بررسی روند رشد شاه میگوی گونه Panulirus homarus Linnaeus, 1758 درشرایط اسارت

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، صندوق پستی:1783-13145

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

این مطالعه به‌ منظور بررسی شاخص ‌های رشد در دو گروه وزنی متفاوت 260-210 و 360 -310 گرمی شاه میگو Panulirus homarus در 6 حوضچه بتنی (هر حوضچه با مساحت 12 مترمربع) به‌ مدت 120 روز در کارگاه تکثیر میگو جاسک انجام گرفت. میانگین دمای آب در طول دوره پرورش 0/5±28/25 درجه سانتی‌گراد ثبت شد. میانگین pH و اکسیژن محلول در آب  به ‌ترتیب از 1/01±7/8 تا 1/3±8/2 و 0/24±6/7 تا 0/45± 7/457 میلی‌ گرم در لیتر متغیر بود. متوسط شوری آب نیز ppt 0/3±38/3 در طول دوره پرورش اندازه‌ گیری شد. میانگین افزایش وزن به‌ دست آمده شاه میگو در گروه وزنی 260-210 گرم معادل0/7±5/50 گرم و میانگین افزایش وزن به ‌دست آمده شاه میگو در گروه وزنی 360-310 گرم معادل 2/82±32 گرم بود. اختلاف معنی ‌داری در وزن به‌ دست آمده، متوسط افزایش وزن روزانه (ADG) و نرخ رشد ویژه (SGR) و درصد افزایش وزن بدن (BWI) بین دو گروه وزنی متفاوت مشاهده شد (0/05P) به‌طوری‌ که شاه میگو با گروه وزنی بالاتر عملکرد رشد پایین‌ تری نسبت به شاه میگو با گروه وزنی پایین ‌تر داشت. دیگر شاخص‌ های رشد ذکر شده نیز در گروه وزنی پایین‌ تر عملکرد بهتری نسبت به شاه میگوهای گروه وزنی بالاتر داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه وزنی 260-210 گرمی رشد سریع‌ تری نسبت به گروه وزنی 360-310 گرمی را دارا بود و با توجه به درصد بقا که در هر دو گروه، 100% بود.  برای پرورش این گروه وزنی مقرون به صرفه‌ تر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Growth of Spiny Lobsters (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) in Captivity Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehran Yasemi 1
  • Zabihallah Beik Inaloii 2
  • Amir Hooshang Bahri 2
1 Applied Scientific Higher Education Institute Jahad- e- Agriculture. Tehran, Iran
2 Islamic Azad University of Bandar Abbas Branch
چکیده [English]

The effect of different range weight (210-260 & 310-360 g) on growth performance, of Panolirus homarus in 4 betonies ponds (each 12 m2) for 4 month was studied. Mean value of water temperature was 28.25±0.5 oC. The average pH and dissolved oxygen (DO2) 7.8±1.01 to 8.2±1.3 and 6.7±0.24 to 7.45±0.45 mg/lit, was recorded, respectively. The average salinity water 38.3±0.3 ppt was measurd.The average weight gains were 50.5±0.7 gr for lobster in range weight 210-260. The significant different (P≤0.05) of weight gains, average daily gain rate (ADG %), specific growth rate (SGR %) and Body weight increase (BWI) were observed for different range weight (210-260 & 310-360 g) lobsters (P≤0.05). However lobster with higher weight group, so growth performance less than the lower weight group lobster. Other growth parameters mentioned also better performance than lobster at lower weight group had a higher weight lobster. The results of this study showed that 210-260 g weight group grew faster than have the upper weight group lobster and to consider the survival rate in both groups was 100% almost more economical to rear weight group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panulirus homarus
  • Spiny Lobsters
  • growth
  • Captivity Conditions