میزان سموم آلی فسفره در ماهیان اقتصادی حوضه جنوبی دریای خزر و بررسی اثرات آن بر نوسانات میزان آنزیم استیل کولین استراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

چکیده

سموم ارگانوفسفره سمومی از طیف گسترده سموم شیمیایی هستند که برای مقابله با آفات در باغات، مزارع کشاورزی و شالیزارها و در سطح وسیعی در سه استان شمالی کشور مورد استفاده قرار می گیرند. سموم دیازینون، مالاتیون و آزینفوس متیل از جمله سموم شاخص و پر مصرف این گروه هستند که میزان غلظت آن ها در بافت عضله سه گونه ماهی پرمصرف حوضه جنوبی دریای خزر (سفید، کفال و کپور) و بررسی اثرات آن ها بر نوسانات میزان آنزیم استیل کولین استراز در عضله ماهی ها، مورد مطالعه این تحقیق می باشد. نمونه برداری ها در دو فصل تابستان و پاییز سال 1397 و از پنج حوضه مصبی گرگانرود، تجن، بابلرود، چالوس و سفیدرود انجام شده است به طوری که سه استان شمالی و حاشیه ای دریای خزر در ایران را پوشش دهد. برای اندازه گیری سموم ارگانوفسفره بعد از آماده سازی نمونه ها از دستگاه گاز کروماتوگرافی GC 6890N, AGILENT در شرایط استاندارد و برای سنجش میزان آنزیم استیل کولین استراز از دستگاه ELIZA با طول موج 450 نانومتر با استفاده از کیت استاندارد برای آماده سازی نمونه ها و به دست آمدن اندازه ها استفاده شد. بررسی های آماری برای به دست آمدن تفاوت معنی داری (p<0/05) و هم چنین بررسی وجود همبستگی بین تمامی متغیرها، توسط نرم افزارهای Excel و SPSS صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان از بالا بودن آلودگی نمونه ها در فصل تابستان می داد. ماهی کفال در مجموع دو فصل نیز بیش ترین میزان آلودگی به سموم مورد مطالعه را داشت. در مجموع آلوده ترین حوضه های مصبی مورد مطالعه نیز حوضه های بابلرود و تجن بودند. نتایج حاصل از این تحقیق هم چنین نشان داد که با افزایش میانگین غلظت سموم ارگانوفسفره، میزان آنزیم AChE در بدن ماهی ها کاهش محسوسی داشته، ارتباط و همبستگی کاملا معنی دار و معکوس بین متغیرهای میانگین غلظت سموم و میزان آنزیم AChE در ماهی های مورد مطالعه برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organophosphorus Pesticides Accumulation in Fish Species, South Part of the Caspian Sea and effect on the Acetylcholinesterase Enzyme (AChE)

نویسنده [English]

 • Reza Golshani
Deputy Minister of Marine Environment and Wetlands, Department of the Environment, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study the distribution and accumulation of diazinon, malathion and azinfos methyl in mullet fish Liza aurata, caspian white fish Rutilus frissi kutum and common carp fish Cyprinus carpio from five estuaries along the Caspian Sea was investigated. Also, the effect of pesticides concentration on the acetylcholinesterase enzyme (AChE) in fish species was studies. Pesticides concentration varied with fish species, sampling station and toxin type. The results indicate that the pesticides concentration varied from 0.01 to 0.16 mg/kg for diazinon, 0.01 to 0.15 mg/kg for malathion and 0.05 to 0.36 mg/kg for azinfos methyl in three fish species. There was significant difference between different toxin concentrations in fish species, (P<0.05), and the order of toxic concentrations was as follows: azinfos methyl>diazinon>malathion. There was significant difference in toxin concentrations between three fish species, and the highest toxins concentrations were absorbed in detritivores fish (L. aurata), followed by herbivorous fish (C. carpio) and carnivore fish (R. kutum). The results indicate that the AChE enzyme concentration in all estuaries varied from 60.05 to 93.60 ng/ml for L. aurata, 91.47 to 95.41 ng/ml for R. frissi kutum and 70.09 to 83.8 ng/ml for C. carpio. There was negative correlation between pesticides concentration and acetylcholinesterase (AChE) enzyme level in fish species and correlation was (r=−0.885) for L. aurata, −0.920 for R. frissi kutum and (r=−0.874) C. carpio. The results confirmed that toxins bioaccumulation in fish species is strongly controlled by habitat and feeding habits. Also, the rsults showed that AChE enzyme activities in the fish tissues were gradually inhibited with increase in the organophosphorus pesticides concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diazinon
 • Malathion
 • Azinfos methyl
 • Acetylcholinesterase
 • Fish
 • Caspian Sea
 1. ابراهیم ­زاده، م.ع.؛ شکرزاده ­لموکی، م. و ببوک ­آبادی، م.، 1384. بررسی تاثیر سموم ارگانوفسفره بر فعالیت کولین استراز اریتروسیت در کارگران مزارع برنج. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره 7، شماره 1، صفحات 1 تا 7.
 2. رضوی­ صیاد، ب.، 1369. ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی اقتصادی دریای خزر. مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان. 86 صفحه.
 3. غلامی ­پور، س.؛ صفری، ر. و لالویی، ف.، 1386. تعیین مقدار باقی­ مانده حشره ­کش ­های فسفره در ماهی در مصب رودخانه  های استان ­های شمالی ایران. سازمان حفاظت محیط زیست. 111صفحه.
 4. Altuntas, I.; Delibas, N.; Doguc, D. and Ozmen, S., 2003. Role of reactive oxygen species in organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro. Toxicol in vitro. Vol. 17, pp: 153-157.
 5. Ebrahimzadeh, M.A.; Karami, M.; Golrokh, M. and Masroor, Y., 2004. Determination of AChE activity in brain of Rutlus frisi and cyprinus carpio as health index. Chemistry an Indian journal. Vol. 19, pp: 13-15.
 6. Ewing, R.D., 1999. Diminishing returns: Salmon decline and pesticides. Oregon pesticide Education Network.
 7. Gholamipour, S.; Safari, R. and Lalouyee, F., 2007. determining the residual of phosphorus insecticides in fishes of estuary of the rivers of Iran northern provinces, Department of environment. 98 p.
 8. Golshani, R.; Mashinchian, A. and Mostafavi, P.Gh., 2012. Concentration determination of organophosphate pesticides (diazynon – malathion – azinfos methyl) in mullet (Liza aurata) muscle tissue of babolrood, gorganrood and tajan rivers estuaries. International Journal of MArine Science and Engineering. Vol. 2, pp: 255-258.
 9. Hamm, J.T.; Wilson, B.W. and Hinton, D.E., 1998. Organophosphate induced acetylcholine sterase inhibition and embryonic vetinal cell necrosis in vivo in the teleost (oryzias latipes). Neurotoxicology. Vol. 19, pp: 853-870.
 10. Helrick, K., 2000. AOAC official methods of analysis of the association of official analysis. Seventeenth Edi. Vol. 2, pp: 10-12.
 11. Hoffman, V. and Papendrof, T., 2006. Organophosphate poisonings with parathion and diamethoate. Intensive care Med. Vol. 32, pp: 464-468.
 12. Kirby, M.F.; Morris, S.; Hurst, M.; Kirby, S.J.; Neall, P.; Tylor, T. and Fagg, A., 2000. The Use of Cholinesterase Activity in Flounder (Platichthys flesus) Muscle Tissue as a Biomarker of Neurotoxic Contamination in UK Estuaries. Marine Pollution Bulletin. Vol. 9, pp: 780-791.
 13. Kuliev, Z.M., 1997. Caps and perches of the southern and middle Caspian (structure of the population, ecology, distribution and measures for population restocking). Author abstract of the dissertation for the doctors degree. Babu. 14 p.
 14. Mayer, F.L. and Ellersieck, M.R., 1986. Manual of acute toxicity: interpretation and data base for 410 chemicals and 66 species of freshwater animals. Resource publ. No. 160. U.S. Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, DC. 505 p.
 15. Mousavi, M.R., 2010. Pesticides and their use insecticides and herbicides. 358 p.
 16. Oliveira, M.M.; Silva Filho, M.V.; Cunha Bastos Vera, L.F. and Fernandes, F.C., 2007. Brain acetylcholinesterase as a marine pesticide biomarker using Brazilian fishes. Marine Environmental Research. Vol. 63, pp: 303-312.
 17. O¨zcan Oruc, E. and Usta, D., 2007. Evaluation of oxidative stress responses and neurotoxicity potential of diazinon in different tissues of Cyprinus carpio. Environmental Toxicology and Vol. 23, pp: 48-55.
 18. RazaviSayad, B., 1990. Management of Economic Resources of Bone fishes of Caspian Sea, Fishery Organization of Mazandaran Provice, Babolsar. Iran. 120 p.
 19. RazaviSayad, B., 1995. Rutilus frisii kutum. Iranian Fisheries Research and Training Institute. Tehran. 165 p.