اثر عصاره هیدروالکلی سهرمرد (Boerhavia elegans) و ویتامین E بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در جیره های حاوی روغن اکسید شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

چکیده

این تحقیق به ­منظور مقایسه اثرات سطوح عصاره هیدروالکلی گیاه سهرمرد و ویتامین E در جیره های غذایی حاوی روغن اکسید شده بر عملکرد، میزان فعالیت آنزیم ­های آنتی ­اکسیدانی و کیفیت گوشت جوجه ­های گوشتی صورت پذیرفت. آزمایش با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308، در قالب آزمایش فاکتوریل 2×3×2 شامل دو نوع روغن (سالم و 2 درصد روغن اکسید شده آفتابگردان)، دو سطح آلفاتوکوفرول­استات (صفر و 200 میلی‌گرم/کیلوگرم در جیره) و سه سطح عصاره سهرمرد (0، 100 و 200 میلی­ گرم/کیلوگرم) با 12 تیمار دارای 4 تکرار10 قطعه جوجه ­ای­، انجام شد. شاخص ­های عملکردی در کل دوره اندازه ­گیری شد. در پایان دوره، از هر تکرار یک قطعه جوجه ذبح و خونگیری شد و سپس یک نمونه گوشت همگن از عضله ران چپ جهت بررسی وضعیت پایداری گوشت از طریق بررسی میزان مالون دی آلدئید (MDA)، جدا شد. از نمونه خون برای میزان فعالیت سرمی آنزیم ­های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و چربی ­های سرم استفاده شد. نتایج نشان داد که جیره ­های آزمایشی تأثیر معنی­ داری بر میانگین مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل جوجه­ ها دارند (0/05>P). غلظت آنزیم ­ها SOD و GPX در جوجه­ های تغذیه شده با روغن اکسیده کاهش معنی­ داری نشان دادند. افزودن عصاره گیاه سهرمرد به جیره، سبب افزایش میزان SOD سرم خون گردید (0/05>P). جیره­ های حاوی عصاره و ویتامینE  به طور هم زمان، کم ترین میزان MDA را در گوشت نشان دادند. میزان تری‌گلیسرید و کلسترول سرم تحت تأثیر جیره­ های حاوی عصاره سهر­مرد، کاهش یافت. نتایج نشان داد، که افزودن سطح 100 میلی ­گرم در کیلوگرم عصاره سهر­مرد به همراه 200 میلی­ گرم آلفاتوکوفرول­استات سبب تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و بهبود عملکرد در جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش اکسیداتیو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of hydroalcoholic extract of boerhavia elegans and vitamin E on performance and antioxidant status of broilers in diets containing oxidized oil

نویسندگان [English]

 • Malek khatoon Mordi
 • Hassan Saleh
 • Mohmadtaher Mirakzehi
Department of Animal Science, Higher Educational Complex of Saravan, Saravan, Iran
چکیده [English]

This study was performed to compare the effects of levels of hydroalcoholic extract of boerhavia elegans and vitamin E in diets containing oxidized oil on yield, activity of antioxidant enzymes and meat quality of broilers. An experiment was carried out with a 480 Ross 308 one-day-old broilers in a 2×2 ×3 factorial (two levels of zero and 2 percent oxidized oil, two levels of 0 and 200 mg/kg α-Tocopherol (α-Toc) and three levels of 0, 100 and 200 mg/kg hydroalcoholic extract of  boerhavia elegans (HEBE) in the diet) with 12 treatments and 4 replicates in 10 chickens, in order to the effect of different levels of α -Toc and HEBE on diets containing oxidized oil percentage on performance, antioxidant enzyme activity and meat quality. Feed intake (FI), daily weight gain (DWG) and feed conversion ratio (FCR) of chicks was measured periodically. To determine the viability of the meat at the age of 42 days, the amount of malon di aldehyde (MDA) of thighs stored after one month of slaughter was examined. Serum activity of SOD and GPX enzymes was measured by from the brachial vein blood sampling prior to slaughter. The results showed that the FI, DBW and FCR of chicks were affected by the experimental diets (P<0.05). Chickens fed oxidized oil showed decreased levels of SOD and GPX enzymes. Addition of HEBE increased serum SOD enzyme. Diets containing HEBE and vitamin E simultaneously showed the lowest levels of MDA in meat. Serum triglyceride and cholesterol levels were reduced by diets containing the extract HEBE. The results showed that the addition of 100 mg/kg of HEBE along with 200 mg of α-toc improved the antioxidant defense system and performance in broiler chickens under oxidative stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal additives
 • Meat stability Antioxidant activity
 • Broilers
 1. حسینی­ کاریزعمر، س.م.؛ کریمی، ک. و خدایی­ مطلق، م.، 1393. مقایسه تأثیر تزریق عصاره شوید (Anethum graveolens) لواستاتیه (Lovastatin) بر کاهش غلظت کلسترول سرم خون، ماهیچه ­ها و کبد جوجه ­های گوشتی هایپرکلسترولمی شده. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 6، شماره 3، صفحات 203 تا 212.
 2. صید اصلی، م. و روستایی ­علی ­مهر، م،. 1395. اثر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید (Morusalba .L) بر پاسخ­  های ایمنی، پراکسیداسیون چربی سرم و گوشت جوجه­ های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 5، شماره 4، صفحات ٤٥ تا 57.
 3. عبدالمحمدی، م.؛ کریمی، ک. و خدایی­ مطلق، م.، 1394. تزریق عصاره سیر (Allium sativum) و لواستاتین (Lovastatin) بر غلظت کلسترول جوجه های گوشتی هایپرکلسترولمیک. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 3، صفحات 95 تا 102.
 4. Abdulla, N.R.; Loh, T.C.; Akit, H.; Sazili, A.Q.; Foo, H.L.; Mohamad, R.; Abdul Rahim, R.; Ebrahimi, M. and Sabow, A.B., Fatty acid profile, cholesterol and oxidative status in broiler chicken breast muscle fed different dietary oil sources and calcium levels. S. Afr. J. Anim. Sci. Vol. 45, No. 2, pp: 152-163.
 5. Ahn, U.; Olson, D.G.; Jo, C.; Love, J. and Jin, S.K., 1999. Volatiles production and lipid oxidation in irradiated cooked sausage as related to packaging and storage. J Food Sci. Vol. 64, pp: 226-229.
 6.  ISO. 2001. International Organization for Standarization. Animal and vegetable fats and oils. Determination of peroxide value [ISO 3960:2001 IDT]. Geneva.
 7. Bayraktar, H.; Altan, Ö.; Açıkgöz1, Z.; Baysal, Ş.H. and Şeremet, Ç., 2011. Effects of oxidised oil and vitamin E on performance and some blood traits of heat-stressed male broilers. S. Afr. J. Anim. Sci. Vol. 41, N0. 3, pp: 288-296.
 8. Jo, C. and Ahn, U., 1998. Fluorometric analysis of 2-thiobarbituric acid reactive substances in Turkey. Poul Sci. Vol. 77, pp: 448-475.
 9. Huang, W.Y.; Cai, Y.Z. and Zhang, Y., Natural phenolic compounds from medicinal herbs and dietary plants: Potential use for cancer prevention. Nutr Cancer. Vol. 62, pp: 1-20.
 10. Hosseini-Vashan, S.J. and Sadat Raei-Moghadam M., Antioxidant and immune system status, plasma lipid, abdominal fat, and growth performance of broilers exposed to heat stress and fed diets supplemented with pomegranate pulp (Punica granatum L.). J. Appl. Anim. Res. Vol. 47, No. 1, pp: 521-531.
 11. Kanner, , 1994. Oxidative processes in meat and meat products: quality implications. Meat Science. Vol. 36, pp: 169-189.
 12. Khatun, J.; Loh, T.C.; Akit, H.; Foo, H.L. and Mohamad, R., 2018. Influence of different sources of oil on performance, meat quality, gut morphology, ileal digestibility and serum lipid profile in broilers. J. Appl. Anim. Res. Vol. 46, No. 1, pp: 479-485.
 13. Kishawy, A.T.; Anaam, E.O. and Gomaa, A.M., 2016., Growth performance and immunity of broilers fed rancid oil diets that supplemented with pomegranate peel extract and sage oil. Jpn. J. Vet. Res. Vol. 64, No. 2, pp: S31-38.
 14. Lu, T.; Harper, A.F.; Zhao, J. and Dalloul, R.A., Effects of a dietary antioxidant blend and vitamin E on growth performance, oxidative status, and meat quality in broiler chickens fed a diet high in oxidants, Poult Sci. Vol. 93, pp: 1649-1657.
 15. Mazur-Ku´snirek, M.; Antoszkiewicz, Z.; Lipi´nski, K.; Kaliniewicz, J. and Kotlarczyk, S., The effect of polyphenols and vitamin E on the antioxidant status and meat quality of broiler chickens fed low-quality oil. Arch. Anim. Breed. Vol. 62, pp: 287-296.
 16. Özpinar, A.; Örmen, A. and Firat, A. Effect of oxidized oils in diets on lipid metabolism in broilers. Arch. Geflügelk. Vol. 65, No. 3, pp: 219-223.
 17. Rebecca, M.D.; Youling, L.; Alma, D.T.; Touying, A. and Karl, A.D., Dietary antioxidant supplementation enhances lipid and protein oxidative stability of chicken broiler meat through promotion of antioxidant enzyme activity. Poultr Sci. Vol. 93, pp: 1561-1570.
 18. Sadeghi, Z.; Valizadeh, J.; Shermeh, O.A. and Akaberi, M., Antioxidant activity and total phenolic content of Boerhavia elegans (choisy) grown in Baluchestan, Iran. Avicenna J. Phytomedicine. Vol. 5, No. 1, pp: 1-9.
 19. Saheed, A.S.; Mohammed, A.M.; Sudeb, S.; Anna, G. and Jean-Francois, G., Efficacy of dietary antioxidants on broiler oxidative stress, performance and meat quality: science and market. Avian Biol. Res. Vol. 8, No. 2, pp: 65-78.
 20. Saleh, H.; Golian, A.;  Kermanshahi, H. and  Mirakzehi, M.T., Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with à tocopherol acetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract. Ital. J. Anim. Sci. Vol. 17, No. 2, pp: 386-395.
 21. Saleh, H.; Golian, A.; Kermanshahi, H. and Mirakzehi, M.T., Effects of dietaryà tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens. J. Appl. Anim. Res. Vol. 45, No. 1, pp: 629-636
 22. Sallamann, H.P.; Orommer, W. and Soloro, K.L., 1988. Pathogenic and metabolic impact on broilers strained by oxidized fats. Isr J Vet Medicine. Vol. 44, pp: 183-194.
 23. Shen, M.; Xie, Z.; Jia, M.; Li, A.; Han, H.; Wang, T. and Zhang, L., 2019. Effect of Bamboo Leaf Extract on Antioxidant Status and Cholesterol Metabolism in Broiler Chickens. Animals. Vol. 9, pp: 699-712.
 24. Surai, P.F., Antioxidants in poultry nutrition and reproduction: an update. Antioxidants. Vol. 9, No. 105, pp: 1-6.
 25. Tan, L.; Rong, D.; Yang, Y. and Zhang, B., 2018. Effect of Oxidized Soybean Oils on Oxidative Status and Intestinal Barrier Function in Broiler Chickens. Rev. Bras. Cienc. Vol. 20, No. 2, pp: 333-342.
 26. Tavárez, M.; Boler, D.D.; Bess, K.; Zhao, J.; Yan, F.; Dilger, A. and Killefer, J., Effect of antioxidant inclusion and oil quality on broiler performance, meat quality, and lipid oxidation. Poultry science. Vol. 90, No. 4, pp: 922-930.
 27. Wan, X.L.; Song, Z.H.; Niu, Y.; Cheng, K.; Zhang, J.F.; Ahmad, H.; Zhang, L.L. and Wang, T., Evaluation of enzymatically treated Artemisia annua L. on growth performance, meat quality, and oxidative stability of breast and thigh muscles in broilers. Poult Sci. Vol. 96, pp: 844-850.