تاثیر غلظت های تحت کشنده سولفات مس بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

مس یکی از فلزات سنگین است که در پرورش آبزیان برای از بین بردن جلبک­ ها و هم­ چنین در پیشگیری و درمان برخی از بیماری­ های ماهی به ­کار می ­رود. در این پژوهش ­اثرات غلظت ­های تحت ­کشنده سولفات­ مس بر بافت تخمدان ماهی گورخری در مواجهه 30 روزه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 270ماهی ماده بامیانگین وزنی 0/05±0/3 گرم در 2 تیمار تحت کشنده سولفات مس 0/02 و 0/04 میلی گرم بر لیتر و تیمار شاهد با 3 تکرار قرار گرفتند. در پایان دوره نمونه برداری از بافت گناد ماهیان انجام و مقاطع بافتی تهیه شد. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد، بافت تخمدان طبیعی و اکثر تخمک ­ها در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند. در تیمار 0/02 میلی گرم بر لیتر تخمک ­ها در مرحله دوم و سوم رسیدگی جنسی مشاهده شدند. در تیمار 0/04 میلی گرم بر لیتر، رشد ناچیز تخمدان مشاهده و تخمک ­ها عمدتا در مرحله دوم رسیدگی جنسی و تعداد محدودی در ابتدای مرحله سوم رسیدگی جنسی خود قرار داشته و فولیکول ­های آترتیک در بافت تخمدان مشاهده شد. این روند رسیدگی نشان دهنده کاهش رشد تخمک­ با افزایش غلظت سولفات مس می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of sub-lethal doses of copper sulfate in zebra fish ovary tissue

نویسندگان [English]

 • Bahareh Shokouhian Ghahfarokhi
 • Roghieh Safari
 • Mohamadreza Imanpour
 • Ali Jafar
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Copper is one of the heavy metals used in aquaculture for the elimination of algae, as well as prevention and treatment of fish diseases. The effects of sub-lethal doses of copper sulfate in zebra fish ovary tissue were investigated in 30-day exposure. For this purpose, 270 females with average weight of 0.3±0.05 were subjected to 0, 0.02 and 0.04 mg/l cuso4. At the end trail, samplings were done from gonad tissue and the tissue sections were prepared. Results showed that in the control group, ovary tissue was normal and major of the oocytes were sexually at the beginning and end of fourth stage. In 0.02 mg/l oocytes were in the second and third stage. In 0.04 mg/l, the slight growth of ovarian was observed and oocytes were in the second stages and a number of oocytes were observed at the beginning of third stage and atrotic follicles were observed in gonad tissue. This process shows an increase in egg growth with increasing copper sulfate concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Copper sulfate
 • Ovary
 • Zebra fish
 1. بنایی، م.؛  میرواقفی،  ع.ر.؛ احمدی، ک. و عاشوری، ر.،  ۱388. تاثیر غلظت تحت ­کشنده دیازینون بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه و تخمدان ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio). مجله بیولوژی دریا. دوره 1، شماره 2، صفحات 14 تا 26.
 2. درویشی، م.؛ صفری، ر.؛ شعبانی، ع. و حسینی ­فر، س.ح.، 1397. تاثیر غلظت ­های تحت کشنده دیازینون بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 1، صفحات 257 تا 262.
 3. شاپوری، م.؛ عریان، ش. و اسماعیلی ­ساری، ع.، 1388. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎفت ­های ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. سال 3، شماره 6، صفحات 24 تا 29.
 4. محمدنژادشموشکی، م.؛ سلطانی، م.؛ شریف­ پور، ع.؛ ایمانپور، م.ر.؛ بهارلویی، ا. و نعیمی، م.ا.، ۱۳۹۰. بررسی اثر غلظت‌های تحت­  کشنده سم دیازینون بر بافت‌های گناد، مغز و قلب مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901). مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره ۵، شماره ۳، صفحات 1 تا 15.
 5. Boyd, C.E., 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Alabama Agricultura. Experiment Station, Auburn University, USA.
 6. De Boeck, G.; aeminck, A. and Blust, R., 1997. Effects of sublethal Cu exposure on Cu accumulation, food consumption, growth, energy stores, and nucleic acid content in common carp. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 33, pp: 415-422.
 7. Fanta, E.; Rios, F.S.; Romao, S.; Vianna, A. and Freiberger, S., 2003. Histopathology of the fish Corydoras paleatus contaminated with sublethal levels of organo phosphorus in water and food. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 54, pp: 119-130.
 8. Fernandes, A.; Ferreira-Cadoso, J.V.; Garcia-Santos, S.; Monteiro, S.M.; Carrola, J.; Matos, P. and Fontainhas Fernandes, A., 2007. Histopathological changes in liver and gill epithelium of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), exposed to waterborne copper. Pesquisa Veterinaria Brasileria. Vol. 27, No. 3, pp: 103-109.
 9. Finpederson, R., 1994. Ecotoxicological Evaluation of indutrial wast water, Ministry of the Envoronment, Denmark, 1994. pp: 360-380.
 10. Jinling, C.; Guodong, W.; Tianyu, W.; Jianjie, Ch.; Guo Wenjinga, P.; Wua, X.H. and Lingtian, X., 2019. Copper caused reproductive endocrine disruption in zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology. Vol. 211, pp: 124-136.
 11. Kwon, B.; Shin, H.; Moon, H.B.; Ji, K. and Kim, K.T., 2016. Effects of tris (2-butoxyethyl) phosphate exposure on endocrine systems and reproduction of zebrafish (Danio rerio). Environmental Pollution. Vol. 214, pp: 568-574.
 12. Krishnani, KK.; Azad, K.; IS, M.; Thirunavukkarasu, AR. and Gupta, B.P., 2003. Acute toxicity of some heavy metals to Lates calcarifer fry with a note on its histopathological manifestations. J Environ Sci Health A. Vol. 38, pp: 645-655.
 13. Ling, X.P.; Zhu, J.Y.; Haung, L. and Huang, H.Q., 2009. Proteomic changes in response to acute cadmium toxicity in gill tissue of Paralichthys olivaceus. Environmental Toxicology and Pharmacology. Vol. 27, pp: 211-218.
 14. Liu, C.; Deng, J.; Yu, L.; Ramesh, M. and Zhou, B., 2010a. Endocrine disruption and reproductive impairment in zebrafish by exposure to 8:2 fluorotelomer alcohol. Aquat. Toxicol. Vol. 96, pp: 70-76.
 15. Mcgeer, J.C.; Szebedinszky, C.; Mcdonald, D.G. and Wood, C.M., 2015. Effects of chronic sublethal exposure to waterborne cu, cd or zn in rainbow trout. 1: iono-regulatory disturbance and metabolic costs. Aquat. Toxicol. Vol. 50, No. 3, pp: 231-243.
 16. Santos, H.B.; Sato, Y.; Moro, L.; Bazzoli, N. and Rizzo, E., 2008. Relationship among follicular apoptosis, integrin β1 and collagen type IV during early ovarian regression in the teleost Prochilodus argenteus after induced spawning. Cell and tissue research. Vol. 332, pp: 159-170.
 17. Sassi, A.; Darias, M.J.; Said, K.; Messaoudi, I. and Gisbert, E., 2013. Cadmium exposure affects the expression of genes involved in skeletogenesis and stress response in gilthead sea bream larvae. Fish Physiology and Biochemistry. 39, No. 3, pp: 649-659.
 18. Shobikhuliatul, J.J.; Andayani, S.; Couteau, J.; Risjani, Y. and Minier, C., 2013. Some aspect of reproductive biology on the effect of pollution on the histopathology of gonads in puntius javanicus from mas river, surabaya, indonesia. J. Biol. Life Sci. Vol. 4, pp: 191-205.
 19. Sobha, K.; Poornima, A.; Harini, P. and Veeraiah, K., 2007. A study on biochemical changes in the fresh water fish. (Catla catla) exposed to the heavy metal toxicant cadmium chloride. Journal of Science Engineering and Technology. Vol. 1, No. 5, pp: 1-11.
 20. Yacoub, A.M. and Gad, N.S., 2012. Accumulation of some heavy metals and biochemical alterations in muscles of Oreochromis niloticus from the River Nile in Upper Egypt. Int. J. Environ. Sci. Eng. Vol. 3, pp: 1-10.
 21. Zhang, Q.F.; Li, Y.W.; Liu, Z.H. and Chen, Q.L., 2016. Reproductive toxicity of inorganic mercury exposure in adult zebrafish: histological damage, oxidative stress, and alterations of sex hormone and gene expression in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Aquatic Toxicology. Vol. 177, pp: 1-10.