مطالعه فون جورپایان (Crustacean: Isopoda) در مناطق ساحلی جزیره لارک (مطالعه موردیِ خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 115

چکیده

پژوهش کنونی به ‌منظور بررسی و شناسایی فون جورپایان خط ساحلی جزیره لارک درخلیج فارس صورت گرفت. نمونه ‌گیری در ایستگاه‌ های مختلف ساحلی (نواحی بین جزر و مدی و نواحی کم ‌عمق زیر جزر و مدی) انجام شد. در مدت انجام تحقیق از آذر ماه 1392 تا خرداد ماه 1393 تمامی سواحل گلی، ماسه ‌ای، شنی و هم ‌چنین بسترهای با پوشش گیاهی مورد جستجو قرار گرفتند. نمونه‌ های جورپا با روش‌ های مختلفی از جمله الک کردن و استفاده از تور با مش مناسب جمع ‌آوری شده و پس از تثبیت در الکل اتانول 90% و برچسب گذاری، در آزمایشگاه با کلید معتبر شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که در مجموع پنج گونه متعلق به سه خانواده و چهار جنس شناسایی شده‌اند. تنها یک گونه از خانواده Ligiidae یعنی Ligia persica در نواحی صخره‌ای بالای ساحلی یافت شد. خانواده Sphaeromatidae دارای نمایندگانی از دو جنس و سه گونه Sphaerompsis sarii، Sphaerompsis persikolpos و Cymodoce waegelei و خانواده  Cirolanidae دارای یک نماینده از جنس Atarbolana sp. بود. 

کلیدواژه‌ها