مطالعه اثر توام سرکه انگور قرمز تخمیری و باکتری (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 مدیر گروه رشته شیلات- سردبیر مجله آبزیان و شیلات بندرعباس

3 عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

5 گروه شیلات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/aej.2020.243461.2319

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و افزودن توام آن با سرکه تخمیری انگور قرمز بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. بنابراین 8 تیمار آزمایشی حاوی مقادیر0 (شاهد)، سرکه تخمیری انگورقرمز 1، 2 و 3 درصد، لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس 106×8 CFU/g، پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور 1%، پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور 2% و پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور قرمز 3% طراحی شد. برای این منظور ماهیان با میانگین وزنی (2±85 گرم) در 24 مخازن فایبرگلاس با تراکم 30 عدد ماهی د ر 3 تکرار توزیع و طی مدت 56 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین وزن نهایی بدن (2/3±4/230گرم) مربوط به تیمار 3 درصد و کمترین (2/1±154گرم) مربوط به تیمار شاهد بود (05/0P<). همچنین ماهیان تغذیه شده با باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+ سرکه تخمیری انگور قرمز 3% بالاترین مقدار پروتئین خام و کمترین درصد رطوبت و چربی خام را داشتند (05/0P<). افزودن سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سرکه تخمیری انگور قرمز به جیره موجب افزایش معنی‌دار طول، عرض و سطح جذب میکروپرزها و تعداد باکتری‌های لاکتیک (Log CFU/g) روده ماهیان شد. بطوریکه در گروه تغذیه شده با باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+ سرکه تخمیری انگور قرمز 3% بیشترین افزایش و کمترین هم در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به سرکه تخمیری انگور قرمز 3% تأثیر بسزایی بر فاکتورهای رشد، مورفولوژی روده و فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary fermented red grape vinegar and Lactobacillus acidophilus on growth performance, morphology intestine and carcass composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Omidi 1
  • Amir Houshang Bahri 2
  • Maziar Yahyavi 3
  • Flora Mohammadizadeh 4
  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 5
2 - Department of Fisheries Science, Bandar-Abas Branch, Islamic Azad University, Bandar-Abas
3 Department of Fisheries, Feculty of Natural Resources, Islamic Azad Universirt Bandar Abbas Branch, IRAN
4 Department of Fisheries Science, Bandar-Abas Branch, Islamic Azad University, Bandar-Abas
5 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of different concentrations of Lactobacillus acidophilus and red grape vinegar on growth performance, morphology intestine and carcass composition of rainbow trout. For this purpose rainbow trout with an average weight of85 ± 2 g were distributed in 24 fiberglass tanks with 30 rainbow trout density and were fed for 56 days with different concentrations of Lactobacillus acidophilus and red grape vinegar in eight groups with three replicate including 0 (control), T1 (%1 of red grape vinegar), T2(%2 of red grape vinegar), T3(%3 of red grape vinegar), T4(Lactobacillus acidophilus CFU/g 8× 106),T5(Lactobacillus acidophilus+%1 of red grape vinegar),T6(Lactobacillus acidophilus+%2 of red grape) and T7(Lactobacillus acidophilus+%3 of red grape). the results showed that The highest final weight was observed in T7 treatment and the lowest values are observed control. In general, the effect of different Lactobacillus acidophilus red grape vinegar and Lactobacillus acidophilus, level of microspores and number of lactic bacteria (LogCFU/g) in Fish intestines survival and chemical composition was positively and significantly evaluated. Considering the results of Growth factors, intestinal morphology and microbial flora of rainbow trout digestive system by Lactobacillus acidophilus red grape vinegar, it is recommended to use this supplement at a concentration of 3 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus acidophilus
  • Fermented red grape vinegar
  • Rainbow trout
  • Intestine morphology
  • Carcass composition