مطالعه پارامترهای رشد و بیوماس گیاه آبزیdemersum Ceratophyllum و فرشته ماهی (Pterophyllum scalare ) تحت تاثیرلامپ فلوئورسنت خطی (LFL)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه اکولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، صندوق پستی: 41635-3464

چکیده

در این تحقیق عملکرد شارهای نوری مدل‌ های مختلف لامپ‌ های فلوئورسنت خطی بر افزایش بایومس گیاه آبزی Ceratophyllum demersum و رشد فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) بررسی شد.  بدین منظور از  لامپ‌ های فلوئورسنت مدل 8T5، T4 ،و یک گروه شاهد (بدون استفاده از لامپ)، در سه تکرار و به‌ مدت 8 هفته استفاده گردید. با به‌ کارگیری لامپ فلوئورسنت مدل 5علاوه بر افزایش بایومس گیاه C.demersum، پارامترهای رشد مانند وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، بازدهی ضریب تبدیل غذایی و درصد بقا در ماهی P. scalare نیز بهبود یافته و با سایر تیمارها به لحاظ آماری اختلاف معنی‌‌ داری را نشان داد (0/05>P).  تیمار شاهد ( فاقد لامپ) و تیمارهای لامپ ‌های فلوئورسنت 4و 8تاثیر چندانی در افزایش  بیوماس و رشد ماهی  P. Scalare نشان ندادند (0/05<P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از لامپ فلوئورسنت مدل 5منجر به  افزایش بیوماس گیاه آبزی C. demersum و بازماندگی و رشد P. scalare گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of growth parameters and biomass of aquatic plants Ceratophyllum demersum and Angel fish (Pterophyllum scalare) by linear fluorescent lamps (LFL)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadi Sharif 1
  • Zohreh Ramazanpure 2
  • Javid Imanpure Namin 1
1 Faculty of Natural Resources, University of Guilan
2 Department of Ecology, International Sturgeon Research Institute,POB: 41635-3464
چکیده [English]

In this examination, performance of different luminous flux liner fluorescent lamps on increasing hornwort biomass and also growth and survival of Angel fishes are surveyed. For this purpose, the fluorescent lamp T8, T5, T4, and a control group (without lamps), and three replicates were used for 8 weeks. Fluorescent lamps did significantly affect the hornwort biomass and growth factors of Angel fish, So that using fluorescent lamp T5 had higher hornwort biomass and also growth performances and was significant with other treatments ( P < 0.05).Control ( without lamp), T4 and T8 has shown unimprovement in hornwort biomass and growth performances of Angel fish ( P > 0.05).In general ,from the results of this experiment can be concluded that using T5 fluorescent lamp leads  to effect on hornwort biomass and growth factors .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluorescent lamps
  • Pterophyllum scalare
  • Ceratophyllum demersum
  • growth
  • Biomass