مطالعه اثر توام سرکه انگور قرمز تخمیری و باکتری (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و افزودن توام آن با سرکه تخمیری انگور قرمز بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. بنابراین 8 تیمار آزمایشی حاوی مقادیر 0 (شاهد)، سرکه تخمیری  انگورقرمز 1، 2 و 3 درصد، لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس 106×8 CFU/g،  پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور 1%، پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور 2% و پروبیوتیک + سرکه تخمیری انگور قرمز 3% طراحی شد. برای این منظور ماهیان با میانگین وزنی (2±85 گرم) در 24 مخازن فایبرگلاس با تراکم 30 عدد ماهی د ر 3 تکرار توزیع و طی مدت 56 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیش ترین وزن نهایی بدن (4/2±230/3 گرم) مربوط به تیمار 3 درصد و کم ترین (154/2±1گرم) مربوط به تیمار شاهد بود (0/05>P). هم چنین ماهیان تغذیه شده با باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+ سرکه تخمیری انگور قرمز 3% بالاترین مقدار پروتئین خام و ک مترین درصد رطوبت و چربی خام را داشتند (0/05>P). افزودن سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سرکه تخمیری انگور قرمز به جیره موجب افزایش معنی­ دار طول، عرض و سطح جذب میکروپرزها و تعداد باکتری­ های لاکتیک (Log CFU/g) روده ماهیان شد. به طوری که در گروه تغذیه شده با باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس+ سرکه تخمیری انگور قرمز 3% بیش ترین افزایش و کمترین هم در تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به سرکه تخمیری انگور قرمز 3% تأثیر به سزایی بر فاکتورهای رشد، مورفولوژی روده و فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary fermented red grape vinegar and Lactobacillus acidophilus on growth performance, morphology intestine and carcass composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Omidi 1
 • Amir Houshang Bahri 1
 • Maziar Yahyavi 1
 • Flora Mohammadizadeh 1
 • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 2
1 Department of Fisheries Science, Bandar Abas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abas, Iran
2 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of different concentrations of Lactobacillus acidophilus and red grape vinegar on growth performance, morphology intestine and carcass composition of rainbow trout. For this purpose rainbow trout with an average weight of85 ± 2 g were distributed in 24 fiberglass tanks with 30 rainbow trout density and were fed for 56 days with different concentrations of Lactobacillus acidophilus and red grape vinegar in eight groups with three replicate including 0 (control), T1 (%1 of red grape vinegar), T2 (%2 of red grape vinegar), T3 (%3 of red grape vinegar), T4 (Lactobacillus acidophilus CFU/g 8×106), T5 (Lactobacillus acidophilus+%1 of red grape vinegar), T6 (Lactobacillus acidophilus+%2 of red grape) and T7 (Lactobacillus acidophilus+%3 of red grape). the results showed that The highest final weight was observed in T7 treatment and the lowest values are observed control. In general, the effect of different Lactobacillus acidophilus red grape vinegar and Lactobacillus acidophilus, level of microspores and number of lactic bacteria (LogCFU/g) in Fish intestines survival and chemical composition was positively and significantly evaluated. Considering the results of Growth factors, intestinal morphology and microbial flora of rainbow trout digestive system by Lactobacillus acidophilus red grape vinegar, it is recommended to use this supplement at a concentration of 3 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactobacillus acidophilus
 • Fermented red grape vinegar
 • Rainbow trout
 • Intestine morphology
 • Carcass composition
 1. ابراهیمی، ا.؛ سبحانی ­راد. و زرقی، ح.،  1396 . اثر سطح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی مجرای گوارشی، ریخت ­شناسی ژژنوم و چربی خون بلدرچین ژاپنی. مجله بین ­المللی علوم و فناوری کشاورزی. دوره 19، شماره 3، صفحات 569 تا 580.
 2. اسدی، س.؛ احمدی ­نیا، ح.؛ صفری، ا. و جوادمنش، ع.، 1398. اثر سرکه سیب بر عملکرد رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی. کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران- لرستان. صفحات 113 تا 116.
 3. آزادیخواه، د.؛ نکوی­ فر، ع.؛ امنیت­ طلب، ا.؛ خدادادی، ا.؛ عزیزی، ر. و بهبودی، ن.، 1392 بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل ­آلای رنگین ­کمان استان آذربایجان­ غربی. مجله پژوهش ­های بالینی دامپزشکی. دوره 4، شماره 1، صفحات 19 تا 27.
 4. اکرمی، ر.؛ حاجی­ مرادلو، ع.؛ متین ­فر، ع.؛ عابدیان­ کناری، ع. و مازندانی، ر.، 1387. تأثیر پربیوتیک (perbiotic) اینولین (inulin) بر روی شاخص‌های تولید و تراکم باکتریایی دستگاه گوارش فیل ­ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 2، شماره 2، صفحات 12 تا 17.
 5. باقری، ط. و غفاری­ فارسانی، ح.، ۱۳۹۵. اثر پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus بر شاخص‌های رشد و کارایی تغذیه، خون­ شناسی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی سورم طلایی Heros severus. نشریه پژوهش ­های ماهی شناسی کاربردی. دوره 4، شماره 2، صفحات 93 تا 105.
 6. جعفری، آ.؛ کمالی، ا. و شمسایی، م.، 1395. تأثیر افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در جیره غذایی به ­عنوان مکمل، بر برخی شاخص ­های رشد بچه کپور معمولی. مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده. دوره 7، شماره 4، صفحات 1 تا 8.
 7. حیدریان، م.؛ آوخ­ کیسمی، م. و محمدی، غ.، 1391. بررسی اثربخشی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دستگاه گوارش میگو پا سفید غربی روی درصد بقاء و رشد آن در شرایط آزمایشگاهی. زیست ­شناسی دریا. دوره 4، شماره 15، صفحات 1 تا 15.
 8. روستا، ز. و حاجی­ مراد لو، ع.، اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر فعالیت ضدباکتریایی و برخی شاخص‌های ایمنی موکوسی ماهی تایگر بارب. مجله بوم­ شناسی آبزیان. دوره 3، شماره 2، صفحات 13 تا 20.
 9. شیخ­‌زاده، ن.؛ سلطانی، م.؛ ابراهیم ­زاده ­موسوی، ح.؛ خسروی، ع.؛ باقری، ه.؛ فتحی، ع. و زرگر، ا.، 1388. مطالعه اثر اسانس اکالیپتوس بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپورمعمولی. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 64، شماره 1، صفحات 47 تا 54.
 10. متقی، ا.، 1389. اثر پروبیوتیک، پربیوتیک و ترکیب آن‌ها بر عملکرد رشد، مورفولوژی و فلور باکتریایی روده در ماهی قزل ­آلای رنگین کمان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان. 89 صفحه.
 11. وکیلی، ف.؛ فیروزبخش، ف. و یگانه، س.، 1396. اثر مختلف سطوح لاکتو باسلوس اسیدو فیلوس (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد فراسنجه­ های خونی و جمعیت باکتریایی روده ماهی ماهی گوپی (Poecilia reticulate). مجله زیست­ شناسی جانوری تجربی. شماره 21، صفحات 81 تا 89.
 12. اله ­دو، پ.؛  زرقی، ح.؛  کرمانشاهی، ح. و عدالتیان ­دوم، م.، 1397.  اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی. پژوهش ­های تولیدات دامی. دوره 8، شماره 16، صفحات 55 تا 62.
 13. Adel, M.; Abedian Amiri, A.; Zorriehzahra, J.; Nematolahi, A. and Esteban, MÁ., 2015. Effects of dietary peppermint (Mentha piperita) on growth performance, chemical body composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum). Fish Shellfish Immunology. Vol. 45, pp: 841-847.
  DOI: 10.1016/j.fsi.2015.06.010.
 14. Adel, M.; Caipang, C.M.A. and Dawood, M.A., 2017. Immunological responses and disease resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles following dietary administration of stinging nettle (Urtica dioica). Fish & shellfish immunology. Vol. 71, pp: 230-238. DOI: 10.1016/j.fsi.2017.10.016
 15. Al‐Dohail, M.A.; Hashim, R. and Aliyu‐Paiko, M., 2009. Effects of the probiotic, Lactobacillus acidophilus, on the growth performance, haematology parameters and immunoglobulin concentration in African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) fingerling. Aquaculture Research. Vol. 40, No. 14, pp: 1642-1652. Doi:10.1111/j.1365-2109.2009. 02265.x
 16. Alp, M.; Kocabagli, N.; Kahraman, R. and Bostan, K., 1999. Effects of dietary supplementation with organic acids and zinc bacitracin on ileal microflora, pH and performance in broilers. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 23, No. 5, pp: 451-456.
 17.  AOAC. 2000. The official methods of analysis (17th ed.). Maryland, USA: Association of Official Analytical Chemists.
 18. Asaduzzaman, M.D.; Iehatab, Sh.; Aktera, S.; Abdul Kader, M.D.; Kumar Ghosha, S.; Nurul Absar Khan, M. and Abol-Munafi, A.B., 2018. Effects of host gut-derived probiotic bacteria on gut morphology, microbiota composition and volatile short chain fatty acids production of Malaysian Mahseer Tor tambroides. Aquaculture Reports. Vol. 9, pp: 53-61. DOI: 10.1016/j.aqrep.2017.12.003
 19. Askarian, F.; Kousha, A.; Salma,, W. and Ringø, E., 2011. The effect of lactic acid bacteria administration on growth, digestive enzyme activity and gut microbiota in Persian sturgeon (Acipenser persicus) and beluga (Huso huso) fry. Aquaculture Nutrition. Vol. 17, pp: 488-497. Dorg/10.1111/j.1365-2095.2010.00826.x
 20. Bagheri, T.; Hedayati, S.A.; Yavari, V.; Alizade, M. and Farzanfar, A., 2008. Growth, survival and gut microbial load of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two months of first feeding. Turkish Journal Fisheries Aquatic Sciences. Vol. 8, pp: 43-48. DOI:104194/1303-2712v14-2-26
 21. Bairagi, A.; Ghosh, K.S.; Sen, S.K. and Ray, A.K., 2002. Enzyme producing bacterial flora isolated from fish digestive tracts. Aquaculture international. Vol. 10, No. 2, pp: 109-121. DOI: 10.1023/A:1021355406412
 22. Beck, B.R.; Kim, D.; Jeon, J.; Lee, S.M.; Ki, H.K.; Kim, O.J.; LEE, J.I.; Suh, B.S.; Do, H.K. and Lee, K.H., 2015. The effects of combined dietary probiotics Lactococcus lactis BFE920 and Lactobacillus plantarum FGL0001 on innate immunity and disease resistance in olive flounder (Paralichthys olivaceus). Fish & shellfish immunology. Vol. 42, pp: 177-183. DOI: 10.1016/j.fsi.2014.10.035
 23. Bello, O.S. and Emikpe, B.O., 2012. The body weight changes and gut merphometry of Clarias gariepinus juveniles on feeds supplemented with walnut (Tetracarpidium conophorum) leaf and onions (Allium cepa) bulb residues. International Journal of Morphology. 30, No. 1, pp: 253-257.
 24. Brasil Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste cimento. 2012. Instrução Normativa n. 6, de 03 de abril de 2012. Aprova o regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para fermentados acéticos. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília.
 25. Buttris, J., 1997. Nutritional properties of fermented milk products. International Journal of Dairy Technology. Vol. 50, pp: 21-27. DOI:10.1111/j.1471-0307.1997.tb01731.x
 26. Choi, J.Y.; Shinde, P.L.; Kwon, I.K.; Song, Y.H. and Chae, B.J., 2009. Effect of wood vinegar on the performance, nutrient digestibility and intestinal microflora in weanling pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 22, No. 2, pp: 267-274. DOI: 10.5713/ajas.2009.80355
 27. El-Rahim, M.I., 2006. Using some of unusual waste vegetable oils as fat supplements in fat sources on nutrient digestibility, serum lipids and growth performance in weanling pigs. Animal Science. Vol. 70, pp: 3473-3482.
 28. Gawlicka, A.; Herold, M.A.; Barrows, F.T.; De La Noue, J. and Hung, S.S.O., 2002. Effects of dietary lipids on growth, fatty acid composition, intestinal absorption and hepatic storage in white sturgeon (Acipenser transmontanus) larvae. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 18, pp: 673-681. DOI: 10.1046/j.1439-0426.2002.00371.x
 29. Ghosh, S.; Van Heel, D. and Playford, R.J., 2004. Probiotics in inflammatory bowel disease: is it all gut flora modulation?  Vol.53, No. 5, pp: 620-622. http://dx.doi.org/10.1136/gut.2003.034249
 30. Gildberg, A.; Mikkelsen, H.; Sandaker, E. and Ringø, E., 1997. Probiotic effect of lactic acid bacteria in the feed on growth and survival of fry of Atlantic cod (Gadus morhua).  Vol. 352, No. 1-3, pp: 279-285. DOI: 10.1023/A:1003052111938
 31. Hevory, E.M.; Espe, M.; Waagbo, R.; Sandness, K.; Rund, M. and Hemre, G.I., 2005. Nutrition utilization in Atlantic salmon fed increased level of fish protein hydroly sate during a period of fast growth. Aquaculture nutrition. Vol. 11, pp: 301-313. DOI: 1111/j.1365-2095.2005.00357.x
 32. Hoseinifar, S.H.; Mirvaghefi, A.; Amoozegar, M.A.; Sharifian, M. and Esteban, M.Á., 2015. Modulation of innate immune response, mucosal parameters and disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) upon synbiotic feeding. Fish & shellfish immunology. Vol. 45, No. 1, pp: 27-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2015.03.029
 33. Hoseinifar, S.H.; Sun, Y.Z.; Wang, A. and Zhou, Z., 2018. Probiotics as means of diseases control in aquaculture, a review of current knowledge & future perspectives. Frontiers microbiology. 9, pp: 2429. DOI: 10.3389/fmicb.2018.02429
 34. Hoseinifar, S.H.; Roosta, Z.; Hajimoradloo, A. and Vakili, F., 2015. The effects of Lactobacillus acidophilus as feed supplement on skin mucosal immune parameters, intestinal microbiota, stress resistance and growth performance of black swordtail (Xiphophorus helleri). Fish and Shellfish Immunology. Vol. 42, No. 2, pp: 533-538. DOI: 10.1016/j.fsi.2014.12.003
 35. Jahangiri, L. and Esteban, M.Á., 2018. Administration of probiotics in the water in finfish aquaculture systems: a review. Fishes. Vol. 3, No. 3, pp: 33. DOI: 10.3390/fishes30 30033
 36. Jatobả, A.; Vieira, F.D.N.; Buglione-Neto, C.C.; Mourio, J.L.P.; Silva, B.C.; Seiftter, W.Q. and Andreatta, E.R., 2011. Diet supplemented with probiotic for Nile tilapia in polyculture system with marine shrimp. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 37, No. 4, pp: 725-732. DOI: 10.1007/s10695-011-9472-5.
 37. Kestemont, P.; Xueliang, X.; Hamza, N.; Maboudou, J. and Toko, I.I., 2007. Effect of weaning age and diet on pike perch larviculture. Aquaculture. Vol. 264, pp: 197-204. Doi:10.1016/j.aquaculture.2006.12.034
 38. Kim, D.H.and Austin, B., 2006 Innate immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) induced by probiotics. Fish Shellfish Immunol. Vol. 21, pp: 513-524. DOI: 10.1016/j.fsi.2006.02.007
 39. Lee, S.H.; Park, G.J. and Bai, S.C., 2008. Effects of dietary wood vinegar supplementation on growth and immune responses of juvenile olive flounder, Paralichthys olivaceus. Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 41, No. 4, pp: 248-252. org/10.5657/kfas.2008.41.4.248
 40. Luo, G.; Xu, J.; Teng, Y.; Ding, C. and Yan, B., 2010. Effects of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus) reared in freshwater. Aquaculture research. Vol. 41, No. 2, pp: 210-219. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2009.02319.x
 41. Mahious, A.S.; Gatesoupe, F.J.; Hervi, M.; Metailler, R. and Ollevier, F., 2005. Effect of dietary inulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning turbot (Psetta maxima). Aquaculture Intternational. Vol. 14, pp: 219-229. DOI: 10.1007/s10499-005-9003-4
 42. Merrifield, D.; Dimitroglou, A.; Bradley, G.; Baker, R. and Davies, S., 2010. Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria. Aquaculture Nutrition. Vol. 16, pp: 504-510. DOI: 10.1111/j.1365-2095.2009.00689.x
 43. Nava, G.M.; Attene-Ramos, M.S.; Gaskins, H.R. and Richards, J.D., 2009. Molecular analysis of microbial community structure in the chicken ileum following organic acid supplementation. Veterinary microbiology. Vol. 137, No. 3-4, pp: 345-353. DOI: 10.1016/j.vetmic.2009.01.037
 44. Nayak, S., 2010. Probiotics and immunity: a fish perspective. Fish & shellfish immunology. Vol. 29, pp: 2-14.
 45. Noveirian, H.A. and Nasrollahzadeh, A., 2012. The effects of different levels of biogen probiotic additives on growth indices and body composition of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Caspian Journal of Environmental Sciences. Vol. 10, No. 1, pp: 115-121.
 46. Olad, S.; Khodabande, S.; Abedian, A. and Mah-moodi, N.A., 2010 Investigation on Salmo trut-ta caspius intestinal variations on different levels of dietary nucleotide. Journal of marine science and Technology. Vol. 10, pp: 37-49.
 47. Olsen, R.E.; Myklebust, R.; Kryvi, H.; Mayhew, T.M. and Ringø, E., 2001. Damaging effect of dietary inulin on intestinal enterocytes in Arctic charr. Aquaculture research. Vol. 32, pp: 931-934. DOI: 10.1046/j.1365.2109.2001.00626. x
 48. Piccolo, G.; Bovera, F.; Lombardi, P.; Mastellone, V.; Nizza, S.; Di Meo, C. and Nizza, A., 2015. Effect of Lactobacillus plantarum on growth performance and hematological traits of European sea bass. Aquaculture international. Vol. 23, No. 4, pp: 1025-1032. DOI 10.1007/s10499-014-9861-8
 49. Pirarat, N.; Pinpimai, K.; Endo, M.; Katagiri, T.; Ponpornpisit, A.; Chansue, N. and Maita, M., 2011. Modulation of intestinal morphology and immunity in nile tilapia (Oreochromis niloticus) by Lactobacillus rhamnosus GG. Research in Veterinary Science. Vol. 91, pp: 92-97. DOI: 10.1016/j.rvsc.2011.02.014
 50. Pourmozaffar, S.; Hajimoradloo, A.; Paknejad, H. and Rameshi, H., 2019. Effect of dietary supplementation with apple cider vinegar and propionic acid on hemolymph chemistry, intestinal microbiota and histological structure of hepatopancreas in white shrimp, Litopenaeus vannamei. Fish and shellfish immunology. Vol. 86, pp: 900-905.
  DOI: 10.1016/j.fsi.2018.12.019
 51. Qinghui, A.; Kangsen, M.; Chunxiao, Z.; Qingyuan, D.; Beiping, T. and Zhiguo, L., 2004. Effect of dietary vitamin C on growth immune response of Japanese Seabass (Lateolabrax japonicas). Aquaculture. 242, pp: 489-500. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2004.08.016
 52. Quinn, P.J.; Carter, M.E.; Markey, B.K. and Carter, G.R. 1994. Clinical Veterinary Microbiology. Wolfe publication British Library.
 53. Rainieri, S. and Zambonelli, C., 2009. Organisms associated with acetic acid bacteria in Vinegar Production. Vinegars of the World. Vol. 2, pp: 73-95. DOI: 10.1007/978-88-470-0866-3_5
 54. Reda, R.M.; Mahmoud, R.; Selim, K.M. and El-Araby, I.E., 2016. Effects of dietary acidifiers on growth, hematology, immune response and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish & shellfish immunology. Vol. 50, pp: 255-262. DOI: 10.1016/j.fsi.2016.01.040
 55. Safari, R.; Hoseinifar, S.H.; Nejadmoghadam, S. and Khalili, M., 2017. Apple cider vinegar boosted immunomodulatory and health promoting effects of Lactobacillus casei in common carp (Cyprinus carpio). Fish & shellfish immunology. Vol. 67, pp: 441-448. DOI: 10.1016/j.fsi.2017.06.017
 56. Solieri, L. and Giudici, P., 2009. Vinegars of the world. In: Solieri, L. and Giudici, P., (Eds.), Vinegars of the world. Springer-Verlag, Milan, Italy. pp: 1-16. DOI: 10.1007/97888-470-0866-3_1
 57. Solieri, L. and Giudici, P., 2008. Yeasts associated to traditional balsamic vinegar: ecological and tech-nological features. International Journal of Food Microbiology. Vol. 125, pp: 36-45. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2007.06.022
 58. Suzer, C.; Çoban, D.; Kamaci, H.O.; Saka, Ş.; Firat, K.; Otgucuoğlu, Ö. and Küçüksari, H., 2008. Lactobacillus bacteria as probiotics in gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) larvae: effects on growth performance and digestive enzyme activities. Aquaculture. Vol. 280, No. 1-4, pp: 140-145. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2008.04.020
 59. Tahmasebi-Kohyani, A.; Keyvanshokooh, S.; Nematollahi, A.; Mahmoudi, N. and Pasha-Zanoosi, H., 2012. Effects of dietary nucleotides supplementation on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) performance and acute stress response. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, No. 2, pp: 431-440. DOI: 10.1007/s10695-011-9524-x
 60. Vanin, A.M.; Salvador, M.; Ricalde, S.R. and Siviero, J., 2012. Atividade antioxidante e perfil fenólico de diferentes tipos de vinagres comercializados na região sul do Brasil. Alimentos e Nutrição. Vol. 23, No. 2, pp: 251-257.
 61. Wootan, R.J., 1990. Ecology of teleost fish. Chapman & Hall, London.
 62. Yoo, J.H.; Cheol, J. and Jeong, G.S., 2005. Effect of Dietary Charcoal and Wood Vinegar Mixture (CV82) on Body Composition of Olive Flounder Paralichthys alivaceus. Journal of World Aquaculture Society. Vol. 6, No. 2, pp:
  203-208. DOI: 10.1111/j.1749-7345.2005.tb00386.x