اثر جایگزینی سطوح مختلف مخمر ساکارومیسس سرویسیه (Saccharomyces cerevisiae) در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss ) برای کاهش مصرف پودر‌ماهی و تاثیرآنها بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 'گروه آموزشی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/aej.2020.247470.2346

چکیده

در تحقیق حاضر تاثیر بکارگیری سطوح مختلف مخمر Saccharomyces cerevisiae درجیره غذایی قزل آلای رنگین‌کمان با هدف کاهش مصرف پودر ماهی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ماهیان به چهار تیمار (هر تیمار با سه تکرار) تقسیم شدند و با جیره‌های غذایی شامل جیره شاهد (فاقد مخمر) و سطوح مخمر 28، 29، 31 درصد و با نسبت پروتئین یکسان تغذیه شدند. در هر واحد آزمایش 10 قطعه ماهی با میانگین وزن 2±48 گرم قرار داده شد و دو بار در روز به میزان 3 درصد وزن بدن به مدت 3 هفته غذادهی شدند. نمونه برداری از ماهیان 21 روز بعد از تغذیه با جیره‌های آزمایشی به منظور تعیین شاخص‌های رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه انجام شد. نتایج بررسی داده‌ها نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی مخمر ساکارومیسس سرویزیه افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب رشد روزانه بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>p). بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد و کمترین آن درتیمار 28و29درصد مخمر مشاهده شد. ترکیبات لاشه شامل پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر و نیز میزان بازماندگی اختلاف معنی داری را در جیره آزمایشی و گروه شاهد نشان نداد (05/0>p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of substituting different levels of Saccharomyces cerevisiae yeast in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to reduce the consumption of fish meal and their effect on growth indices, survival and carcass composition

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Aida Vafadar 2
1 university of tehran
2 MSc. Department of Fishery, University of Tehran
چکیده [English]

In the present study, the effect of using different levels of Saccharomyces cerevisiae yeast in the rainbow trout diet was investigated with the aim of reducing the consumption of fish meal. For this purpose, the fish were divided into four treatments (each treatment with three replications) and fed with diets including control diet (no yeast) and yeast levels of 28, 29, 31% and with the same protein ratio. In each experimental unit, 10 fish with an average weight of 48 ±2 g were placed and fed twice a day at 3% of body weight for 3 weeks. Fish were sampled 21 days after feeding with experimental diets to determine growth indices and carcass composition. The results showed that fish fed a diet containing Saccharomyces cerevisiae had higher weight gain, specific growth rate and daily growth rate than the control group (p<0/05). The highest feed conversion ratio was observed in the control treatment and the lowest in the 28 and29% yeast treatment. Carcass compositions including protein, fat, moisture, ash and survival rate did not show a significant difference in the experimental diet and the control group (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saccharomyces cerevisiae
  • Diet
  • Rainbow trout
  • Growth indices
  • Nutrition