ارزیابی اثرات ضدعفونی کنندگی عصاره گیاه حنا (Lawsonia inermis) در مقایسه با سولفات مس (CuSo4.5H2o) بر بافت آبشش و کبد و میزان بار باکتریایی و قارچی پوست و آبشش تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

گیاه حنا (Lawsonia inermis) حاوی ترکیباتی نظیر کربوهیدرات ­ها، پروتئین­ ها، فلاونوئیدها، تانن­ ها، فنول ­ها، آلکالوئیدها، ترینوئیدها، کوئینون­ ها، کومارین ­ها، گزانتون­ ها و اسیدهای چرب است. در تحقیق حاضر، اثرات ضدعفونی­ کنندگی عصاره گیاه حنا در مقایسه با سولفات مس (CuSo4.5H2O) و تاثیر بر بافت آبشش و کبد تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) بررسی شد. 500 قطعه تاس ماهی سیبری 15 گرمی انتخاب شدند. ابتدا LC50 و سپس میزان حداکثر غلظت مجاز (MAC) عصاره گیاهی حنا تعیین شد. آنگاه، 6 تیمار، هر یک با 3 تکرار طراحی شدند. در تیمارهای 1 تا 4، مقادیر MAC و هم چنین، 25%، 50%، و 75% از MAC و در تیمار 5 از سولفات مس به میزان 0/07 میلی ­گرم در لیتر استفاده شد. تاس ماهیان سیبری برای مدت 4 روز (96 ساعت) تحت تاثیر ترکیبات با غلظت­ های تعیین شده قرار گرفتند. بار باکتریایی و قارچی آبشش و پوست با کشت نمونه به ترتیب در محیط­ های کشت TSA و SDA شمارش شد. بررسی آسیب ­های بافتی پس از تهیه مقاطع بافتی از بافت آبشش و کبد ماهی انجام گردید. نتایج نشان داد که از نظر بار باکتریایی و قارچی پوست و آبشش پس از سولفات مس، بهترین (کم ترین) مقادیر در تیمارهای 2 (%25 MAC value حنا) و 3 (%50 MAC value حنا) مشاهده شد. از نظر ضایعات بافت آبشش و کبد، کم ترین آسیب بافتی در تیمارهای 2 (%25 MAC value حنا) و 3 (%50 MAC value حنا) مشاهده شد و سایر تیمارها دارای بیش ترین ضایعات بافتی بودند. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که تیمارهای 2 (%25 MAC value حنا) و 3 (%50 MAC value حنا) می ­توانند جایگزین مناسبی برای سولفات مس باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating disinfecting effect of Henna Extract (Lawsonia inermi) compared with copper sulfate (CuSo4.5H2o) and its effect on gill and liver tissues and bacterial and fungal loads on skin and gills of Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

 • Rohollah Barzegar 1
 • Masoud Farokhrouz 1
 • Hossein Khara 1
 • Alireza Shenavar Masouleh 2
 • Mohaddeseh Ahmadnezhad 3
1 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Iranian Fisheries Sciences research, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Inland Waters Aquaculture Research Center. Iranian Fisheries Sciences research, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

Henna contains various compounds such as carbohydrates, proteins, flavonoids, tannins, phenolic compounds, alkaloids, trinoids, quinone, coumarins, xanthones and fatty acids. In the present study, the disinfectant effects of henna extract compared to copper sulfate (CuSo4.5H2O) and effects on gill and liver histopathology in Siberian sturgeon were studied (Acipenser baerii). 500 fish (15 gr) were selected. At first, the LC50 and then the maximum allowable concentration (MAC) of Henna extracts were determined. Then, six treatments were designed, each with 3 repetitions. In treatments 1 to 4, amount of MAC, 25%, 50%, and 75% of the MAC value were used. Also, in treatment 5, copper sulfate at 0.07 mg / l was used to compare its effect with others. Fish were exposeed to different concentrations for 4 days (96 hours). The bacterial and fungal loads of gill and skin was counted on TSA and SDA plate agar, respectively. Histology of gill and liver were examined after preparing tissue sections. The results showed that after copper sulfate, the best (lowest) values were observed in treatments 2 (25% MAC value of henna) and 3 (50% MAC value of henna) in terms of bacterial and fungal loads. The least tissue damage was observed in treatments 2 (25% MAC value of henna) and 3 (50% MAC value of henna) in terms of gill and liver lesions and other treatments had the most tissue lesions. Generally, it can be concluded that treatments 2 (25% MAC value of henna) and 3 (50% MAC value of henna) can be a good alternative to copper sulfate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Henna (Lawsonia inermis)
 • Copper sulfate (CuSo4.5H2o)
 • Siberian sturgeon (Acipenser baerii)
 • Histology
 • Bacterial and fungal loads
 1. پوستی، ا.؛ ادیب­ مرادی، م. و فضیلی، آ.، 1382. بافت ­شناسی مقایسه ­ای و تکنیک‌های بافت ­شناسی. انتشارات دانشگاه تهران. 546 صفحه.
 2. پیکان ­حیرتی، ف.؛ خلجی، م.؛ محبوبی­ صوفیانی، ن. و درافشان، س.، 1395. اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک (Chondrostoma regium). مجله علمی شیلات ایران. دوره 25، شماره 2، صفحات 107 تا 118.
 3. حلاجیان، ع.؛ کاظمی، ر.؛ محسنی، م.؛ دژندیان، س.؛ یوسفی جوردهی، آ.؛ بهمنی، م.؛ پوردهقانی، م.؛ یزدانی، م.ع. و یگانه، ه.، 1390. تکه ­برداری به­ روش جراحی و مطالعه بافت ­شناسی گناد تاس ­ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پرورشی. مجله تحقیقات دامپزشکی. شماره 3، صفحات 229 تا 233.
 4. رحیمی ­پردنجانی، م.؛ رئیسی، م. و علیشاهی، م.، 1394. مطالعه اثرات ضدباکتریایی برخی اسانس ­های گیاهی علیه باکتری ­های Lactococcus garvieae, Yersinia ruckeri و Aeromonas hydrophila. مجله علمی شیلات ایران. سال 24، شماره 4، صفحات 55 تا 65.
 5. رخشانی، م.؛ میردارهریجانی، ج. و قرایی، ا.، 1396. بررسی قدرت بی ­هوشی و آسیب­ های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران. دوره 27، شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 6. رستمی­ بشمن، م.؛ سلطانی، م. و ساسانی، ف.، 1379. اثرات هیستوپاتولوژی برخی فلزات سنگین (سولفات مس، سولفات روی، سولفات جیوه و کلرور کادمیم) بر بافت ­های کپور معمولی. مجله دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 4، صفحات 1 تا 3.
 7. رضایی، آ.؛ پیغان، ر.؛ طولابی ­دزفولی، ز. و افتخارمعنوی، ش.، 1393. بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک عصاره الکلی حنا (Lawsonia inermis) در التیام آسیب جلدی تجربی ایجاد شده در پوست ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus). مجله علمی شیلات ایران. سال 23، شماره 2، صفحات 45 تا 56.
 8. رضایی ­تبار، س.؛ اسماعیلی ­ساری، ع.؛ بهرامی ­فر، ن. و رمضانپور، ز.، 1396. ارزیابی کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر رشت). فصلنامه علوم تکثیر و آبزی ­پروری. سال 4، شماره 13، صفحات 23 تا 44.
 9. روحی، ز.؛ ایمانپور، م.ح.؛ حاجی ­مرادلو، ع. و سلمانیان فهدریجانی، م.، 1395. اثر مکمل‌های گیاهی زیره‌ سیاه (Carum carvi) و شنبلیله (Trigonella foenum graecum) بر فعالیّت ضد باکتریایی و پروتئین محلول موکوس در بچه ­ماهیان کپور معمولی. مجله بوم ­شناسی آبزیان. دوره 6، شماره 1، صفحات 128 تا 136.
 10. رودبارکی، م.ص.؛ ارشاد، ه.؛ خارا، ح. و معصوم­ زاده، م.، 1397. تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه‌های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس‌هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). مجله پژوهش ­های جانوری (مجله زیست­ شناسی ایران). دوره 31، شماره 1، صفحات 79 تا 92.
 11. رهبر، .م.؛ ستاری، م.؛ علاف ­نویریان، ح.؛ احمدنژاد، م.؛ خارا، ح. و صفری، ر.، 1398. اثر سم مالاتیون بر فعالیت برخی از آنزیم ­های گوارشی و آسیب ­شناسی بافت روده در بچه تاس­ ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin 1987). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. سال 7، شماره 2، صفحات 107 تا 129.
 12. رئیسی، م.؛ فخریان، م.؛ جعفریان، م. و ورشوئی، ح.، 1393. مطالعه تاثیر اسانس برخی گیاهان بر ایمنی غیراختصاصی ماهی استرلیاد. مجله زیست­ شناسی دریا. دوره 6، شماره 1، صفحات 23 تا 28.
 13. زارعی­ نوذری، ع.؛ قلی ­پورکنعانی، ح.؛ جعفریان، ح.ا. و هرسیج، م.، 1399. بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و پودر زنجبیل (Zingiber officinale) به ­صورت مجزا بر شاخص­ های رشد، ایمنی و مقاومت بچه­ ماهیان قزل ­آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با باکتری یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri).فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 3، صفحات 292 تا 283.
 14. ستاری، م.، 1387. بهداشت و بیماری ­های آبزیان. جلد اول. چاپ اول. انتشارات حق­ شناس. صفحات 259 تا 391.
 15. سعیدی، س.؛ صباغ، س.ک. و صبوری ­رباط، ا.، 1391. بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis) علیه سویه ­های استافیلوکوکوس اورنوس مقاوم به آنتی ­بیوتیک ­های انتخابی. دانشگاه علوم پزشکی زابل. دوره 4، شماره 3، صفحات 21 تا 32.
 16. سلحشوری، ا.؛ فلاحتکار، ب. و عفت ­پناه، ا.، 1396. تاثیر سطوح پروتئین جیره بر عملکرد رشد و شاخص ­های خونی بچه فیل ­ماهی (Huso huso). نشریه توسعه آبزی ­پروری. سال 11، شماره 1، صفحات 51 تا 62.
 17. سلطانی، م.، 1387. ایمنی ­شناسی ماهیان و سخت­ پوستان. انتشارات دانشگاه تهران. 264 صفحه.
 18. شادزی، ش.، 1383. قارچ­ شناسی پزشکی و روش ­های تشخیص آزمایشگاهی و درمان. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. صفحات 93 تا 279.
 19. شاملوفر، م.؛ جرجانی، س. و قلیچی، ا.، 1394. تعیین LC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum). نشریه توسعه آبزی ­پروری. سال 9، شماره 1، صفحات 43 تا 51.
 20. شریف ­پور، ع. و حلاجیان، ع.، 1394. روش ­های آزمایشگاهی بافت ­شناسی آبزیان. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 356 صفحه.
 21. شیخ ­زاده، ن.؛ سلطانی، م.؛ ابراهیم ­زاده ­موسوی، ح.ع.؛ خسروی، ع.ر.؛ باقری، ه.؛ فتحی، ع.ا. و زرگر، ا.، ۱۳۸۸. مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه تحقیقات دامپزشکی. دوره 64، شماره 1، صفحات 47 تا 54.
 22. شیروی، ع.ح.؛ آل­بویه، م.؛ حجتی، و.؛ اکبری، ح. و قرایی، ا.، 1390. بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه حنا (Lawsonia inermis) بر ترمیم زخم پوستی رت نژاد ویستار. فصلنامه زیست ­شناسی جانوری. دوره 3، شماره 4، صفحات 45 تا 51.
 23. حبیبی، س.ع.؛ سلطانی، م.؛ احمدی­ وند، س. و طاهری میرقائد، ع.، ۱۳۹۷. بررسی خاصیت ضدباکتریایی (in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه ­های بیماری ­زای استرپتوکوکوس اینیایی.دوفصلنامه تازه ­ها در میکروب­ شناسی دامپزشکی. دوره 1، شماره 2، صفحات 36 تا 46.
 24. عادل، م.؛ صفری، ر.؛ ذریه ­زهرا، ج. و الهی، ر.، 1395. مطالعه اثرات ضدباکتریایی برخی از عصاره ­های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی شیلات ایران. سال 25، شماره 3، صفحات 41 تا 51.
 25. عالیشاه، ن.؛ فیروزبخش، ف. و محرابی، ­ز.، 1398. اثرات حمام عصاره‌ هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا. مجله علمی شیلات ایران. دوره 28، شماره 4، صفحات 55 تا 67.
 26. عبدالله­ زاده، ف.؛ خیاط ­زاده، ج. و قاسم ­زاده، ف.، 1397. بررسی اثر مقایسه ­ای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخص  ­های رشد و آسیب‌شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور. مجله علمی شیلات ایران. دوره 27، شماره 2، صفحات 81 تا 90.
 27. فتح ­اللهی، ت. و جوهری، ع.، 1394. مروری بر کاربردهای گیاهان دارویی در تکثیر و پرورش آبزیان. همایش بین ­المللی پژوهش     ­های کاربردی در کشاورزی.
 28. فرقاندوست­ حقیقی، ک.؛ هدایتی­ فرد، م. و مهدوی، ا.، 1389. ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی. سال 4، شماره 3، صفحات 27 تا 39.
 29. فیروزبخش، ف.؛ ذولفقاری، آ.؛ محرابی، ز. و خالصی، م.ک.، 1394. بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره­ های گیاه گزنه (Urtica dioica) و ریحان (Ocimum basilicum) بر قارچ ساپرولگنیا پارازتیکا در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 3، صفحات 211 تا 216.
 30. کامران زاده، ف.؛ سلامات، ن.؛ سالاری، م.ع. و موحدی­ نیا، ع.، 1397. مطالعه آسیب ­شناسی بافتی کبد ماهی بیاح (Liza abu) و شوریده (Otolithes ruber) خلیج فارس. مجله زیست­ شناسی جانوری تجربی. سال 7، شماره 2، پیاپی 26، صفحات 11 تا 22.
 31. محمدی، م.؛ وهاب ­زاده، ح. و زمینی، ع.، 1397. بررسی اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس (Eucalyptus globulus labill) بر پوست و آبشش بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله آبزیان و شیلات. سال 4، شماره 2، صفحات 63 تا 71.
 32. مخیر، ب.، 1385. بررسی آلودگی آبششی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان به ترماتودهای مونوژن و تعیین محل اتصال و تراکم جمعیتی آن ­ها بر روی صفحات آبششی. مجله دامپزشکی ایران. سال 2، شماره 2، صفحات 48 تا 57.
 33. مظفری، ا. و فرخ ­روز، م.، 1392. بررسی تأثیرات فرمالین و سولفات مس بر بافت ­های آبشش بچه ­ماهی سفید دریای خزر. فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری. شماره پیاپی 23، جلد 6، شماره 4، صفحات 27 تا 35.
 34. ناجی، ط.؛ صفائیان، ش.؛ رستمی، م. و صبرجو، م.، 1386. بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ­ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). علوم و تکنولوژی محیط ­زیست. دوره 9، شماره 25، صفحات 29 تا 36.
 35. نصراله ­پورمقدم، م.؛ پورباقر، ه. و ایگدری، س.، 1394. تاثیر دما و شوری بر سمیت سایپرمترین در بافت کبد ماهی گورخری (Aphanius sophiae). علوم و فنون شیلات. دوره 4، شماره 1، صفحات 105 تا 114.
 36. نیکنام، م.؛ محسنی، م.؛ زمینی، ع. و وهاب­ زاده، ح.، ۱۳۹۵. اثرات عصاره گیاهی پرسیکا و نمک طعام در کنترل بار قارچی پوست و آبشش ماهی طلایی (Carassius auratus). چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 37. ویسی، ا.؛ وثوقی، ع. و دادگر، ش.، 1393. مطالعه بافت ­شناسی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو. مجله پژوهش ­های علوم و فنون دریایی. سال 9، شماره 2، صفحات 9 تا 14.
 38. Ashish, K.M. and Banalata, M., 2008. Acute toxicology impacts of hexavalent chromium on behavior and histopathology of gill, kidney and liver of freshwater fish, Bloch (Channa punctatus). Environmental Toxicology and Pharmacology. 26, pp: 136-141.
 39. Baba, E.; Acar, U.; Ontas, C.; Kesbic, O.S. and Yilmaz, S., 2016. The use of Avena sativa extract against Aeromonas hydrophilaand its effect on growth performance, hematological and immunological parameters in common carp (Cyprinus carpio). Italian Journal of Animal Science. Vol. 2, pp: 325-333.
 40. Bais, U.E. and Lokhande, M.V., 2012. Effect of cadmium chloride on histopathological changes in the fresh water fish Ophiocephalus striatus (Channa). International Journal of Zoology Research. Vol. 8, No. 1, pp: 23-
 41. Brahmeshwari, G.; Surekha, M. and Saini, K., 2012. Antifungal activity of naphthothiazoles derived from Lawsone (Lawsonia inermis). African Journal of Biotechnology. Vol. 11, No. 78, pp: 14405-14409.
 42. Catoni, C.; Schaefer, H.M. and Peters, A., 2008. Fruit for health: the effect of flavonoids on humoral immune response and food selection in a frugivorous bird. Functional Ecology. Vol. 22, No. 4, pp: 649-654.
 43. Cengiz, E.I., 2006. Gill and kidney histopathology in the freshwater fish Cyprinus carpio after acute exposure to deltamethrin. Environmental Toxicology and Pharmacology. Vol. 22, pp: 200-204.
 44. Chaudhary, G.; Goyal, S. and Poonia, P., 2010. Lawsonia inermis Linnaeus: A phytopharmacological review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research. Vol. 2, No. 2, pp: 91-98.
 45. Cho, H.C. and Lee, S.M., 2012. Onion powder in the diet of the Olive flounder (Paralichthys olivaceus): Effects on the growth, body composition and lysozyme activity. World Aquaculture Society. Vol. 43, No. 1, pp: 30-38.
 46. Citarasu, T., 2010. Herbal biomedicines a new opportunity for aquaculture industry. Aquaculture International. Vol. 18, pp: 403-414.
 47. FAO. 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 209 p.
 48. Finney, D.J., 1971. Probit analysis. 3rd Cambridge University Press. London. 333 p.
 49. Fontagne, S.; Bazina, D.; Brequea, J.; Vachota, C.; Bernardea, C.; Rouaultb, T. and Bergot, P., 2006. Effects of dietary oxidized lipid and vitamin A on the early development and antioxidant status of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) larvae. Aquaculture. Vol. 257, No. 1-4, pp: 400-411.
 50. Gabriel, N.N.; Qiang, J.; Kpundeh, M.D. and Xu, P., Use of herbal extracts in controlling reproduction in tilapia culture: Trends and prospects - A review. The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 67, pp: 1178-1097.
 51. Geraylou, Z.; Souffreau, C.; Rurangwa, E.; D’Hondt, S.; Callewaert, L.; Courtin, C.M. and Ollevier, F., 2012. Effects of Arabinoxylan Oligosaccharides (AXOS) on Juvenile Siberian Sturgeon (Acipenser Baerii) Performance, Immune Responses and Gastrointestinal Microbial Community. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 33, pp: 718-724.
 52. Gisberta, E.; Rodriguezb, A.; Cardonac, L.; Huertasa, M.; Gallardod, M.A.; Sarasquetee, C., Sala Rabanald, M.; Ibarzd, A.; Sanchezd, J. and Castello Orvayb, F., 2004. Recovery of Siberian sturgeon yearlings after an acute exposure to environmental nitrite: changes in the plasmatic ionic balance, Na+–K+ ATPase activity, and gill histology. Aquaculture. Vol. 239, pp: 141-154.
 53. Hao, L.; Chen, L.; Hao, J. and Zhong, M., 2013. Bioaccumuulation and sub-acute toxicity of zinc nanoparticles in juvenile carp (Cyprinus carpio): A comparative study with its bulk counterparts. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 91, pp: 52-60.
 54. Imanipour, M. and Rohe, Z., 2015. Sngrout effect on growth performance, blood biochemical factors, survival and resistance to salt stress in Kutum (Rutilus frisii kutum). New findings in life sciences. Vol. 2, pp: 130-122.
 55. Khatri, P., 2011. Pharmacognostic and phytochemical studies on various plant parts of Lawsonia inermis (henna). Asian Journal of Pharmaceutical Sciences and Clinical Research. Vol. 1, pp: 22-40.
 56. Khazaeli, P.; Mehrabani, M.; Mosadegh, A.; Bios, S.; Zareshahi, R. and Moshafi, M.H., 2019. Identification of Luteolin in Henna (Lawsonia inermis) Oil, a Persion Medicine Product, by HPTLC and Evaluating Its Antimicrobial Effects. Research journal of pharmacogosy. Vol. 6, No. 1, pp: 51-55.
 57. Kumar, V. and Trivedi, S.P., 2015. Efficacy of Lawsonia inermis leaves extract against copper (Cu++) toxicity induced in fish Channa punctatus (Bloch): a study based on chromosomal aberrations. Journal of Environment and Bio Sciences. Vol. 29, No. 1, pp: 87-92.
 58. Kumar Sharma, and Goel, A., 2018. Identification of Phytoconstituents in Lawsonia inermis Linn. Leaves Extract by GC-MS and their Antibacterial Potential. Pharmacognosy Journal. Vol. 10, No. 6, pp: 1101-1108.
 59. Malekzadeh, F., 1986. Antimicrobial activity of Lawsonia intermis Applied Microbiology. Vol. 16, No. 4, pp: 663- 664.
 60. Mansouri Taei, H.; Hajimoradloo, A.; Hoseinifar, S.H. and Ahmadvand, H., 2017. Dietary Myrtle (Myrtus communis) improved non-specific immune parameters and bactericidal activity of skin mucus in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Journal of Fish and shellfish immunology. Vol. 64, pp: 320-324.
 61. Martinez, C.B.R.; Nagae, M.Y.; Zaia, C.T.B.V. and Zaia, D.A.M., 2004. Morphological and physiological acute effects of lead in the Neotropical fish Prochilodus lineatus. Brazilian Journal of Biology. Vol. 64, No. 4, pp: 797-807.
 62. Masoumian, M. and Zandi, M., 2017. Antimicrobial Activity of Some Medicinal Plant Extracts against Multidrug Resistant Bacteria. Zahedan Journal of Research in Medica. Vol. 19, No. 11, pp:10080.
 63. Mastanaiah, J.; Prabhavathi, N.B. and Bobbarala, V., 2011. In vitro antibacterial activity of leaf extracts of Lawsonia inermis. International Journal of PharmTech Research. Vol. 3, No. 2, pp: 1045-1049.
 64. Meyer-Hoffert, U.; Rogalski, C.; Seifert, S.; Schmeling, G.; Wingerts Zahn, J.; Proksch, E. and Wiedow, O., 2004. Trypsin induces epidermal proliferation and inflammation in murine skin. Experimental Dermatology. Vol. 13, pp: 234-241.
 65. Moghim, M., 2013. Isolation, characterization and application of micro-satellite markers in Persian sturgeon, Acipenser persicus. Ph.D. Thesis. University of Putra, Malaysia. 277 p.
 66. OEVD. 1992. OECD guidelines for testing of chemicals. Fish Early-life Stage Toxicity Test. OECD, Paris. No. 210, 18 p.
 67. Padul, M.V.; Patil, M.T.; Chougale, A.D.; Zambare, V.P.; Patil, R.M.; Ghule, R.B.; Naik wade, S.V.; Garad, A.S.; Shaikh, F.K.; Gadge, P.P.; Shinde, K.D.; Dama, L.B. and Salve, A.N., 2012. In vitro screening of proteinase inhibitors (Trypsin, Chymotrypsin and helicoverpa gut proteinase inhibitors) in different plant tissue extracts. Trends in Biotechnology Research. Vol. 1, pp: 7-14.
 68. Pasandi Pour, A.; Farahbakhsh, H. and Moradi, R., 2016. Antibacterial and antioxidant activity of henna (Lawsonia inermis) leaf extract. 5th National congress on medicinal plants. Isfahan, Iran.
 69. Rajwar, S. and Khatri, P., 2011. Pharmacognostic and phytochemical studies on various plant parts of Lawsonia inermis (henna). Asian Journal of Pharmaceutical Sciences and Clinical Research. Vol. 1, pp: 22-4
 70. Reiser, S.; Wuertz, S.; Schroeder, J.P.; Kloas, W.R. and Hanel, W., 2011. Risks of seawater ozonation in recirculation aquaculture. Effects of oxidative stress on animal welfare of juvenile turbot (Psetta maxima, ). Aquatic Toxicology. Vol. 105, pp: 508-517.
 71. Reverter, M.; Bontemps, N.; Lecchini, D.; Banaigs, B. and Sasal, P., 2014. Use of plant extracts in fish aquaculture as an alternative to chemotherapy: current status and future perspective. Aquaculture. Vol. 433, pp: 50-61.
 72. Ringo, E. and Gatesoup, F.J., 1998. Lactic acid bacteria in fish: A Aquaculture. Vol. 160, pp: 177-203.
 73. Saber, T.H., 2011. Histological Adaptation to Thermal Changes in Gills of Common Carp Fishes Cyprinus carpio. Rafidain journal of science. Vol. 22, No. 1, pp: 46-55.
 74. Saeidi, S.; Sabagh, S.K. and Sabori Robat, E., 2012. A Studyof antibacterial activity of plant extract and essential oil of Myrtuscommunis against resistant strains of Staphyloccocus aureus bacteriato selective antibiotics. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services. 4, pp: 21-32.
 75. Santhanamari, T.; Meenakshi, P.R. and Velayutham, S., 2011. In vitro antibacterial activity of extracts of Lawsonia inermis and Punica granatum against clinically isolated antibiotic resistant pseudomonas aeruginosa and staphylococcus aureus. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Vol. 4, pp: 62-65.
 76. Soltani, M.; Ghodratnama, M.; Taheri Mirghaed, A.; Zargar, A. and Rooholahi, Sh., 2013. The effect of Zataria multiflora Boiss and Rosmarinus officinalis essential oil on Streptococcus iniae isolated from Rainbow trout farms. Journal of Veterinary Microbiology. Vol. 9, pp: 1-11.
 77. Van Heerden, D.; Vosloo, A. and Nikinmaa, M., 2004. Effects of short-term copper exposure on gill structure, methallothionein and hypoxia-inducible factor-1á (HIF 1á) levels in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquatic Toxicology. Vol. 69, pp: 271-280.