مقایسه برخی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون در فیل ماهی (Huso huso)، تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

خون ابزار مهمی در بررسی وضعیت فیزیولوژیکی یک ارگانیسم می ‌باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین و ثبت تفاوت‌ های موجود بین فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون دوگونه ‌ی غضروفی-استخوانی، فیل‌ ماهی (Huso huso) و تاس ‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)  با یک گونه استخوانی، کلمه خزری  (Rutilus rutilus caspicus)، انجام گردید. جهت دستیابی به این هدف، ماهیان خاویاری  و کلمه به‌ ترتیب با میانگین وزنی 5-3 و  3-2 گرمی، از مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سیجوال (استان گلستان) تهیه و در مرکز تحقیقات آبزی ‌پروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگه داری شدند. کلیه شرایط محیطی، برای همه تانک‌ ها کاملاً یکسان (دمای آب طی دوره پرورش 23 درجه سانتی‌ گراد، pH 7/5 و اکسیژن 7/9 میلی‌ گرم در لیتر و 2 بار در روز تغذیه با غذای تجاری) در نظر گرفته شد. جهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون ماهیان خون‌ گیری انجام و بررسی پارامترهای بیوشیمیاییخون (آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، کراتین فسفوکیناز (CPK)، آلبومین ، پروتئین کل و گلوکز ) طبق روش ‌های استاندارد صورت گرفت. تفاوت معنی‌ داری در مقادیر به ‌دست آمده از بررسی فاکتورهای آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، کراتین فسفوکیناز (CPK)، آلبومین سه گونه (فیل‌ ماهی، تاس‌ ماهی و کلمه خزری) مشاهده نشد (0/05P). هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین پلاسما در هر سه گونه کم‌ تر از مقادیر آلبومین سرم بود، درحالی‌ که مقادیر ALT پلاسما علی رغم عدم معنی‌ داری (0/05<P) در هر سه گونه بیش ‌تر از مقادیر ALT سرم بود. مقادیر گلوکز سرم و پلاسمای خون تفاوت معنی داری را نشان دادند (0/05P) که در تمامی نمونه‌ ها مقادیر گلوکز در پلاسمای خون بیش ‌تر از سرم بود. در مورد فاکتورAST نیز در هر سه گونه مقادیر به‌ دست آمده از پلاسما بیش‌ تر از مقادیر به‌ دست آمده از سرم بود. پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیش ‌تر از پروتئین کل پلاسما به‌ دست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنی‌ دار بود (0/05 P). از آن‌ جاکه در مطالعه حاضر در برخی فاکتورها در پلاسما و سرم تفاوت‌ هایی دیده شد، به‌ نظر می‌ رسد با توجه به تشابه بیش ‌تر وضعیت پلاسمای خون به محیط طبیعی خون، استفاده از پلاسما در گونه ‌های مورد بررسی ارجح ‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of some plasma and serum Biochemical parameters in Great sturgeon (Huso huso), Persian sturgeon (Acipenser persicus) and Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus)

نویسندگان [English]

  • Roghi Safari
  • Fatemeh Khani
  • Maryam Haghipoor
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

An important tool in the study of the physiological state of an organism is the blood. The present study aimed to determine and record the variants between plasma and serum biochemical parameters in Great sturgeon (Huso huso), Persian sturgeon (Acipenser persicus) and Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) was performed. To achieve this goal, sturgeon and Caspian roach weighted average 3-5 and 2-3 g, were provided from Shahid Marjani Proliferation and Culture Center for Sturgeon Fish and Sijwal (Golestan province) and were kept in Research Center of Agriculture and natural Resources, Gorgan University. All of the experimental factors during the growing period (water temperature: 23 C˚, pH 7/5 and DO: 7/9; Fish were fed 2 times a day with commercial food) were the same for tanks. To examine the blood biochemical factors of serum and plasma (aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), creatine phosphokinase (CPK), albumin, total protein and glucose), blood samples were collected and blood biochemical parameters was performed according to standard methods. There were no significant differences in the values obtained from the study of alanine aminotransferase (ALT), creatine phosphokinase (CPK), and albumin of all three species (Great sturgeon, Persian sturgeon and Caspian roach) (P≥ 0.05). Plasma albumin levels were lower than serum plasma in all three species, whereas plasma ALT levels despite the lack of significant difference (P≥ 0.05) in all three species were more than serum ALT. Serum and plasma glucose levels showed significant differences (P≤ 0.05) which in all samples, blood plasma glucose levels were higher than serum glucose levels. The AST factors in all three species obtained values from plasma were greater than those obtained from serum. Serum total protein was greater than total plasma protein obtained in all three species and also the differences in roach was significantly higher than plasma total protein (P≤0.05). Since the observed differences between some factors of serum and plasma in the present study, seems due to the greater similarity of blood plasma to natural blood status, the use of plasma is preferred to study in these three species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma
  • blood serum
  • Great sturgeon
  • Persian sturgeon
  • Caspian Roach