بررسی تاثیر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه­ های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی بود. تعداد 600 تخم بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و تعداد 30 تخم در هر مشاهده استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شاهد بدون تزریق، شاهد تزریق نرمال سالین و تزریق 0/1، 0/2 و 0/3 درصد عصاره خرفه به کیسه هوایی تخم ­ها بلافاصه قبل از انکوباسیون. پس از پایان دوره جوجه ­کشی، شاخص ­های باروری و هچ ارزیابی شدند. جوجه ­های تفریخ شده، پرورش یافته و در روز 35 خونگیری و در روز 58 کشتار پرنده ­ها برای ارزیابی فراسنجه­ های مورفومتریک دستگاه تناسلی انجام گرفت. بیش ترین درصد جوجه ­درآوری و کم ­ترین درصد تلفات رویانی در گروه ­های بدون تزریق و تزریق نرمال سالین مشاهده شد (0/05P). درصد باروری، سن تلفات رویانی و فراسنجه ­های متابولیتی خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظت استروژن سرم خون بلدرچین­ های ماده اختلاف معنی­ داری بین تیمارها نداشتند. بیش ترین مقدار تستوسترون سرم خون در تیمار تزریق 0/2 درصد عصاره خرفه مشاهده شد (0/05P). تیمار 0/1 درصد عصاره خرفه باعث افزایش معنی­ دار وزن جفت بیضه­ ها در مقایسه با شاهد شد. بیش ترین طول بیضه چپ نیز مربوط به تیمار 0/2 درصد عصاره بود (0/05P). قطر بزرگ ترین فولیکول تخمدانی در تیمارهای 0/2 و 0/3 درصد عصاره خرفه بیش تر از شاهد بودند (0/05P). به طور کلی، با توجه به تأثیر نامطلوب تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه ­درآوری و نرخ زنده ­مانی رویان، تزریق عصاره خرفه به درون کیسه هوای تخم بلدرچیبن ژاپنی به منظور بهبود راندمان تولیدمثلی توصیه نمی­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of in ovo injection of purslan extract levels on reproductive and blood parameters in Japanese quail

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ehsaniravesh
 • Saleh Tabatabaei Vakili
 • Mohammad Reza Ghorbani
 • Khalil Mirzadeh
Department of Animal science, Faculty of Animal and Food Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of intra-egg injection of purslane extract levels on reproductive and blood parameters in Japanese quail. 600 Japanese quail eggs were used in 5 treatments, 4 replicates and 30 eggs per observation. Treatments were: non-injection, normal saline injection and injection of 0.1, 0.2 and 0.3% of purslane extract into the air sac of eggs immediately before incubation. At the end of the incubation period, reproductive indices were assessed. Hatched chickens were reared and blood sampling was done at 35th day of breeding, and slaughter of birds was done at 58th day for evaluation the morphometric characteristics of genitalia. The highest hatching percentage and the lowest embryonic mortality rate were observed in the non-injected and normal saline groups (p<0.05). Embryo growth rate, age of embryonic death, and sera metabolite concentrations were not affected by the treatments. Serum estrogen concentration in female quail was not affected by treatments (p<0.05). The highest level of serum testosterone was observed in 0.2% of purslane extract (p<0.05). 0.1% purslane extract significantly increased the percentage of both testis weight compared to control group (p<0.05). The highest length of left testis was belong to 0.2% purslane extract (p<0.05). The diameter of largest ovarian follicle was higher in treatments of 0.2 and 0.3% of purslane extract than control (p<0.05). In general, due to adverse effect of experimental treatments on hatchability and embryonic viability rates, injection of purslane extract into Japanese quail egg sac is not recommended to improve reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • In-ovo injection
 • Japanese quail
 • Purslane extract
 • Reproduction
 1. ابوالوردی، م.؛ چاجی، م.؛ طباطبایی، ص. و محمدآبادی، ط.، 1396. تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی در جیره بر صفات تولیدی، اندام های درونی و خصوصیات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنی. نشریه دامپزشکی. سال 114، شماره 2، صفحات 22 تا 23.
 2. اشرف، ح.؛ خانشی، ف.؛ راکی، ف. و نجاتی، و.، 1392. اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موش ­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. سال 7، شماره 4، صفحات 28 تا 35.
 3. آراک، ه.؛ ترشیزی، م. و رحیمی، ش.، 1394. تاثیر اسانس مرزه خوزستانی و جاذب پلی ذورب بر باوری، جوجه درآوری و عملکرد نتاج در بلدرچین­ های تخم ­گذار تغذیه شده با جیره ­های آلوده به آفلاتوکسین B1. نشریه علوم دامی. سال 114، شماره 5، صفحات 285 تا 294.
 4. تاکی، ا.؛ سالاری، س.؛ بوجارپور، م.؛ ساری، م. و تقی ­زاده، م.، 1393. تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، کیفی تخم­ مرغ و برخی فراسنجه ­های تولیدمثلی مرغ تخم ­گذار. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. سال 6، شماره 2، صفحات 140 تا 149.
 5. جاسمی، م.؛ ساکی، ق. و رحیم، ف.، 1388. اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH در موش صحرایی نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبز­وار. سال 16، شماره 1، صفحات 6 تا 11.
 6. جمالی، م.ر.؛ قربانی، م.ر.؛ طاطار، ا.؛ سالاری، س. و چاجی، م.، 1395. تأثیر استفاده از عصاره گیاه خرفه بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم­ مرغ، سیستم ایمنی و خصوصیات کیفی تخمدان مرغان تخم گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 112، صفحات 79 تا 90.
 7. جمالی، م.ر.؛ قربانی، م.ر.؛ طاطار، ا.؛ سالاری، س. و چاجی، م.، 1395. تعیین ارزش غذایی گیاه خرفه و بررسی تاثیر سطوح آن در جیره بر عملکرد مرغ­ های تخم­گذار. تولیدات دامی. سال 18، شماره 1، صفحات 107 تا 118.
 8. حمیدی، م.؛ رحیمی، ش. و مژگانی، ن.، 1397. تاثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris) و شیرین ­بیان (Glycyrrhiza glabra) بر فراسنجه­ های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه­ های گوشتی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. سال 34، شماره 1، صفحات 29 تا 39.
 9. زمانی­ شاندیز، ا.ح.، 1394. جداسازی و توکسینوتایپینگ جدایه­ های باکتری کلستریدیوم دیفیسیل از مراکز پرورش بلدرچین سنتی و صنعتی گوشت بسته ­بندی شده برای عرضه در بازار. پایان ­نامه دکترای عمومی دامپزشکی. دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات 200 تا 201.
 10. ساکی، ع.ا.؛ سالاری، ج.؛ عربی، ح.ع.؛ وطنچیان، م. و عباسی نژاد، م.،1393. تاثیر تزریق نانوسیلور و عصاره ­های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه ­درآوری، فراسنجه ­های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ. نشریه پژوهش­ های علوم دامی ایران. سال 6، شماره 3، صفحات 218 تا 226.
 11. سیف ­دواتی، ج.؛ سیف ­زاده، ص.؛ رمضانی، م.؛ بخشایش، س.؛ عبدی ­بنمار، ح. و سیدشریفی، ر.، 1398. اثرات تزریق داخل تخم­  مرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول­ های خونی و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 2، صفحات 133 تا 138.
 12. شاعری، م. و محیط، ا.، 1395. اثر اسانس شوید روی کیفیت تخم مرغ، فراسنجه­ های پلاسما و قدرت جوجه ­درآوری در مرغ مادر گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی. سال 71، شماره 2، صفحات 179 تا 185.
 13. شلایی، م. و حسینی، ش.م.، 1394. اثر افزودن سطوح مختلف دانه ­های خار مریم و خرفه به جیره غذایی بر عملکرد، صفات کیفی تخم ­مرغ و ترکیب لیپیدهای خون و زرده تخم ­مرغ در مرغ ­های تخم گذار. نشریه پژوهش ­های علوم دامی. سال 25، شماره 1، صفحات 163 تا 178.
 14. صداقت، ا.؛ کریمی ترشیزی، م.ا. و رحیمی، ش.، 1395. اثرات استفاده از سطوح مختلف کافور بر عملکرد و غلظت سرمی هورمون ­های تیروئیدی و تستوسترون در بلدرچین ژاپنی. تولیدات دامی. سال 18، شماره 2، صفحات 272 تا 286.
 15. ضمیری، م.ج.؛ 1380. تولیدمثل در پرندگان اهلی. انتشارات دانشگاه شیراز. صفحات 150 تا 400.
 16. فتاحی، س.؛ طباطبائی ­وکیلی، ص.؛ مموئی، م. و آقائی، ع.، 1398. مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین D3 جیره ­ای بر فراسنجه­  های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 3، صفحات 85 تا 92.
 17. قوچخانی، ر.؛ ابراهیمی، م.؛ دقیق ­کیا ح. و رافت، س.ع.، 1396. پیامدهای تغذیه درون تخم ­مرغی نسبت ­های مختلف دی ال متیونین به ال-لایزین بر شاخص ­های لاشه و غلظت متابولیت­ های خونی در جوجه ­های گوشتی یک­روزه راس. نشریه پژوهش ­های علوم دامی. سال 27، شماره 1، صفحات 143 تا 158.
 18. کفاشی ­الهی، ر.؛ موسوی، غ.؛ حجازی، س.؛ خیاط­ نوری، م.ه. و کلانتری، س.، 1390. اثر عصاره گیاه خارخاسک بر بافت­ شناسی و اندازه بیضه در موش صحرایی. مجله آسیب­ شناسی درمانگاهی دامپزشکی. سال 5، شماره 1، صفحات 1043 تا 1049.
 19. کشتمند، زعریان، ش. و قنبری، ع.، 1396. بررسی تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس پلاتین بر اسپرماتوژنز موش سوری Balb/c. زیست ­شناسی جانوری. سال 9، شماره 3، صفحات 105 تا 113.
 20. گلزارادبی، ش. و داودی، ج.، 1385. اصول پرورش بلدرچین. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. صفحات 19 تا 22.
 21. ناصری، م. و نصرآبادی، م.،1390. بررسی اثر عصاره الکلی شاه تره بر اسپرماتوژنز در موش ­های صحرایی نر. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی. سال 1، شماره 2، صفحات 1 تا 5.
 22. Abdullahnejad, A.; Gols, A.; Dabiri, S. and Javadi, A., 2009. Effects of Garlic Juice on Testicular Damage Induced Diabetes Mellitus in Rats. Iran Journol of Endocrinology and Metabolism. Vol. 1, No. 4, pp: 443-453.
 23. Ali, M.; Hassan, N. and Abd El-Ghany, F.A., 2007. Effect of strain, type of natural antioxidant and sulphate ion on productive, physiological and hatching performance of native laying hens. International Journal of Poultry Science. Vol. 61, No. 5, pp: 539-554.
 24. Aygun, A. and Sert, D., 2012. Effects of ultrasonic treatment on eggshell microbial activity, hatchability, tibia mineral content, and chick performance in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. Poultry Science. Vol. 91, No. 2, pp: 732-738.
 25. Aygun, A.; Dag, B. and Acar, R., 2011. The Effects of fenugreek (Trigonella foenum graecum) seeds on the performance and some carcass traits of quail (Coturnix coturnix japonica) chicks. Scientific Papers: Series D. Animal Science-The International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science. Vol. 54, No. 3, pp: 115-120.
 26. Bagir, N.; Aziza, Y.I.; Rania, M.; Ahmed, A. and Anton, C., 2006. Lipid composition of egg yolk and serum in laying hens fed diets containing Black Cumin (Nigella Sativa). Intenational Journal of Poultry Science. Vol. 6, No. 5, pp: 574-578.
 27. Bolukbasi, S., 2008. The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichia coli count in feces. Archives fur Geflugelkunde.Vol. 72, No. 22, pp: 231-237.
 28. Dibner, J. and Richards, J., 2004. The digestive system: challenges and opportunities. Journal of applied poultry research. Vol. 13, No. 1, pp: 86-93.
 29. El-Ghalid, O., 2009. Exogenous estradiol: blood profile, productive and reproductive performance of female Japanese quails at different stages of production. Asian Journal of Poultry Science. Vol. 3, No. 1, pp: 1-8.
 30. Gence, M.; Kandemir, F.M. and Coban, O., 2019. Effects of in-ovo rutin injection to fertile Japanese quail (Coturnix Coturnix Japonica) egg on hatchability, embryonic death, hatchling weight, and hatchling liver oxidative and nitrosative stress. Brazilian Journal of Poultry Science. Vol. 21, No. 1, pp: 1-8.
 31. Guyton, A.C. and Hall, J.E., 2000. Textbook of medical physiology. Elsevier Health Sciences.10th Ed. pp: 45-60.
 32. Hoseini, E.; Forouzanfar, M. and Payedar, A., 2013. The effect of hydroalcoholic extract of purslane (Portulaca oleracea L) on serum concentration of esterogen, progesterone, prolactin and gonadotropins in mature female rats. Journal of Shahrekord University Medical Science. Vol. 15, No. 5, pp: 12-21.
 33. Khazaei, M.; Montaseri, A.; Khazaei, R. and Khanahamadi, M., 2011. Study of foeniculumvulgare effect of folliculogenesis in female mice. International Journal of fertility and sterility. Vol. 5, No. 3, pp: 122-127.
 34. Lim, Y. and Quah, E., 2007. Antioxidant properties of different cultivars of Portulaca oleracea. Food Chemistry. Vol. 103, No. 3, pp: 734-740.
 35. Liu, K.W.; Kappert, H.J.; Frehner, M.; Losa, R. and Beynen, A.C., 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science. Vol. 44. pp: 450-457.
 36. Mather, C.V.; Anithakumari, M. and Laughlin, K.F., 1976. Storage of hatching eggs: The effect on total incubation period. British Poultry Science. Vol. 17, No. 5, pp: 471-479.
 37. Noy, Y. and Sklan, D., 1999. Different types of early feeding and performance in chicks and poults. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 8, No. 1, pp: 16-24.
 38. Noy, Y. and Uni, Z., 2010. Early nutritional strategies. World Poultry Science Journal. Vol. 66, No. 8, pp: 639 - 645.
 39.   NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th revised ed. National Academy Press. Washington, DC.
 40. Oliveira, I.; Valentao, P.C.; Lopes, R.; Andrade, P.B.; Bento, A. and Pereira, J.A., 2009. Phytochemical characterization and radical scavenging activity of Portulaca oleraceae leaves and stems. Microchemical Journal. Vol. 92, No. 2, pp: 129-134.
 41. Sultana, A. and Rahman, K., 2013. Portulaca oleracea A Global panacea with ethnomedicinal and pharmacological potential. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Vol. 5, No. 2, pp: 33-39.