اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد، قابلیت‌هضم، فراسنجه‌های خونی و باروری خرگوش‌های ماده سفید چشم قرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاشناسی ارشد دانشگاه مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/aej.2020.244859.2326

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و باروری، ۳ خرگوش نر و ۱۸ خرگوش ماده انتخاب شدند. خرگوش های ماده به مدت دو هفته در سه گروه به صورت انفرادی قرارگرفته و از جیره تیمارها حاوی انرژی پایین(۲۲۰۰کیلوکالری)-پروتئین پایین(۱۴%) انرژی متوسط(۲۴۰۰کیلوکالری)-پروتئین متوسط(۱۶%) و انرژی بالا(۲۶۰۰کیلوکالری)-پروتئین بالا(۱۸%) در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده کردند. وزن کشی خرگوش های ماده در ابتدای دوره و هر ۱۵ روز یکبار برای ارزیابی عملکرد شامل افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی انجام شد. برای اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، نمونه برداری از مدفوع در ۳ روز آخر آزمایش از ۳ خرگوش در هر تیمار از روش خاکستر نامحلول در اسید استفاده شد. نمونه گیری از خون قبل از تغذیه صبح به منظور اندازه گیری تری گلیسرید، ازت اوره ای و گلوکز انجام شد. بعداز این دوره یک خرگوش نر را جهت جفتگیری داخل گروه قرار داده و روز بعد جای آن با خرگوش نر دیگر تعویض شد. مدت جفتگیری شش روز طول کشید. فاکتورهای تولید مثلی شامل درصد زایش ، بچه زایی و چندقلوزایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد اختلاف معنی داری بین وزن اولیه، وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل خوراک و قابلیت هضم ماده خشک وجود نداشت. اختلاف معنی داری بین تیمارها در گلوکز خون مشاهده شد. بیشترین درصد زایش خرگوش‌ها درتیمار پروتئین انرژی متوسط و بیشترین بچه‌زایی در پروتئین انرژی کم و بیشترین مقدار مدت زمان بارداری و وزن

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of energy and protein on performance, digestibility, blood parameters and fertility in rabbit (Oryctolagus cuniculus)

نویسندگان [English]

  • Khalaf Alrajab 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • abdalhakym Toghdory 3
  • rouhallah mastany 4
1 Gorgan Univesity of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Dept. Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resoureces
3 Dept. Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resoureces
4 Gorgan Univesity of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different levels of energy and protein on performance, digestibility, blood parameters and fertility of 18 female and three male rabbits were selected. Female rabbits were divided into three groups individually for two weeks and from the diet of treatments containing 1- low energy (2200 kcal) -low protein (14%) 2- medium energy (2400 kcal) -medium protein (16%) and 3- High energy (2600 kcal) -high protein (18%) was used in a completely randomized design. Female rabbits were weighed at the beginning of the period. The evaluation of performance, including daily weight gain, feed intake, and feed conversion ratio were measured in every 15 days. The apparent digestibility of dry matter, fecal sampling in the last 3 days of the experiment from 3 rabbits in each treatment measured using acid-insoluble ash method. Blood samples were taken before morning feeding to determine the blood parameters including triglycerides, blood urea nitrogen and blood glucose. After this period, a male rabbit was placed in the group for mating and the next day it was replaced with another. The mating period was six days. Reproductive factors including fertility, offspring and multiple births were examined.
Results showed that there was no significant difference between initial weight, final weight, daily weight gain and daily feed intake, feed conversion ratio and dry matter digestibility. Blood glucose had significant difference between treatments.The medium protein - energy treatment had the highest percentage of fertility. The offspring in low protein - energy showed the highest percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Energy
  • Digestibility
  • Blood parameters
  • Fertility
  • Rabbit