بررسی اثر آمونیوم‌‌نیترات بر همنوع‌خواری لاروهای قورباغه‌ مردابی (Anura: Ranidae) Pelophylax sp

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استفاده از کودهای شیمیایی مبتنی بر نیتروژن مانند آمونیوم‌نیترات، در طی چند دهه‌ اخیر رشد چشمگیری در مصارف کشاورزی داشته‌ است. تعداد زیادی از گونه‌های دوزیستان، از اراضی کشاورزی به عنوان مکانی برای زندگی و تولید‌مثل استفاده می‌کنند و در نتیجه همواره در معرض این کود شیمیایی قرار دارند. این آلاینده بر بسیاری از متغییر‌های زیستی دوزیستان از جمله رشد، تکوین و بقاء تأثیر منفی می‌گذارد اما تحقیقات بسیار کمی در زمینه‌ تأثیر آن بر همنوع‌خواری وجود دارد. در این مطالعه تأثیر آمونیوم‌نیترات بر همنوع‌خواری لاروهای قورباغه‌ مردابی (Pelophylax sp) که در شمال و شمال شرق ایران یافت می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 360 لارو قورباغه‌ مردابی (گاسنر 26 تا 46) با تراکم 20 و حجم آب 1500 میلی‌لیتر در هر ظرف، با سه تکرار در غلظت‌های 0 (شاهد)، 5، 10، 20، 30 و40 میلی‌گرم/لیتر، با متوسط دمای 28 درجه سلسیوس، به مدت 143 روز مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به نتایج، شروع همنوع‌خواری لاروهای قورباغه‌ی مردابی در هفته هشت و پایان همنوع‌خواری در هفته 17 ثبت شد. بیش ترین و کم ترین درصد همنوع‌خواری به ترتیب در تیمار شاهد (66/65±31/25 درصد) و غلظت 40 میلی‌گرم/لیتر (صفر درصد) اندازه‌گیری شد. براساس تحلیل‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، با افزایش غلظت آمونیوم‌نیترات درصد همنوع‌خواری به طور معنی داری کاهش یافت (0/05=p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ammonium Nitrate on the cannibalism of Marsh frog, Pelophylax sp. (Anura: Ranidae)

نویسندگان [English]

 • Behnam Boroumand Foomani 1
 • Hossein Javanbakht 1
 • Somaye Vaissi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In recent decades, the use of nitrogen-based fertilizers such as ammonium nitrate has grown significantly in agricultural use. Many amphibian species use agricultural lands as a place to live and reproduction, and as a result are constantly exposed to this chemical fertilizer. This pollutant has negatively affected many biological variables of amphibians, including growth, development and survival, but there is very little research on its effect on cannibalism. In this study, we investigated the effect of ammonium nitrate on cannibalism of larval Marsh frog, Pelophylax sp. in north and northeast of Iran. For this purpose, 360 larval of Marsh frog with a density of 20 and water volume of 1500 ml per container, in three replications at concentrations of 0 (control), 5, 10, 20, 30 and 40 mg/l, with an average temperature of 28 °C, conducted for 143 days. According to the results, the start of cannibalism of Marsh frog larvae was recorded at week 8 and the end of cannibalism at week 17. The highest and lowest percentages of cannibalism were measured in the control treatment (31.66% ±25.65) and the concentration of 40 mg /l (0%), respectively. Based on one-way analysis of variance, with increasing the concentration of ammonium nitrate, the percentage of cannibalism decreased significantly (p=0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nitrogen pollution
 • Ammonium nitrate
 • Cannibalism
 • Marsh frog
 1. دلاورشیداجلالی، ه.؛ حسینی ­خاله‌جیر، س.غ.؛ جمالزاده، ح. و کمی، ح.، ۱۳۹۶. بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان. محیط زیست جانوری. دوره ۹، شماره ۲، صفحات ۱۳۱ تا ۱۴۰.
 2. رجبی، ف.؛ نوغانچی، ا. و جوانبخت، ح.، 1399. مطالعه سن و اندازه بدن در دو جمعیت از قورباغه ­های مردابی (Pelophylax ridibundus) در شمال ایران. محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره‌1، صفحات 127 تا 132.
 3. Alford, R.A., 1999. Ecology: Resourse use, competition and predation. In Tadpoles: the biology of anuran larvae. Edited by RW McDiarmid and R Altig. University of Chicago Press. Chicago, USA. pp: 240-278.
 4. Altwegg, R., 2003. Multistage density dependence in an amphibian. Oecologia. Vol. 136, pp: 46-50.
 5. Baker J. and Waights V., 1994. The effects of nitrate on tadpoles of the tree frog (Litoria caerulea). Journal of herpetology. Vol. 4, pp: 106-107.
 6. Baras, E. and Almeida, A.F., 2001. Size heterogeneity prevails over kinship in shaping cannibalism among larvae of sharptooth catfish Clarias gariepinus. Aquatic Living Resources. Vol. 14, pp: 251-256.
 7. Bibi, R.; Rais, M.; Saeed, M.; Akram, A.; Mahmood, T. and Anwar, M., 2016. Impacts of ammonium nitrate on survival of tadpoles of the common skittering frog (Euphlyctis cyanophlyctis). Basic and Applied Herpetology. Vol. 30, pp: 39-46.
 8. Boone, M.D. and James, S.M., 2003. Interactions of an insecticide, herbicide, and natural Stressors in amphibian community mesocosms. Ecological Applications. Vol. 13, No. 3, pp: 829-841.
 9. Burgett, A.A.; Wright, C.D.; Smith, G.R.; Fortune, D.T. and Johnson, S.L., 2007. Impact of Ammonium nitrate on wood frog (Rana sylvatica) tadpoles: Effects on survivorship and behavior. Herpetological Conservation and Biology. Vol. 2, No. 1, pp: 29-34.
 10. Carlson, B.E.; Newman, J.C. and Langkilde, T., 2014. Food or fear: hunger modifies responses to injured conspecifics in tadpoles. Hydrobiologia. Vol. 743, pp: 299-308.
 11. Collins, J.P. and Cheek, J.E., 1983. Effect of food and density on development of typical and cannibalistic salamander larvae in Ambystoma tigrinum nebulosum. American Zoologist. 23, pp: 77-84.
 12. Crossland, M.R. and Shine, R., 2010. Cues for cannibalism: cane toad tadpoles use chemical signals to locate and consume conspecific eggs. Oikos. Vol. 120, pp: 327-332.
 13. Crump, M.L. 1986. Cannibalism by younger tadpoles: another hazard of metamorphosis. Copeia. Vol. 1986, No. 4, pp: 1007-1009.
 14. Crump, M.L., 1990. Possible enhancement of growth in tadpoles through cannibalism. Copeia. 1990, No. 2, pp: 560-564.  
 15. Crump, M.L., 1992. Cannibalism in amphibians. In: Cannibalism: ecology and evolu­tion among diverse taxa. Edited by Elgar, M.A. and Crespi, B.J., University of Oxford Press, London, UK. pp. 256-276.
 16. Dushin, A.I., 1975. Diet of two frog species in fishery ponds of the Mordovian. Soviet journal of ecology. Vol. 5, pp: 87-90.
 17. Fox, L.R., 1975. Cannibalism in natural populations. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. Vol. 6, pp: 87-106.
 18. Garriga, N.; Montori, A. and Liorente, G.A., 2017. Impact of ammonium nitrate and sodium nitrate on tadpoles of Alytes obstetricans. Vol. 26, pp: 667-674.
 19. Guillette, L.J. and Edwards, T.M., 2005. Is Nitrate an Ecologically Relevant Endocrine Disruptor in Vertebrates? Integrative and Comparative Vol. 45, pp: 19-27.
 20. Hans, R.; Schloesser, R.; Brennan, N.; Riberio, F. and Main, K.L., 2019. Effects of stocking density on cannibalism in juvenile common snook Centropomus undecimalis. Aquaculture research. Vol. 51, pp: 844-847.
 21. Hecnar, S.J., 1995. Acute and chronic toxicity of ammonium nitrate fertilizer to amphibians from Southern Ontario. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 14, pp: 2131-2137.
 22. Hrdy, S., 1979. Infanticide among animals: A review, classification, and exaruination of the implications for reproductive strategies of females. Ethology and Vol. 1, pp: 13-40.
 23. Hseu, J.R., 2002. Effects of size difference and stocking density on cannibalism rate of juvenile grouper Epinephelus coioides. Fisheres Science. Vol. 68, pp: 1384-1386.
 24. Kiesecker, J.M.; Skelly, D.K.; Beard, K.H.; Preisser, E., 1999. Behavioral reduction of infection risk. Proceedings of the National Academy of Sciences. 96, pp: 9165-9168.
 25. Loman, J., 2002. Temperature genetic and hydroperiod effects on metamorphosis of brown frogs Rana arvalis and temporaria in the field. Journal of Zoology. Vol. 258, pp: 115-129.
 26. Lourdais, O.; Brischoux, F.; Shine, R. and Bonnet, X., 2005. Adaptive maternal cannibalism in snakes (Epicrates cenchria maurus, Boidae). Biological Journal of the Linnean Society. Vol. 84, pp: 767-774.
 27. Mann, R.M.; Hyne, R.V.; Choung, C.B. and Wilson, S.P., 2009. Amphibians and agricultural chemicals: Review of the risks in a complex environment. Environmental Pollution. 157, pp: 2903-2927.
 28. Marco, A.; Blaustein, A.R., 1999. The effect of nitrite on behavior and metamorphosis in cascades frogs (Rana cascadae). Environmental Toxicology and Chemistry. 18, pp: 946-949.
 29. McKenzie, D.J.; Shingles, A.; Claireaux, G.; Domenici, P., 2009. Sublethal concentrations of ammonia impair performance of the Teleost fast-start escape response. Physiological and Biochemical Vol. 82, pp: 353-362.
 30. Nishio, M., 2002. Effect of intensive fertilier use on groundwater quality. Institute of Agricultural and Forest Engineering University of Tsukuba Tennodai 1-1-1, Tsukuba 305-8572 Japan.
 31. Oromı´, N.; Sanuy, D. and Vilches, M., 2009. Effects of Nitrate and Ammonium on Larvae of Rana temporaria from the Pyrenees, Bulletin of Environmental Contamination and Vol. 82, pp: 534-537.
 32. Ortiz, M.E.; Marco A.; Saiz, N. and Lizana, M. 2004. Impact of ammonium nitrate on growth and survival of six European amphibians. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 47, pp: 234-239.
 33. Ortiz-Santaliestra, M.E.; Marco, A.; Fernandez, M.J. and Lizana, M., 2006. Influence of developmental stage on sensitivity to ammonium nitrate of aquatic stages of amphibians. Environmental Toxicolology and Chemistry. 25, pp: 105-111.
 34. Ortiz-Santaliestra, M.E.; Fernandez-Beneitez, M.J.; Marco, A. and Lizana, M., 2010. Influence of ammonium nitrate on larval anti-predatory responses of two amphibian species. Aquatic Toxicology. 99, pp: 198-204.
 35. Ortiz-Santaliestra, M.E.; Fernandez-Beneitez, M.J. and Marco, A., 2012. Density effects on ammonium nitrate toxicity on amphibians. Survival, growth and cannibalism. Aquatic Toxicology. 110-111, pp: 170-176.
 36. Packer, C. and Pusey, A.E., 1983. Adaptations of female lions to infanticide by incoming males. The American Naturalist. Vol. 121, No. 5, pp: 716-728.
 37. Park, S.R.; Jeong, J.Y. and Park, D., 2005. Cannibalism in the Korean salamander (Hynobius leechii: Hynobiidae, caudata, amphibia) larvae. Integrative Biosciences. Vol. 9, No. 1, pp: 13-18.
 38. Peacor, S.D., 2006. Behavioural response of bullfrog tadpoles to chemical cues of predation risk are affected by cue age and water source. Hydrobiologia. 573, pp: 39-44.
 39. Pesarakloo, A.; Rastegar-pouyani, E.; Rastegar-pouyani, N.; Kami, H.; Najibzadeh, M.; Khosravani, A. and Oraie, H., 2017. The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranidae) using sequences of the mitochondrial genome. Mitochondrial DNA. Vol. 28, pp: 392-398.
 40. Pesarakloo, A.; Rastegar-pouyani, E.; Rastegar-pouyani, N.; Kami, H.; Najibzadeh, M; Shakarami, J.; Shayestehfar, A., 2015. Feeding biology and food composition in Pelophylax ridibundus (Pallas 1771) in the iranian plateau. Russian Journal of Herpetology. Vol. 24, No. 2, pp: 91-98.
 41. Pfennig, D.W., 1997. Kinship and Cannibalism. American Institute of Biological Sciences. Vol. 47, No. 10, pp: 667-675.
 42. Pizzatto, L. and Shine, R., 2008. The behavioral ecology of cannibalism in cane toads (Bufo marinus). Behavioral Ecology and Vol. 63, pp: 123-133.
 43. Polis, G.A., 1981. The evolution and dynamics of intraspecific predation. Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 12, pp: 225-251.
 44. Randall, D.J. and Tsui, T.K.N., 2002. Ammonia toxicity in fish. Marine Pollution Bulletin. 45, pp: 17-23.
 45. Rojht, H.; Budija, F. and Trdan, S., 2009. Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea [Stephens], Neuroptera, Chrysopidae). Acta agriculturae Slovenica. Vol. 93, pp: 5-9.
 46. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi-Majd, E. and Yousefkhani, S.S., 2015. The herpetofauna of Iran: checklist of taxonomy, distribution and conservation status. Asian Herpetological Research. Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
 47. Schuytema, G.S. and Nebeker, A.V., 1999. Comparative Effects of Ammonium and Nitrate Compounds on Pacific Treefrog and African Clawed Frog Embryos. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 36, pp: 200-206.
 48. Secondi, J.; Hinot, E.; Djalout, Z.; Sourice, S. and Jadas Hecart, A., 2009. Realistic nitrate concentration alters the expression of sexual traits and olfactory male attractiveness in newts. Functional Ecology. Vol. 23, pp: 800-808.
 49. Sibly, R.M., 1999. Efficient experimental designs for studying stress and population density in animal populations. Ecological Applications. 9, pp: 496-503.
 50. Stoner, A.W.; Ottmar, M.L. and Haines, S.A., 2010. Temperature and habitat complexity mediate cannibalism in red king crab: observations on activity, feeding, and prey defense mechanisms. Journal of Shellfish Research. Vol. 29, pp: 1005-1012.
 51. Vaissi, S. and Sharifi, M., 2016. Variation in food availability mediate the impact of density on cannibalism, growth, and survival in larval Yellow Spotted mountain newts (Neurergus microspilotus) implications for captive breeding programs, Boiling Springs Zoo Park. Vol. 35, pp: 513-521.
 52. Vlcek, P.; Kudlacek, M. and Jablonski, D., 2013. First record of the egg cannibalism in tadpoles of Bufotes viridis complex (Anura: Bufonidae) from Croatia. Biharean Biologist. Vol. 7, No. 2, pp: 106-107.
 53. Wang, M.; Chai, L.; Zhao, H.; Wu, M. and Wang, H., 2015. Effects of nitrate on metamorphosis, thyroid and iodothyronine deiodinases expression in Bufo gargarizans larvae. Chemosphere. Vol. 139, pp: 402-409.
 54. Wildy, E.L.; Chivers, D.P.; Kiesecker, J.M. and Blaustein, A.R., 1998. Cannibalism enhances growth in larval long-toed salamanders, (Ambystoma macrodactylum). Journal of Vol. 32, pp: 286-289.
 55. Wildy, E.L.; Chivers, D.P. and Blaustein, A.R., 1999. Shifts in life-history traits as a response to cannibalism in larval long toed salamanders (Ambystoma macrodactylum). Journal of Chemical Ecology. 25, pp: 2337-2346.
 56. Wildy, E.L.; Douglas, P.C.; Joseph, M.K. and Andrew, R.B., 2001. The effects of food level and conspecific density on biting and cannibalism in larval long-toed salamanders, (Ambystoma macrodactylum). Oecologia. Vol. 128, pp:
  202-209.
 57. Wise, D.H., 2006. Cannibalism, food limitation, intraspecific competition, and the regulation of spider populations. Annual Review of Vol. 51, pp: 441-465.
 58. Xu, Q. and Oldham, R.S., 1997. Lethal and sublethal effects of nitrogen fertilizer ammonium nitrate on common toad (Bufo bufo) tadpoles. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 32, pp: 298-303.
 59. Yovanovich, C.A.M.; Jungblut, L.D.; Heer, T.; Pozzi, A.G. and Paz, D.A., 2009. Amphibian larvae and zinc sulphate: a suitable model to study the role of brain-derived neurotrophic factor (BNDF) in the neuronal turnover of the olfactory epithelium. Cell and Tissue Research. 336, pp: 1-9.