مطالعۀ ریخت شناسی و فیلوژنی سستود موسگوویا پکتیناتا از خرگوش های وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین و شایع ترین انگل های داخلی در خرگوش های وحشی، سستودی بنام موسگوویا (خانوادۀ آنوپلوسفالیده) است. هدف از مطالعۀ حاضر شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونۀ موسگوویا پکتیناتا در خرگوش های وحشی شمال غرب ایران و تعیین جایگاه فیلوژنی آن بود. در این مطالعه رودۀ 45 خرگوش وحشی شکار شده بررسی شدند. مشخصات مورفولوژی سستودهای موجود در مشاهدات میکروسکوپی (نوری و الکترونی) ثبت شدند. برای آنالیز مولکولی، پس از استخراج DNA، قطعۀ تقریباً 347-324 جفت بازی اختصاصی گونه از ژن 18S rRNA توسط پرایمرهای طراحی شده تکثیر شد. محصولات PCR تعیین توالی شدند. برای مشخص نمودن رابطۀ خویشاوندی توالی مذکور با توالی ­های ثبت شده در بانک اطلاعات ژنی بین المللی (GenBank)، درخت فیلوژنی با حداکثر درست نمایی و با استفاده از نرم افزار MEGA X ترسیم شد. در بررسی میکروسکوپی 17% از خرگوش ها آلوده به سستود بودند. آنالیزهای میکروسکوپی جزئیات مورفولوژی، تأییدی برای آلودگی خرگوش ها با گونۀ موسگوویا پکتیناتا بود. در آنالیز مولکولی باندهایی تقریبی 347-324 جفت بازی تشکیل شدند. تعیین توالی محصولات PCR قطعۀ 333 جفت بازی اختصاصی موسگوویا پکتیناتا را تأیید کرد. هم ترازی قطعۀ تکثیر شده با دو ایزولۀ فنلاند (AY752650) و انگلستان (AY752648) تفاوت های داخل گونه ای قابل توجهی را نشان داد. ایزولۀ ایرانی شباهت بالایی با ایزولۀ انگلستان (تقریباً 96%) داشت. در بررسی رابطۀ خویشاوندی، ایزولۀ ایرانی با ایزوله­ های فنلاند و انگلستان، هم چنین با گونه ­ای از سستود شیزورکیس (Schizorchis sp) در یک شاخه قرار گرفتند. با توجه به محدود بودن اطلاعات مربوط به این سستود، مطالعات بیش تر، به ویژه با سایر نواحی ژنی، ضروری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of morphology and phylogeny of Mosgovoyia pectinata (Cestoda; Anoplocephalidae) from European wild hares (Lepus europaeus) in Northwestern Iran

نویسندگان [English]

 • Abbas Imani Baran
 • Ghadir Alvandi
 • Masoumeh Firouzamandi
 • Rogayyeh Norouzi
 • Farzad Katiraee
Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the most important and common endoparasites in wild rabbits is a cestode known as Mosgovoyia. This study was aimed to identify Mosgovoyia pectinata in the wild rabbits (Lepus europaeus) from northwestern Iran based on microscopic and molecular methods and determine its phylogenetic position. For this purpose, the intestines of 45 hunted wild rabbits were examined and cestodes were collected. The morphological characteristics of cestodes were recorded microscopically (optical and Scanning Electron Microscope). For molecular analysis, after DNA extraction, approximately a 324-347 bp specific-species fragment of 18S rRNA gene were amplified by the designed primers. PCR products were sequenced. To determine the relationship between the obtained sequence and the sequences deposited to the GenBank, the phylogenetic tree was constructed with maximum likelihood method using MEGA X software. On microscopic examination, 17% of rabbits were infected with cestodes. Microscopic analyses were confirmed M. pectinata morphology characterizations. In molecular analysis, approximately 324-347 bp bands were visualized. The sequencing of PCR products confirmed 333 bands specific to M. pectinata. The alignment of the amplified fragment with the two isolates from Finland (AY752650.1) and United Kingdom (AY752648.1) showed significant intraspecific variations. The Iranian isolate revealed high homology with the British isolate (approximately 96%). To determine the phylogenetic relatedness, the Iranian isolate was placed in the same clade with the Finland and British isolates, as well as with a species of Schizorchis sp. Due to the limited information on this cestode, further studies are needed, especially with other gene regions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lepus europaeus
 • Mosgovoyia pectinata
 • 18S rRNA
 • Phylogeny
 • Iran
 1. بهداروند، ن.؛ رضایی، ح.؛ ایگدری، س.؛  قنبری، ف.؛  نصرتی، م. و شهریاری، ب.، بررسی مقدماتی دوشکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران. فصلنامۀ محیط زیست جانوری. سال 9، شمارۀ 2، صفحات 37 تا 42.
 2. Allan, J.C.; Craig, P.S.; Sherington, M.T.; Rogan, M.T.; Storey, D.M.; Heath, S. and Iball, K., 1999. Helminthparasites of the wild rabbit Oryctolagus cuniculus near Malham Tarn, Yorkshire, UK. J Helminthol. Vol. 73, pp: 289-294.
 3. Baer, J.G., 1927. Monographie des cestodes de la famille des Anoplocephalidae. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique (Supplement). Vol. 10, pp: 1-241.
 4. Baer, J.G., 1955. Incidence de la specificite´ parasitaire sur la taxonomie. Problemes d’evolution chez les cestodes cyclophyllidiens. Bulletin de la Societe´ Zoologique de France. Vol. 30, pp: 275-287.
 5. Ball, S.; Kelly, T.C. and Butler, F., 2020. Endoparasites of the endemic Irish hare Lepus timidus hibernicus. Wildlife Biol. wlb.00717. doi: 10.2981/wlb.00717.
 6. Beveridge, I., 1978. A taxonomic revision of the genera Cittotaenia Riehm, 1881, Ctenotaenia, Railliet, 1893, Mosgovoyia Spasskii, 1951 and Pseudocittotaenia Tenora, 1976. (Cestoda: Anoplocephalidae). Memoires du Museum National d’Histoire Naturelle, Serie A, Zoologie. Vol. 107, pp: 1-64.
 7. Beveridge, I., 1994. Family Anoplocephalidae Cholodkovsky, 1902. In Keys to the cestode parasites of vertebrates. Edited by LF Khalil, A Jones and RA Bray. CAB International, Cambridge, UK. 751 p.
 8. Boag, B.; Lello, J.; Fenton, A.; Tompkins, D.M. and Hudson, P.J., 2001. Patterns of parasite aggregation in the wild european rabbit (Oryctolagus cuniculus). Int J Parasitol. Vol. 31, pp: 1421-1428.
 9. Brown, W.M.; Prager, E.M.; Wang, A. and Wilson, A.C., 1982. Mitochondrial DNA sequences of primates: Tempo and mode of evolution. J Mol Evol. Vol. 18, pp: 225-239.
 10. Butler, F.T., 1994. Arthropod and helminth parasites from rabbits Oryctolagus cuniculus in south-west Ireland. The Irish Naturalists' J. Vol. 24, No. 10, pp: 392-395.
 11. Campos, P.F. and Gilbert, T.M., 2012. DNA extraction from formalin-fixed material. Methods Mol Biol. Vol. 840, pp: 81-85.
 12. Casanova, J.C.; Feliu, C.; Molina, X.; Villa, T.; Santalla, F. and Laplana, N., 2000. Helminths in a contact zone of Lepus europaeus and granatensis (Leporidae) in Iberian Peninsula. Acta Parasitologica. Vol. 45, pp: 176.
 13. Cordero, D.E.L.; Campillo, M.; Castanon, L. and Reguera, A., 1994. Indice-Catalogo de Zooparasitos Ibericos, 2nd ed. Secretariado de Publicaciones, Leon, Spain. 650 p.
 14. Eslami, A., 2009. Veterinary Helminthology (Cestoda). Vol II, 2 edn., Tehran University Press, Tehran, Iran. 328 p.
 15. Eslami, A. and Ranjbar-Bahadori, S., 2004. Laboratory methods to diagnose helminthic diseases: Ruminants, carnivores, equines, birds, laboratory animals, pig and human. 1st, Noorbakhsh press, Tehran, Iran. 304 p.
 16. Eslami, A.; Changizy, E. and Moghadam, M., 2000. Prevalence of helminth infections in the cape hare (Lepus capensis) in Iran. Vet Res Commun. Vol. 24, pp: 455-458.
 17. Foronda, P.; Del Castillo, A.; Abreu, N.; Figueruelo, E.; Piñero, J. and Casanova, J.C., 2003b. Parasitichelminths of the wild rabbit, Oryctolagus cuniculus, in different bioclimatic zones in Tenerife, Canary Islands. J Helminthol. Vol. 77, pp: 305-309.
 18. Foronda, P.; Valladares, B.; Lorenzo-Morales, J.; Ribas, A.; Feliu, C. and Casanova, J.C., 2003a. Helminths of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Macaronesia. J Parasitol. Vol. 89, No. 5, pp: 952-957.
 19. Haukisalmi, V.; Hardman, L.M.; Foronda, P.; Feliu, C. and Henttonen, H., 2010. Systematic relationship of Mosgovoyia Spasskii, 1951 (Cestoda: Anoplocephalidae) and related genera inferred from mitochondrial and nuclear sequence data. Syst Parasitol. Vol. 77, pp: 71-79.
 20. Hoberg, E.P.; Jones, A. and Bray, R.A., 1999. Phylogenetic analysis among the families of the Cyclophyllidea (Eucestoda) based on comparative morphology, with new hypotheses for co-evolution in vertebrates. Syst Parasitol. Vol. 42, pp: 51-73.
 21. Littlewood, D.T.J. and Bray, R.A., 2001. Interrelationships of Platyhelminthes. Taylor and Francis, London. 353 p.
 22. Marhoon, I.A.; Mattar, K.T. and Mohammad, F.I., 2018. Parasitic infection in wild rabbits Oryctolagus cuniculus. Eurasian J Anal Chem. Vol. 13, No. 5, em55.
 23. Mariaux, J., 1996. Cestode systematics: any progress? Int J Parasitol. Vol. 26, pp: 231-243.
 24. Schmidt, G.D., 1986. CRC handbook of tapeworm identification. Boca Raton, CRC Press Inc. 675 p.
 25. Rewatkar, S.G; Deshmukh, S.S.; Prem Kumar, G.; Maske, D.K. and Bhangale, G.N., 2013. Occurrence of gastrointestinal helminths in rabbits with special reference to importance of Giardia spp. as parasitic zoonoses. Sci Tech Arts Res J. Vol. 2, No. 3, pp: 142-143.
 26. Segovia, J.M.; Vila, T.; Vargas, J.M.; Fuentes, M.V. and Feliu, C., 2014. The helminth community of the Iberian hare, Lepus granatensis (Lagomorpha: Leporidae), in the province of Granada, Spain. Helminthologia. Vol. 51, No. 4, pp: 281- 287.
 27. Spasskii, A.A., 1951. Anoplocephalate tapeworms of domestic and wild animals. In Essentials of cestodology. Edited by KI Skrjabin, Vol. 1. Moscow: The Academy of Sciences of the USSR. Translated from Russian for the U.S. National Science Foundation and Department of Agriculture by the Israel Program for Scientific Translations, 1961. Washington: Office of Technical Services, U.S. Department of Commerce. 783 p.
 28. Szkuciket, K.; Pyz-Łukasik, R.; Szczepaniak, K.O. and Paszkiewicz, W., 2014. Occurrence of gastrointestinal parasites in slaughter Parasitol Res. Vol. 113, pp: 59-64.
 29. Tanjung, M. and Rangkuti, P., 2019. Species and prevalence of rabbit gastrointestinal parasites in Berastagi Farm Karo District, North Sumatra, Indonesia. In proceedings of the International Conference on Natural Resources and Technology (ICONART 2019). pp: 193-198.
 30. Tavassoli, M. and Bakht, M., 2014. Occurrence of Linguatula Serrata in European hare in Iran. J Zoonoses, Vol. 1, No. 1 pp: 64-67.
 31. Tenora, F., 1976. Tapeworms of the family Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902. Evolutionary implications. Acta Scientiarum Naturalium Brno. Vol. 10, pp: 1-37.
 32. Thompson, J.D.; Gibson, T.J.; Plewniak, F.; Jeanmougin, F. and Higgins, D.G., 1997. The CLUSTALX Windows interface: flexible strategies for multiple sequence aided by quality analysis tools. Nucleic Acids Res. Vol. 25, pp: 4876-4882.
 33. Von Nickisch-Rosenegk, M.; Lucius, R. and Loos-Frank, B., 1999. Contributions to the phylogeny of the Cyclophyllidea (Cestoda) inferred from Mitochondrial 12S rDNA. J Mol Evol. Vol. 48, pp: 586-596.
 34. Wickstrom, L.M.; Haukisalmi, V.; Varis, S.; Hantula, J. and Henttonen, H., 2005. Molecular phylogeny and systematics of anoplocephaline cestodes in rodents and lagomorphs. Syst Parasitol. Vol. 62, pp: 83-99.
 35. Yamaguti, S., 1959. Systema helminthum. The cestodes of vertebrates, Vol. II. Interscience Publishers Inc. New York, USA. 860 p.