گزارش گاماروس (Gammarus parthicus) در شرق کشور (خراسان جنوبی، بیرجند) به همراه توزیع فراوانی طول بدن و ارتباط تعداد تخم با بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه اکولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی  توزیع فراوانی طولی گاماروس ها (Gammarus parthicus)  (نر و ماده) و هم چنین ارتباط تعداد تخم با اندازه‌ بدن (سر، پشت، دم) می‌باشد. نمونه‌برداری از قنات ماسن شهرستان بیرجند در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان، سال 98 انجام شد. جمعاً در طی 4 فصل 252 گاماروس صید شدند. برای اندازه‌گیری نمونه‌ها از استریو میکروسکوپ و کاغذ میلی‌متری استفاده گردید و از نمونه‌ها عکس‌برداری شد. طول از ابتدای سر (رسترم) تا نوک دم (تلسون) اندازه‌گیری شد. علاوه بر این طول سر، پشت و دم نیز به‌صورت جداگانه اندازه‌گیری شدند. نرم‌افزار Image-J برای تجزیه‌ و تحلیل عکس‌های حاصله استفاده گردید. تعداد تخم، پس از شکافتن کیسه تخمی به ازای ماده‌های بارور از یک نمونه گاماروس ها پس از 10 روز نگه داری در اتاقی با شرایط تنظیم‌شده کشت (شبیه‌سازی شرایط تولیدمثل) شمارش شدند. میانگین طول کلی گاماروس‌های نر در چهار فصل به‌صورت میانگین و خطای استاندارد به ترتیب برای نرها (75/21±15/1 میلی‌متر) و ماده‌ها (93/43±12/1 میلی‌متر) بود. نسبت‌های جنسی (نر به ماده) برحسب فصول، اختلاف داشتند. بیش ترین مقدار در فصل بهار (1/39)، و کم ترین در فصل زمستان (0/31) مشاهده شد. طول کلی بدن به‌صورت مدلی از متغیرهای طول سر، طول دم و فصل و تعداد تخم به‌صورت مدلی از طول سر و طول دم به دست آمد. مشاهده گاماروس در شرق ایران با اثر تغییرات شرایط زمان (فصل) در دوره زندگی این‌گونه گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Report of Gammarus parthicus in the east of Iran (South Khorasan, Birjand) along with the frequency distribution of body length and the relationship between the number of eggs and different parts of the body

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Moshgani 1
 • Alireza Mirzajani 2
1 Department of Environment sceinces, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Inland Waters Aquaculture Research Center. Iranian Fisheries Sciences research, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

The goal of this study was to investigate in Gammarus parthicus, body length frequency distribution (male, female) and relationship between clutch size and different body parts (head, pereon, pleon). Sampling from a Qanat in 2019 was done in Birjand city (Spring, Summer, Autumn and Winter). Totally, 252 gammaruses were catched. In each sampling, one hour was attempted to catch gammaruses by a hand sieve with one mm mesh size. To measure, a stereo microscope and millimeter paper were used and the samples were photographed. With a petri dish and the plastic talc (placed over the samples) gammaruses were photographed lively. Length was measured from the beginning of the head (Rostrum) to the end of tail (Telson). In addition, head, back and tail length were measured separately. Image-J software was used to analyze the resulted images. The mean total length of males and females gammaruses in four seasons were (Mean± SE) (15.75±1.21) and (12.93±1.43) respectively. Sex ratios differed according to the seasons. The total body length was obtained as a model of the explanatory variables including head length, tail length and season. The most sex ration in spring (1.39) and the lowest one in winter (0.31) were observed respectively. The total body length was obtained as a model of the explanatory variables including head length, tail length and season. The number of eggs (clutch size) per fertilized female was obtained by tearing the bag of eggs. The number of eggs was counted in a sample of gammaruses after 10 days keeping in the climate room. The climate room was used to simulate the reproduction conditions. The number of eggs was obtained as a model of head length and tail length. The report of Gammarus in the east of Iran and the influence of season in life cycle of the Gammarus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Birjand city
 • Qanat
 • Morphological characteristics
 • Sex ratio
 • Model
 1. بیرشتین، ی.آ.؛ وینوگرادف، ل.گ.؛ کونداکف، ن.ن.؛ کون، م.س.؛ استاخوا، ت. و مانوا، و.ن.، 1968. اطلس بی­ مهرگان خزر. انتشارات مسکو. ترجمه. نظری، د.ل.، نشرموسسه تحقیقات شیلات ایران، 1378، 850 صفحه.
 2. سعیدی، ز.؛ عبدلی، ا.؛ حسن­ زاده ­کیابی، ب.؛ بهمن ­پور، ص. و حامدیان، م.، 1396. بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 151 تا 160.
 3. سوداگر، م.؛ کیوانلو، س. و بقایی، ف.، 1391. تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتورهای رشد بچه ­ماهیان قره ­برون پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 4، شماره 1، صفحات 13 تا20.
 4. قلی­ پور، ع.؛ فتح­ پور، ح. و میرزاجانی، ع.، 1390. بررسی تغییرات جمعیت گاماروس آکی­کودا (Gammarus aequicauda) در خلیج میانکاله. مجله زیست شناسی ایران، جلد 24، شماره 4، صفحات 558 تا 565.
 5. Adams, M.; Raadik, T.A.; Burridge, C.P. and Georges, A., 2014. Global biodiversity assessment and hyper-cryptic species complexes: more than one species of elephant in the room? Systematic Biology. Vol. 63, pp: 518-533.
 6. Beracko, P.; Sýkorová, A. and Štangler, A., 2012. Life history, secondary production and population dynamics of Gammarus fossarum (Koch, 1836) in a constant temperature stream. Biologia. Vol. 67, pp: 164-171.
 7. Esmaeili-Rineh, S.; Sari, A.; Fiser, C. and Bargrizaneh, Z., 2017. Completion of molecular taxonomy: description of 4 amphipod species (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from Iran and release of database for morphological taxonomy. Zoologischer Anzeiger. Vol. 271, pp: 57-79.
 8. Fox, J. and Weisberg, S., 2019An R Companion to Applied Regression. Third edition. Sage, Thousand Oaks CA.
 9. Feriendly, M., 2002. Corrgrams: Exploratory displays for correlation matrices. The American Statistician. Vol. 56, pp: 316-324.
 10. Fernandez, L.; Garcia-Soler, C. and Albores, I., 2021. Reproductive strategies under different environmental conditions: total output vs investment per egg in the slipper lobster Scyllarus arctus. Journal of the marine biological association of the UK. Vol. 101, No. 1, pp: 131-139.
 11. Hamasaki, K.; Sugiama, A.; Jinbo, T. and Murakami, K., 2018. The influence of male size on competitive mating success in the Japanese spiny lobster Panulirus japonicus implications for broodstock management techniques. J of Crustacean biology. Vol. 38, No. 4, pp: 393-400.
 12. Harlıoğlu, M. and Farhadi, A., 2018. Importance of Gammarus in aquaculture. Aquaculture International. Vol. 26, No. 6, pp: 1327-1338.
 13. Ihaka, R. and Gentleman, R., R: A language for data analysis and graphics. Journal of Computational and Graphical Statistics. Vol. 5, pp: 299-314.
 14. James, G.; Witten, D.; Hastie, T. and Tibshirani, R., 2014. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. Springer Publishing Company, Incorporated. 426 p.
 15. Jinbo, T.; Sugiama, A.; Murakami, K. and Hamsaki, K., 2017. Reproductive potential of the Japanese spiny lobster Panulirus japonicusmale: implications for broodstock management techniques. Journal of Crustacean Biology. Vol. 37, No. 4, pp: 458-464.
 16. Lemon, J., 2006. Plotrix: a package in the red light district of R. R-News. Vol. 6, No. 4, pp: 8-12.
 17. Karaman, S., 1934. Über asiatische Süsswassergammariden. Zoologischer Anzeiger. Vol. 106, No. 5/6, pp: 127-134.
 18. Katouzian, A.; Sari, A.; Macher, J.; Weiss, M.; Saboori, A.; Lesse, F. and Weigand, A., 2016. Drastic underestimation of amphipod biodiversity in the endangered Irano-Anatolian and Caucasus biodiversity hotspots. Scientific Reports. No. 6, 22507 p.
 19. Kevrekidis, T.H. and Koukouras, A.T.H., 1988. Life cycle and reproduction of Gammarus aequicauda in the Evros Delta. Journal of Zoology. Vol. 35, pp: 137-149.
 20. Khalaji-Pirbalouty, V. and Sari, A., 2006. Description of Gammarus balutchi nov. (Amphipoda: Gammaridae) from Iran, based on light and electron microscopy. zoologische Medelingen. Vol. 29221, No. 6, pp: 91-100.
 21. Loffler, H., 1956. Limnologische Beobachtungen an Iranischen Binnengewässern. II. Teil: systematische Beschreibung der Rotatorien und Crustaceen aus den untersuchten Gewässern. Hydrobiologia. Vol. 8, No. 3/4, pp: 239-278.
 22. Mateus, P.A. and Mateus, E., 1990. Etude d'une collection d'amphipodes specialement du sud-ouest asiatique-du Museum d'Histiore Naturelle de Vienne. Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien. Vol. 91, pp: 273-331.
 23. Moshgani, M. and van Dooren, T.J.M., 2011. Maternal and paternal contributions to egg size and egg number variation in the blackfin pearl killifish Austrolebias nigripinnis. Evolutionary Ecology. Vol. 25, No. 5, pp:1179-1195.
 24. Mirzajani, A.R.; Sayadrahim, M. and Sari, A., 2011. Reproductive Traits of Some Amphipods in Different Habitats of Iran and Southern Caspian Sea. International Journal of Zoology. Vol. 2011, Article ID 598504, 10 p.
 25. Mirzajani, A.R., 2003. A study on the population biology of Pontogammarus maeoticus in Bandar Anzali, southwest Caspian Sea. Zoology in the Middle East. Vol. 30, pp: 61-68.
 26. Prato, E. and Biandolino, F., 2003. Seasonal changes in population of the Amphipod Gammarus aequicauda. Mediterranean Marine Science. Vol. 4/1, pp: 49-56.
 27. Sarkar, D., 2008. Lattice: Multivariate Data Visualization with R. Springer, New York.
 28. Salman, D.; Hamzah, H.A. and Ali, M.H., 2018. On the reproductive biology of talitrid amphipod Platorchestia monodi (Mateus et al.,1986) from the Shatt Al-Arab region, Basrah, Iraq. Iraqi J. Aquacult. Vol. 15, No. 1, pp: 78-102.
 29. Stock, J.; Mirzajani, A.R.; Vonk, R.; Naderi, S. and Kiabi, B.H., 1998. Limnic and brackish water Amphipoda from Iran. Beaufortia, Museum of Naturalis Biodiversity Center, University of Amsterdam. Vol. 48, No. 9, pp: 173-234.
 30. Wattier, R.; Mamos, T.; Copilaş-Ciocianu, D.; Jelić, M.; Ollivier, A., Chaumot, A., Danger, M.,  Felten, V.;  Piscart, C.; Žganec, K.; Rewicz, T. and Wysocka, A., 2020. Continental-scale patterns of hyper-cryptic diversity within the freshwater model taxon Gammarus fossarum.  Scientific Reports. Vol. 10, Article number: 16536.
 31. Welborn, G.A. and Thiel, M., 2018. The Natural History of Crustacea, Life Histories. Vol. 5. Edited by Welborn, G.A. and Thiel, M., Oxford and New York: Oxford University Press. 456 p.
 32. Zamanpoore, M.; Grabowsky, M.; Pockel, M. and Schiemer, F., 2011. Taxonomic review of freshwater Gammarus from Iran. Zootaxa. Vol. 3140, pp: 1-14.