp: 330- 337.
 25. Li, Y.P.; Chen, Y.; Li, A.S. and Reid, M.B., 2003. Hydrogen peroxide stimulates ubiquitin-conjugating activity and expression of genes for specific E2 and E3 proteins in skeletal muscle myotubes. American Journal of Cell Physiology. Vol. 285, pp: C806-C812.
 26. Lin, H.; Decuypere, E. and Buyse, J., 2004. Oxidative stress induced by corticosterone administration in broiler chickens (Gallus gallus domesticus): 1. Chronic exposure. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. Vol. 139, pp: 737- 744.
 27. Lin, M.T. and Beal, M.F., 2006. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases. Nature. Vol. 443, pp: 787-795.
 28. Malheiros, R.; Moraes, V.; Collin, A.; Decuypere, E. and Buyse, J., 2003. Free diet selection by broilers as influenced by dietary macronutrient ratio and corticosterone supplementation. 1. Diet selection, organ weights, and plasma metabolites. Poultry Science. Vol. 82, pp: 123- 131.
 29. Mujahid, A.; Yoshiki, Y.; Akiba, Y. and Toyomizu, M., 2005. Superoxide radical production in chicken skeletal muscle induced by acute heat stress. Poultry Science. Vol. 84, pp: 307-314.
 30.  NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
 31. Park, C.I. and Kim, Y.J., 2008. Effects of dietary mugwort powder on the VBN, TBARS, and fatty acid composition of chicken meat during refrigerated storage. Korean Journal Food Science Animal. Vol. 28, pp: 505-511.
 32. Raharjo, and Sofos, J.N., 1993. Methodology for measuring malonaldehyde as a product of lipid peroxidation in muscle tissue: A Review. Meat Science. Vol. 35, pp: 145-169.
 33. Romano, C.S.: Abadi, K.: Reppeto, V.: Vojnov, A. and Moreno, S., 2009. Synergistic antioxidant and antibacterial activity of rosemary plus butylated derivatives. Journal of Food Chemistry. Vol. 115, pp: 456-460.
 34. Tenant, B.C., 1997. Hepatic function. In: KanekoJJ, Harvey JW & Bruss ML. (Eds). Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5th ed. Academic Press, London. pp: 327-352.
 35. Sabeur, K.; King, D.B. and Entrikin, R.K., 1993. Differential effects of methimazole and dexamethasone in avian muscular dystrophy. Life Sciences. Vol. 52, pp: 1149- 1159.
 36. Sies, H. and Stahl, W., 1995. Vitamins E and C, β-carotene, and other carotenoids as antioxidants. The American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 62, pp: 1315S-1321S.
 37. Toghyani, M.; Gheisari, A.A.; Ghalamkari, G. and Mohammadrezaei, M., 2010. Growth performance, serum biochemistry and blood hematology of broiler chicks fed different levels of black seed (Nigella sativa) and peppermint (Mentha piperita). Livestock Science. Vol. 129, pp: 173-178.
 38. Vara Prasad Reddy, L.S.S.; Thangavel, A.; Leela, V. and Narayana Raju, K.V.S., 2009. Antioxidant enzyme status in broilers: role of dietary supplementation of tulasi (Ocimum sanctum) and selenium. Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 5, pp: 251-256.
 39. Vicuna, E.; Kuttappan, V.; Galarza-Seeber, R.; Latorre, J.; Faulkner, O.; Hargis, B.; Tellez, G. and Bielke, L., 2015. Effect of dexamethasone in feed on intestinal permeability, differential white blood cell counts, and immune organs in broiler chicks. Poultry Science. Vol. 94, pp: 2075-2080.
 40. Wang, X.; Lin, H.; Song, Z. and Jiao, H., 2010. Dexamethasone facilitates lipid accumulation and mild feed restriction improves fatty acids oxidation in skeletal muscle of broiler chicks (Gallus gallus domesticus). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology. Vol. 151, pp: 447-454.
 41. Wang, X.J.; Song, Z.G.; Jiao, H.C. and Lin, H., 2012. Dexamethasone facilitates lipid accumulation in chicken skeletal muscle. Stress. Vol. 15, pp: 443-456.
 42. Yuan, L.; Lin, H.; Jiang, K.J.; Jiao, H.C. and Song, Z.G., 2008. Corticosterone administration and high energy feed result in enhanced fat accumulation and insulin resistance in broiler chickens. British Poultry Science. Vol. 49, pp: 487-495.
 43. Zhang, W.H.; Gao, F.; Zhu, Q.F.; Li, C.; Jiang, Y.; Dai, S.F. and Zhou, G.H., 2011. Dietary sodium butyrate alleviates the oxidative stress induced by corticosterone exposure and improves meat quality in broiler chickens. Poultry Science. Vol. 90, pp: 2592-2599.
 44. Zheng, W. and Wang, S.Y., 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. Journal of the Agricultural and Food Chemistry. Vol. 49, pp: 5165-5170.
 45. Zhao, J.P.; Chen, J.L.; Zhao, G.P.; Zheng, M.Q.; Jiang, R.R. and Wen, J., 2009. Live performance, carcass composition, and blood metabolite responses to dietary nutrient density in two distinct broiler breeds of male chickens. Poultry Science. Vol. 88, pp: 2575-2584.