ارزیابی جدایه های باسیلوس و لاکتوباسیلوس به دست آمده از ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) از لحاظ فعالیت های آنزیمی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صندوق پستی: 151-63615

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان ، صندوق پستی: ۱۵۵-۸۴۵۱۵

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه جدایه ‌های باسیلوس و لاکتوباسیلوس به‌ دست آمده از دستگاه گوارش ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) از لحاظ میزان فعالیت‌ های آنزیمی انجام پذیرفت. بنابراین در شرایط استریل از بخش ‌های مختلف دستگاه گوارش ماهی هامور معمولی نمونه‌ برداری شد. پس از کشت در محیط‌ های اختصاصی و انجام تست‌ های بیوشیمیایی و خالص ‌سازی جدایه ‌های باکتریایی مختلف، فعالیت ویژه آنزیم‌ های آمیلاز، پروتئاز و لیپاز با استفاده از سوبستراهای اختصاصی در شش جدایه از جنس باسیلوس و دو جدایه از جنس لاکتوباسیلوس مورد سنجش‌ قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت ویژه هر سه آنزیم در جدایه‌ های جنس باسیلوس بیش از جدایه‌ های جنس لاکتوباسیلوس می ‌باشد. از لحاظ فعالیت پروتئاز، جدایه‌ B9 با میانگین 6/50 (میلی‌ گرم/واحد بین‌المللی پروتئین) بیش ‌ترین فعالیت را داشت که دارای تفاوت معنی ‌داری (در سطح 0/05) با سایر جدایه ‌ها بود. بیش‌ ترین و کم ‌ترین فعالیت آمیلاز به ‌ترتیب در جدایه‌ B9 از باسیلوس‌ (میلی‌ گرم/واحد بین‌ المللی پروتئین 3/30) و جدایه L4 از لاکتوباسیلوس‌ (میلی‌ گرم/واحد بین‌ المللی پروتئین 0/43) مشاهده گردید که دارای اختلاف معنی ‌داری (در سطح 0/05) با هم بودند. بیش ‌ترین فعالیت لیپاز نیز در جدایه‌های B9 (میلی‌ گرم/واحد بین ‌المللی پروتئین 1/80) و B3 (میلی‌ گرم/واحد بین ‌المللی پروتئین 1/66) از باسیلوس مشاهده گردید که دارای تفاوت معنی‌ داری (در سطح 0/05) با سایر جدایه ‌ها بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bacillus and Lactobacillus strains isolated from Epinephelus coioides regarding enzyme activities

نویسندگان [English]

  • Saeed Ziaei Nejad 1
  • Maryam Abooali-Darvish-Taheri 2
  • Nafise Sadat Naghavi 2
1 Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, Behbahan Khatam alanbia University of Technology, Behbahan, Khozestan, 63616-47189, Iran.
2 Department of Microbiology, Faculty of biology, Islamic Azad University Falavarjan Branch, 63618-16957, Iran.
چکیده [English]

This study be done with purpose of comparison Bacillus and Lactobacillus strains isolated from the digestive tract of Epinephelus coioides regarding amount of enzyme activities. Thus aseptically, from different parts of the digestive system of E.coioides were sampled. After culturing in specific media and preforming biochemical tests and purification of different bacterial strains, specific activity of amylase, protease and lipase enzymes were measured by use of specific substrates in six strains of Bacillus genus and two strains of  Lactobacillus genus. The findings indicate that specific activity of each of three enzymes in the strains of  Bacillus genus is more than the strains of  Lactobacillus genus. Regarding activity of protease, B9 strain had maximum activity with average 6.50 IU/mg protein which had significant difference (in level 0.05) with other strains. Respectively, maximum and minimum amylase activity observed inB9 strain of Bacillus (3/30 IU/mg protein) and L4 strain of Lactobacillus (0.43 IU/mg protein) which they had significant difference (in level 0.05), together. Also, maximum lipase activity observed in B9 (1.80 IU/mg protein) and B3 (1.66 IU/mg protein) strains of  Bacillus which had significant difference (in level 0.05) with other strains. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amylase
  • Protease
  • Lipase
  • Epinephelus coioides