تاثیر مخلوط محرک رشد گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه علوم دامی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- اهواز

10.22034/aej.2020.246421.2340

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر محرک رشد سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی با استفاده از 4 تیمار و 4 تکرار با استفاده از 176 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون افزودنی)، سطوح مختلف محرک رشد گیاهی تجاری (100، 200 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) بودند. تنش گرمایی از سن 22 روزگی اعمال شد. نتایج آزمایش نشان داد که در دوره آغازین میزان مصرف خوراک در تیمار حاوی 200 میلی‌گرم در کیلوگرم محرک گیاهی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/ 0> P). در کل-دوره میانگین افزایش وزن در تیمار حاوی 300 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت (05/0>P). هم-چنین، دردوره رشد و نیز کل‌دوره تیمار حاوی 300 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی نسبت به تیمار شاهد و سطح 100میلی‌گرم مکمل گیاهی ضریب تبدیل خوراک بهتری داشت (05/0 > P). پرندگان مصرف کننده سطح 300 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی به طور معنی‌داری چربی حفره بطنی کمتری در مقایسه با تیمار حاوی سطح 100 و 200 میلی‌گرم از مکمل داشتند (05/0 > P). استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاهی تاثیر معنی‌داری بر جمعیت میکروبی سکوم و نیز فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی نداشت (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از محرک رشد سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول در سطح 300 میلی‌گرم در کیلو-گرم جیره باعث بهبود عملکرد و نیز کاهش چربی حفره بطنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of combination of growth promoter of Cinnamaldehyde, Capsaicin, and Carvacrol on performance and cecal microbial population of broiler chickens under heat stress

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Vissi 1
  • Mohammadreza Ghorbani 1
1 Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

In order to investigate commercial plant growth promoter (CPGP) (Cinnamaldehyde, Capsaicin, and Carvacrol) on performance, and cecal microbial population of broiler chickens under heat stress, an experiment was done with 4 treatments and 4 replicates with 176 one-day-old chicks in completely randomized design. Treatments were control (without phytogenic), and different levels of CPGP (100, 200, and 300 mg/kg). Heat stress was performed from 22 days of age. The results of experiment showed that dietary inclusion of 200 mg/kg of CPGP to the diet decreased feed intake (P<0.05) compared to the birds receiving the control diet at the starter period. At the whole period of experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP improved body weight gain compared to the other treatments (P<0.05). Also, at the starter and whole period of experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP had better feed conversion ratio compared to the control diet and 100 mg/kg of CPGP (P<0.05). The birds that consumed 300 mg/kg of CPGP significantly had lower abdominal fat pad compared to the birds receiving the control diet and the diet containing 100 mg/kg of CPGP (P<0.05). Dietary inclusion of CPGP had not significant effect on cecal bacterial population and blood parameters of broiler chickens (P>0.05). It can be concluded that dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP can be improved performance and decrease abdominal fat pad of broiler chickens under heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • Microbial population
  • Broiler chick. Abdominal fat
  • Phytogenic additive