اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات شیلات و آبزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 اداره کل شیلات گیلان، سازمان شیلات ایران، بندرانزلی، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر باکتری Bacillus subtilis و غلظت مناسب آن بر رشد و درصد بقای لارو ماهی کپور معمولی در مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان اجراء گردید. در این آزمایش باکتری جدا شده از دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی به غذای تجاری پودری به عنوان پروبیوتیک اضافه گردید. با خیساندن غذای ماهی درسوسپانسیون باکتری مذکور، 5 نوع جیره با غلظت ­های مختلف باسیلوس در غذا شامل : 104 ،105، 106 ، 107 سلول در گرم غذا و شاهد بدون باکتری باسیلوس تهیه شد. بعد از 28 روز غذا دهی، لاروهایی که با باسیلوس با غلظت 106 تغذیه شده بودند، بیش ترین افزایش وزن (1196/43میلی­ گرم) را نشان دادند. میانگین افزایش وزن در تیمارها در غلظت های پائین­ تر و بالاتر از 106 کاهش داشت. هم چنین در افزایش وزن، رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها و شاهد اختلاف معنی دار مشاهده شد (0/05>P). درصد بقاء بین شاهد و تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P) لیکن در کیفیت آب و ترکیب بیوشیمیایی لاشه لارو کپور بین شاهد و تیمارها اختلاف معنی دار وجود نداشت (0/05<P). بر اساس نتایج به­ دست آمده، باکتری B. subtilis به ­کار رفته در این تحقیق به عنوان یک پروبیوتیک با غلظت 106 سلول در گرم در غذای لارو کپور معمولی پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Bacillus subtilis on growth and survival of common carp larva in non-earthen ponds

نویسندگان [English]

 • Mehran Avakh Keysami 1
 • Afshar Zoughi Shalmani 1
 • Mohammadreza AzmodehMojdehi 2
1 Aquatics and Fisheries Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agriculture Research Education and Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Gilan General Fisheries Department, Iran Fisheries Organization, Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

A feeding experiment was conducted to investigate the effect of Bacillus subtilis bacterium and its suitable level on survival and growth rate of larva Cyprinus carpio Mirzakoochek fisheries education center. B. subtilis bacterium isolated from Cyprinus carpio intestine was added to commercial carp feed as a probiotic. Five diets were prepared by soaking carp feed in to the B. subtilis suspension to achieve 104, 105, 106and 107 levels with a non-treated control. After 28 days, the larva carp fed diet at level 106, showed a higher mean weight gain (1196.43mg). The mean weight gain showed a decreasing trend as the B. subtilis level decreased and increased from 106 in the diets. There were significant differences (P<0.05) in weight gain, daily growth and feed conversion ratio (FCR) among treated and control groups. There were significant differences (P<0.05) among treatments and control in survival rate but no significant differences (P>0.05) in water quality and biochemical composition among treated and control groups. It was concluded that the tested strain may be a promising probiotics for larva C. carpio at a level of 106 B. subtillis in to the carp feed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacillus subtilis
 • Larva Cyprinus carpio
 • Probiotic
 • Feedig
 • Non earthen pond
 1. احمدمرادی، م.؛ سلطانیان، س.؛ علیشاهی، م.؛ اخلاقی، م. و شهریاری، ع.، 1398. اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ­های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 2، صفحات 231 تا 238.
 2. رحمتی­ اندانی، ح.ر.؛ توکمه ­چی، ا.؛ مشکینی، س. و ابراهیمی، ه.، 1390. افزایش مقاومت قزل­ آلای رنگین­ کمان در برابر عفونت با آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری با استفاده از لاکتوباسیل­ های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی. فصلنامه دامپزشکی ایران. دوره 7، شماره 2، صفحات 26 تا 35.
 3. رئیسی، ح.؛ جعفری، و.؛ ضیایی­ نژاد، س. و پاسندی، ع.، 1394. بررسی تاثیر پروبیوتیک Bacllus subtilis و Bacillus  licheniformis بر تراکم و قابلیت هضم میگوی وانامی. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. سال 7، شماره2، صفحات 231 تا 238.
 4. کلیائی، ز.؛ آبرومند، ع. و ضیایی ­نژاد، س.، 1395. تاثیر باکتری زیست­ یار Bacillus subtilisمستخرج از روده ماهی کپورمعمولی بر عملکرد رشد و بقاء آن. نشریه توسعه آبزی­ پروری. سال 10، شماره 2، صفحات 99 تا 108.
 5. کریمی، ع.، 1396. جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ­ای ( Hypophthalmichthys molitrix) و غربال گری آن به­­ عنوان پروبیوتیک. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان گیلان. 152 صفحه.
 6. مدبری، ع.، 1391. مقایسه مختلف زیست­ یار حیاتی باکتوسل در جیره غذایی قزل ­آلای رنگین ­کمان بر فاکتورهای رشد و فلور باکتریایی روده . پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 76 صفحه.
 7. هاشمی­ پناه، ا.؛ رفیعی، غ.؛ نیکبخت، ا. و بزرگی، س.، 1398. تاثیر آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس بر شاخص ­های رشد و بقا و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 1، صفحات 239 تا 244.
 8. Bagheri, T.; Hedayati, A.A. and Farzanfar, A., 2008. Growth, Survival and Gut Microbial Load of Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss) Fry Given Diet Supplemented with Probiotic during the Two Months of First Feeding, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 8, No. 1, pp: 43-48.
 9. Bondad-Reantaso, M.G.; Subasinghe, R.; Arthur, J.R.; Ogawa, K.; Chinabut, S. and Adlard, R., 2005. Disease and health management in Asian aquaculture. Vet Parasitology. Vol. 30, No. 132, pp: 249-272.
 10. FAO/WHO. 2004. Report of a joint FAO/WHO expert consoltation on evaluation of health and nutritional properties in food including powder milk with live lactic acid bacteria. Cordoba, Argentina.
 11. Felix, N. and Sudharsan, M., 2004. Effect of glycine betaine, a feed attractant affecting growth and feed conversion of juvenile freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquacult Nutr. Vol. 10, pp: 193-197.
 12. Gullian, M. and Rodriguez. J., 2002. Selection of probiotic bacteria and study of their immunostimulatory qualities of probiotic bacteria. Global Aquacult, Vol. 5, pp: 52-54.
 13. Gullian, M.; Thompson, F. and Rodriguez, J., 2004. Selection of probiotic bacteria and study of their immunostimulatory effect in Penaeus vannamei. Aquaculture. Vol. 233, pp:1-14.
 14. He, S.; Zhou, Z.; Liu, Y.; Cao, Y.; Meng, K.; Shi, P.; Yao, B. and Ringo, E., 2010. Effects of the antibiotic growth promoters flavomycin and florfenicol on the autochthonous intestinal microbiota of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus ♀ × O. aureus ♂). Archives of Microbiology, 2010 Dec. Vol. 192, No. 12, pp: 985-994. doi: 10.1007/s00203-010-0627-z. Epub 2010 Sep 16.
 15. He, S.; Zhou, Z.; Meng, K.; Zhao, H.; Yao, B.; Ringø, E. and Yoon, I., 2011. Effects of dietary antibiotic growth promoter and saccharomyces cerevisiae fermentation product on production, Intestinal bacterial community, and nonspecific immunity of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus female X Oreochromis aureus male). Journal of Animal, 2011 Jan, Vol.89, No. 1, pp: 84-92. Doi: 10.2527/jas.2010-3032. Epub 2010 Sep 17.
 16. He, S.; Zhou, Z.; Liu, Y.; Cao, Y.; Meng, K.; Shi, P.; Yao, B. and Ringø, E., 2012. Do dietary betaine and the antibiotic florfenicol influence the intestinal autochthonous bacterial community in hybrid tilapia (Oreochromis niloticus× O. aureus ♂)? World Journal Microbiol Biotechnol. 2012 Mar. Vol. 28, No. 3, pp: 785-791. doi: 10.1007/s11274-011-0871-7. Epub.
 17. Jafarian, H., 2007. The influence of probiotic bacillus on the feeding efficiency and nutrient composition of body in beluga international workshop on fish larviculture. Urmia Iran. 12-14 March 2007.135 p.
 18. Keysami, M.A.; Saad, C.R.; Daud, H.M.; Sijam, K. and Alimon, A.R., 2007. Effect of Bacillus subtilis on larval growth development and survival of larvae Macrobrachium rosenbergii (de Man). Journal of Aquaculture Nutrition. Vol. 13, pp: 131-136.
 19. Keysami, M.A.; Mohammadpour, M. and Saad, C.R., 2012. Probiotic activity of Bacillus subtilis in juvenile fresh water prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man) at different methods of administration to the feed. Journal of Aquaculture International. Disease and health management in Asian aquaculture. Vol. 20, pp: 499-511.
 20. Keysami, M.A. and Mohammadpour, M., 2012. Effect of Bacillus subtilis on Aeromonas hydrophila infection resistance in juvenile fresh water prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man). Jounal of Aquaculture. International. DOI 10, 1007/s10499-012- 9588-3.8.
 21. Merrifield, D.L.; Dimitroglou, A.; Bradley, G.; Baker, R.T.M. and Davies, J., 2010. Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) I. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria. Aquaculture nutrition. https://doi.org/10.1111/j.1365-2095.2009.00689.x
 22. Meunpol, O.; Lopinyosiri, K. and Menasveta, P., 2003. The effects of ozone and probiotics on the survival of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture. Vol. 220, pp: 437-448.
 23. Moriarty, D.J.W., 1998. Control of luminous Vibrio species in penaeid aquaculture ponds. Aquaculture. Vol. 164, pp: 351-358.
 24. Nayak, S.K., 2010. Role of gastrointestinal microbiota in fish. Laboratory of Fish Pathology, Department of Veterinary Medicine, College of Bioresorece Sciences, Nihon University, 1866 Kameino, Fujisawa, Kanagawa 252‐8510, Japan. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2010.02546.x
 25. Nikoskelainen, S.; Ouwehand, A.; Salminen, S. and Bylund, G., 2001. Protection of rainbow trout Oncorhynchus mykiss from furunculosis by Lactobacillus rhamnosus. Aquaculture. Vol. 198, pp: 229-236.
 26. Nikoskelainen, S.; Ouwehand, A.C.; BylundG.; Salminen, S. and Lilius, E.M., 2003. Immune enhancement in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) by potential probiotic bacteria (Lactobacillus rhamnosus). Fish & Shellfish Immunology. Vol. 15, No. 5, pp: 443-452. DOI: 1016/s1050-4648(03) 00023-8.
 27. Rengpipat, S.; Phianphak, W.; Piyatiratitivorakul, S. and Menasveta, P., 1998. Effects of a probiotic bacterium on black tigershrimp Penaeus monodon survivaland growth. Aquaculture. Vol. 167, pp: 301-313.
 28. Resende, J.; Silva, V.; Fontes, C.; Souza-Filho, J.; Oliveira, T.; Coelho, C.; Cesar, D. and Diniz, C.G., 2012. Multidrug-resistance and Toxic Metal Tolerance of Medically Important Bacteria Isolated from an Aquaculture System. Microbes and Environments. Vol. 27, No. 4, pp: 449-455. Doi: 10.1264/js me2.me12049. Epub 2012 Sep 5.
 29. Sugita, H.; Okano, R.; Suzuki, Y.; Iwai, D.; Mizukami, M.; Akiyama, N. and Matsuura, , 2002. Antibacterial abilities of intestinal bacteria from larval and juvenile Japanese flounder against fish pathogens. The Japanese Society of Fisheries Science. Vol. 68, No. 5, pp: 1004-1011.
 30. Verschuere, L.; Rombaut, G.; Huys, G.; Dhont, J.; Sorgeloos, P. And Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in Aquaculture, Review. Microbiology and molecular biology. Vol. 64, pp: 655-671.
 31. Wang, Y.; Tian, Z.; Yao, J.T. and Li, W., 2008. Effect of probiotics, Enteroccus faecium, on tilapia (Oreochromis niloticus) growth performance and immune response, Aquaculture. Vol. 277, No. 3, pp: 203-207. DOI: 10.1016/j. aquaculture.2008.03.007
 32. Ziaei-Nejad, S.; Rezaei, M.H.; Takami, G.; ALovett, D.L.; Mirvaghefi, A.R. and Shakouri, M., 2006. The effect of Bacillus Bacteria used as probiotics on digestive enzyme activity, survival and growth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus. Aquaculture. Vol. 252, pp: 516-524.