ارزیابی جدایه های باسیلوس و لاکتوباسیلوس به دست آمده از ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) از لحاظ فعالیت های آنزیمی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صندوق پستی: 151-63615

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ، صندوق پستی: ۱۵۵-۸۴۵۱۵

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه جدایه ‌های باسیلوس و لاکتوباسیلوس به‌ دست آمده از دستگاه گوارش ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) از لحاظ میزان فعالیت‌ های آنزیمی انجام پذیرفت. بنابراین در شرایط استریل از بخش ‌های مختلف دستگاه گوارش ماهی هامور معمولی نمونه‌ برداری شد. پس از کشت در محیط‌ های اختصاصی و انجام تست‌ های بیوشیمیایی و خالص ‌سازی جدایه ‌های باکتریایی مختلف، فعالیت ویژه آنزیم‌ های آمیلاز، پروتئاز و لیپاز با استفاده از سوبستراهای اختصاصی در شش جدایه از جنس باسیلوس و دو جدایه از جنس لاکتوباسیلوس مورد سنجش‌ قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت ویژه هر سه آنزیم در جدایه‌ های جنس باسیلوس بیش از جدایه‌ های جنس لاکتوباسیلوس می ‌باشد. از لحاظ فعالیت پروتئاز، جدایه‌ B9 با میانگین 6/50 (میلی‌ گرم/واحد بین‌المللی پروتئین) بیش ‌ترین فعالیت را داشت که دارای تفاوت معنی ‌داری (در سطح 0/05) با سایر جدایه ‌ها بود. بیش‌ ترین و کم ‌ترین فعالیت آمیلاز به ‌ترتیب در جدایه‌ B9 از باسیلوس‌ (میلی‌ گرم/واحد بین‌ المللی پروتئین 3/30) و جدایه L4 از لاکتوباسیلوس‌ (میلی‌ گرم/واحد بین‌ المللی پروتئین 0/43) مشاهده گردید که دارای اختلاف معنی ‌داری (در سطح 0/05) با هم بودند. بیش ‌ترین فعالیت لیپاز نیز در جدایه‌های B9 (میلی‌ گرم/واحد بین ‌المللی پروتئین 1/80) و B3 (میلی‌ گرم/واحد بین ‌المللی پروتئین 1/66) از باسیلوس مشاهده گردید که دارای تفاوت معنی‌ داری (در سطح 0/05) با سایر جدایه ‌ها بود. 

کلیدواژه‌ها