استفاده از کنجاله های تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

کشت پنبه در بسیاری از نقاط کشور به ‌ویژه در استان خراسان متداول می ‌باشد. این بررسی به ‌منظور استفاده از کنجاله تخم پنبه در تغذیه ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان ( Oncorhynchus mykiss) انجام گردید. در این تحقیق، استفاده از کنجاله تخم پنبه معمولی، کنجاله تخم پنبه دارای گوسیپول پایین و کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ کمان در مرحله GFTانجام شد. وزن ماهی‌ ها در شروع آزمایش برابر با 140 گرم بود. تعداد 240 عدد ماهی ‌های قزل ‌آلای رنگین‌ کمان (هر تیمار20 عدد ماهی قزل‌ آلا) در12 استخر پرورشی با ابعاد 2/240 متر × 1/10متر و عمق 0/75 متر نگه ‌داری شدند، آب مورد نیاز جهت پرورش از طریق چشمه داخل ایستگاه تحقیقاتی خجیر با میانگین دمای 14 درجه سانتی‌ گراد تأمین شد. سه جیره غذایی شامل کنجاله تخم پنبه معمولی، کنجاله تخم پنبه دارای گوسیپول پایین و کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول و یک جیره فاقد کنجاله تخم پنبه به ‌عنوان جیره شاهد در یک دوره پرورشی شش هفته ‌ای به‌ صورت خوراک تر استفاده گردید. از نظر آماری بین جیره‌ های حاوی کنجاله تخم پنبه معمولی با سایر جیره‌ ها بر روی افزایش وزن و ضریب تبدیل تفاوت‌ های معنی‌ داری وجود داشت  (5%=α). در مقایسه بین تیمارهای مختلف، جیره‌ های حاوی کنجاله تخم پنبه معمولی، از نظر آماری اختلاف معنی ‌داری در وزن، میزان کارایی غذایی و ضریب تبدیل غذایی نسبت با سایر جیره‌ های غذایی نشان دادند و دارای وضعیت بدتری بودند.

کلیدواژه‌ها