مقایسه اثرات تغذیه ای آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) غنی شده با سلکوی وارداتی و ساخت داخل بر میزان رشد، بقاء و ناهنجاری های مرحله لاروی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، ارومیه، صندوق پستی: 368

چکیده

در این پژوهش مقایسه اثرات تغذیه‌ ای آرتمیا (Artemia urmiana) غنی شده با روغن غنی ‌ساز (سلکوی) ساخت داخل با سلکوی وارداتی در روی لاروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان با وزن 0/002±0/1 گرم در یک مرحله زمانی تغذیه ‌ای 30 روزه در سه تیمار و هر کدام در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. لاروها به تعداد 500 عدد به ‌صورت تصادفی از حوضچه ‌های پرورش قزل‌ آلای رنگین‌ کمان در شهرستان ارومیه انتخاب شدند. تیمارها شامل: - ناپلیوس آرتمیای غنی شده با سلکوی وارداتی(INVE) ، - ناپلیوس آرتمیا ی غنی نشده و - ناپلیوس آرتمیای غنی شده با سلکوی ساخت داخل بودند. نتایج نشان داد که لاروهای تیمارهای 1 و 3 رشد سریع‌ تری نسبت به تیمار 2 دارند و میانگین طول، وزن و ضریب چاقی به ‌دست آمده از آن تیمارها، اختلاف معنی ‌داری با تیمار 2 دارد (0/05>p). درپایان روز سی‌ ام درصد بقاء در بین تیمارهای مختلف 90 تا 67 درصد بود، بیش ‌ترین درصد مربوط به تیمار 1 با  90 درصد و کم‌ ترین مقدار آن با نسبت 67 درصد مربوط به تیمار 2 بود. ناهنجاری‌ های عمومی که شامل شنای نامتعادل، ضایعات پوستی، بی اشتهایی، بیرون‌ زدگی چشم، ساییدگی باله ‌ها و دفرمه شدگی  به تعداد 50 عدد در تیمار 1، 67 و 55 عدد به ‌ترتیب در تیمارهای 2 و 3 بودند که در این‌ خصوص تیمارهای 1 و 3 اختلاف معنی‌ داری با تیمار 2 دارند (0/05>p). نتیجه نهایی  تحقیق بیان‌ گر این است که روغن سلکوی ساخت داخل می ‌تواند جایگزین مشابه وارداتی- تجاری  آن شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of nutritional effects between inland made SELCO with Commercial SELCO on the Growth, Survival and Abnormalities of Rain bow trout Larvae ( Oncorhynchus mykiss)

نویسنده [English]

  • Yousef Ali Asadpour
Iran Artemia Research Center, Urmia, P.O.Box: 368
چکیده [English]

This study was performed to compare the effects of enriched Artemia urmiana with inland made oil (SELCO) with commercial SELCO  on new feeding larvae of rainbow trout. This study was conducted on fishes with 0.1 ± 0.002 g weights in 3 gropes and 3 replicates during a 30 – day period. The fish larvae were collected randomly from trout culture ponds. Treatments included: 1- Artemia nauplii enriched with SELCO- made in country 2- unenriched Artemia nauplii  3- Artemia nauplii enriched with commercial SELCO. The results showed that larvae of treatments 1&3 grew faster than  treatment 2. Also , the same treatment produced heavier larvae than treatments 1 and 3 ( p<0.05). The highest survival rate belonged to T1 (90%) and the lowest to T2(67%). General abnormalities such as unbalanced swimming , skin injuries , anorexia, exophtalemei, Fin rot and deformations were observed as 50, 67 and 55 fishes per T1 , T2 and T3, respectively. Final results showed that there is the potential of SELCO enrichment oils production similar to foreign ones by interior potential.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • SELCO
  • Artemia urmiana