بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 91775-1163

2 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 64955

3 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه ژن 5 IGF-I و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه شامل PH، رنگ گوشت، ظرفیت نگه ‌داری آب و چربی داخل عضله ‌ای در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور تعداد 100 قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط یکسان پرورش داده شدند در سن 5 هفتگی کشتار شده و صفات کیفیت لاشه اندازه‌ گیری و ثبت شد. هم ‌چنین قبل از کشتار از پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ ها با کیت دیاتوم صورت گرفت. سپس با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزیم برشی PST-I قطعه 621 جفت بازی از ناحیه مورد نظر، تکثیر و برش داده شد. در مجموع در بلدرچین‌ های مورد مطالعه سه ژنوتیپ AA ، AB و BB به ‌ترتیب با فراوانی‌ های 41، 35 و 24 درصد به‌ دست آمد. فراوانی آلل‌ های A و B نیز به ‌ترتیب 58/5 و 41/5 درصد بود. بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل نیست. تجزیه و تحلیل داده ‌های فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپ‌ های ژن IGF-I در جایگاه مورد نظر با صفت چربی داخل عضله‌ ای ارتباط معنی ‌داری دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر می‌ توان نتیجه گرفت که ژن IGF-I می‌ تواند به‌ عنوان ژن کاندید برای صفات کیفیت لاشه در برنامه ‌های اصلاح نژادی بلدرچین ژاپنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of IGF-1 gene polymorphism and its association with carcass quality traits in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Tahmoorespur 1
  • Hossein Attarchi 2
  • Mojtaba Ahani Azari 3
  • Mohammad Reza Nassiry 1
1 Department of Animal Science Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad. P.O.Box: 1163-91775.
2 Ferdowsi university of mashhad Internatinal campus. P.O.Box: 64955
3 Department of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources. P.O.Box: 386.
چکیده [English]

The aim of the present study was to perform a polymorphism evaluation of the gene 5 area of IGF-I in order to see whether there is any relationship between the gene and the features of quail’s carcass quality including the PH, the color of meat, the amount of water and fat stored inside the muscles of the Japanese quail. To this end, a total of 100 Japanese quails were reared under similar conditions; and then having been slaughtered at the age of 5 weeks, the carcass quality traits were measured and recorded. Moreover, before slaughtering was done, the blood of the sample birds was tested and the DNA was extracted using a diatom kit. Then, using PCR-RFLP method and the sectorial Enzyme PST-I, the segment no. 621 of the base pair was cut from this part of DNA to be multiplied. In general, having studied the quails, three genotypes of AA, AB and BB were acquired with the frequencies of 41, 35 and 24 percents, respectively. The allele frequencies of A and B were 58.5 and 41.5 percents, respectively. Investigating Hardy Wineberg’s equilibrium with the use of Chi-square test showed that the analyzed sample population is not at equilibrium at its true gene position. The Phenotypic analysis showed that there is a significant relationship between the genotypes of the gene IGF-I at its specified position and the lipid traits inside the muscle. Based on the results of the study, the conclusion is that the gene IGF-I can be used as the candidate gene for carcass quality traits in programs to amend and modify the species of the Japanese quail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IGF-I
  • Polymorphism
  • carcass quality
  • Quail