بررسی اثر عوامل تنش‌زای اعمال‌شده بر روی میش‌های آبستن نژاد زندی و خصوصیات فیزیکی بره های تازه متولد شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اثر عوامل تنش‌زا بر میش‌ها در طول آبستنی و خصوصیات فیزیکی بره های تازه متولد شده مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام آزمایش 144 عدد میش‌ نژاد زندی که جنین دوقلو داشتند، به 6 تیمار و 6 تکرار (هر تکرار حاوی 4 میش) که در اواسط آبستنی بودند تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1. شاهد، 2. تزریق کورتیزول در 10 بار، 3. جداسازی در 2 موقع (2 بار جداسازی)، 4. جداسازی در 10 موقع (10 بار جداسازی)، 5. پشم‌چینی شبیه‌سازی‌شده در 10 موقع و  6. پشم‌چینی در اواسط آبستنی، بودند. نتایج نشان داد که میش های تیمار پشم چینی در طی شیردهی نسبت به میش‌های گروه 2 بار جداسازی، 10 بار جداسازی و پشم‌چینی شبیه‌سازی‌شده افزایش وزن معنی داری داشتند (P<0/05). میش‌های پشم‌چینی شده شرایط بدنی بزرگ تری در مقایسه با میش‌های گروه پشم‌چینی شبیه‌سازی‌شده و کورتیزول داشتند (P<0/05). بره‌های متولدشده در گروه شاهد و پشم‌چینی شده طول بدن بلندتری در مقایسه با بره‌های باقی گروه ها داشتند (P<0/05). مقدار کورتیزول در میش‌هایی که کورتیزول دریافت کرده بودند و هم چنین پشم ­چینی شده بودند، افزایش معنی داری با شاهد داشتند (P<0/05). بره‌های به دنیا آمده از میش‌های که پشم‌چینی شده بودند وزن زنده بالاتری داشتند (P<0/05). به طور کل نتایج نشان داد که اگرچه تنش ها در طول ابستنی موجب افزایش غلظت گلوکوکورتیکوئیدها می­ گردد اما مقدار غلظت آن ها با پشم چینی در دوران آبستنی به گونه ­ای بود که سبب کاهش خصوصیات وزنی میش ­ها و بره ها نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of stress factors on pregnant Zandi ewes and physical characteristics of newborn lambs

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kalhor
 • Nima Eila
 • Abolfazl Zarei
 • Aalireza Noshary
Department of Animal Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of stressors on ewes during pregnancy and the physical characteristics of newborn lambs. To perform the experiment, 144 Zandi ewes with twin embryos were divided into 6 treatments and 6 replications (each replication containing 4 ewes) that were mid-pregnant. Experimental treatments include 1. Control, 2. Injection of cortisol in 10 times, 3. Isolation in 2 times (2 times isolation), 4. Isolation in 10 times (10 times isolation), 5. Simulated wool cut in 10 times and 6. Wool cut in mid-pregnancy. The results showed that the ewes treated with cut wool during lactation had a significant increase in weight compared to the ewes of the group 2 times isolated, 10 times isolated and the simulated cut wool (P <0.05). Sheared wool ewes had greater body condition compared to ewes in the simulated wool cut and cortisol group (P <0.05). Lambs born in the control and wool cut groups had longer body length compared to the lambs in the other groups (P <0.05). The amount of cortisol in ewes that received cortisol and also, wool was cut, there was a significant increase with the control (P <0.05). Lambs born from ewes that had their wool cut had a higher live weight (P <0.05). In general, the results showed that although stresses during pregnancy increase the concentration of glucocorticoids, but their concentration by wool cutting during pregnancy was such that it did not reduce the weight characteristics of ewes and lambs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zandi ewes
 • Lambs
 • Cortisol
 • Live weight
 • Physical characteristics
 1. 1. کلهر، م.؛ ایلا، ن.؛ زارعی، ا. و نوشری، ع.، 1399. اثر تغذیه میش ­های آبستن نژاد زندی در طول دوره اواسط تا اواخر آبستنی بر عملکرد و رفتار میش‌ها و بره‌ها در 24 ساعت پس از تولد. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 12، شماره 4، صفحات 133 تا 142.

  2. سیدشریفی، ر.؛ طاهرسولا، ه.؛ هدایت ­ایوریق، ن.؛ سیف دواتی، ج.؛ عبدی ­بنمار، ح. و بوستان، آ.، 1397. تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 4، صفحات 99 تا 106.

  1. Bell, A.W., 2006. Prenatal programming of postnatal productivity and health of livestock: a brief review. Australian J. Exp. Agric. 46, pp: 725-732.
  2. Cam, M.A. and Kuran, M., 2004. Shearing pregnant ewes to improve lamb birth weight increases milk yield of ewes and lamb weaning weight. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 17, pp: 1669-173.
  3. Corner, R.A.; Kenyon, P.R.; Stafford, K.J.; West, D.M. and Oliver, M.H., 2010. The effect of different types of stressors during mid- and late pregnancy on lamb weight and body size at birth. Anim. Int. J. Anim. Biosci. Vol. 4, pp: 2065-6070.
  4. Cunningham, J.G., 2002. Textbook of Veterinary Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA, USA.
  5. De Barbieri, I.; Montossi, F.; Vinoles, C. and Kenyon, P.R., 2018. Time of shearing the ewe not only affects lamb live weight and survival at birth and weaning, but also ewe wool production and quality. New Zealand J. Agric. Res. 61, No.1, pp: 57-66.
  6. Dwyer, C.M. and Bornett, H.L.I., 2004. Chronic stress in sheep: assessment tools and their use in different management conditions. Anim. Welfare. Vol. 13, pp: 293-304.
  7. Elhadi,; Salama, A.A.K.; Such, X.;  Albanell, E.; Toral,  P.G.; Hervas, G.; Frutos, P. and Caja, G., 2019. Effects of shearing 2 breeds of dairy ewes during lactation under mild winter conditions. J. Dairy Sci. Vol. 102, No. 2, pp: 1712-1724.
  8. Everett-Hincks, J.M.; Lopez-Villalobos, N.; Blair, H.T. and Stafford, K.J., 2005b. The effect of ewe maternal behaviour score on lamb and litter survival. Livest. Prod. Sci. Vol. 93, pp: 51-61.
  9. Gregory, N.G., 1995. The role of shelterbelts in protecting livestock: A review. New Zealand J. Agric. Res. Vol. 38, pp: 423-450.
  10. Fez, M.; Teimouri Yansari, A.; Chashnidel, Y. and Dirandeh, E., 2021. Effect of protein levels and rumen protected glutamine supplementation on blood metabolites, thyroid hormones, and redox status of heat stressed fattening lambs. Iranian J. Appl. Anim. Sci. Vol. 11, No. 3, pp: 557-565.
  11. Guyoti, V.M.;Farias, M.D.S.; Dalmolin, M.L.; Poli, C.H.; Schmidt, V. and Gonzalez, F.D., 2015. Effect of shearing during pregnancy on productive performance in the post-partum period of ewe on extensive husbandry. Ciencia Anim. Bras. Vol. pp: 217-224.
  12. Hargreaves, A.L. and Hutson, G.D., 1990a. Changes in heart-rate, plasma-cortisol and haematocrit of sheep during a shearing procedure. Appl. Anim. Behav. Sci. Vol. 26, pp: 91-101.
  13. Hutchinson, K.J. and McRae, B.H., 1969. Some factors associated with the behaviour and survival of newly shorn sheep. Australian J. Agric. Res. Vol. 20, pp: 513-521.
  14. Jobe, A.H.; Newnham, J.P.; Moss, T.J. and Ikegami, M., 2003. Differential effects of maternal betamethasone and cortisol on lung maturation and growth in fetal sheep. Am. J. Obst. Gynecol. Vol. 188, pp: 22-28.
  15. Kenyon, P.R.; Morris, S.T.; Revell, D.K. and McCutcheon, S.N., 2002. Nutrition during mid to late pregnancy does not affect the birth weight response to mid pregnancy shearing. Australian J. Agric. Res. Vol. 53, pp: 13-20.
  16. Kenyon, P.R.; Morris, S.T.; Revell, D.K. and McCutcheon, S.N., 2003. Shearing during pregnancy review of a policy to increase birthweight and survival of lambs in New Zealand pastoral farming systems. New Zealand Vet. J. Vol. 51, pp: 200-207.
  17. Kenyon, P.R.; Morris, S.T. and West, D.M., 2005. The effect of progesterone supplementation post mating and shearing of ewes in early pregnancy on the reproductive performance of ewes and birthweight of lambs. New Zealand Vet. J. Vol. 53, pp: 321-325.
  18. Koushki, R.; Mansoori Yarahmadi, H.; Khaldari, M.; Fakhraei, J. and Karkoodi, K., 2019. Milk yield and blood metabolite profile in late pregnancy in Lori ewes receiving diets containing undegradable protein sources. Iranian Journal of Applied Animal Science. Vol. 9, No. 4, pp: 643-650.
  19. Mellado, M.; Vera, T.; Meza-Herrera, C. and Ruiz, F., A note on the effect of air temperature during gestation on birth weight and neonatal mortality of kids. J. Agric. Sci. Vol. 135, pp: 91-94.
  20. Morris, S.T.; McCutcheon, S.N. and Revell, D.K., 2000. Birth weight responses to shearing ewes in early to mid gestation. Anim. Sci. Vol. 70, pp: 363-369.
  21. Oliver, M.H.; Harding, J.E. and Gluckman, P.D., 2001. Duration of maternal undernutrition in late gestation determines the reversibility of intrauterine growth restriction in sheep. Prenat. Neon. Med. Vol. 6, pp: 271-279.
  22. Pourtahmasebian Ahrabi, M.; Eskandarinasab, M.P. and Bagher Zandi Baghcheh Maryam, M., 2021. Genetic parameters estimation of prolificacy traits under the FecB introgression pressure in Afshari sheep breed. Iranian J. Appl. Anim. Sci. Vol. 11, No. 2, pp: 329-337.
  23. Revell, D.K.; Morris, S.T.; Cottam, Y.H.; Hanna, J.E.; Thomas, D.G.; Brown, S. and McCutcheon, S.N., 2002. Shearing ewes at mid-pregnancy is associated with changes in fetal growth and development. Australian J. Agric. Res. Vol. 53, pp: 697-705.
  24. Rooke, J.A.; Arnott, G.; Dwyer, C.M. and Rutherford, K.M.D., 2017. Impact of maternal stress and nutrition on behavioural and physiological outcomes in young lambs. Anim. Welfare. Vol. 26, No. 4, pp: 403-415.
  25. Roussel, S.; Hemsworth, P.H.; Boissy, A. and Davaux Ponter, C., 2004. Effects of repeated stress during pregnancy in ewes on the behavioural and physiological responses to stressful events and birth weight of their offspring. Appl. Anim. Behav. Sci. Vol. 85, pp: 259-276.
  26. Roussel, S.; Hemsworth, P.H.; Leruste, H.; White, C.; Duvaux-Ponter, C.; Nowak, R. and Boissy, A., 2006. Repeated transport and isolation during pregnancy in ewes: Effects on the reactivity to humans and to their offspring after lambing. Appl. Anim. Behav. Sci. Vol. 97, pp: 172-189.
  27. Russel, A.J.F.; Armstrong, R.H. and White, I.R., 1985. Studies on the shearing of housed pregnant ewes. Anim. Prod. Vol. 40, pp: 47-53.
  28. SAS Institute. 2004. SAS®/STAT Software, Release 9.4. SAS Institute, Inc., Cary, NC. USA.
  29. Smeaton, D.C.; Webby, R.W.; Tarbotton, I.S. and Clayton, J.B., 2000. The effects of shearing Finnish Landrace x Romney ewes in mid-pregnancy on lamb survival, birth weight and other weights. Proc. New Zealand Soc. Anim. Prod. Vol. 60, pp: 58-60.
  30. Symonds, M.E.; Bryant, M.J. and Lomax, M.A., 1988. Metabolic adaptation during pregnancy in winter-shorn sheep. J. Agric. Sci. Vol. 111, pp: 137-145.
  31. Stancheva, N.Z.; Nakev, J.L.; Vlahova-Vangelova, D.B.; Balev, D.K. and Dragoev, S.G., 2021. Impact of Siberian larch dihydroquercetin or dry distilled rose petals as feed supplements on lamb’s growth performance, carcass characteristics and blood count parameters. Iranian J. Appl. Anim. Sci. Vol. 11, No. 2, pp: 339-350.