اثر سطوح متفاوت لیکوپن بر شاخص های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرات سطوح مختلف رنگدانه لیکوپن بر روی شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی رودخانه‌ای شرق انجام پذیرفت. در این آزمایش 225 قطعه میگو با وزن متوسط 0/07±1/40 گرم به وسیله پنج تیمار غذایی شامل مقادیر مختلف لیکوپن صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 میلی ­گرم لیکوپن در کیلوگرم جیره به مدت هشت هفته، مورد تغذیه قرار گرفتند. یافته ­های حاصل از اندازه ­گیری شاخص ­های بیوشیمیایی همولنف در پایان دوره پرورش نشان داد که جیره‌های آزمایشی حاوی رنگدانه لیکوپن در اکثر این شاخص ­ها اختلاف معنی ­دار آماری را با تیمار شاهد از خود نشان دادند (0/05>p). درحالی که شاخص ­های کلسیم، فسفر و کلسترول تحت تأثیر سطوح مختلف لیکوپن قرار نگرفتند (0/05<p). شاخص ­های اوره، گلوکز، اوریک اسید، کراتینین و تری گلیسیرید در تیمارهای تغذیه شده با لیکوپن به طور معنی ­داری کم تر از تیمار شاهد مشاهده شد، با این وجود بیش ترین میزان سطوح HDL و LDL در تیمارهای حاوی لیکوپن به دست آمد (0/05>p). اندازه­ گیری محتوای کاروتنوئید کل تیمارهای آزمایشی نشان دهنده تفاوت معنی ­دار آن ­ها بود و هم چنین بررسی فلور میکروبی روده در انتهای دوره آزمایش، بیانگر وجود اختلاف معنی ­دار آماری شمارش کل باکتری ­ها در بین تیمارهای آزمایشی بود (0/05>p). در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزایش سطوح لیکوپن جیره غذایی موجب بهبود شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف و محتوای کاروتنوئید کل میگوی رودخانه‌ای شرق گردید و افزودن میزان 200 میلی گرم در کیلوگرم از این رنگدانه به جیره غذایی با هدف بهبود شاخص ­های اشاره شده این میگو پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different lycopene levels on bio-chemical hemolymph parameters, total carotenoid content and intestinal microbial flora of the Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ettefaghdoost
 • Hamid Alaf Noveirian
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted to evaluate the effects of different levels of lycopene pigment on bio-chemical hemolymph parameters, total carotenoid content and intestinal microbial flora of Oriental river prawn. In this experiment, two hundred and twenty-five prawns with mean weight of 1.40±0.07 gram were fed by five dietary treatments containing different levels of lycopene zero (control), 50, 100, 150 and 200 milligrams lycopene per kilogram diet for eight weeks. Results from the measurement of hemolymph bio-chemical parameters at the end of the culture period showed that experimental diets containing lycopene pigment in most of these parameters showed a significant difference with the control treatment (p<0.05). However, calcium, phosphorus and cholesterol were not affected by different levels of lycopene (p>0.05). Indices of urea, glucose, uric acid, creatinine, and triglycerides were significantly lower in treatments fed with lycopene than control treatment, whereas the highest levels of HDL and LDL were observed in treatments containing lycopene (p<0.05). Measuring the total carotenoid content of experimental treatments showed a significant difference and also evaluation of the intestinal microbial flora at the end of the experimental period indicated that there was significant difference in the total bacteria count between the experimental treatments (p<0.05). Finally, the results of this study showed that increased levels of dietary lycopene improved the bio-chemical hemolymph parameters and total carotenoid content of the Oriental river prawn and adding 200 milligrams lycopene per kilogram of this pigment to the diet was suggested to improve the parameters that mentioned of this prawn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lycopene
 • Hemolymph
 • Intestinal microbial flora
 • Oriental River Prawn
 • Pigment
 1. علی، م.؛ اکبری، پ.؛ غلام­حسینی، ا. و فریدونی، م.س.، 1398. اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص­  های ایمنی ذاتی لارو قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 1، صفحات 225 تا 230.
 2. مخلص ­آبادی، ا.؛ درافشان، س. و پیکان­حیرتی، ف.، 1397. تأثیر دوره محرومیت غذایی بر شاخص ­های خون­ شناسی ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین و نمک صفراوی. مجله محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 4، صفحات 407 تا 414.
 3. Alitabar, A.; Hosseinifard, S.M. and Ghobadi, S., 2017. Comparative effect of Astaxanthine and red beet (Beta vulgaris conditiva) on blood serum factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Breeding and Aquaculture Sciences. Vol. 4, No. 11, pp: 43-50.
 4. Alizadeh, M.; Khanjani, M.H.; Karimi, O.; Ansari, R. and Rafieepour, A., 2017. The effect of different levels of synthetic and algal astaxanthin (Heamatococcus pluvialis) on some biochemical parameters of blood serum in Rainbow trout broodstock Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792). Aquaculture Nutrition. Vol. 5, No. 2, pp: 47-64.
 5.  AOAC. 2016. Official Methods of Analysis, 20th Ed. (Editor: Dr. George W. Latimer, Jr.) Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC. USA. 3172 p.
 6. Chien, Y.H. and Shiau, W.C., 2005. The effects of dietary supplementation of algae and synthetic astaxanthin on body astaxanthin, survival, growth, and low dissolved oxygen stress resistance of kuruma prawn, Marsupenaeus japonicus Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 318, No. 2, pp: 201-211.
 7. Chuchird, N.; Rorkwiree, P. and Rairat, T., 2015. Effect of dietary formic acid and astaxanthin on the survival and growth of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) and their resistance to Vibrio parahaemolyticus. Springer Plus. Vol. 4, No. 1, pp: 440-452.
 8. De Grave, S. and Ghane, A., 2006. The establishment of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran. Aquatic Invasions. Vol. 1, No. 4, pp: 204-208.
 9. Ding, Z.; Kong, Y.; Zhang, Y.; Li, J.; Cao, F.; Zhou, J. and Ye, J., 2017. Effect of feeding frequency on growth, body composition, antioxidant status and mRNA expression of immunodependent genes before or after ammonia-N stress in juvenile oriental river prawn, Macrobrachium nipponense. Fish & shellfish immunology. Vol. 68, pp: 428-434.
 10. Ettefaghdoost, M. and Alaf Noveirian, H., 2017. The effect of different feeding rates on growth indices, feed conversion ratio and body composition of Oriental River prawn Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849). Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 25, No. 5, pp: 97-112.
 11. Ettefaghdoost, M.; Alaf Noveirian, H. and Falahatkar, B., 2018. Growth performance, feed efficiency and whole-body chemical composition of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense, fed different dietary protein to lipid ratio. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 17, No. 3, pp: 585-602.
 12. Farhangi, M.; Ahmadi, S.; Rafiee, G.; Ghaednia, B. and Taghavi, D., 2014. Evaluation of the effect of different dietary levels of astaxanthin pigment on some biochemical parameters and non-specific immuno of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) juveniles faced with a sharp decline in oxygen tension. Journal of Khoramshahr Marine science and technology. Vol. 12, No. 2, pp: 103-114.
 13. Fu, H.; Gong, Y.; Wu, Y.; Xu, P. and Wu, C., 2004. Artificial interspecific hybridization between Macrobrachium Aquaculture. Vol. 232, No. 1-4, pp: 215-223.
 14. Galasso, C.; Corinaldesi, C. and Sansone, C., 2017. Carotenoids from Marine Organisms: Biological Functions and Industrial Applications. Antioxidants. Vol. 6, No. 4, pp: 96.
 15. Hu, J.; Lu, W.; Lv, M.; Wang, Y.; Ding, R. and Wang, L., 2019. Extraction and purification of astaxanthin from shrimp shells and the effects of different treatments on its content. Revista Brasileira de Farmacognosia. Vol. 29, No. 1, pp: 24-29.
 16. Mahfuzur, R.; Lutzu, G.A.; Alam, A.; Sarker, P.; Chowdhury, M.K.; Parsaeimehr, A.; Liang, Y. and Daroch, M., 2018. Microalgae in aquafeeds for a sustainable aquaculture industry. Journal of Applied Phycology. Vol. 30, No. 1, pp: 197-213.
 17. Mao, X.; Guo, N.; Sun, J. and Xue, C., 2017. Comprehensive utilization of shrimp waste based on biotechnological methods: A review. Journal of Cleaner Production. Vol. 143, pp: 814-823.
 18. Miao, S.; Zhu, J.; Zhao, C.; Sun, L.; Zhang, X. and Chen, G., 2017. Effects of C/N ratio control combined with probiotics on the immune response, disease resistance, intestinal microbiota and morphology of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture. Vol. 476, pp: 125-133.
 19. New, M.B. and Nair, C.M., 2012. Global scale of freshwater prawn farming. Aquaculture Research. Vol. 43, No. 7, pp: 960-969.
 20. Niu, J.; Tian, L.X.; Liu, Y.J.; Yang, H.J.; Ye, C.X.; Gao, W. and Mai, K.S., 2009. Effect of dietary astaxanthin on growth, survival, and stress tolerance of postlarval shrimp, Litopenaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, No. 6, pp: 795-802.
 21. Parisenti, J.; Beirão, L.; Maraschin, M.; Mourino, J.; Do Nascimento Vieira, F.; Bedin, L. and Rodrigues, E., 2011. Pigmentation and carotenoid content of shrimp fed with Haematococcus pluvialis and soy lecithin. Aquaculture Nutrition. Vol. 17, No. 2, pp: 530-535.
 22. Pillay, T.V.R. and Kutty, M.N., 2005. Aquaculture: Principles and Practices, 2nd Edition, Wiley-Blackwell publishing, New Jersey, USA. 640
 23. Rigi Ghazagh, H.; Aberomand, A.; Ziaienezhad, S. and Akbary, P., 2017. Effect of astaxanthin on growth, body chemical composition and some blood serum biochemical indices in grey mullet, (Mugil cephalus Linnaeus, 1758). Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 26, No. 2, pp: 15-24.
 24. Wade, N.M.; Cheers, S.; Bourne, N.; Irvin, S.; Blyth, D. and Glencross, B.D., 2017. Dietary astaxanthin levels affect colour, growth, carotenoid digestibility and the accumulation of specific carotenoid esters in the Giant Tiger Shrimp, Penaeus monodon. Aquaculture Research. Vol. 48, No. 2, pp: 395-406.
 25. Wang, Z.; Cai, C.F.; Cao, X.M.; Zhu, J.M.; He, J.; Wu, P. and Ye, Y.T., 2018. Supplementation of dietary astaxanthin alleviated oxidative damage induced by chronic high pH stress, and enhanced carapace astaxanthin concentration of Chinese mitten crab Eriocheir sinensis. Vol. 483, No. 1, pp: 230-237.
 26. Weintraub, S.; Shpigel, T.; Harris, L.; Schuster, R.; Lewis, E. and Lewitus, D., 2017. Astaxanthin-based polymers as new antimicrobial compounds. Polymer Chemistry. Vol. 8, No. 29, pp: 4182-4189.
 27. Zhao, W.; Wang, ; Yu, Y.; Qi, Z.; Lü, L.; Zhang, Y. and Lü, F., 2016. Growth and antioxidant status of oriental river prawn Macrobrachium nipponense fed with diets containing vitamin E. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. Vol. 34, No. 3, pp: 477-483.