مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شوکا (Capreolus capreolus) با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

ویژگی بوم ‌شناختی گونه ‌ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آن ‌ها، یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونه ‌های حیات‌ وحش محسوب می‌ گردد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه شوکا در دو فصل پاییز و زمستان در پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت. پارک ملی گلستان از جمله زیستگاه‌ های مناسب شوکا (Capreolus capreolus) است. به‌ منظورمد‌ل‌ سازیمطلوبیتزیستگاه این گونه ازروش تحلیلعاملیآشیان بوم‌ شناختی و نرم‌ افزار بایومپر استفادهشد. لایه‌ های اطلاعاتی به‌ کار برده شده به‌ عنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل ارتفاع، شیب، جهت، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، فاصله از جاده‌‌ ها، پاسگاه‌ های محیط‌ بانی، روستاهای مجاور پارک، چشمه ‌ها و رودخانه ‌ها بوده است. نتایج در سطح معنی ‌داری 95 درصد نشان داد که زیستگاه مطلوب این گونه را در فصل پاییز به ‌طور میانگین ارتفاع 1009 متری از سطح دریا، شیب 27 درصد، جهت جنوبی، فاصله‌ های 1062 متری از جاده، 894 متری از رودخانه ، 1019 متری از چشمه، 3216 متری از پاسگاه محیط ‌بانی و 7385 متری از روستا و در فصل زمستان ارتفاع 990 متری از سطح دریا، شیب 23 درصد، جهت جنوبی، فاصله‌ های 1144 متری از جاده، 775 متری از رودخانه، 1097 متری از چشمه، 3083 متری از پاسگاه محیط‌ بانی و 7172 متری از روستا قرار دارد. به ‌علاوه، نتایج این مطالعه نشانمی ‌دهد که شوکا در پارک ملی گلستان دارای آشیان بومشناختی نسبتاًباریکی است و به زیستگاه‌های حاشیه ‌ای تمایل بیش ‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat suitability modeling of roe deer (Capreolus capreolus) using ENFA (Ecological Niche Factor Analysis) in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Hamid Bakhshi
  • Abdolrasoul Salman Mahini
  • Hossein Varasteh Moradi
  • Mohammad Hasani
Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Investigation of the ecological characteristics of wildlife species and determination of their habitat suitability is one of the main goals for wildlife management and protection strategies. In this study, the autumn and winter habitat suitability of Roe Deer was investigated in Golestan National Park. Golestan National Park is one of the suitable habitats for Roe Deer (Capreolus capreolus). For habitat suitability modeling, the Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method was used. Ecogeographic factors were used as independent variables including altitude, slope, aspect, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), distances from roads, guard stations, villages, springs and rivers. Our result with 95 % of significance level showed that the best habitat for Roe Deer in autumn was in average altitudes 1009 m a.s.l., slope of 27%, south aspect, and distances of 1062 m far from the roads, 894 m from the rivers, 1019 m from the springs, 3216 m from the guard stations and 7385 m from the villages. In winter the altitudes 990 m a.s.l., slope of 23%, aspect of south, and distances of 1144 m away from the roads, 775 m from the rivers, 1097 m from the springs, 3083 m from the guard stations and 7172 m from the villages were preferred by Roe Deer. Subsequently these results showed this species has a narrow niche and a tendency to occupy marginal habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability modeling
  • Roe deer
  • Ecological Niche Factor Analysis
  • Golestan National Park