تاثیر فعالیت ضدباکتریایی عصاره جفت میوه بلوط (Quercus brantii var. persica) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد، صندوق پستی: 3995

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره جفت میوه بلوط (لایه داخلی میوه بلوط) بر رشد Lactococcus garvieae در شرایط آزمایشگاهی بود. عصاره اتانولی و آبی جفت میوه بلوط به روش خیساندن تهیه و خواص ضدباکتریایی آن به‌ روش‌ های دیسک دیفیوژن و چاهک انجام شد. در روش دیسک دیفیوژن عصاره اتانولی با قطری معادل 0/64±7/72 میلی‌ متر فعالیت ضدباکتریایی بهتری از خود نشان داد. عصاره آبی جفت میوه بلوط در روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشدی برابر با 0/83±7/12 میلی ‌متر ایجاد کرد. مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی برای عصاره ‌های اتانولی و آبی به‌ ترتیب برابر با 0/75 و 1/5 میلی‌ گرم در میلی‌ لیتر به‌ دست آمد. اختلاف معنی‌ داری بین فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌ های جفت میوه بلوط (آبی و هیدروالکلی) با آنتی‌ بیوتیک ‌های اریترومایسین، آمپی‌سیلین و کلرامفنیکل وجود داشت (0/05>P) . به ‌طورکلی بیش ‌ترین فعالیت ضدباکتریایی به ‌ترتیب توسط عصاره هیدرو الکلی و سپس عصاره آبی به ‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها