تأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos بر برخی شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی سرم در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

بررسی شاخص های خونی و ایمنی یکی از موارد بسیار مهم در زمینه بررسی سلامت آبزیان است و تغذیه نقش مهمی در حفظ شرایط بهداشتی آبزیان با تنظیم سیستم ایمنی غیرسلولی و هومورال دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos در جیره غذایی بر شاخص‌های خونی و ایمنی غیراختصاصی سرم در ماهی طلایی (Carassius auratus) انجام گرفت. تعداد 180 قطعه ماهی طلایی با میانگین وزنی 3/18±26/0 گرم، پس از 10 روز دوره سازگاری با شرایط آزمایشگاه در 4 تیمار با 3 تکرار به مدت 2 ماه تغذیه شدند. تیمارهای آزمایش شامل: جیره تجاری (گروه شاهد) و به ترتیب غذای تجاری مکمل شده به P. acidilactici (0/9 گرم برکیلوگرم)، Raffinos (10گرم برکیلوگرم) و غذای تجاری حاوی سین بیوتیک  P. acidilactici و Raffinos بودند. طبق نتایج در شاخص های خونی هیچ‌گونه اختلاف معنی داری بین تیمارها نسبت به گروه شاهد دیده نشد (0/05<P)، هم چنین بالاترین مقدار ایمونوگلوبولین سرم و فعالیت سیستم کمپلمان سرم در تیمار سین بیوتیک مشاهده شد و بیش ترین فعالیت لیزوزیمی در تیمار پربیوتیک در مقایسه با گروه شاهد بود، با این حال اختلاف معنیداری بین گروه شاهد و تیمارها وجود نداشت (0/05<P). در پایان دوره، نتایج تجزیه و تحلیل شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی در ماهی کاراس طلایی هیچ‌گونه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف با این میزان دوز نشان نداد (0/05<P). در نتیجه به‌کارگیری دوز مناسب از محرک ایمنی مورد نظر ضروری می ­باشد چرا که در صورت استفاده از دوزهای نامربوط ممکن است هیچ گونه تغییری در سیستم ایمنی آبزی ایجاد نشود. مقادیر بیش از حد موجب سرکوب پاسخ ایمنی می‌گردد و دوزهای پایین تر هیچ تاثیری بر عوامل بیماری­ زا نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and Raffinos on blood and non-specific immune parameters of goldfish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

 • Delara Sepehrfar
 • Seyed Hossein Hoseinifar
 • Ali Jafarnodeh
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Examination of blood and immune indicators is one of the most important items in the field of aquatic health and nutrition plays an important role in maintaining aquatic health conditions by regulating the non-cellular and humoral immune systems. This study was performed to investigate the effect of singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and Raffinos on blood indices and non-specific immune parameters in the diet of goldfish (Carassius auratus). 180 goldfish with an average weight of 26.0±3.18, after 10 days of adaptation to laboratory conditions, were fed in 4 treatments with 3 repetitions for 2 months. Experimental treatments included: commercial diet (control group), commercial diet supplemented with 0.9  g kg-1 P. acidilactici, 10 g kg-1 Raffinos and simultaneously supplemented with P. acidilactici and Raffinos. According to the results, there was no significant difference between the treatments in the blood indicators compared to the control group (P>0.05). The comparison was with the control group, however, there was no significant difference between the control group and the treatments (P>0.05). At the end of the study, The results revealed no significant differences with this dose amongst blood indices and non-specific immune parameters in any of the experimental groups(P>0.05). Therefore, it is necessary to use the right dose of the desired adjuvant, because if irrelevant doses are used, no changes in the aquatic immune system may occur. Excessive doses suppress the immune response, and lower doses do not affect pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adjuvant
 • Blood characteristics
 • Non-specific serum immunity
 • Carassius auratus
 1. اسدی ­خمامی، س.؛ مورکی، ن. و ولی ­پور، ع.، 1396. تاثیر پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر رشد و شاخص‌های خونی بچه ماهی سیم. مجله علوم و فنون شیلات. دوره 6، شماره 1، صفحات 1 تا 12.
 2. بهروز خوش­ قلب، م.؛ آذری­ تاکامی، ق.؛ خارا، ح. و کاظمی، ر.، 1392. بررسی تاثیر سطوح مختلف Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر فاکتورهای ایمنی خون بچه­ ماهی قزل ­آلای رنگین کمان. مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 6، شماره 3، صفحات 53 تا 66.
 3. جافرنوده، ع.، 1395. بررسی خواص سینرژیستی برخی اسیدهای آلی با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در پرورش بچه­ ماهیان انگشت ­قد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). رساله دکتری، دانشگاه ارومیه. 150 صفحه.
 4. سپهرفر، د.؛ حسینی‌فر، س.ح. و جافرنوده، ع.، 1398. تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilacticiو پربیوتیک Raffinos بر کارایی رشد و برخی خصوصیات زیست شناختی تخمک و پارامترهای اسپرم شناختی در ماهیان طلایی (Carassius auratus). نشریه توسعه آبزی پروری. دوره 13، شماره 4، صفحات 69 تا 79.
 5. سپهرفر، د.؛ سروی­ مغانلو، ک.؛ حسینی‌فر، س.ح. و کلنگی میاندره، ح.، 1396. تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر برخی شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی سرم در بچه ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران. دوره 26، شماره 5، صفحات 61 تا 70.
 6. سپهرفر، د.؛ سروی­ مغانلو، ک.؛ حسینی‌فر، س.ح. و کلنگی میاندره، ح.، 1397. تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر شاخص‌های ایمنی موکوس و هیستومورفولوژی روده در بچه ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio). مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 11، شماره 2، صفحات 27 تا 36.
 7. صحرایی، ح.؛ پیرعلی، ا.؛ آیت ­الهی، ف.؛ شعیب، ف. و هدایتی، ع.ا.، 1398. اثرات پربیوتیک گالاکتو الیگوساکارید جیره بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده در ماهی قرمز (Carassius auratus). نشریه زیست شناسی جانوری. دوره 11، شماره 3، صفحات 33 تا 43.
 8. عادلیان، م.؛ ایمانپور، م. و جعفری، و.، 1398. اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 1، صفحات 273 تا 282.
 9. عطایی، خ.؛ جلالی، س.م.ع.؛ یداللهی، ف. و همت­ زاده، آ.، 1397. اثرات پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر هماتولوژی، فراسنجه‌های خونی و هیستوپاتولوژی روده ماهی قزل­ آلای رنگین کمان. مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 11، شماره 4، صفحات 27 تا 35.
 10. نیسی، ع.؛ رفیعی، غ.؛ نعمت­ الهی، م.ع. و رضوی، س.ه.، 1394. تاثیر پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici بر شاخص‌ رشد، فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش و ترکیب بیوشیمیایی کل لاشه بچه ماهی گرین ترور. نشریه شیلات (منابع طبیعی ایران). دوره 68، شماره 4، صفحات 635 تا 648.
 11. Amenyogbe, E.; Chen, G.; Wang, Z.; Huang, J.; Huang, B. and Li, H., 2020. The exploitation of probiotics, prebiotics and synbiotics in aquaculture: present study, limitations and future directions: a review. Aquaculture International. Vol. 28, pp: 1017-1041.
 12. Andriamialinirina, H.J.T.; Irm, M.; Taj, S.; Lou, J.H.; Jin, M. and Zhou, Q., 2020. The effects of dietary yeast hydrolysate on growth, hematology, antioxidant enzyme activities and non-specific immunity of juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 121, pp: 168-175.
 13. Barman, D.; Nen, P.; Mandal, S.C. and Kumar, V., 2013. Immunostimulants for aquaculture health management. J Marine Sci Res Dev. Vol. 3, No. 3, pp: 1-11.‏
 14. Behringer, D.C.; Wood, C.L.; Krkošek, M. and Bushek, D., 2020. Disease in fisheries and aquaculture. Marine Disease Ecology. 183 p.‏
 15. Boesen, H.T.; Pedersen, K.; Larsen, J.L.; Koch, C. and Ellis, A.E., 1999. Vibrio anguillarum resistance to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) serum: role of O-antigen structure of lipopolysaccharide. Infection and Immunity. Vol. 67, No. 1, pp: 294-301.‏
 16. Chelliah, R.; Saravanakumar, K.; Daliri, E.B.M.; Kim, J.H.; Lee, J.K.; Jo, H.Y. and Rubab, M., 2020. Unveiling the potentials of bacteriocin (Pediocin L50) from Pediococcus acidilactici with antagonist spectrum in a Caenorhabditis elegansInternational Journal of Biological Macromolecules. Vol. 143, pp: 555-572.‏
 17. Cipriano, R.C. and Austin, B., 2006. 12 Furunculosis and Other Aeromonad Diseases. Fish diseases and disorders. Vol. 3, 424 p.‏
 18. Dawood, M.A.; Eweedah, N.M.; Moustafa Moustafa, E. and Shahin, M.G., 2019. Effects of feeding regimen of dietary Aspergillus oryzae on the growth performance, intestinal morphometry and blood profile of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Nutrition. Vol. 25, No. 5, pp: 1063-1072.‏
 19. Dügenci, S.K.; Arda, N. and Candan, A., 2003. Some medicinal plants as immunostimulant for fish. Journal of ethnopharmacology. Vol. 88, No. 1, pp: 99-106.‏
 20. González-Félix, M.L.; Gatlin III, D.M.; Urquidez Bejarano, P.; de la Reé-Rodríguez, C.; Duarte-Rodríguez, L.; Sánchez, F. and Perez-Velazquez, M., 2018. Effects of commercial dietary prebiotic and probiotic supplements on growth, innate immune responses, and intestinal microbiota and histology of Totoaba macdonaldi. Aquaculture. Vol. 491, pp: 239-251.‏
 21. Harsij, M.; Kanani, H.G. and Adineh, H., 2020. Effects of antioxidant supplementation (nano‑selenium, vitamin C and E) on growth performance, blood biochemistry, immune status and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under sub-lethal ammonia exposure. Aquaculture. Vol. 521, pp: 734-742.‏
 22. Hoseinifar, S.H.; Van Doan, H. and Ashouri, G., 2019. Galactooligosaccharide effects as prebiotic on intestinal microbiota of different fish species. RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. Vol. 14, No. 3, pp: 266-278.‏
 23. Jatobá, A.; do Nascimento Vieira, F.; Buglione-Neto, C.C.; Mourino, J.L.P.; Silva, B.C.; Seiftter, W.Q. and Andreatta, E.R., 2011. Diet supplemented with probiotic for Nile tilapia in polyculture system with marine shrimp. Fish physiology and biochemistry. Vol. 37, No. 4, pp: 725-732.‏
 24. Kovacik, A.; Tvrda, E.; Miskeje, M.; Arvay, J.; Tomka, M.; Zbynovska, K. and Cupka, P., 2019. Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to Serum Biochemistry and Oxidative Status Markers. Biological trace element research. Vol. 188, No. 2, pp: 494-507.‏
 25. Li, M.; Zhu, X.; Tian, J.; Liu, M. and Wang, G., 2019. Dietary flavonoids from Allium mongolicum Regel promotes growth, improves immune, antioxidant status, immune related signaling molecules and disease resistance in juvenile northern snakehead fish (Channa argus). Aquaculture. Vol. 501, pp: 473-481.‏
 26. Magnadóttir, B., 1998. Comparison of immunoglobulin (IgM) from four fish species. Icel. Agric. Sci. Vol. 12, pp: 47-59.‏
 27. Mazon, A.F.; Monteiro, E.A.S.; Pinheiro, G.H.D. and Fernadez, M.N., 2002. Hematological and physiological changes induced by short-term exposure to copper in the freshwater fish, Prochilodus scrofa. Brazilian Journal of Biology. Vol. 62, No. 4a, pp: 621-631.‏
 28. Mohammod Mostakim, G.; Zahangir, M.; Monir Mishu, M.; Rahman, M. and Islam, M.S., 2015. Alteration of blood parameters and histoarchitecture of liver and kidney of silver barb after chronic exposure to quinalphos. Journal of toxicology. doi: 10.1155/2015/415984.
 29. Nayak, S.K., 2010. Probiotics and immunity: a fish perspective. Fish and shellfish immunology. Vol. 29, No. 1, pp: 2-14.‏
 30. Nayak, S.K.; Swain, P. and Mukherjee, S.C., 2007. Effect of dietary supplementation of probiotic and vitamin C on the immune response of Indian major carp, Labeo rohita (Ham.). Fish and shellfish immunology. Vol. 23, No. 4, pp: 892-896.‏
 31. Ortiz, L.T.; Rebolé, A.; Velasco, S.; Rodríguez, M.L.; Treviño, J.; Tejedor, J.L. and Alzueta, C., 2013. Effects of inulin and fructooligosaccharides on growth performance, body chemical composition and intestinal microbiota of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition. Vol. 19, No. 4, pp: 475-482.‏
 32. Peng, M. and Biswas, D., 2017. Short chain and polyunsaturated fatty acids in host gut health and foodborne bacterial pathogen inhibition. Critical reviews in food science and nutrition. Vol. 57, No. 18, pp: 3987-4002.‏
 33. Plumb, J.A. and Hanson, L.A., 2010.Health maintenance and principal microbial diseases of cultured fishes. Blackwell sciences Ltd. London,UK. ‏492 p.
 34. Qiang, J.; Yang, H.; Wang, H.; Kpundeh, M.D. and Xu, P., 2013. Interacting effects of water temperature and dietary protein level on hematological parameters in Nile tilapia juveniles, Oreochromis niloticus (L.) and mortality under Streptococcus iniaeFish & shellfish immunology. Vol. 34, No. 1, pp: 8-16.‏
 35. Ramaswamy, V.; Cresence, V.M.; Rejitha, J.S.; Lekshmi, M.U.; Dharsana, K.S.; Prasad, S.P. and Vijila, H.M., 2007. Listeria-review of epidemiology & pathogenesis. Journal of Microbiology Immunology and Infection. Vol. 40, No. 1, pp: 4-10.‏
 36. Rather, M.A.; Dar, T.A.; Singh, L.R.; Rather, G.M. and Bhat, M.A., 2020. Structural-functional integrity of lysozyme in imidazolium based surface active ionic liquids. International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 156, pp: 271-279.
 37. Sado, R.Y.; Bicudo, Á.J.D.A. and Cyrino, J.E.P., 2008. Feeding dietary mannan oligosaccharides to juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, has no effect on hematological parameters and showed decreased feed consumption. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 39, No. 6, pp: 821-826.‏
 38. Sanders, M.E.; Merenstein, D.J.; Reid, G.; Gibson, G.R. and Rastall, R.A., 2019. Probiotics and prebiotics in intestinal health and disease: from biology to the clinic. Nature reviews Gastroenterology and hepatology. Vol. 16, No. 10, pp: 605-616.‏
 39. Shabani, A.; Jazi, V.; Ashayerizadeh, A. and Barekatain, R., 2019. Inclusion of fish waste silage in broiler diets affects gut microflora, cecal short-chain fatty acids, digestive enzyme activity, nutrient digestibility, and excreta gas emission. Poultry science. Vol. 98, No. 10, pp: 4909-4918.‏
 40. Tani, S.; Matsuo, R.; Imatake, K.; Suzuki, Y.; Takahashi, A. and Matsumoto, N., 2020. Association of daily fish intake with serum non-high-density lipoprotein cholesterol levels and healthy lifestyle behaviours in apparently healthy males over the age of 50 years in Japanese: Implication for the anti-atherosclerotic effect of fish consumption. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. Vol. 30, No. 2, pp: 190-200.‏
 41. Tarkhani, R.; Imani, A.; Hoseinifar, S.H.; Moghanlou, K.S. and Manaffar, R., 2020. The effects of host-associated Enterococcus faecium 2136 on serum immune parameters, digestive enzymes activity and growth performance of the Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fingerlings. Aquaculture. Vol. 519, pp: 734-741.‏
 42. Van Doan, H.; Hoseinifar, S.H.; Ringø, E.; Ángeles Esteban, M.; Dadar, M.; Dawood, M.A. and Faggio, C., 2020. Host-associated probiotics: a key factor in sustainable aquaculture. Reviews in fisheries science and aquaculture. Vol. 28, No. 1, pp: 16-42.‏
 43. Valero, Y.; Cortés, J. and Mercado, L., 2019. NK-lysin from skin-secreted mucus of Atlantic salmon and its potential role in bacteriostatic activity. Fish and shellfish immunology. Vol. 87, pp: 410-413.‏
 44. Vilain, C.; Baran, E.; Gallego, G. and Samadee, S., 2016. Fish and the nutrition of rural Cambodians. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences. Vol. 4, No. 1, pp:‏ 43-65.
 45. Welker, T.L.; Lim, C.; Yildirim‐Aksoy, M.; Shelby, R. and Klesius, P.H., 2007. Immune response and resistance to stress and Edwardsiella ictaluri challenge in channel catfish, Ictalurus punctatus, fed diets containing commercial whole cell yeast or yeast subcomponents. Journal of the world Aquaculture Society. Vol. 38, No. 1, pp: 24-35.‏
 46. Whaley, K. and North, J., 1997. Haemolytic assays for whole complement activity and individual components. Complement: A Practical Approach. Vol. 1, pp: 19-47.‏
 47. Zhang, C.; Jiang, G.; Wang, L. and Liu, W., 2013. Combined effects of dietary fructooligosaccharide and Bacillus licheniformis on innate immunity, antioxidant capability and disease resistance of triangular bream (Megalobrama terminalis). Fish and shellfish immunology. Vol. 35, No. 5, pp: 1380-1386.‏