بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 38816

2 بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، صندوق پستی: 19395

چکیده

پرندگان خدمات فراوانی را در بوم‌ سازگان ‌ها  فراهم می‌ کنند، اما از نظر بوم‌ شناختی، شناخت ناچیزی از  نقش آن‌ ها در بسیاری از بوم‌ سازگان ‌ها  وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ در گستره ‌ای از زیستگاه ‌ها در رشته کوه زاگرس است .در پژوهش حاضر تعداد 49 کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) از استان‌ های مرکزی، اصفهان، فارس و کرمانشاه گردآوری  و محتوای دستگاه گوارش آن‌ ها با استفاده از استرئومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ ها  نشان داد  که در بین حشرات مورد تغذیه، راسته سخت بالپوشان  (Coleoptera)با فراوانی نسبی حضور 40/21% ، درصد حضور 75/51%  و حجم نسبی 26/92% در جایگاه اول رژیم غذایی حشره‌ خواری این گونه قرار دارد. هم‌ چنین، نتایج رژیم غذایی گیاه‌ خواری در کمرکولی بزرگ نشان داد که گیاه تنگرس یا بادام خارآلود (Amygdalus lycioides) با فراوانی نسبی حضور  64/57%، درصد حضور  51/02% و حجم نسبی 46/15% در جایگاه اول رژیم غذایی گیاه‌ خواری این گونه قرار دارد و انجیر (Ficus carica) و خانواده حبوبات (Fabaceae) به‌ ترتیب جایگاه‌ های دوم و سوم را در رژیم غذایی این گونه به‌ خود اختصاص داده‌ اند. بر پایه یافته‌ ها، سن گندم (Eurygaster integriceps) بیش‌ ترین میزان حجم نسبی را در بین حشرات مورد تغذیه کمرکولی بزرگ دارا می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the diet of Eastern Rock nuthatch (Sitta tephronota, Aves: Passeriformes: Sittidae) as a predator of insect pests in Zagros Mountains, Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi 1
  • Masoud Yousefi 1
  • Mohammad Kaboli 1
  • Mohsen Mofidi-Neyestanak 2
  • Sohrab Ashrafi 1
1 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Iranian Research Institute of Plant Protection. Insect Taxonomy Research Department
چکیده [English]

Birds are one of the most diverse groups of ecosystem service providers and exhibit the most diverse range of ecological functions among vertebrates. However there is a little known of their roles in most ecosystems. In this study 49 Eestern rock nuthatch captured from Markazi, Isfahan, Fars and Kermanshah province. The dietary composition of this species was studied by analyzing stomach contents, using a stereo-microscope. The result showed Among the insects feeding, Estern rock nuthatch fed predominantly on beetles (coleopteran (relative frequency: 40.21%., percentage of occurance: 75.51 %., relative volume: 26.92%) and Bugs (Hemiptera(relative frequency: 25%., percentage of occurance: 46.93 %., relative volume: 37.11%).also Among the plants feeding, Eastern rock nuthatch fed predominantly on (Amygdalus scoparia: relative frequency: 64.57%., percentage of occurance: 51.02 %., relative volume: 46.15%) ., (Ficus carica: relative frequency: 10.81%., percentage of occurance: 8.16 %., relative volume: 19.23%) and (Fabacea: relative frequency: 10.81%., percentage of occurance: 8.16 %., relative volume: 3.84%). .in this study result showed among the insect feeding, Eurygaster integriceps that the main pest of wheat and barley in Iran with high relative volume consist most dietary composition of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sitta tephronota
  • Diet
  • predator of insect pests
  • Eurygaster integriceps
  • Zagros mountains