بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو لاروی ماهی شیربت (Barbus grypus) در دو شرایط تغذیه و گرسنگی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

چکیده

 در این پژوهش ترکیب اسیدهای چرب در لارو تغذیه شده و لارو گرسنه نگه‌ داری شده ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با شروع تغذیه خارجی، لاروها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به‌ مدت 4 هفته با غذای خشک تجاری تغذیه شدند و گروه دوم تا زمان مرگ بیش از 95% لاروها، گرسنه نگه‌ داری شدند. از لاروهای تغذیه شده هر هفته یک ‌بار و از لاروهای گرسنه هر دو روز یک‌ بار نمونه‌ برداری صورت گرفت. در طول زمان گرسنگی، اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع (MUFA) و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) روندی کاهشی داشتند اما اسیدهای چرب اشباع (SFA) روند افزایشی معنی ‌داری داشتند (0/05>P). در لاروهای تغذیه شده، اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و اسیدهای چرب اشباع روندی کاهشی  داشتند  اما اسیدهای چرب تک زنجیره‌ غیراشباع روند افزایشی معنی‌ داری داشتند. در هر دو گروه لارو، اسید پالمیتیک (16:0) اسید چرب غالب بود که در لاروهای گرسنه روند افزایشی داشت. اسید ایکوزا پنتانوئیک (EPA) اسید چرب چند زنجیره‌ غیراشباع غالب در هر دو گروه بود که در هر دو گروه در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveys of Changes in Fatty acids Composition during Larval Development of Shirbot (Barbus grypus)

نویسندگان [English]

  • Mehran Javaheri Baboli
  • Seyed Mousa Fazeli Rad
Department of Fisheries Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University- P.O. Box 1915, Ahvaz, Khuzestan- Iran
چکیده [English]

In this study, compositions of fatty acids were investigated in fed larvae and starved larvae in shirbot (Barbus grypus). For this purpose with start feeding larvae divided to two Groups. First group feed with Commercial dry food for four week but second group starved until more than 95% of larvae died. Sampling was once a week for fed larvae and once an every two day for starved larvae. During starvation, monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) decreased but saturated fatty acids (SFA) increased significantly (p< 0.05). In fed larvae, polyunsaturated fatty acids and saturated fatty acids decreased but monounsaturated fatty acids increased significantly (p< 0.05). In both groups of larvae, palimitic acid (16:0) was predominant saturated fatty acid than increased in starved larvae. Eicosapentaenoic acid (EPA) was predominant polyunsaturated fatty acid in both groups than frist increased and then decreased. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus grypus
  • larvae
  • Fatty Acid composition