بررسی فراوانی ژنی عامل بیماری DUMPs در گله های گاو هلشتاین و بومی گیلان با استفاده از روشPCR-RFLP

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841

چکیده

نقص سنتز آنزیم اوریدین مونو فسفات (DUMPs) یک بیماری ژنتیکی اتوزومی مغلوب در گاو است. جهش در این ژن باعث می ‌شود که یک کدون  خاتمه در پروتئین این آنزیم به ‌وجود آید. امروزه با استفاده از تکنیکهای مولکولی میتوان ژنهای مغلوب در افراد هتروزیگوت را شناسایی کرد. در این تحقیق از دو جمعیت گاو، شامل 100 راس هلشتاین پرورش یافته در شرکت سهامی دامپروری سپیدرود و 100 راس دام نگه‌ داری شده در مرکز اصلاح نژاد بومی فومن واقع در استان گیلان به ‌صورت تصادفی و انفرادی نمونه خون تهیه شد. DNA نمونهها به ‌روش نمکی بهینه یافته استخراج شده و از آغازگرهای اختصاصی جهت تکثیر قطعه 108 جفت بازی از اگزون5 ژن DUMPs استفاده شد. به‌ منظور تشخیص و شناسایی حاملین، عمل هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم برشی AvaI بر روی محصولات واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام گردید. تمامی نمونهها دارای ژنوتیپ هموزیگوت غالب خالص بودند. عدم مشاهده هتروزیگوتها ممکن است ناشی از برنامههایی با شدت انتخاب بالا و یا کاهش بین‌المللی ژنهای دارای نقص باشد. اما از آن‌ جایی‌ که شیوع دوباره نقصهای وراثتی وجود دارد لذا ضرورت دارد که برنامههای غربالگری ژنهای معیوب گسترش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Gene Frequency of DUMPS Disease in of Guilan Native and Holstein Cow Breeds Using PCR-RFLP

نویسندگان [English]

  • Hossein Alaie
  • Seyed Ziaeddin Mir hosseini
Department of animal science, Faculty of Agriculture, University of Guilan P.O.Box: 41889-58643 Rasht, Iran
چکیده [English]

Deficiency of uridine monophosphate synthase (DUMPs) is an autosomal recessive genetic disease which caused by a mutation in UMPs gene at codon 405 from exon 5 of bovine chromosome no 1. This mutation leads to a premature stop codon, which subsequently produces a functionally impaired enzyme. It is possible to detect recessive genes of carriers using molecular techniques to prevent DUMPs distribution in population which is time- saving and cost-effective with high accuracy. In this study, blood samples were collected from 100 Iranian Holstein cows and 100 Guilan native cows from Guilan province, Iran. Genomic DNA was extracted from all blood sample using optimized salting out method. Specific primers were applied to amplify a 108 bp fragment from exon 5 in UMPs gene. In order to identify carrier animals, a PCR-RFLP assay was carried out and PCR products were digested by AvaI restriction enzyme. All samples indicated dominant homozygous genotype and no heterozygosis were observed which maybe explained due to high selection pressure and international reduction of defective gene pool. In view of the fact that there is re-occurrence risk of heritable defects, therefore, widespread screening programs to detect genetic disorders seem to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetical Diseases
  • Guilan Native Cattle
  • DUMPs
  • PCR-RFLP