اثر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر عوامل رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در مرحله جوانی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر جایگزین کردن آرد کنجاله کانولا به‌ جای پودرماهی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و قیمت تمام شده جیره غذایی میگوی رودخانه ‌ای شرق در مرحله جوانی و بر اساس طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار با سطح‌ های جایگزینی (جیره پایه)0، 25، 50، 75، 100 درصد انجام گردید. تعداد 450 قطعه میگو با میانگین وزن 0/12± 1/00 گرم پس از دو هفته سازگاری با شرایط آزمایش و به‌ مدت 8 هفته با جیره‌ های آزمایشی تغذیه گردیدند. شاخص ‌های رشد شامل میانگین افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا، میزان بازدهی پروتئین، درصد بازماندگی و ترکیب بدن شامل رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن آرد کنجاله کانولا به ‌جای پودرماهی تا سطح 50 درصد تأثیر منفی معنی‌ داری در عملکرد رشد میگوها نداشت (0/05<P). ولی با افزایش آرد کنجاله کانولا در تیمارهای 75 و 100 درصد، عوامل رشد عدم بهبود را نشان دادند و دارای اختلاف معنی ‌داری با سایر تیمارها بودند (0/05>P). اختلاف معنی ‌داری به لحاظ آماری در میزان ترکیب بدن میگوها (پروتئین، چربی و خاکستر) مشاهده نشد (0/05<P) و فقط تیمارهای 75 و 100 درصد افزایش معنی‌ داری را در میزان رطوبت نشان دادند (0/05>P). از نتایج این آزمایش چنین استنباط می‌ گردد که افزایش آرد کنجاله کانولا تا 50 درصد با پودرماهی، عملکرد مطمئن ‌تری بر روی رشد و هم‌ چنین کاهش قیمت جیره غذایی میگوی جوان رودخانه ‌ای داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of replacing fish meal with different level of canola meal cake on growth performance and body composition of oriental river prawn (Macrobrachium nipponense) in juvenile stage

نویسندگان [English]

  • Abtin Biabani
  • Hamid Alaf Noverian
  • Bahram Falahatkar
Faculty of Natural Resources, University of Guilan, P.O.Box:1144 Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in order to determine the effectiveness of canola meal cake replacement with fish meal on growth indices, body composition and food price of juvenile oriental river prawn. The experiment was performed based on completely randomized designs in 5 treatments with 3 replications of different substitution levels 0 (control diet), 25%, 50%, 75%, and 100 %. Four hundred and fifty prawns with average weight of 1.00 ± 0.12 g after two weeks of adaptation were feed with experimental meal for eight weeks. Growth indexes including average weight gain (WG) specific growth rate (SGR), food conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER), survival rate (SR) and body composition including moisture, protein, fat and ash were evaluated. The results of this experiment shows that the substitution of canola meal cake up to 50% with fish meal has positive effect on growth performances (p>0.05). However with further increasing canola meal cake in Treatments 75 and 100% the growth performances had shown unimproved and there were statistically significant with other treatments (p<0.05). Meanwhile no significant difference (p>0.05) were observed in body composition (protein, fat and ash); Only moisture of the body in Treatments 75 and 100% showed a significant increase (p<0.05). It can be concluded that upto 50% canola meal cake replacement with fish meal had reliable performance on growth of juvenile prawn and also resulted to decrease food price in this exprement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriental river prawn
  • Canola Meal
  • nutrition
  • growth
  • Biochemical Composition of Body