اثرات پروتئین هیدرولیز شده ماهی (FPH) بر راندمان کارایی جذب پروتئین در فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق‌پستی: 181- 19735

چکیده

در این تحقیق اثرات پروتئین هیدرولیز شده ماهی (FPH) بر روی عملکرد رشد و کارایی برداشت پروتئین در فیل‌ ماهی (Huso Huso) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 297 عدد فیل‌ ماهی، با میانگین وزن اولیه 45 گرم در سه تیمار و با سه تکرار در 9 حوضچه دایره‌ ای شکل با مساحت 3 متر مربع رهاسازی گردید. ماهیان با سه جیره غذایی شامل جیره شاهد (غذای چینه)، غذای چینه حاوی 5 درصد مکمل FPH و غذای چینه حاوی 10 درصد مکمل FPH غذادهی شدند. درصد افزایش وزن بدن   578/56، 681/03 و  604/06 درصد، درصد برداشت پروتئین 11،  16و 17درصد ومیزان کارایی پروتئین 1/11، 1/22 و 1/03، به ‌ترتیب در تیمارهای شاهد و حاوی  5 و 10 درصد  FPH به ‌دست آمد. آنالیز آماری نشان داد اختلاف در پارامترهای رشد شامل افزایش وزن بدن، میزان برداشت پروتئین و میزان کارایی پروتئین میان گروه‌ های آزمایشی در سطح 0/01 معنی‌ دار بوده، به ‌نظر می ‌رسد جیره حاوی 5 درصد FPH با افزایش میزان برداشت و کارایی پروتئین، بر روی عملکرد رشد فیل‌ ماهی تأثیر به‌ سزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of fish protein hydrolyzate (FPH) on the efficiency of protein uptake efficiency in Huso huso

نویسندگان [English]

  • Rezvan Mmousavi Nadushan 1
  • Somayeh Mohammadali Khani 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 1987974635, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 1987974635, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research effect of fish protein hydrolysate (FPH) on growth performance and Protein efficiency intake of Huso huso were investigated. 297 larvae with initial average weight of 45 gram were divided into 9 groups, for 3 treatments, each one in 3 replicate and reared in 9 circular ponds (3m2). The fishes were fed with 3 diets, basal diet only (control) and diets supplemented with 5% and 10% FPH. The result showed that dietary FPH levels significantly influenced the growth. Compared with the control group, with BWI of 578.56, mean BWI of two treatment groups were increased (681.08 and 604.06). APU and PER also were increased significantly in fish fed with diets supplemented with 5% and 10% FPH, (11, 16 and 17 % for APU and 1.11, 1.22 and 1.03 for PER). In general, with the supplementation of FPH, particularly at dose of 5% the growth performance, Protein efficiency Ratio and Apparent Protein Utilization of the Huso huso can be improved effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ّّFish protein hydrolysate
  • protein efficiency
  • Huso huso