مطالعه فون جورپایان (Crustacean: Isopoda) در مناطق ساحلی جزیره لارک (مطالعه موردیِ خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 115

چکیده

پژوهش کنونی به ‌منظور بررسی و شناسایی فون جورپایان خط ساحلی جزیره لارک درخلیج فارس صورت گرفت. نمونه ‌گیری در ایستگاه‌ های مختلف ساحلی (نواحی بین جزر و مدی و نواحی کم ‌عمق زیر جزر و مدی) انجام شد. در مدت انجام تحقیق از آذر ماه 1392 تا خرداد ماه 1393 تمامی سواحل گلی، ماسه ‌ای، شنی و هم ‌چنین بسترهای با پوشش گیاهی مورد جستجو قرار گرفتند. نمونه‌ های جورپا با روش‌ های مختلفی از جمله الک کردن و استفاده از تور با مش مناسب جمع ‌آوری شده و پس از تثبیت در الکل اتانول 90% و برچسب گذاری، در آزمایشگاه با کلید معتبر شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که در مجموع پنج گونه متعلق به سه خانواده و چهار جنس شناسایی شده‌اند. تنها یک گونه از خانواده Ligiidae یعنی Ligia persica در نواحی صخره‌ای بالای ساحلی یافت شد. خانواده Sphaeromatidae دارای نمایندگانی از دو جنس و سه گونه Sphaerompsis sarii، Sphaerompsis persikolpos و Cymodoce waegelei و خانواده  Cirolanidae دارای یک نماینده از جنس Atarbolana sp. بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the coastal zone isopod (Crustacean: Malacostraca) fauna in Larak Island (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Parima Hajializadeh 1
  • Iman Sourinezhad 1
  • Valiallah Khalaji pir-balouty 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences and Technologies, University of Hormozgan, P. O. Box: 3995
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of shahrekord, P. O. Box: 115
چکیده [English]

Present research was conducted to investigate and identify Isopoda (Crustacea) fauna at the coastal zone of Larak Island in the Persian Gulf. Sampling was carried out from different coastal sites including intertidal and shallow subtidal habitats. During the research period from December 2013 to June 2014, all sandy beaches, mud flats, beneath stones as well as subtidal sand, mud, and seegrass beds were subjected for sampling.  Isopod samples were collected via various methods such as sieving and netting with suitable mesh size and after fixing in 90% ethanol and tagging, were identified through valid identification keys. In total, five species belonging to three families under four genera were recognized. Only one species of the family Ligiidae, Ligiapersica was found in supralittoral zone of rocky shores. The family Sphaeromatidae was represented with two genera and three species including Sphaeromopsis persikolpos, Sphaeromopsis sarii and Cymodoce waegelei, and the family Cirolanidae, with Atarbolana sp. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isopoda
  • Persian Gulf
  • Larak island
  • Intertidal Zone
  • Sphaeromatidae