مقایسه اثرات تغذیه ای آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) غنی شده با سلکوی وارداتی و ساخت داخل بر میزان رشد، بقاء و ناهنجاری های مرحله لاروی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه، صندوق پستی: 368

چکیده

در این پژوهش مقایسه اثرات تغذیه‌ ای آرتمیا (Artemia urmiana) غنی شده با روغن غنی ‌ساز (سلکوی) ساخت داخل با سلکوی وارداتی در روی لاروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان با وزن 0/002±0/1 گرم در یک مرحله زمانی تغذیه ‌ای 30 روزه در سه تیمار و هر کدام در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. لاروها به تعداد 500 عدد به ‌صورت تصادفی از حوضچه ‌های پرورش قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در شهرستان ارومیه انتخاب شدند. تیمارها شامل: - ناپلیوس آرتمیای غنی شده با سلکوی وارداتی(INVE) ، - ناپلیوس آرتمیا ی غنی نشده و - ناپلیوس آرتمیای غنی شده با سلکوی ساخت داخل بودند. نتایج نشان داد که لاروهای تیمارهای 1 و 3 رشد سریع‌ تری نسبت به تیمار 2 دارند و میانگین طول، وزن و ضریب چاقی به ‌دست آمده از آن تیمارها، اختلاف معنی ‌داری با تیمار 2 دارد (0/05>p). درپایان روز سی‌ ام درصد بقاء در بین تیمارهای مختلف 90 تا 67 درصد بود، بیش ‌ترین درصد مربوط به تیمار 1 با  90 درصد و کم‌ ترین مقدار آن با نسبت 67 درصد مربوط به تیمار 2 بود. ناهنجاری‌ های عمومی که شامل شنای نامتعادل، ضایعات پوستی، بی اشتهایی، بیرون‌ زدگی چشم، ساییدگی باله ‌ها و دفرمه شدگی  به تعداد 50 عدد در تیمار 1، 67 و 55 عدد به ‌ترتیب در تیمارهای 2 و 3 بودند که در این‌ خصوص تیمارهای 1 و 3 اختلاف معنی‌ داری با تیمار 2 دارند (0/05>p). نتیجه نهایی  تحقیق بیان‌ گر این است که روغن سلکوی ساخت داخل می ‌تواند جایگزین مشابه وارداتی- تجاری  آن شود. 

کلیدواژه‌ها