برآورد جمعیت میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

میگوی رودخانه ای شرق  Macrobrachium nipponense با منشا ژاپن و چین از جمله گونه های غیر بومی در تالاب انزلی می باشد که در بسیاری از نقاط آن به ویژه رودخانه های وارده دارای جمعیت بالایی است. در راستای برآورد جمعیت این گونه،تعداد 18 عدد از تله های نیم کروی تاشو و کوزه ای طی دو دوره زمانی تیر و مرداد 1395در سه بخش تالاب غرب، سیاه درویشان و سرخانکول به کار گرفته شد. وضعیت صید طی روزهای متوالی روند کاهشی در تیرماه داشته در حالی که در مرداد ماه در دو منطقه سیاه درویشان و سرخانکول افزایش میزان صید در واحد تلاش مشاهده شده است. میانگین صید در واحد تلاش روزانه طی مرداد و تیر به ترتیب 100 عدد و 145 عدد  بود. میانگین وزن نمونه ها طی دوره بررسی  0/5±3/3 گرم بود. میانگین برآورد جمعیت بر اساس صید در واحد تلاش در تیر ماه 178±228 گرم در مترمربع  و در مرداد ماه 58±194 گرم در مترمربع بوده است. ارقام مذکور تا حدی بسیار زیادی فراتر از آن چیزی است که از سایر منابع آبی طبیعی هم چون مناطق دریایی برای گونه های دیگر ارائه شده است. گونه مذکور با انجام مطالعات تکمیلی، پتانسیل لازم برای بهره برداری را خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Population estimation of Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in Anzali Wetland

نویسندگان [English]

 • Akbar Pourgholami
 • Ahmad Ghane
 • Yagobali Zahmatkesh
 • alireza mirzajani
Inland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Iran
چکیده [English]

Oriental River Prawn Macrobrachium nipponense, originating in Japan and China, is one of the exotic species in Anzali wetland. It has a high population in many parts of it, especially in inlet rivers. To estimate the population in Anzali Wetland, 18 traps (Opera House and Hokkaido) were used during the two periods of July and August in three parts; including western area, SiahDarvishan and Sorkhankol. The trend of catch per unit of effort has been declining in July while an increase in catching was observed in August in two regions of SiahDarvishan and Saorkhankol. The average catch was 100 and 145 per unit of daily effort in August and July, respectively. The average weight of the individuals was 3.3±0.5 gr. The population was estimated 228±178 and 194±58 gr/m2 in July and August, respectively. These estimations are greater than those provided by other natural water resources such as marine areas for different species. For a clearer conclusion for potential of species to exploit are needed more investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exotic shrimp
 • Macrobrachium nipponense
 • Stock assessment
 • Catch per unit effort
 • Anzali Wetland
 1. اتفاق­ دوست، م.؛ حقیقی، ح. و علاف نویریان، ح.، 1394. اثر دفعات غذادهی بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ­ای شرق Macrobrachium nipponense . مجله علمی شیلات ایران. جلد 24، شماره 1، صفحات 83 تا 95.
 2. بندانی، غ.؛ خوشباور رستمی، ح.؛ صدیقی، ا.؛ میرشکار، د. و قربانی، ر.، 1392. مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب ­های آلاگل، آلماگل و آجی­گل استان گلستان. مجله فن ­آوری­ های نوین در توسعه آبزی ­پروری. دوره 7، شماره 3، صفحات 85 تا 94.
 3. تحقیقی، م.؛ پاشایی ­راد، ش.؛ علاف­ نویریان، ح. و تحقیقی، ه.، 1391. بررسی بیولوژیکی میگوی Macrobrachium nipponens (De Haan,1849) در رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان. فصلنامه محیط‌زیست جانوری. دوره 4، شماره 4، صفحات 103 تا 112.
 4. خانی­ پور، ع.ا.؛ امینی، م.؛ نوری ا. و کامرانی ا.، 1396. مقایسه سه نوع تله صیادی ویژه صید میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense). مجله علمی شیلات ایران. دوره 26، شماره 3، صفحات 193 تا 197.
 5. خداپرست، ح.، 1382. مطالعات جامع شیلاتی تالاب انزلی. اداره کل شیلات استان گیلان. 204 صفحه.
 6. ذوقی ­شلمانی، ا.؛ پاتیمار، ر.؛ جعفریان، ح.؛ عبدالملکی، ش. و تیزکار، ب.، 1396. پراکنش و فراوانی میگوی غیربومی آب شیرین Macrobrachium nipponens در تالاب انزلی و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 9، شماره 32، صفحات 91 تا 103.
 7. عباسی، ک.؛ مرادی، م. و میرزاجانی، ع.، 1397. ماهیان حوضه تالاب انزلی. انتشارات کتاب­ های سبز شمال. 135 صفحه.
 8. عبدالملکی، ش.، 1382. پراکنش، پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر میگوهای دریای خزر گونه­ های جنسPalaemon در سواحل استان گیلان. رساله دکتری، 253 صفحه.
 9. قانع، ا.؛ خانی­ پور، ع.ا.؛ میرزاجانی، ع. و پورغلامی، ا.، 1398. شناسایی، پراکنش و زی­ توده میگوی غیربومیMacrobrachium nipponense در تالاب انزلی. گزارش نهایی طرح، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 98 صفحه.
 10. گرگین، س. و علیمحمدی، ا.، 1383. نخستین گزارش از میگوی Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در ایران و مقایسه مرفولوژیک آن با گونهMacrobrachium rosenbergii . مجله پژوهش و سازندگی. دوره 17، شماره 4، صفحات 57 تا 59.
 11. زینلی، ف.؛ کامرانی، ا. و پارسا، م.، 1396. پراکنش میگوی موزی Penaeus merguiensis (de Man, 1888) در صیدگاه­ های میگوی استان هرمزگان. مجله زیست شناسی جانوری. دوره 9، شماره 2، صفحات 103 تا 110.
 12. دلیری، م.؛ پیغمبری، س.ی.؛ شعبانی، م.ج. و داوودی ر.، 1391. تعیین صید بر واحد سطح (CPUA) و ترکیب صید میگوهای پنائیده در ترال ­های صنعتی میگو در آب ­های استان بوشهر. نشریه بهره ­برداری و پرورش آبزیان. دوره 2، شماره 2، صفحات 93 تا 106.
 13. Bandani, G., 2012. Population structure and relative growth of orintal river freshwater prawn Macrobrachium nipponense Hothuis ((Decapoda, palaemonidae) in Alagol lagoon, Iran. pp: 226-231.
 14. Bandani, G. and Shokri, M., 2012. Length-Weight Relationship and Condition Factor of Macrobrachium nipponese (De Haan, 1849) Ajigol wetland, Golestan province (Iran). State Agrarian university of Armenia. Armenia, pp: 226-331.
 15. Cai, Y. and Ng, P.K., 2002. The freshwater palaemonid prawns (Crustacea: Decapoda: Caridea) of Myanmar. Vol. 487, pp: 59-83.
 16. Cai, Y. and Shokita, S., 2006. Report on a collection of freshwater shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea) from the Philippines, with descriptions of four new species. Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 54, pp: 245-270.
 17. Chen, R.T.; Tsai, C.F. and Tzeng, W.N., 2009. Freshwater prawns (Macrobrachium Bate, 1868) of Taiwan with special references to their biogeographical origins and dispersion routes. Journal of Crustacean Biology. 29, pp: 232-244.
 18. De Grave, S. and Ghane, A., 2006. The establishment of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense in Anzali Lagoon, Iran. Aquatic Invasions. Vol. 1, pp: 204-208.
 19. Delury, D.B., 1947. On the estimation of biological populations. Vol. 3, pp: 145-167.
 20. Fu, H.; Gong, Y.; Wu, Y.; Xu, P. and Wu, C., 2004. Artificial interspecific hybridization between Macrobrachium species. Aquaculture. 232, pp: 215-223.
 21. Ghane, A., 2013. The alien freshwater prawn, Macrobrachium nipponense (deHaan, 1849) in Iran: Advantages and disadvantages and ecological effects on Anzali Lagoon. Advanced Journal of Biological Sciences Research. Vol. 1,pp: 030-036.
 22. Gorgin, S. and Sudagar, M., 2008. Distribution of Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) in Iran (Decapoda, Palaemonidae). Vol. 81, pp: 943-948
 23. Imanpour, J.; Nami, E. and Heidary, S., 2014. Length Weight Relationship and Fulton’s Condition Factor of Macrobrachium nipponense in southern coasts of the Caspian Sea-Iran. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. Vol. 2, No. 5, pp: 1650-1656.
 24. Jica, D. and Moja, M., 2005. The Study on Integrated Management for Ecosystem Conservation of the Anzali Wetland in the Islamic Republic of Iran. Draft final report  Nippon Koei Co., Ltd.
 25. Krebs, C.J., 1999. Ecological Methodology. Addison-Wesley Educational Publishers, Inc., Menlo Park.
 26. Kmeleva, N.; Kulesh, V.; Alekhnovich, A. and Giginyak, Y., 1997. Ecology of freshwater freshwater shrimps. , Minsk, Belaruskaya Navuka Press (in Russian).
 27. Konan, K.M.; Ouattara, A.; AdépoGourène, A.B. and Gourrene, G., 2008. Morphometric differentiation between two sympatric Macrobrachium Bates 1868 shrimps (Crustacea Decapoda Palaemonidae) in West-African rivers. J of Natural History. Vol. 42, No. 31-32, pp: 2095- 2115.
 28. Kutty, M.N. and Weimin, M., 2010. Culture of the Oriental river prawn Macrobrachium nipponense, Edited by M. Bernard NewDr and Wagner Cotroni Valenti Wiley Blackwell, Chichester. pp: 312-337.
 29. Ma, K.; Feng, J. and Li, J., 2012. Genetic variation based on microsatellite analysis of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense from Qiandao Lake in China. Genetics and Molecular Research. Vol. 11, pp: 4235-4244.
 30. Masshiko, K., 1990. Diversified egg and clutch size among local population of the freshwater prawn,Macrobrachium nipponense (Delaan). Journal of Crustacean Biology. Vol. 10, No. 2, pp: 306-314.
 31. Mirabdullaev, I. and Niyazov, D., 2005. Alien decapods (Crustacea) in II International symposium invasion of alien species in Holarctic, Borok, Russia. pp:113-114.
 32. New, M.B.; Valenti, W.C.; Tidwell, J.H.; Dabramo, L.R. and Kutty, M.N., 2010. Freshwater prawns biology and farming. John Wiley & Sons, Inc. 531 p.
 33. Nguyen, Q.A.; Phan, D.P.; Phan, T.L.A.; Nguyen, T.T. and Lephoc, B., 2003. Experiments on seed production and commercial culture of the freshwater prawn, Macrobrachiuym nipponense. Proceeding of the 6th Technical Symposium on Mekong Fisheries. Pakse, Lao PDR. pp: 26-28.
 34. Ramsar convention bureau. 2014. Information sheet on Ramsar Wetland. Gland, Switzerland.
 35. Salman, S.D.; Page, T.J.; Naser, M.D. and Yasser, A.A.G., 2006. The invasion of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)(Caridea: Palaemonidae) into the southern Iraqi marshes. Aquatic invasions. Vol. 1, pp: 109-115.
 36. Seber, G.A.F., 1982. The estimation of animal abundance. The Blackburn Press. 654 p.
 37. Shojaei, M.G. and Taghavi motlagh, S.A., 2011. The Catch Per Unit of Swept Area (CPUA) and Estimated Biomass of Large Head Hairtail (Trichiurus lepturus) with an Improved Trawl in the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Asian fisheries science. Vol. 24, pp: 209-217.
 38. Uno, Y., 1971. Studies on the aquaculyure of Macrobrachium nipponense with special reference to breeding cycle,larval development and feeding biology,Bulten de la societe franco japonaise d oceonographi. Vol. 9, No. 2, pp: 123-128.
 39. Xu, J.; Zhang, M. and Xie, P., 2008. Stable isotope changes in freshwater shrimps (Exopalaemon modestus and Macrobrachium nipponensis): trophic pattern implications. Vol. 605, pp: 45-54.
 40. Zhao, C.; Fu, H.; Sun, S.; Qiao, H.; Zhang, W.; Jin, S.; Jiang, S.; Xiong, Y. and Gong, Y., 2018. A transcriptome study on Macrobrachium nipponense hepatopancreas experimentally challenged with white spot syndrome virus (WSSV). https://doi.org/10.1371, pp: 271-292.