استفاده از کنجاله های تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1113-19395

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

کشت پنبه در بسیاری از نقاط کشور به ‌ویژه در استان خراسان متداول می ‌باشد. این بررسی به ‌منظور استفاده از کنجاله تخم پنبه در تغذیه ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان ( Oncorhynchus mykiss) انجام گردید. در این تحقیق، استفاده از کنجاله تخم پنبه معمولی، کنجاله تخم پنبه دارای گوسیپول پایین و کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ کمان در مرحله GFTانجام شد. وزن ماهی‌ ها در شروع آزمایش برابر با 140 گرم بود. تعداد 240 عدد ماهی ‌های قزل ‌آلای رنگین‌ کمان (هر تیمار20 عدد ماهی قزل‌ آلا) در12 استخر پرورشی با ابعاد 2/240 متر × 1/10متر و عمق 0/75 متر نگه ‌داری شدند، آب مورد نیاز جهت پرورش از طریق چشمه داخل ایستگاه تحقیقاتی خجیر با میانگین دمای 14 درجه سانتی‌ گراد تأمین شد. سه جیره غذایی شامل کنجاله تخم پنبه معمولی، کنجاله تخم پنبه دارای گوسیپول پایین و کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول و یک جیره فاقد کنجاله تخم پنبه به ‌عنوان جیره شاهد در یک دوره پرورشی شش هفته ‌ای به‌ صورت خوراک تر استفاده گردید. از نظر آماری بین جیره‌ های حاوی کنجاله تخم پنبه معمولی با سایر جیره‌ ها بر روی افزایش وزن و ضریب تبدیل تفاوت‌ های معنی‌ داری وجود داشت  (5%=α). در مقایسه بین تیمارهای مختلف، جیره‌ های حاوی کنجاله تخم پنبه معمولی، از نظر آماری اختلاف معنی ‌داری در وزن، میزان کارایی غذایی و ضریب تبدیل غذایی نسبت با سایر جیره‌ های غذایی نشان دادند و دارای وضعیت بدتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of cotton seed meal with variety amount of Gossypol in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) diet

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghadiri Abyaneh 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Mona Izadian 3
  • Shahram Dadgar 4
1 Agricultural Research, Education and Extension Organization, P.O.Box: 19395-1113, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences , Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
3 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
4 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cottonculture is common in many of point in IRAN specially Khorasan province. This study is doing for Usage of cotton seed meal with variety amount of Gossypol in rainbow trout (Onchorhyncus mykiss) diet.  In this examination the effect of various amount of Gossypol (common cotton seed, cotton seed with low Gossypol and  cotton seed without Gossypol in Rainbow trout growth in (GFT²) stage was done. At the beginning of the experiment, the fish’s weights were 140 gr. In the training ponds with the 2/240× 1/10 dimensions and 0/75 meter depth, 240 numbers of Rainbow trout were kept. Each treatment was consist of 20 number of Rainbow trout fish. The required water for culturing was provided from a spring in Khojir Research station which was close to the farm with 14 mean temperatures. Four experimental diets common cotton seed, cotton seed with low Gossypol and cotton seed without Gossypol for feeding during a six weeks cultural period. The diets that were consist of diverse levels of common cotton seed had significant differences (α=0.5%) on weight increasing, total length increasing, standard length increasing and conversion factor. In comparing between different treatments, the diet which had common cotton seed had significant differences in the statically sight in weight, conversion factor, FER, total and standard length regarding the other diets and also had the worst condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton seed meal
  • Gossypol
  • nutrition
  • rainbow trout (Onchorhyncus mykiss)