بررسی رژیم غذایی ماهی کاراس Carassius gibelio در دریاچه نئور استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

طی سالیان اخیر تغییرات وسیع اکولوژیک در دریاچه نئور به وجود آمده وگونه ماهی مهاجم کاراس Carassius gibelio غالب گردید. در راستای کنترل جمعیت این گونه، وضعیت بیولوژی آن در سال 1395 در دریاچه نئور مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با استفاده از ادوات صید تور گوشگیر ثابت و تور پره ساحلی صید شدند. نمونه ­ها پس از ثبت مشخصات ظاهری وزن بدن، طول کل و جنسیت، کالبدشکافی و محتویات روده ­ای آن ها در آزمایشگاه شناسایی و شمارش شدند. ماهیانی که در فصول بهار، تابستان و پاییز مورد بررسی تغذیه ­ای قرار گرفتند، به ترتیب دارای میانگین وزنی  36/25±59/76، 42/85±54/72 و 26/32±102/66 گرم، میانگین طولی 36/51±146/20، 38/20±133/40 و 13/04±174/41 میلی ­متر داشتند. از لحاظ طول نسبی روده ماهیان، میانگین به ترتیب 0/28± 2/82، 0/34±2/88 و 0/34±3/19، میانگین ضریب چاقی 0/28±1/67، 0/16±1/85 و 0/15±1/90 و میانگین شدت تغذیه ماهیان 136/91±250/34، 64/11±165/11 و 86/99±163/45 در فصول بهار تا پاییز متغیر بود. این ماهی در دریاچه نئور بیش تر از دتریت تغذیه نمود. از لحاظ تغذیه از فیتوپلانکتون­ ها، از 4 تا 6 شاخه فیتوپلانکتونی مصرف کرده که بیش ترین میزان در­ فصول­ مختلف از شاخه باسیلاریوفیتا بود. هم چنین از 36 تا 44 جنس فیتوپلانکتونی تغذیه کرده جنس Synedra غالب بود. از لحاظ تغذیه زئوپلانکتونی از 2 تا 4 شاخه زئوپلانکتونی مصرف کرده که بیش ترین میزان از شاخه روتاتوریا بود. به علاوه از 2 تا 10 جنس زئوپلانکتونی تغذیه کرد. دامنه طول و وزن ماهی ­کاراس، نشان از شرایط نامطلوب­ محیطی برای تغذیه و زیست این ماهی در دریاچه ­نئور داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Carassius gibelio diet in Neor Lake of Ardabil province

نویسندگان [English]

 • Mehdi Moradi Chafi
 • Keivan Abbasi Ranjbar
 • Mohammad Seyad Borani
 • Jalil Sabkara
 • Marziyeh Makarami
 • Sepideh Khatib Hagigi
 • Seyed Hojat Khodaparast
 • Fariba Madadi
 • Morteza Nikpour
Aquatic Research Center of Anzali, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research Education and Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

Neor Lake in Ardabil Province was ecologically degraded recently and the invasive fish Prussian carp (Carassius gibelio) has been dominated. In 2017, the biological study of this species carried out in order to control of its population in the lake. Fish samples were caught by different equipment; Gill-net, Cast-net and purse seine. The average weight of fish was seasonally varied between 59.76±36.25, 54.72±42.85, 102.66±26.32 g while the average length of fish was ranged between 146.20±36.51, 133.40±38.20, 174.41±13.04 mm. The age of fishes was about 2 or 6 years. Intestine length was varied between 2.8±0.28, 2.88±0.34, 3.19±0.34 mm and the condition factor was calculated 1.67±0.28, 1.85±0.16, 1.90±0.15. Feeding intensity was calculated 250.34±136.91, 165.11±64.11, 163.45±86.99. The Prussian carp feed mostly on detritus. Six phytoplankton and four zooplankton phylum were identified in their guts which Bacillariophyta and Rotatoria were dominant respectively. From their gut contents were identified 44 phytoplankton genus and 10 zooplankton genus that Synedra and Rotaria were dominant respectively. The range of length and weight of C.gibelio showed the unfavorable environmental conditions for feeding and living of this fish in Neor Lake. The range of length and weight of carp showed the unfavorable environmental conditions for feeding and living of this fish in Lake Inver.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plankton
 • Carassius gibelio
 • Diet
 • Neor Lake
 • Ardebil
 1. اهدایی‌، ب‌.، 1369 . آمار تجربی‌ عمومی. انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. 328 صفحه.
 2. باقری، ط.؛ عبدلی، ا. و هدایتی، ع.ا.، 1389. بررسی سن و رشد ماهی کاراس Carassius gibelio در مصب رودخانه گرگان. مجله زیست شناسی ایران. جلد 23، شماره 6، صفحات 843 تا 849.
 3. بیرشتین،‌ ی.ا.؛ وینوگرادف، ل.گ.؛ کونداکف، ن.ن.؛ کون، م.س.؛ استاخوا، ت.و. و رومانوا، ن.ن.، 1968. اطلس‌ بی‌­مهرگان‌ دریای‌ خزر. انتشارات مسکو. ترجمه‌ دلینادوف، ل. و‌ نظری، ک.، 1378. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 850 صفحه.
 4. بیسواس، س.پ.، 1993. روش ­های دستی در زیست­ شناسی ماهی. ترجمه ولی ­پور، ع. و عبدالملکی، ش.، 1378. انتشارات مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. 372 صفحه.
 5. پرافکنده، ف.، 1387. تعیین سن در آبزیان. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران. 139 صفحه.
 6. جمال پور، م.، 1377. بررسی اکولوزیک جمعیت ماهیان رودخانه حله. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
 7. چرفاس، ب.ی.، 1956. پرورش ماهی در آبگیرهای طبیعی. انتشارات صنایع غذایی مسکو. صفحات 452 تا 455.
 8. سبک ­آرا، ج. و مکارمی، م.، 1394. اطلس پلانکتون ­های تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر. انتشارات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. تهران. 676 صفحه.
 9. صیادبورانی، م.؛ نظامی، ش. و حسن ­زاده ­کیابی، ب.، 1380. زیست ­سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی (Carassius auratus gibelio) مجله علمی شیلات ایران. سال 10، شماره 10، صفحات 59 تا 70.
 10. عباسی، ک.؛ نوروزی، ه.؛ صیادرحیم، م. و خداپرست، ح.، 1386. گزارش نهایی بخش ماهی ­شناسی دریاچه شورابیل اردبیل. معاونت آبزیان شیلات ایران. تهران. 37 صفحه.
 11. عبدلی، ا.، 1378. ماهیان آب­ های داخلی ایران. تهران انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش ایران. 378 صفحه.
 12. فلاحی، م.؛ باقری، س.؛ خطیب، س.؛ خداپرست، ح. و دادای قندی، ع.، 1398. شناسایی و تنوع زیستی پلانکتون دریاچه نئور، اردبیل. مجله بوم ­شناسی آبزیان. سال 9، شماره 2، صفحات 32 تا 45.
 13. فئید، م.؛ خداپرست، ح.؛ مهرابی، م.ر. و میرهاشمی ­نسب، س.ف.، 1398. ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به ­منظور آبزی ­پروری. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 2، صفحات 353 تا 360.
 14. قجقی.آ.؛ صدیق.ع.؛ نامور، ف. و پاتیمار، ر.، 1395. بررسی برخی ویژگی­ های رشد ماهی کاراس Carassius gibelioدر آب بندان­ های تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال جنوب­ شرق دریای خزر. فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری. سال 4، شماره 12، صفحات 33 تا 44.
 15. کریم پور، م. و حقیقی، د.، ساختار صید، میزان صید و برخی ویژگی ­های زیستی. گزارش دو سالانه 1371 و 1372. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. بندرانزلی. صفحات 4 تا 26.
 16. کیوانی، ی.؛ نصری، م.؛ عباسی، ک. و عبدلی، ا.، اطلس ماهیان آب ­های داخلی ایران (فارسی و انگلیسی). انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. تهران. 218 صفحه.
 17. مددی، ع.؛ رضایی ­مقدم، م.ح. و رجایی، ع.ح.، 1383. پژوهشی در تکامل ژئومورفولوژی دریاچه نئور، شمال­ غرب ایران منطقه اردبیل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. مجله دانشگاه امیرکبیر. شماره 74، صفحات 92 تا 103.
 18. موسوی­ ندوشن، ر.؛ سامان­ پژوه، م.؛ عمادی، ح. و فاطمی، م.ر.، ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز دریاچه نئور اردبیل. مجله علمی شیلات ایران. شماره 3، صفحات 129 تا 142.
 19. میرهاشمی­ نسب، س.ف.؛ دقیق ­روحی، ج.؛ فئید، م.؛ قاسمی، م. و اصغرنیا، م.، 1399. بررسی آلودگی­ های انگلی در ماهی کاراس Carassius gibelio دریاچه نئور اردبیل (درسال 95). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 12، شماره 2، صفحات 353 تا 360.
 20. هولچیک، ی.، توان باروری تالاب انزلی و بررسی ذخائر ماهی در آن. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان بندرانزلی. 58 صفحه.
 21. Al-Hussainy, A.H., 1949. On the functional morphology on the alimentary track of somefishes in relation to difference in their feedindhabits. Quart. J. Mier. Sci. Vol. 9, No. 2, pp: 190-240.
 22. Bagheri, S.; Abbasi, K.; Moradi, M.; Mirzajani, A. and Ramin, M., 2016. Study on species diversity and abundance of fishes in the Persian Gulf Martyrs Lake, Chitgar Tehran. Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 25, No. 3, pp: 15-24.
 23. Balık, I.; Özkök, R.; Çubuk, H. and Uysal, R., 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch 1782) population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Zoology. Vol. 28, pp: 19-28.
 24. Beer, N.A. and Wing, S.R., 2013. Trophic ecology drives spatial variability in growth among subpopulations of an exploited temperate reef fish. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. (in Press).
 25. Berg, L.S., 1949. Freshwater fishes of U.S.S.R and adjacent countries. Vol. 2. Trady institute acad, Nauk U.S.S.R. Translated to English in 1964. 496 p.
 26. Erdogan, Z.; Torcukoc, H.; Gungor, S. and Ulunehir, G., 2014. Age, growth and reproductive properties of an invasive species Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cyprinidae) in the Ikizcetepeler Dam Lake (Balikesir), Turkey. Periodicum Biologogrum. Vol. 116, No. 3, pp: 285-291.
 27. Erguden, S.A., 2015. Age and Growth Properties of Prussian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Living in the Middel Basin of Seyhan River in Adana, Turkey. Pakistan Journal of Zoological. Vol. 47, No. 5, pp: 1365-1371.
 28. İnnal, D., 2012. Age and growth properties of Carassius gibelio (Cyprinidae) living in Aksu River Estuary (Antalya Turkey). Review of Hydrobiology. Vol. 5, No. 2, pp: 97-109.
 29. Froese, R. and Pauly, D., 2015. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, Version (9/2015).
 30. Leonardos, I.D.; Tsikliras, A.C.; Eleftheriou, V.; Cladas, Y.; Kagalou, I.; Chortatou R. and Papigioti, O., 2008. Life history characteristics of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) in Chimaditis Lake (Northern Greece Journal of Applied Ichthyology. Vol. 24, pp: 213-217.
 31. Luskova, V.; Lusk, S.; Halacka, K. and Vetesnik, L., 2010. Carassius auratus gibelio the most successful invasive fish in waters of the Czech Republic. Vol. 2, pp: 24-28.
 32. Layman, C. and Silliman, B., 2002. Preliminary survey and diet analysis of juvenile fishes of an estuarine creek on Andros Island. Bahamas. Bulletin of Marine Science. Notes. Vol. 70, pp: 199-210.
 33. Mellenby, H., 1963. Animal Life in Freshwater, Great Britain, Cox &wyman Ltd., 308 p.
 34. Mirzajani, A.R.; Heidari, O. and Khodaparast Sharifi, H., 2011. Some biological aspects of Gammarus lacustris Sars,1863, in Neur Lake Ardabeel province Iran. Iranian Journal of Fisheries science. Vol. 10, No. 2, pp: 242-253.
 35. Özdilek. S.Y. and Jones, R.I., 2014. The Diet Composition and Trophic Position of Introduced Prussian Carp Carassius gibelio and Native Fish Species in a Turkish River. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 14, pp: 769-776.
 36. Özuluğ, M.; Meriç, N. and Freyhof, J., 2004. The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East. Vol. 31, pp: 63-66.
 37. Penaz, M. and Kokes, J., 1981. Notes on the diet, growth and reproduction of Carassius auratus gibelio in two localities in southern Slovakia. Folia Zoologica. Vol. 30, pp: 83-94.
 38. Presscot, G.W., 1970. The fresh water algae. Brown company publisher. USA. 348 p.
 39. Ruttner Kolisko, A., 1974.Plankton Rotifers, biology and taxonomy, Austrian Academy of science. 147 p.
 40. Sabir, A., 1992. An introduction to freshwater fishery biology. University Grants commission, H-9 Islamabad, Pakistan. 269 p.
 41. Sari, H.M.; Balik, S.; Ustaoglu, R. and Ilhan, A., 2008. Population structure, growth and mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 8, pp: 25-29.
 42. Scharf, F.S.; Juanes, F. and Rountree, R.A., 2000. Predator size-prey size relationships of marine fish predators: Interspecific variation and effects of ontogeny and body size on trophic-niche breadth. Marine Ecology Progress Series. Vol. 208, pp: 229-248.
 43. Shorygin, A.A., 1952. Feeding and nutritional interrelations of fish in the Caspian Sea. Pishchepromizdat. Moscow. 268 p.
 44. Specziar, A.; Tolg, L. and Biro, P., 1997. Feeding strategy and growth of cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. Journal of Fish Biology. Vol. 51, pp: 1109-1124.
 45. Tarkan, A.S.; Copp, G.H.; Top, N.; Özdemir, N.; Önsoy, B.; Bilge, G.; Filiz, H.; Yapıcı, S.; Ekmekçi, F.G.; Kırankaya, Ş.G.; Emiroğlu, Ö.; Gaygusuz, Ö.; Gürsoy Gaygusuz, Ç.; Oymak, A.; Özcan, G. and Saç, G., 2012. Are introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters? Fisheries Management and Ecology. Vol. 19, No. 2, pp: 178-187.
 46. Werner, E.E. and Gilliam, J.F., 1984. The ontogenetic niche and species interactions in size-structured populations. Annal Review of Ecolgical System. Vol. 15, pp: 393-425.
 47.  Wikipedia. 2017. Fa.wikipedia.org. (Internet encyclopedia).
 48. Winemiller, K.O., 1996. Factors driving temporal and spatial variation in aquatic floodplain food webs. pp: 298-312 in G. A. Poli s and K. 0. Winemiller, eds. Food webs: integration of patterns and processes. Chapman & Hall, New York.
 49. Zar, J.H., 2010. Biostatistical analysis. Prentice Hall International Incorporation, Englewood Cliffs, New Jersy. 620 p.