بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره ‏های استخراج شده از خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر باکتری ‏های Lactococcus garvieae و Aeromonas hydrophila

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره ‏های استخراج شده توسط حلال ‏های متانول و ان-هگزان از بافت عضله و گناد خیار دریایی (Holothuria leucospilota) علیه باکتری‏ های Lactococcus garvieae و Aeromonas hydrophila پرداخت. فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی و ان-هگزانی گناد و بافت عضله خیار دریایی با استفاده از روش رقت با غلظت ‏های 7/81، 15/62، 31/25، 62/5، 125، 250 و 500 میلی ‏گرم بر میلی ‏لیتر تعیین شد. سپس نمونه ‏های باکتری ‏ها به رقت ‏ها اضافه گردید و جذب نوری آن ها در زمان ‏های 0 (پیش از تلقیح باکتری)، پس از تلقیح باکتری، 12 و 24 ساعت پس از تلقیح ثبت گردید. میزان حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با تهیه پورپلیت از هریک از محیط ‏های کشت میکروبی تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عصاره ان-هگزانی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی تأثیری بر ممانعت رشد و کشندگی بر روی باکتری‏ های ذکر شده ندارد. در حالی که، عصاره متانولی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی دارای اثر ممانعت کنندگی و کشندگی در دو باکتری لاکتوکوکوس گارویه و آئروموناس هیدروفیلا می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibacterial activity of sea cucumber (Holothuria leucospilota) extracts on Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

 • Banafsheh Payam 1
 • Mehdi Soltani 2
 • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
 • Houman Rajabi Islami 1
 • Melika Nazemi 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Center, Iranian Fisheries Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

In the present study investigated the antibacterial activity of the methanol and n-hexane extracts of the sea cucumber Holothuria leucospilota on Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila. The antibacterial activity was determined using a serial dilution method with concentration 7.81, 15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, and 500 mg/mL methanol and n-hexane extract of gonads and muscle tissue of sea cucumber. Then bacterial samples were added to dilutions, and optical density was recorded at 0 (before bacterial inoculation) after bacterial inoculation, 12 and 24 hours after inoculation. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) of the extracts were determined by the pour plate method. The results showed that the n-hexane hexane extract from gonads and muscle tissue of sea cucumber did not affect MIC and MBC of the mentioned bacteria. Meanwhile, methanol extract from gonads and muscle tissue of sea cucumber had antibacterial activity against Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sea cucumber
 • Methanol extract
 • Antibacterial activity
 • Lactococcus garvieae
 • Aeromonas hydrophila
 1. شادی، ا. و عبادی، خ.، 1396. مقایسه ویژگی ضد اکسیدانی بافت تر و خشک خیار دریایی Holothuria leucospilota. فصلنامه محیط زیست جانوری. دور 10، شماره 3، صفحات 471 تا 476.
 2. حسینی، ص.؛ سلطانی، م.؛ حیدری، م.؛ مسعودی، م. و پورمعافی ‏اصفهانی، ا.، 1394. تاثیر فعالیت ضدباکتریایی عصاره جفت میوه بلوط (Quercus brantii var. persica) بر رشد لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 4، صفحات 165 تا 172.
 3. ناظمی، م.؛ مرادی، ی.؛ گذری، م.؛ لکزایی، ف. و کریم ‏پور، م.، 1395. بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره ­های متانولی و آبی دیواره بدن خیاردریایی گونه Holothuria leucospilota روی برخی باکتری ­های بیماری زای انسانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. دوره 23، شماره 1، صفحات 75 تا 82.
 4. Adibpour, N.; Nasr, F.; Nematpour, F.; Shakouri, A. and Ameri, A., 2014. Antibacterial and antifungal activity of Holothuria leucospilota isolated from Persian Gulf and Oman Sea. Jundishapur J. Microbiol. Vol. 7, pp: 1-4.
 5. Austin, B., 2006. The bacterial microflora of fish revised. Sci. World. J. Vol. 6, pp: 931-945.
 6. Aydın, M.; Sevgili, H.; Tufan, B.; Emre, Y. and Köse, S., 2011. Proximate composition and fatty acid profile of three different fresh and dried commercial sea cucumbers from Turkey. Int. J. Food. Sci. Tech. Vol. 4, pp: 500-508.
 7. Bordbar, S.; Anwar, F. and Saari, N., 2011. High-value components and bioactives from sea cucumbers for functional foods. Mar. Drugs. Vol. 9, pp: 1761-1805.
 8. Bryan, P.; McClintock, J.; Marion, K.; Watts, S. and Hopkins, T., 1992. Feeding deterrence and chemical defense in echinoderm body wall tissues from the Northern Gulf of Mexico. Amer. Zool. Vol. 32, pp: 100A.
 9. Ebrahimi, H.; Vazirizadeh, A.; Nabipour, I.; Najafi, A.; Tajbakhsh, S. and Nafisi Bahabadi, M., 2018. In vitro study of antibacterial activities of ethanol, methanol and acetone extracts from sea cucumber Holothuria parva. J. Fish. Sci. Vol. 17, pp: 542-551.
 10. Farjami, B.; Nematollahi, M.A.; Moradi, Y.; Irajian, Gh.R.; Nazemi, M.; Ardebili, A. and Pournajaf, A., 2013. Antibacterial activity of the sea cucumber Holothuria leucospilota. Int. J. Mol. Microbiol. Vol. 3, pp: 225-230.
 11. James, D.B., 2001. Twenty sea cucumbers from seas around India, Naga. The ICLARM Quarterly. Vol. 24, pp: 4-9.
 12. Janda, J.M.; Abboh, S.L.; Khashe, S.; Kellogg, G.H. and Shimada, T., 1996. Biochemical characteristics and serological properties of the genus Aeromonas. J. Clin. Microbiol. Vol. 34, pp: 1930-1983.
 13. Kariya, Y.; Mulloy, B.; Imai, K.; Tominaga, A.; Kaneko, T.; Asari, A.; Suzuki, K.; Masuda, H.; Kyogashima, M. and Ishii, T., 2004. Isolation and partial characterization of fucan sulfates from the body wall of sea cucumber Stichopus japonicus and their ability to inhibit osteoclastogenesis. Carbohydr. Res. Vol. 339, pp: 1339-1346.
 14. Kiani, N.; Heidari, B.; Rassa, M.; Kadkhodazadeh, M. and Heidari, B., 2014. Antibacterial activity of the body walls extracts of sea cucumber (Invertebrata; Echinodermata) on infectious oral streptococci. J. Basic. Clin. Physiol. Pharmacol. Vol. 25, pp: 367-373.
 15. McCauley, B.S.; Wright, E.P.; Exner, C.; Kitazawa, Ch. and Hinman, V.F., 2012. Development of an embryonic skeletogenic mesenchyme lineage in a sea cucumber reveals the trajectory of change for the evolution of novel structures in echinoderms. McCauley et al. EvoDevo, Vol. 3, pp: 17.
 16. Mokhlesi, A.; Saeidnia, S.; Gohari, A. R.; Shahverdi, A.R.; MollazadehMoghaddam, K. and Eshaghi, N., 2011. Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of Bohadschia marmorata, a sea cucumber from north coastal of Persian Gulf. Pharmacologyonline, Vol. 3, pp: 1029-1038.
 17. Mokhlesi, A.; Saeidnia, S.; Gohari, A. R.; Shahverdi, A.R.; Nasrolahi, A.; Farahani, F.; Khoshnood, R. and Es`haghi, N., 2012. Biological Activities of the Sea Cucumber Holothuria leucospilota. J. Anim. Vet. Adv. Vol. 7, pp: 243-249.
 18. Mulyndin, V.A. and Kovalev, V.V., 2001. Effects of the Extraction of Internal Organs of the Holothurian Cucumaria japonica on the Indices of Nonspecific Resistance. Russ J Marin Biology. Vol. 27, pp: 406-408.
 19. Patar, A.; Jamalullail, S.M.S.S.; Jaafar, H. and Abdullah, J.M., 2012. Analysis of sea cucumber body wall extracts from Perhentian stichopus variegatus species using gas chromatography mass spectrophotometry. Eur. J. Res. Vol. 68, pp: 54-59.
 20. Purcell, S.W.; Samyn, Y. and Conand, C., 2012. Commercially important sea cucumbers of the world. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No. 6. Rome, 150 P.
 21. Ravelo, C.; Magarin˜os, B.; Lo´pezRomalde, S.; Toranzo, A.E. and Romalde, J.L., 2003. Molecular fingerprinting of fish-pathogenic Lactococcus garvieae strains by random amplified polymorphic DNA analysis. J. Clin. Microbiol. Vol. 41, pp: 751-756.
 22. Sedov, A.M.; Apollonin, A.V.; Sevastyanova, E.K.; Alekseeva, I.A.; Batrakov, S.G.; Batrakov, S.G.; Sakandelidze, O.G.; Likhoded, V.G.; Stonik, V.A.; Avilov, S.A. and Kupera, V.V., 1990. Holothurian triterpene glycoside stimulation of non-specific antibacterial resistance of mice to opportunistic gram-negative microorganisms. Antibiot. Khimioter. Vol. 35, pp: 23-26.
 23. Shakouri, A.; Nematpour, F.; Adibpour, N. and Ameri, A., 2014. The investigation of anti-bacterial activity of Holothuria Leucospilota sea cucumber extracts (body wall, guts and white strings) at chabahar bay in Oman sea. E. S. P. G. Vol. 1, pp: 135-140.
 24. Shi, S.; Feng, W.; Hu, S.; Liang, S.; An, N. and Mao, Y., 2016. Bioactive compounds of sea cucumbers and their therapeutic effects. Chin. J. Oceanol. and Limn. Vol. 34, pp: 549-558.
 25. Soltani, M.; Nikbatht, G.H.; Mousavi, H. and Ahmadzadeh, N., 2008. Epizootic outbreak of lactococcosis caused by Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Iran. Bull. Eur. Assoc. Fish. Pathol. Vol. 28, pp: 209-214.
 26. Soltani, M.; Mohamadian, S.; Ebrahimzadeh-Mousavi, H.A.; Mirzargar, S.; Taheri Mirghaed, A.; Rouholahi, Sh. and Ghodratnama, M., 2014. Shirazi thyme (Zataria multiflora) essential oil suppresses the expression of the epsD capsule gene in Lactococcus garvieae, the cause of lactococcosis in farmed fish. Aquaculture. Vol. 433, pp:
  143-147.
 27. Sugawara, T.; Zaima, N.; Yamamoto, A.; Sakai, S.; Noguchi, R. and Hirata, T., 2006. Isolation of sphingoid bases of sea cucumber cerebrosides and their cytotoxicity against human colon cancer cells. Biosci. Biotechnol. Biochem. Vol. 70, pp: 2906-2912.
 28. Ture, M. and Altinok, I., 2016. Detection of putative virulence genes of Lactococcus garvieae. Dis. Aquat. Org. Vol. 119, pp: 59-66.
 29. Villason, J. and Pomory, C.M., 2000. Antibacterial activity of extracts from the body wall of Parastichopus parvimensis (Echinodermata: Holothuroidea). Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 10, pp: 465-467.