اثرات پروتئین هیدرولیز شده ماهی (FPH) بر راندمان کارایی جذب پروتئین در فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق‌پستی: 181- 19735

چکیده

در این تحقیق اثرات پروتئین هیدرولیز شده ماهی (FPH) بر روی عملکرد رشد و کارایی برداشت پروتئین در فیل‌ ماهی (Huso Huso) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 297 عدد فیل‌ ماهی، با میانگین وزن اولیه 45 گرم در سه تیمار و با سه تکرار در 9 حوضچه دایره‌ ای شکل با مساحت 3 متر مربع رهاسازی گردید. ماهیان با سه جیره غذایی شامل جیره شاهد (غذای چینه)، غذای چینه حاوی 5 درصد مکمل FPH و غذای چینه حاوی 10 درصد مکمل FPH غذادهی شدند. درصد افزایش وزن بدن   578/56، 681/03 و  604/06 درصد، درصد برداشت پروتئین 11،  16و 17درصد ومیزان کارایی پروتئین 1/11، 1/22 و 1/03، به ‌ترتیب در تیمارهای شاهد و حاوی  5 و 10 درصد  FPH به ‌دست آمد. آنالیز آماری نشان داد اختلاف در پارامترهای رشد شامل افزایش وزن بدن، میزان برداشت پروتئین و میزان کارایی پروتئین میان گروه‌ های آزمایشی در سطح 0/01 معنی‌ دار بوده، به ‌نظر می ‌رسد جیره حاوی 5 درصد FPH با افزایش میزان برداشت و کارایی پروتئین، بر روی عملکرد رشد فیل‌ ماهی تأثیر به‌ سزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها