تعیین عملکرد رشد و برخی صفات دستگاه گوارش فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی دایجستروم پی.ای.پی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیبلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار گروه شیلات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر

10.22034/aej.2020.254783.2392

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاهی دایجسترم پی.ای. پی. در جیره غذایی نوزاد فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) و اثر آن بر برخی خصوصیات رشد، فلور میکروبی و مورفولوژی روده ماهی مذکور انجام شد. به این منظور 120 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 4/0±2/1 گرم، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار غذایی حاوی مقادیر صفر، 1، 5/1 و 2 گرم مکمل در کیلوگرم خوراک در سه ۳ تکرار و طی یک دوره 60 روزه تغذیه شدند. نتایج نشان دادکه مکمل غذایی دایجستروم اثر معناداری در تیمار تغذیه شده با سطح 2 گرم نسبت به گروه شاهد داشته به گونه‌ای که بیشترین وزن نهایی بدن (34/0±8/6 گرم)، حداکثر نرخ رشد ویژه (12/0±0/4) و کمترین ضریب تبدیل غذا (22/0±1/1) در این تیمار ثبت شد (05/0p<). بیشترین تعداد لاکتوباسیل‌های روده و بیشترین ابعاد پرز روده (طول 44/15±14/600، عرض 10/2±18/105و عمق کریپت 10/2±2/55 میکرون) نیز از همین تیمار گزارش شد. (05/0 p<). بر اساس نتایج مذکور می‌توان اظهار نمود که افزودنی گیاهی دایجستروم پی. ایی. پی در سطح 2 گرم در کیلوگرم جیره، می‌تواند در افزایش عملکرد رشد و بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش فرشته ماهی آب شیرین مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of growth performance and some gastrointestinal traits of Angelfish (Pterophyllum scalare) fed with different levels of Digestrum P.E.P.

نویسندگان [English]

  • Sara Karami 1
  • Mehdi Shamsaie 2
  • mojtaba keshavarz divkolai 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515-877, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, Science and research branch
3 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ghaemshahr Islamic Azad University
چکیده [English]

This survey was done in order to use of different levels of the herbal supplement Digestrum P. A. P. in freshwater Angel fish (Pterophyllum scalare) fry and its effect on some growth performance; microbial Flore and morphology of intestine. 120 fry (1.2±0.4g) were gathered in a Complete Randomize Design plane with 4 treatments fed on different levels of Digestrum (0, 1, 1.5 and 2 g/kg) each with 3 replicates for 60 days. The results showed that Digestrum had positive effects on final body weight, SGR and FCR so that in the treatment fed on 2 gr. The most final weight (6.8g±0.34), the best SGR (4.0±0.12) and the least FCR (1.1±0.22) were observed in the same treatment (p<0.05). The most number of Lactobacilli colonies, The best length of intestine villi (600.14+_15.44), villi across (105.14±2.18), and cript depth (55.2±2.10) were reported from this treatment too (p<0.05). Based on the results, it could be concluded that the herbal supplement Digestrum P. A. P. can improve performance and intestine bacterial flour in 2g/kg level of diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angelfish
  • Phytogenic
  • Herbal supplements
  • Digestrum P. A. P