مقایسه برخی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون در فیل ماهی (Huso huso)، تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

خون ابزار مهمی در بررسی وضعیت فیزیولوژیکی یک ارگانیسم می ‌باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین و ثبت تفاوت‌ های موجود بین فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون دوگونه ‌ی غضروفی-استخوانی، فیل‌ ماهی (Huso huso) و تاس ‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)  با یک گونه استخوانی، کلمه خزری  (Rutilus rutilus caspicus)، انجام گردید. جهت دستیابی به این هدف، ماهیان خاویاری  و کلمه به‌ ترتیب با میانگین وزنی 5-3 و  3-2 گرمی، از مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سیجوال (استان گلستان) تهیه و در مرکز تحقیقات آبزی ‌پروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نگه داری شدند. کلیه شرایط محیطی، برای همه تانک‌ ها کاملاً یکسان (دمای آب طی دوره پرورش 23 درجه سانتی‌ گراد، pH 7/5 و اکسیژن 7/9 میلی‌ گرم در لیتر و 2 بار در روز تغذیه با غذای تجاری) در نظر گرفته شد. جهت مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما و سرم خون ماهیان خون‌ گیری انجام و بررسی پارامترهای بیوشیمیاییخون (آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، کراتین فسفوکیناز (CPK)، آلبومین ، پروتئین کل و گلوکز ) طبق روش ‌های استاندارد صورت گرفت. تفاوت معنی‌ داری در مقادیر به ‌دست آمده از بررسی فاکتورهای آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، کراتین فسفوکیناز (CPK)، آلبومین سه گونه (فیل‌ ماهی، تاس‌ ماهی و کلمه خزری) مشاهده نشد (0/05P). هرچند در این مقایسه مقادیر آلبومین پلاسما در هر سه گونه کم‌ تر از مقادیر آلبومین سرم بود، درحالی‌ که مقادیر ALT پلاسما علی رغم عدم معنی‌ داری (0/05<P) در هر سه گونه بیش ‌تر از مقادیر ALT سرم بود. مقادیر گلوکز سرم و پلاسمای خون تفاوت معنی داری را نشان دادند (0/05P) که در تمامی نمونه‌ ها مقادیر گلوکز در پلاسمای خون بیش ‌تر از سرم بود. در مورد فاکتورAST نیز در هر سه گونه مقادیر به‌ دست آمده از پلاسما بیش‌ تر از مقادیر به‌ دست آمده از سرم بود. پروتئین کل سرم در هر سه گونه بیش ‌تر از پروتئین کل پلاسما به‌ دست آمد که این تفاوت در ماهی کلمه معنی‌ دار بود (0/05 P). از آن‌ جاکه در مطالعه حاضر در برخی فاکتورها در پلاسما و سرم تفاوت‌ هایی دیده شد، به‌ نظر می‌ رسد با توجه به تشابه بیش ‌تر وضعیت پلاسمای خون به محیط طبیعی خون، استفاده از پلاسما در گونه ‌های مورد بررسی ارجح ‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها