رابطه طولی-وزنی و الگوی رشد میگوی اروپایی (Palaemon elegans) در سواحل استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در حوضه جنوبی دریای خزر، میگوی اروپایی (Palaemon elegans) از فراوانی زیادی برخوردار بوده و نقش مهمی در زنجیره غذایی این منطقه بازی می کند. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات زیست سنجی، تعیین روابط طولی-وزنی و الگوی رشد این گونه در سواحل استان گیلان بوده است.سه ایستگاه در آب های ساحلی استان گیلان انتخاب و 977 قطعه میگو P. elegans از فروردین تا اسفند 1398 به صورت ماهانه در این مکان ها صید شدند. در هر مرحله نمونه برداری فاکتورهای محیطی اندازه گیری و نمونه ها پس از تثبیت به آزمایشکاه منتقل و بر اساس استانداردها مورد زیست سنجی قرار گرفتندو داده ها بر اساس جنسیت و سه مرحله قبل، زمان و بعد تخم ریزی دسته بندی شدند. نتایج نشان دادند که ماده ­ها از میانگین وزن بیش تری نسبت به نرها برخوردار و میانگین وزن کل ماده ها­  در قبل، زمان، بعد تخم ریزی به ترتیب 0/759، 1/246، 0/518 گرم و میانگین وزن نرها­ به ترتیب 0/663، 0/900 و 0/337 گرم بوده و در هر دو جنس اختلاف معنی دار در بازه ­های زمانی وجود داشت (0/05>P). اختلاف معنی دار در صفات طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود و وزن کل در بازه ­های زمانی تعیین شده نیز مشاهده گردید (0/05>P). بررسی رابطه  طولی - وزنی نشان دادند که مقدار b در میگو‌های نر و ماده نزدیک به 3 و از نوع آلومتریک مثبت برخوردار بودند، البته این رابطه همواره در نرها بیش تر از ماده ­ها و در زمان تخم ریزی با کاهش قابل توجه ای در جنس های ماده به دلیل تغیرات فیزیولوژیک مشاهد شد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Length-weight relations and growth patterns of the rock pool prawn (Palaemon elegans) in the coast of Gilan province

نویسندگان [English]

 • Shahryar Tagheipour Kouhbane 1
 • Mohammad Reza Rahimibashar 2
 • Morteza Farshchi 3
 • Hor Torabi jafroudi 4
1 Young Researcher and Elite Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Sciences, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
3 Department of Animal, Marine and Aquatic Biology and Biotechnology, Faculty of life Science and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In the southern basin of Caspian Sea, rock pool prawn (Palaemon elegans) is very abundant and plays an important role in the food chain of this region. The aims of this study were to investigate the biometry characteristics, determine the long-weight relations and growth pattern of this species in the coasts of Gilan province. At each sampling stage, environmental factors were measured and the samples were transferred to the laboratory after stabilization and biometry according to the standards. The data were classified based on gender and three stages before, time and after spawning. The results showed that females had more weight than males and the average total weight of females before, at and after spawning were 0.759, 1.246, 0.518 g and the average weight of males was 663, respectively. 0.00, 0.900 and 0.337 g and there was a significant difference in time between the two sexes (P<0.05). Significant differences in total length, carapace length, propude length and total weight were also observed in the specified time intervals (P<0.05). Examination of longitudinal-weight relations showed that the value of b in male and female shrimp was close to 3 and had an allometric positive, although this relationship was always higher in males than females and at the time of spawning with a significant reduction in females. It was observed due to physiological changes (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian sea
 • Palaemon elegans
 • length-weight relationships
 • Growth patterns
 1. بریشتین، آ.، اطلس بی­ مهرگان خزر. ترجمه لودملیلا، انتشارات موسسه تحقیفات شیلات ایران. صفحات 437 تا 734.
 2. تقی­ پورکوه ­بنه، ش. و مشفق، ا.، 1394. مقایسه خصوصیات مرفومتریک و تولیدمثلی دو گونه میگو Palaemon elegans و Palaemon adspersus در سواحل حوضه جنوبی دریای خزر. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 7، شماره 4، صفحات 123 تا 128.
 3. حاجی­ مرادلو، ع ضیائی، ر.؛ چیت ­ساز، ح. و قربانی، ر.، بررسی برخی خصوصیات مورفومتریک و تولیدمثلی میگوی پالامون Palaemon adspersus در تالاب گمیشان (جنوب­ شرقی دریای خزر). فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 71، صفحات 718 تا 729.
 4. شورگین، آ. و کارپویچ، آ.، 1948. مهاجرین دریای خزر و اهمیت آن ­ها در بیولوژی این آبگیر. ترجمه عادلی، 1376، مرکز تحقیقات شیلات گیلان، بندرانزلی، 97 صفحه.
 5. صادقی، م.س.؛ یلقی، س.؛ قربانی، ر. و عنایت­ مهر، م.، 1392. بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در استخرهای مرتبط با تالاب گمیشان، دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. شماره 2، صفحات 31 تا 42.
 6. عبدالملکی، ش.؛ عمادی، ح.؛ احمدی، م. و ولی­ نسب، ت.، 1378. بررسی تخم ­ریزی، هم­ آوری و طول در 75 درصد بلوغ (50 Lm) میگوی (Palaemon adspersus) در استان گیلان. فصلنامه علمی شیلات ایران. سال 14، شماره 77، صفحات 59 تا 69.
 7. عزیزواف، آ.پ. و پیاتاکووا، گ.م.، 1988. بیولوژی و اکولوژی میگوهای دریای خزر. خبرنامه آکادمی علوم جمهوری. آذربایجان (ترجمه)، صفحات 63 تا 68.
 8. عبدالملکی، ش.؛ عمادی، ح. و نظامی، ش.، 1376 .پویایی جمعیت و بررسی برخی از خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در سواحل بندرانزلی .مجله علمی شیلات ایران. شماره 3، صفحات 126 تا 109.
 9. قاسم ­اف، آ.گ.، 1994. اکولوژی دریای خزر، ترجمه شریعتی، آ.، 1376. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 145 صفحه.
 10. قرایی، ا. و کرمی، ر.، 1391. بررسی برخی خصوصیات زیستی دو گونه میگوی Palaemon adspersusو Palaemon elegans در جنوب دریای خزر. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 11. کودلینا، ی.ن.، 1950. بررسی بیولوژیک میگوی Leander sqilla، شعبه حوزه خزر دانشکده سراسری علمی خزر، تحقیقاتی اقتصاد ماهی و اقیانوس شناسی. جلد 11، 134 صفحه.
 12. Azizov A.P. and Pyatakova G.M., 1988. Materialy po biologii i ekologii krevetok iz Kaspijskovo Morja, Izvestia Akademii Nauk Azerbajdžanskoj SSR, Seria Biologičeskih Nauk. Vol. 4, pp: 63-66 (in Russian).
 13. Barnes, R.J. and Barnes, R.S., 1994.The brackish-water fauna of northwestern Europe. Cambridge University Press. 
 14. Başçınar, N.S.; Düzgüneş, E.; Başçınar, N. and Sağlam, H.E., 2002. A preliminary study on reproductive biology of Palaemon elegans Rathke, 1837 along the south-eastern Black Sea coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 2, No. 2, pp: 109-116. ‏
 15. Beyer, J.E., 1987. On length-weight relationship. Fish byte Section. Vol. 5, pp: 11-13.
 16. Berglund, A., 1980. Niche differentiation between two littoral prawns in Gullmar Fjord, Sweden: Palaemon adspersus and P. squilla. Ecography. Vol. 3, No. 2, pp: 111-115.
 17. Berglund, A., 1982. Coexistence, size overlap and population regulation in tidal vs. non-tidal Palaemon prawns. Oecologia. Vol. 54, No. 1, pp: 1-7.
 18. Berglund, A. and Bengtsson, J., 1981. Biotic and abiotic factors determining the distribution of two prawn species: Palaemon adspersus and squilla. Oecologia. Vol. 49, No. 3, pp: 300-304.
 19. Berglund, A. and Rosenqvist, G., 1986. Reproductive costs in the prawn Palaemon adspersus: effects on growth and predator vulnerability. Oikos. pp: 349-354.
 20. Beverton, R.J., 1954. Notes on the use of theoretical models in the study of the dynamics of exploited fish populations: US Fishery Laboratory.
 21. Bilgin, S.; Ozen, O. and Ates, A.S., 2008. Spatial and temporal variation of Palaemon adspersus, Palaemon elegans, and Crangon crangon (Decapoda: Caridea) in the southern Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 79, No. 4, pp: 671-678.
 22. Bilgin, S.; Ozen, O. and Samsun, O., 2009. Sexual seasonal growth variation and reproduction biology of the rock pool prawn, Palaemon elegans (Decapoda: Palaemonidae) in the southern Black Sea. Scientia Marina. Vol. 73, No. 2, pp: 239-247.‏
 23. Cornwell, A.B. and Samuelson, A.V., 2020. Analysis of Lifespan in C. elegans: Low-and High-Throughput Approaches. In Aging (pp: 7-27). Humana, New York. ‏
 24. Debnath, S., 2008. Growth Economics and Biometric Comparison of Length Weight Relationship in Two Intra Generic Varieties of Clarias Isolated from Dumbur Lake, in a Rural District of Tripura, India.
 25. El-Gamal, M.M.; Othman, S.I.; Abdel-Rahim, M.M.; Mansour, A.T.; Alsaqufi, A.S.; El Atafy, M.M. and Allam, A.A., 2020. Palaemon and artemia supplemented diet enhances sea bass, Dicentrarchus labrax, broodstock reproductive performance and egg quality. Aquaculture Reports. Vol. 16, pp: 100-290. ‏
 26. Guerao, G. and Ribera, C., 1995. Growth and reproductive ecology of Palaemon adspersus (Decapoda, Palaemonidae) in the western Mediterranean. Ophelia. Vol. 43, No. 3, pp: 205-213.‏
 27. Holthuis, L.B., 1950. Subfamily Palaemoninae. The Palaemonidae collected by the Siboga and Snellius expeditions with remarks on other species. I. The Decapoda of the Siboga Expedition Part X. Siboga Expeditie. Vol. 39, pp: 1-268.
 28. Ivanov, V.P.; Kamakin, A.M.; Ushivtzev, V.B.; Shiganova, T.; Zhukova, O.; Aladin, N. and Dumont, H.J., 2000. Invasion of the Caspian Sea by the comb jellyfish Mnemiopsis leidyi (Ctenophora). Biological invasions. Vol. 2, No. 3, pp: 255-258.
 29. Janas, U. and Mańkucka, A., 2010. Body size and reproductive traits of Palaemon elegans Rathke, 1837 (Crustacea, Decapoda), a recent colonizer of the Baltic Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies. Vol. 39, No. 2, pp: 3-24.
 30. Kumlu, M. and Jones, D.A., 1995. Salinity tolerance of hatchery-reared postlarvae of Penaeus indicus H. Milne Edwards originating from India. Aquaculture. Vol. 130, No. 2-3, pp: 287-296. ‏
 31. Łapińska, E.M.I.L.I.A. and Szaniawska, A.N.N.A., 2005. Seasonal variations in the occurrence of the prawns Crangon crangon (L., 1758), Palaemon adspersus (Rathke, 1837) and Palaemon elegans (Rathke, 1837) in the littoral zone of the Gulf of Gdańsk. Oceanological and Hydrobiological Studies. Vol. 34, No. 2, pp: 95-110. ‏
 32. Łapińska, E. and Szaniawska, A., 2006. Environmental preferences of Crangon crangon (Linnaeus, 1758), Palaemon adspersus Rathke, 1837, and Palaemon elegans Rathke, 1837 in the littoral zone of the Gulf of Gdansk. Crustaceana. Vol. 79, No. 6, pp: 649-662. ‏
 33. MacIsaac, H.J.; Grigorovich, I.A. and Ricciardi, A., 2001. Reassessment of species invasions concepts: The Great Lakes basin as a model. Biological invasions. Vol. 3, No. 4, pp: 405-416.
 34. Mathews, C. and Samuel, M., 1991. Growth, mortality and length-weight parameters for some Kuwaiti fish and shrimp. Retrieved from.
 35. Medina, A.; Vila, Y.; Mourente, G. and Rodríguez, A., 1996. A comparative study of the ovarian development in wild and pond-reared shrimp, Penaeus kerathurus (Forskål, 1775). Aquaculture. Vol. 148, No. 1, pp: 63-75.
 36. Nelson, S.G.; Armstrong, D.A.; Knight, A.W. and Li, H.W., 1977. The effects of temperature and salinity on the metabolic rate of juvenile Macrobrachium rosenbergii (Crustacea: Palaemonidae). Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology. Vol. 56, No. 4, pp: 533-537. ‏
 37. Pauly, D. and Munro, J.L., 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. ICLARM Fishbyte. Vol. 1, pp: 21-22
 38. Rasmussen, E., 1973. Systematics and ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark) with a survey of the eelgrass (Zostera) vegetation and its communities. Ophelia. Vol. 11, No. 1, pp: 1-507. ‏
 39. Rodríguez-Marín, E., 1993. Biometry of decapod crustaceans in the Cantabrian Sea. Crustaceana. Vol. 65, No. 2, pp: 192-203. ‏
 40. Sanz, A., 1987. Biología de Palaemon elegans Rathke, 1837 (Natantia: Palaemonidae) en las costas del Mediterráneo occidental. Inv. Pesq. Vol. 51, No. 1, pp: 177-187.
 41. Schulte, E., 1975. The laboratory culture of the palaemonid prawn Leander squilla. Paper presented at the 10th European Symposium on Marine Biology.
 42. Taylor, A.C. and Spicer, J.I., 1987. Metabolic responses of the prawns Palaemon elegans and P. serratus (Crustacea: Decapoda) to acute hypoxia and anoxia. Marine Biology. Vol. 95, No. 4, pp: 521-530.
 43. Gurney, R., 1923. Some notes on Leander longirostris M. Edwards, and other British prawns. In Proceedings of the Zoological Society of London (Vol. 93, No. 1, pp: 97-123). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.‏
 44. Fahy, E.; Forrest, N. and Gleeson, P., 1998. Estimates of the contribution of Palaemon elegans Rathke to commercial shrimp landings in Ireland and observations on its biology. The Irish Naturalists' Journal. pp: 93-98. ‏
 45. Usinger, R.L. and Bentinck, W., 1968. Aquatic insects of California: University of California Press.
 46. Urszula, J. and Spicer, I.J., Seasonal and temperature effects on osmoregulation by the invasive prawn Palaemon elegans Rathke, 1837 in the Baltic Sea, Marine Biology Research. Vol. 6, No. 3, pp: 333-337.
 47. Urszula, J.; Małgorzata, P. and Dagmara, L., Temperature and salinity requirements of Palaemon adspersusRathke, 1837 and Palaemon elegans Rathke, 1837. Do they explain the occurrence and expansion of prawns in the Baltic Sea? Marine Biology Research. Vol. 9, No. 3, pp: 293-300.
 48. Zacharia, S. and Kakati, V.S., 2004. Optimal salinity and temperature for early developmental stages of Penaeus merguiensis De man. Aquaculture. Vol. 232, No. 1-4, pp: 373-382.‏