جداسازی و شناسایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا مولد انتروتوکسین از ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، صندوق پستی: 969

2 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

بیماری‌ های عفونی یکی از عوامل مهم خسارات اقتصادی در صنعت پرورش آبزیان محسوب می‌ شوند. در بین بیماری‌ های عفونی آبزیان باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل بیماری‌ زای مهم بوده که به ‌طور اولیه سبب عفونت زخم و به‌ طور ثانویه سبب بروز مشکلات عفونی به ‌دنبال تغییر دما، دستکاری و پائین بودن کیفیت آب پرورشی آبزیان می‌ گردد. در این بررسی تعداد شش سویه باکتری آئروموناس هیدروفیلااز ماهی کپورمعمولی بیمار از ده مزرعه پرورشی آذربایجان‌ غربی جداسازی و براساس خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، الگوی مقاومت آنتی‌ بیوتیکی و وجود ژن مولد انتروتوکسین با سویه استاندارد مقایسه شدند. نتایج به‌ دست آمده نشان داد که هیچ‌ گونه تفاوت فنوتیپی و ژنتیکی بین این شش سویه با یکدیگر و با سویه استاندارد وجود ندارد. نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد که این شش سویه از نظر الگوی مقاومت آنتی ‌بیوتیکی با یکدیگر متفاوت بوده و بیش‌ ترین و کم ‌ترین مقاومت به‌ ترتیب نسبت به انروفلوکساسین و سولفامتوکسازول وجود دارد. براساس اطلاعات به‌ دست آمده می ‌توان نتیجه گرفت که سویه‌های آئروموناس هیدروفیلاجدا شده از ماهی کپورمعمولی آذربایجان‌ غربی دارای ژن مولد انتروتوکسین و مقاومت در برابر برخی از آنتی ‌بیوتیک‌ های رایج می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of enterotoxin producing Aeromonas hydrophila from common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Masoud Hosseinzadeh 1
  • Amir Tukmechi 2
1 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Urmia Branch
2 Department of Pathobiology and Quality Control, Urmia Lake Research Institute, Urmia University
چکیده [English]

Infectious diseases are major economic losses in fish production facilities. Among the etiological agents of bacterial fish disease, the Aeromonas hydrophila is considered an important pathogen causing primary infection in wounds or the secondary problem following stress from temperature change, handling, or poor water quality. In the present study, six strains of Aeromonas hydrophila isolated from ten fish farms in diseased carp, West Azarbaijan province were characterized and compared with an American type strain by various methods including biochemical and physiological tests, PCR, antibiotic resistance profile and enterotoxin gene. Results showed that any differences were not seen between isolated strains and standard based on phenotypic and genetic properties. Antibiotic susceptibility test revealed that six strains of isolated Aeromonas hydrophila had different antibiogram profile, also higher and lower resistance was seen for enrofloxacin and sulfamethoxasole, respectively. It’s concluded that isolated Aeromonas hydrophila from carp in West Azarbaijan could produce enterotoxin and has antibiotic resistance genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • enterotoxin gene
  • Common carp