تاثیر فعالیت ضدباکتریایی عصاره جفت میوه بلوط (Quercus brantii var. persica) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد، صندوق پستی: 3995

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره جفت میوه بلوط (لایه داخلی میوه بلوط) بر رشد Lactococcus garvieae در شرایط آزمایشگاهی بود. عصاره اتانولی و آبی جفت میوه بلوط به روش خیساندن تهیه و خواص ضدباکتریایی آن به‌ روش‌ های دیسک دیفیوژن و چاهک انجام شد. در روش دیسک دیفیوژن عصاره اتانولی با قطری معادل 0/64±7/72 میلی‌ متر فعالیت ضدباکتریایی بهتری از خود نشان داد. عصاره آبی جفت میوه بلوط در روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشدی برابر با 0/83±7/12 میلی ‌متر ایجاد کرد. مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی برای عصاره ‌های اتانولی و آبی به‌ ترتیب برابر با 0/75 و 1/5 میلی‌ گرم در میلی‌ لیتر به‌ دست آمد. اختلاف معنی‌ داری بین فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌ های جفت میوه بلوط (آبی و هیدروالکلی) با آنتی‌ بیوتیک ‌های اریترومایسین، آمپی‌سیلین و کلرامفنیکل وجود داشت (0/05>P) . به ‌طورکلی بیش ‌ترین فعالیت ضدباکتریایی به ‌ترتیب توسط عصاره هیدرو الکلی و سپس عصاره آبی به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The antibacterial effects of Quercus brantii var. persica extracts against Lactococcus garvieae under in vitro condition

نویسندگان [English]

  • Saba Hosseini 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Mohsen Heydari 2
  • Mehrnoush Masodi 1
  • Elham Pourmaaf Esfahani 3
1 Departement of Marine Science, Khorramshar University, Khozestan, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Environmental Engineering Islamic Azad University, Science and Research Branch, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of inner layer of Oak fruit (Jaft) (Q. brantii) extracts to Lactococcus garvieae. The ethanolic and aqueous extracts of Jaft were obtained by soaking method. Antibacterial studies were performed using disk diffusion and well method. The ethanolic extract had a potent inhibition zone with the diameter of 7.72±0/64 mm in disc diffusion assay. Also, aqueous extract of Jaft showed antibacterial effect against L. garvieae with the inhibition zones of 7.12±0/83 mm in well assay. The minimum inhibitory concentrations (MIC) for the ethanolic and aqueous extracts were 0.75 and 1.5 mg.ml−1, respectively. There was a significant difference (P<0.05) between the anti-bacterial activities of aqueous and ethanolic extracts of Jaft when compared with erythromycin, ampicillin and chloramphenicol. The best anti-bacterial activity was seen by the ethanolic and aqueous extracts, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibacterial
  • Persian oak
  • Jaft extract
  • Lactococcus garviae