اثر افزودن سطوح مختلف پودر اِکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) به همراه روغن، بر تغییرات ریخت شناسی روده، کیفیت گوشت، صفات لاشه و برخی از شاخص های خونی در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی تأثیر افزودن پودر اِکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) به همراه روغن کنجد و سویا بر تغییرات ریخت­  شناسی روده، کیفیت گوشت و برخی از شاخص ­های خونی در بلدرچین ژاپنی طراحی شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی  با 6 تیمار،4 تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بلدرچین گوشتی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) روغن کنجد + سطح صفر اِکلیل کوهی  2) روغن کنجد + سطح یک اِکلیل کوهی  3) روغن کنجد + سطح دو اِکلیل کوهی  4) روغن سویا + سطح صفر اِکلیل کوهی  5) روغن سویا + سطح یک اِکلیل کوهی  6) روغن سویا + سطح دو اِکلیل کوهی. در روز 35 انجام آزمایش از هر پن دو عدد بلدرچین (نر و ماده) نزدیک به میانگین وزنی جمعیت انتخاب گردید هر بلدرچین به صورت دستی پوست کنده و تفکیک لاشه و توزین شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی ­داری بین تیمارهای آزمایشی برای وزن سر، وزن ران، وزن پانکراس، وزن قلب، وزن سنگدان و وزن بیضه وجود نداشت. اما اثر روغن کنجد بر صفات مذکور بیش تر از روغن سویا بود (0/05>P). در فراسنجه‌های خونی، میزان اوره با افزایش سطح اکلیل کوهی به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). تفاوتی بین pH گوشت در بین گروه آزمایشی متفاوت نبود. شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA) در بین تیمارهای آزمایشی (سطوح روغن) اختلاف معنی‌دار وجود داشت (0/05>P). در شاخص افت ناشی از پخت اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی نبود. در شاخص افت ناشی خونابه در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. استفاده از پودر اِکلیل کوهی به همراه روغن کنجد در جیره، سبب بهبود صفات لاشه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of adding different levels of Rosemary powder with oil on changes in intestinal morphology, meat quality and some blood indices in Japanese quail

نویسندگان [English]

 • Hosein Soltani Raber
 • Mahdi Khodaei Motlagh
 • Iman HajKhodadadi
 • Mohamad Hossein Moradi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The experiment was designed to investigate the effect of adding rosemary powder (Rosmarinus officinalis) along with sesame and soybean oil on changes in intestinal morphology, meat quality and some blood indices in the Japanese quail. The experiment was performed in factorial based on completely randomized design with 6 treatments, 4 replications and 15 meat quail pieces in each repetition. Experimental treatments include: 1) Sesame oil + zero surface of rosemary 2) Sesame oil + 1 g/kg rosemary 3) Sesame oil + 2 g/kg rosemary 4) Soybean oil + zero level of rosemary 5) Soybean oil + level one of rosemary 6 ) Soybean oil + level two rosemary. On the final 35 day of the experiment, two quails (male and female) were selected from each pen that weighed close to the average weight of the population. Each quail was manually peeled and carcasses separately, and different parts of the body were weighed and internal organs were weighed. The results showed that head, thigh, pancreatic, heart, gingival and testicular relative weight were not significantly different in experimental treatments (P <0.05). But the effect of sesame oil was more than soybean oil (P<0.05). In blood indices, urea levels were significantly reduced with increasing rosemary powder levels (P<0.05).Meat pH did not differ between the experimental group. Beyond the TBA, there was a significant difference between the experimental treatments (p<0.05). TBA decreased with increasing amount of Rosemary powder. In cookingloss, there was no significant difference between the experimental treatments. In drippingloss, there was no significant difference between experimental treatments. As a result, the use of Rosemary powder and sesame oil in  diet can have positive and beneficial effects on quail.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood indices
 • Oil
 • Thiobarbituric acid
 • Quail
 1. افتخاری، م. و نیاز، س.، 1389. تأثیر کاربرد مکمل گیاه دارویی رزماری در بهبود ماندگاری و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحات 27 تا 28.
 2. جمالی، ف. و یحیوی، ن.، 1390. اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره رزماری بر ویژگی‌های کیفی گوشت و فرآورده‌های گوشتی. همایش ملی صنایع غذایی قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی.
 3. عالمی، م.؛ صمدی، ف.؛ دستار، ب. و حسنی، س.، 1396. تاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین E بر سیستم ایمنی هومورال در جنس نر و ماده بلدرچین ژاپنی.  فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 113 تا 118.
 4. Ancsin, Z.; Erdelyi, M. and Mézes, M., 2009. Effect of rosemary and garlic oil supplementation on glutathione redox system of broiler chickens. Acta Biologica Szegediensi. Vol. 35, No. 2, pp: 19-21.
 5. Bolukbasi, S. and Erhan, M., 2007. Effect of of dietry thyme (thymus vulgaris) on laying hen's performance and Escherichia colo ( coli) concentration in feces. International Journal of natural & engineering sciences. No. 2, pp: 55-58.
 6. Botsoglou, N.A.; Govaris, A.; Botsoglou, E.; Grigoropoulou, SH. and Papageorgiou, G., 2003. Antioxidant activity of dietary oregano essential oil and α-tocopheryl acetate supplementation in long-term frozen stored Turkey meat. Journal of Agricultural Food Chemistry. No. 51, pp: 2930-2936.
 7. Boutoh, P.E.; Harise, W.R. and Shortose, W.R., Effect of Ultiamit pH on upon the water holding capacity and tenderness of mution. Food Science. Vol. 36, pp: 435-439.
 8. Cabuk, M.; Bozkurt, M.; Alcicek, A.; Akbas, Y. and Ckuciyilmaz, K., 2006. Effect of an herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Sience. No. 36, pp: 135-141.
 9. Ciftci, M.; Şimsec, T. and Ulku, G., 2013. The Effects of Dietary Rosemary (Rosmarinus officinalis L) Oil Supplementation on Performance, Carcass Traits and Some Blood Parameters of Japanese Quailunder Heat Stressed Condition. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. Vol. 19, No. 4, pp: 595-599.
 10. Dawson, L.E. and Gartner, R., 1983. Lipid oxidation in mechanically deboned poultry. Food Technology. No. 37, pp: 112-116.
 11. Florou Paneri, P.; Giannenas, I.; Christaki, E.; Govaris, A. and Botsoglou, N., 2006. Performance of chickense and oxidative Stability of the produced meat as affected by feed supplementation with oregano, vitamin C, vitamin E and their compinations. Arch geflugelkd. Vol. 70, No. 50, pp: 232-240.
 12. Formanek, Z.; Lynch, A.; Galvin, K.; Farkas J. and Kerry, J.P., 2003. Combined effects of irradiation and the use of natural antioxidants on the shelf life stability of overwrapped minced beef. Meat Science. Vol. 63, No. 4, pp: 433-440.
 13. Froning, G.W., 1976. Mechanically-deboned poultry meat. Journal of Food Technology. No. 11, pp: 50-63.
 14. Gonzalez-Esquerra, R. and Leeson, S., 2001. Alternatives for enrichment of eggs and chicken meat with omega-3fatty acids. Canadian J of animal science. 81, No. 3, pp: 295-305.
 15. Gonzalez-Esquerra, R. and Leeson, S., 2000. Effects of menhaden oil and flaxseed in broilers on sensory quality and lipid composition of poultry meat. British Poultry Sience. Vol. 41, No. 4, pp: 481-488.
 16. Hashemipour, H.; Kermanshahi, H.; Golian, A. and Veldkamp, T., 2013. Effect of thymol and carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens. Poultry Science. No. 92, pp: 2059-2069.
 17. Hussein, M.H. and Hayam, A. 2012. Incorporating essential oils of marjoram and rosemary in the formulation of beef patties manufactured with mechanically deboned poultry meat to improve the lipid stability and sensory attributes. Food Science and Technology. No. 45, pp:79-87.
 18. Jamroz, D.; Orda, I.; Kamel, C.; Wiliczkiewicz, A., Wertelecki, T. and Skorupinska, I., 2003. The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. J of Animal Science. Vol. 12, No. 3, pp: 583-596.
 19. Kabourkova, E.; Lichovnikova, M. and Adam, V., 2013. The effects of herbs feeding on antioxidant liver activity. Journal of environmental sciences. Vol. 5, No. 13, pp: 23-30.
 20. Lee, K.; Everts, H.; Kappert, H.; Frehner, M.; Losa, R. and Beynen, A., 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Sience. Vol. 44, No. 33, pp: 447-450.
 21. Loliger, J.; In Allen, J.C. and Hamilton, J., 1983. Natural antioxidants. Rancidity in food London: Applied Science Publishers. pp: 89-107.
 22. Moazedi, A.A.; Moosavi, M. and Chinipardaz, R., 2011. The effect of estrogen on passive avoidence memory in an experimenta model of Alzheimer's disease in male rats. Physiology and Pharmacology. No. 14, pp: 416-425.
 23. Park, J.H.; Kang, S.N.; Chu, G.M. and Jin, S.K., 2014. Growth performance, blood cell profiles, and meat quality properties of broilers fed with Saposhnikovia divaricata, Lonicera japonica, and Chelidonium majus extracts. Livestock Science. 165, pp: 87-94.
 24. Pikul, J.; Leszczynski, D.E. and Kummerow, F.A., 1989. Evaluation of three modified TBA methods for measuring lipid oxidation in chicken meat. Journal Agriculture Food Chemistry. No. 37, pp: 1309-1313.
 25. Pool, G.H. and Fletcher, D.L., 1995. A comparison of argon, carbon dioxide, and nitrogen in a broiler killing system. Poultry Science. No. 74, pp: 1218-1223.
 26. Püssa, T.; Pällin, R.; Raudsepp, P.; Soidla, R. and Rei, M., 2008. Inhibition of lipid oxidation and dynamics of polyphenol content in mechanically deboned meat supplementd with sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) berry residues. Food Chemistry. No. 107, pp: 714-721.
 27. Sankar, D.; Sambandam, G.; Ramakrishna, M. and Pugalendi, K.V., 2005. Modulation of blood pressure, lipid profiles and redox status in hypertensive patients taking different edible oils. Clin Chim Acta. No. 335, pp: 97-104.
 28. Sökmen, A.; Gulluce, M.; Askin Akpulat, H.; Daferera, D.; Tepe, B.; Polissiou, M.; Sokmen, M. and Sahin, F., 2004. The in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and methanol extracts of endemic Thymus spathulifolius. Food Control. Vol. 15, No. 8, pp: 627-634.
 29. Spernakova, D.; Mate. D. and Rozanska, H., 2007. Effect of dietry rosemary extract and alfa tocopherol on the performance of chicken, meat quality and lipid oxidation in meat storage under chilling condition. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. No. 51, pp: 585-589.
 30. Tavassoli, S.; Mousavi, S.M.; Emam-Djomeh, Z. and Razavi, S.H., 2011. Comparative Study of the Antimicrobial Activity of Rosmarinus officinalis Essential Oil and Methanolic Extract. Middle-East Journal of Scientific Research. Vol. 9, No. 4, pp: 467-471.
 31. Windisch, W.; Schedle, K.; Plitzner, C. and Kroismayr, , 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. Vol. 86, No. 14, pp: 8-14.
 32. Ya-ni, W.; Jian, H.; An-lian, Z. and Lei, Y., 2011. Research on the Effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis) on the Blood Lipids and Anti-Lipid Peroxidation in Rats. Journal of Essential Oil Research. Vol. 23, No. 4, pp: 26-34.
 33. Yesilbag, D.; Eren, M.; Age, H.; Kovanlikaya, A. and Balci, F., 2012. Effects of dietary rosemary, rosemary volatile oil and vitamin E on broiler performance, meat quality and serum SOD activity. British Poultry Sience. Vol. 52, No. 4, pp: 472-482.
 34. Yesilbag, D.; Gezen, S.S.; Biricik, H. and Bulbul, T., 2012. Effect of a rosemary and oregano volatile oil mixture on performance, lipid oxidation of meat and haematological parameters in pharaoh quails. British poultry sience. Vol. 53, No. 1, pp: 89-97.