اثرات دوره های محرومیت غذایی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن، شاخص های خونی و ساختار بافت کبد و روده در تاس ماهیان سیبری جوان (Brandt, 1986 Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

اثرات دوره های طولانی مدت گرسنگی و غذادهی مجدد بر روی عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن، شاخص ­های خونی و ساختار بافت کبد و روده در بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baerii) با میانگین وزنی 0/5±34/51 گرم برای 49 روز بررسی شد. بچه ماهیان سه رژیم غذایی متفاوت را تجربه کردند، شاهد چهار وعده روزانه در روز تا حد سیری، تیمار اول 2­ هفته گرسنگی و 4 هفته غذادهی مجدد و تیمار دوم 3 هفته گرسنگی و 4 هفته غذادهی مجدد. زیست سنجی از ماهیان و نمونه های مربوط به پارامترهای بیوشیمیایی بدن و پارامترهای خونی ماهیان در پایان گرسنگی و غذادهی انجام شد. نتایج نشان داد که در پایان آزمایش اختلاف معنی دار بین تیمار 1 و گروه شاهد با تیمار 2 از نظر وزن، افزایش وزن بدن، کل غذای مصرفی، غذاگیری روزانه، نسبت بازده پروتئین و ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد (P<0/05). هم چنین طول پرزهای ماهیان گروه شاهد به صورت معنی داری بالاتر از تیمارهای 2 هفته و 3 هفته گرسنگی بود (P<0/05). نتایج بررسی های میکروسکوپی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد اکثر علائم پاتولوژیک از جمله دژنرسانس زیاد چربی، نکروز سلولی، پرخونی زیاد و رکورد صفراوی در کبد تاس ماهیان سیبری در تیمار 1 و 2 مشاهده شد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که بچه تاس ماهیان سیبری توانایی تحمل دوره های گرسنگی طولانی مدت دو هفته را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of deprivation and compensatory growth feed on growth and feeding performance, body composition, blood parameters and structure of liver and intestine tissues in juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Fakhrian 1
 • Vahid Morshedi 2
 • Ahmad Reza Pirali Zefrehei 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Persian Gulf Institute, University of Persian Gulf, Bushehr, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The effect of long term starvation and refeeding on growth and feeding performances, body composition, blood parameters and structure of liver and intestine tissue in Siberian sturgeon (Acipenser baerii) with an average initial size of 34.51±0.5g was studied for a period of 49 days. The fish were exposed to 3 different feeding regimes; control: fed four times daily to apparent satiation; T1: 2 weeks’ starvation & 4 weeks refeeding; T2: 3 weeks’ starvation & 4 weeks refeeding. Biometry and samples for the analyses of body composition and blood parameters were collected at the end of the starvation and the refeeding. The results of this study showed that significant differences were observed in final weight, weight gain, specific growth rate, total consumed food, daily feed intake, protein effecincy ratio and food conversion ratio varied significantly (P > 0/05) between the control and treatment 1 (T1) with treatment 2 (T2) at the end of the experiment. Also, length of villi in the control group was significantly higher (P< 0.05) than the fish starved for 2 and 3 weeks. The results of microscopy investigations indicated that most pathological signs such as hyperemia, necrosis, fatty degeneration and bile stagnation in the liver of Siberian sturgeon in the deprived fish were observed when compared to the control fish. Overall, it can be concluded that juvenile Siberian sturgeon could resist long term starvation periods for 2 weeks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Siberian sturgeon
 • starvation
 • intestinal enterocytes
 • protein efficiency
 1. حافظیه, م.؛ آق, ن. و حسین ­پور, ح.، 1388. بهینه­ سازی روش تغذیه بچه تاس ­ماهی ایرانی (acipenser persicus) از شروع تغذیه فعال تا وزن 5 گرمی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 1، شماره 1، صفحات 41 تا 50.
 2. صدیق­ مروستی، ع. و پوستی، ا.، 1378. اطلس بافت­ شناسی ماهی: اشکال طبیعی و آسیب ­شناسی. انتشارات دانشگاه تهران. 364 صفحه.
 3. عادلی, م.؛ ملکی, ش.؛ قلیچی, ا.؛ امیری, س. و عادلی, ز.، 1397. تأثیر دوره­ های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص ­های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ­ماهی انگشت­ قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 10، شماره 4، صفحات 301 تا 308.
 4. عمادی­ شیبانی، م.؛ مجازی ­امیری، ب. و خدابنده، ص.، 1392. بررسی تاثیرات گرسنگی و تغذیه مجدد بافت کبد بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). مجله شیلات (منابع طبیعی ایران). دوره 66، صفحات 71 تا 80.
 5. مرشدی، و.؛ عشوری، ق.؛ کوچنین، پ.؛ بهمنی، م.؛ یاوری، و.؛ پوردهقانی، م. و یزدانی، م.ع.، 1389. اثرات دوره­ های گرسنگی کوتاه ­مدت بر روی برخی فاکتورهای خونی در بچه فیل­ ماهیان پرورشی، Huso huso. همایش ملی اکولوژی دریای خزر، ساری. صفحه 51.
 6. Abolfathi, M.; Hajimoradloo, A.; Ghorbani, and Zamani, A., 2012. Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. Vol. 161, pp: 166-173.
 7. Ali, M.; Cui, Y.; Zhu X. and Wootton, R.J., 2001. Dynamics of appetite in three fish species (Gasterosteus aculeatus, Phoxinus phoxinus and Carassius auratus gibelio) after feed deprivation. Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 443-450.
 8.  AOAC. 1998. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 14th ed, Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA. 1141 p.
 9. Bai, S.C.; Koo, J.; Kim, K. and Kim, S., 2001. Effects of Chlorella powder as feed additive on growth performance in juvenile Korean rockfish, Sebastes schlegeli (Hilgendorf). Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 92-98.
 10. Dobson, S.H. and Holmes, R.M., 1984. Compensatory growth in the rainbow trout, Salmo gairdneri Journal of Fish Biology. Vol. 25, pp: 649-656.
 11. Eroldogan, O.T.; Tasbozan, O. and Tabakoglu, S., 2008. Effects of restricted feeding regimes on growth and feed utilization of juvenile gilthead sea bream, Sparus aurats. Journal of the world aquaculture Vol. 39, pp: 267-274.
 12. FAO. 2004. The state of world fisheries and aquaculture. Rome, Italy. pp: 14-17.
 13. Fraser, D.J.; Weir, L.K.; Darwish, T.L.; Eddington, J.D. and Hutchings, J.A., 2007. Divergent compensatory growth response within species: linked to contrasting migrations in salmon? Oecologia. Vol. 153, pp: 543-553.
 14. Foss, A.; Imsland, A.K.; Vikingstad, E.; Stefansson, S.O.; Norberg, B.; Pedersen, S.; Sandvik, T. and Roth, B., 2009. Compensatory growth in Atlantic halibut: Effect of starvation & subsequent feeding on growth, maturation, feed utilization and flesh quality. Aquaculture. Vol. 290, pp: 304-310.
 15. Green, B.S. and McCormick, M.I., 1999. Influence of larval feeding history on the body condition of Amphiprion melanops. Journal of Fish Biology. Vol. 55, pp: 1273-1289.
 16. Gurney, W.S.C. and Nisbet, R.M., 2004. Resources allocation, hyperphagia and compensatory growth. Bulletin of Mathematical Biological. Vol. 66, pp: 1731-1753.
 17. Hayward, R.S.; Wang, N. and Noltie, D.B., 2000. Group holding impedes compensatory growth of hybrid sun fish. Aquaculture. Vol. 183, pp: 299-305.
 18. Heide, A.; Foss, A.; Stefansson, S.O.; Mayer, I.; Norbery, B.; Roth, B.; Jenssen, M.D.; Nortvedt, R. and Imsland, A.K., 2006. Compensatory growth & fillet crude composition in juvenile Atlantic halibut: Effects of short term starvation periods and subsequent feeding. Aquaculture. Vol. 261, pp: 109-117.
 19. Houston, AH., 1990. Blood and circulation. In: Moyle (ed) Methods for fish biology. American Fisheries Society. pp: 273-334.
 20. Hung, S.S.O.; Liu, W.L.H.; Storebakken, T. and Cui, Y., 1997. Effect of starvation on some morphological and biochemical parameters in white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. Vol. 151, pp: 357-363.
 21. Iqbal, F.; Ali, M.; Umer, K. and Rana, S.A., 2006. Effect of feed cycling on specific growth rate, condition factor, body composition and RNA/DNA ratio of Cirrhinus mrigala. Journal of Applied Science and Enviromental Management. Vol. 10, pp: 129-133.
 22. Jiwyam, W., 2010. Growth and compensatory growth of juvenile Pangasius bocourti sauvage, 1880 relative to ration. Aquaculture. Vol. 306, pp: 393-397.
 23. Jobling, M., 1994. Fish Bioenergetics. Chapman and Hall, London.
 24. Känkänen, M. and Pirhonen, J., 2009. The effect of intermittent feeding on feed intake and compensatory growth of white fish Coregonus lavaretus Aquaculture. Vol. 288, pp: 92-97.
 25. Marcouli, P.A.; Alexis, M.N.; Andriopoulou, A. and Iliopoulou Georgudaki, J., 2006. Dietry lysine requirement of juvenile gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture Nutrition. Vol. 12, pp: 25-33.
 26. Nikki, J.; Pirhonen, J.; Jobling, M. and Karjalainen, J., 2004. Compensatory growth in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (walbaum), held individually. Aquaculture. Vol. 235, pp: 285-296.
 27. Ostaszewska, T.; Korwin-Kossakowski, M. and Wolnicki, J., 2005. Morphological changes of digestive structures in starved tench Tinca tinca (L.) juveniles. Aquaculture International. Vol. 14, pp: 113-126.
 28. Pearson, M.P. and Stevens, E.D., 1991. Size and hematological impact of the splenic erythrocyte reservoir in rainbow trout, Onchorynchus mykiss. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 9, pp: 39-50.
 29. Power, D.M.; Melo, J. and Santos, C.R.A., 2000. The effect of food deprivation and refeeding on the liver, thyroid hormones and transthyretin in sea bream. J. Fish Biol. Vol. 56, pp: 374-387.
 30. Ranta, T. and Pirhonen, J., 2006. Effect of tank size on food intake and growth in individually held juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Research. Vol. 37, pp: 1381-1385.
 31. Quinton, J.C. and Blake, R.W., 1990. The effect of feed cycling and ration level on the compensatory growth response in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Fish Biology. Vol. 37, pp: 33-41.
 32. Rios, F.S.; Kalinin, A.L.; Fernandes, M.N. and Rantin, F.T., 2004. Changes in gut grossmorphometry of traira, Hoplias malabaricus (Teleostei, Erythrinidae) during long term starvation and after re feeding. Brazilian Journal of Biology. Vol. 64, pp: 683-689.
 33. Salam, A.; Ali, M. and Masud, S., 2000. Effect of various food deprivation regimes on body composition dynamics of Thaila, Catla catla. Journal of Research Science. Vol. 11, pp: 26-32.
 34. Tacon, A.G.J., 1992. Nutritional fish pathology: morphological signs of nutrient deficiency and toxicity in farmed fish. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. No 330, 75
 35. Tian, X. and Qin, J.G., 2003. A single phase of food deprivation provoked compensatory growth in barramundi, Lates calcarifer. Aquaculture. Vol. 224, pp: 169-179.
 36. Varsamos, S., 2002. Tolerance range and osmoregulation in hypersaline conditions in the European sea bass (Dicentrarchus labrax). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 82, pp: 1047-1048.
 37. Xie, S.; Zhu, X.; Cui, Y.; Lei, W.; Yang, Y. and Wootton, R.J., 2001. Compensatory growth in the gibel carp following feed deprivation: temporal patterns in growth, nutrient deposition, feed intake and body composition. Journal of Fish Biology. Vol. 58, pp: 999-1009.
 38. Wang, Y.; Cui, Y.; Yang, Y. and Cai, F., 2000. Compensatory growth in hybrid tilapia, Oreochromis mossambicus× niloticus, reared in seawater. Aquaculture. Vol. 189, pp: 101-108.
 39. Williot, P.; Sabeau, L.; Gessner, J.; Arlatid, G.; Bronzie, P.; Gulyasf, T. and Bernig, P., 2001. Sturgeon farming in Western Europe: recent developments and perspectives, Aquat. Living Resour. Vol. 14, pp: 367-374.
 40. Wu, L.; Xie, S.; Zhu, X.; Cui, Y. and Wootton, R.J., 2002. Feeding dynamics in fish experiencing cycles of feed deprivation: a comparison of four species. Aquaculture Research. Vol. 33, pp: 481-489.
 41. Zhu, X.; Cui, Y.; Ali, M. and Wootton, R.J., 2001. Comparison of compensatory growth responses of juvenile three-spined stickleback and minnow following similar food deprivation protocols. Journal of Fish Biology. Vol. 58, pp: 1149-1165.
 42. Zhu, X.; Xie, S.; Zou, Z.; Lei, W.; Cui, Y.; Yang, Y. and Wootton, R.J., 2004. Compensatory growth and food consumption in gibel carp, Carassisus auratus gibelio, and Chinese long snout catfish, Leiocassis longirostris, experiencing cycles of feed deprivation and refeeding. Aquaculture. Vol. 241, pp: 235-247.