بررسی اثر برگاپرایم بر فعالیت‌های آنزیم‌های عضلانی کبدی سرم رت های تغذیه شده با ذرت کپک‌زده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، صندوق پستی: 44711-14359

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر یک محرک رشد با نام برگاپرایم (که یک اسید چرب متوسط‌ زنجیر نیز می‌باشد) بر آنزیم‌های سرمی کبد رت‌ های تغذیه شده با ذرت کپک‌زده، تعداد 20 سر رت نر، نه هفته با میانگین وزن 250 گرم در چهار گروه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش به شکل فاکتوریل (2 × 2) با استفاده از دو سطح محرک رشد برگاپرایم (0 و 2 گرم در کیلوگرم جیره) و دو نوع ذرت (سالم و کپک‌زده) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی بهمدت 21 روز در خوراک رت‌ ها اعمال شدند و در انتهای روز 21 پس از خون‌گیری از ناحیه قلب هر رت، میزان آنزیم‌های سرم خون (که مربوط به آنزیم‌های کبدی می‌باشند) از لحاظ AST، ALT، ALP و GGT مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتها نتایج نشان داد که هیچ‌یک از خوراک‌های مورد استفاده (چه محتوی ذرت سالم و چه حاوی ذرت کپک‌زده) با و بدون افزودن برگاپرایم اثری بر آنزیم‌های کبدی مورد مطالعه ایجاد نکردند. نتایج کلی نشان‌دهنده‌ این مطلب است که رت‌ های نه هفته با میزان ذرت کپک‌زده اضافه شده در خوراک دچار مسمومیت کبدی نشده‌اند و استفاده از برگاپرایم نیز در این رابطه آثاری را به‌ همراه نداشته است.

کلیدواژه‌ها