بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین و هیدروکربورهای نفتی آروماتیک (PAHs) در آب دریاچه نئور (استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بندرانزلی، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین سطح فلزات سنگین و ترکیبات نفتی در آب دریاچه نئور به منظور توسعه پایدار صورت پذیرفت. غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی و‏غلظت ترکیبات نفتی (PAHs) با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی(GC/MS) تعیین گردید. نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد که غلظت فلزات سنگین کادمیم ، سرب ، کبالت و کروم در آب دریاچه نئور اردبیل  بسیار ناچیز بوده و در اکثر نمونه ها میزان غلظت این فلزات خارج از حد اندازه گیری دستگاه جذب اتمی بوده است . غلظت آهن و به دنبال آن غلظت روی و نیکل در مقایسه با غلظت سایر فلزات سنگین در نمونه های مورد بررسی دارای مقادیر بالاتری بوده است. میانگین غلظت فلزات آهن ، روی ، نیکل ومس در کل پهنه آبی دریاچه نئور در ایستگاه ‏های مختلف به ترتیب 0/008±0/317، 0/003±0/1340، 0/006±0/091، 0/007±0/051 میلی‏ گرم بر لیتر اندازه گیری شد. میزان غلظت فلزات نیکل و آهن در آب دریاچه نئور نسبت به استانداردهای TSE-266 ،WPCL ،EC بالاتر بوده است. نتایج آنالیز 16 ترکیب نفتی آروماتیک(PAHs ) نشان داد که میانگین غلظت فنانترین  و آنتراسن در آب دریاچه به ترتیب 1/27±2/7 و 1/04±1/0 میکرو‏گرم بر لیتر بوده است و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ترکیبات PAHs در دریاچه نئور دارای منبع پایرولیتیک است و ورود ترکیبات نفتی PAHs به دریاچه از منابع سوختی بیش تر از منابع نفتی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of heavy metals and PAHs concentration of water in Neour Lake (Ardbil Province)

نویسندگان [English]

 • Hadi Babaei 1
 • Hosin Saberi 1
 • Nima Pourang 2
 • Seyed Hojat Khodaparast 1
 • Hojat Mohsenpour 1
1 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the presence of heavy metals and 16PAHs of the Neour lake water, in Ardbil Province.   The results of heavy metals analysis of Neour lake water in the cat that the level of heavy metals of Cd, Pb, Co and Cr low. The concentration of those heavy metals in most water sample was under the detection limit of atomic absorption device. the Fe level and then Zn were camper tom other heavy metals were higher. The mean concentration Fe, Zn, Ni and Cu in Neour lake over at sampling station were 0.371±0.008, 0.134±0.003, 0.091±0.006, 0.051±0.007 mg/l respectively which concentration Fe and Ni is higher than the TSE-266, WPCL and EC permissible value. The results of 16 petroleum aromatic hydrocarbons (PAHs) analysis showed that the mean concentration of pharantrolin and antrasin in near lake water were 2.7±1.27 and 1.0±1.04 µg/l respectivility this result suggest that the PAHs compound in Neour lake from pyrolytic sources where they originated from petroleum sources. The result of pollution study in Neour lake water showed there the level of pollutant one very low at the current condition where there are at sources of those pollutant the water shad area of Neour lake the result suggest that the lake the is clear.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals
 • GC/MS
 • Neour lake
 • Ardebil
 1. اسماعیلی­ ساری، ع.، 1381. آلاینده­ های بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر. 769 صفحه.
 2. بابائی، ه.؛ 1394. بررسی آلودگی­ های زیست ­محیطی فلزات سنگین و سموم کشاورزی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل. پژوهشکده آبزی ­پروری آب ­های داخلی. بندرانزلی. 58 صفحه.
 3. بابائی، ه.، 1397. بررسی کیفیت آب براساس آلاینده‌‌های زیست محیطی (فلزات سنگین، سموم کشاورزی، ترکیبات نفتی و شوینده) در دریاچه نئور (استان اردبیل). پژوهشکده آبزی ­پروری آب ­های داخلی کشور. 58 صفحه.
 4. بابائی، ه.؛ خداپرست، س.؛ ولی ­پور، ع. و صابری، ح.، 1394. بررسی و سنجش فلزات سنگین و برخی از سموم کشاورزی در پایاب سد یامچی اردبیل به ­منظور توسعه آبزی­ پروری. مجله فن­ آوری­ های نوین در توسعه آبزی ­پروری. سال 9، شماره 4، صفحات 39 تا 50.
 5. رجایی، ق.؛ جهان ­تیغ، ح.؛ میر، ع.؛ حصاری­ مطلق، س. و حسن ­پور، م.، 1389. بررسی غلظت فلزات سنگین در مخازن آب چاه نیمه ­های استان سیستان و بلوچستان در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 22، شماره 90، صفحات 105 تا 112.
 6. سلیمی، ل.، 1387. پایش زیستی هیدروکرین ­های آروماتیک چند حلقه­ ای (PAHs) و فلزات سنگین نیکل و وانادیم در رسوبات و دوکفه ­ای آنادونت تالاب انزلی و تعیین بایومارکر NRR به ­عنوان شاخص زیستی این آلاینده‌‌ها. رساله دکترا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 7. کرباسی، ع.، 1379. غلظت استاندارد و منشا ( Zn, Ni, Mn, Pb, Fe, V, Cd, Co, Cu) در رسوبات سطحی خلیج فارس. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. شماره‌های 5 و 6، 13 صفحه.
 8. نصراله ­زاده ­ساروی، ح.، 1394. هیدرولوژی، هیدروبیولوژی و آلایند‏ه ‏های زیست محیطی در منطقه جنوبی دریای خزر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری. 164 صفحه.
 9. وفائی، م.، 1379. بررسی و تعیین غلظت عناصر سنگین در دو گونه ماهی سفید و کپور در سواحل جنوبی دریای خزر. پایان نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده علوم و فنون دریائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
 10. ولایت­ زاده، م. و کوشافر، آ.، 1398. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات سطحی تالاب ناصری (خرمشهر). مجله دانشکده بهداشت و انیسیتو تحقیقاتی بهداشتی. دوره 18، شماره 2، صفحات 157 تا 168.
 11. Albers, P.H., 1994. Handbook of Ecotoxicology. Lewis publishers, Boca Raton, FL. 330 p.
 12. American public Health Association. 2005. Standard methods for examination of water and wastewater. 7th ed. pp: 254-260.
 13. Angelidis, M.O. and Aloupi, M., 1995. Metals in sediments for Rhodes Harbor, Greece. Marine Pollution Bulletin. Vol. 31, pp: 273-276.
 14.  Anonymous. 1997. Gediz Havzası Çalışmaları. T.C. İzmir Çevre İl Müdürlüğü, Türkiye. (In Turkish).
 15. Bahnasawy, M.; Khidr, A. and Dheina, N., 2011. Assessment of heavy metal concentrations in water, plankton, and fish of Lake Manzala, Egypt. Research Article Turk J Zoo. Vol. 35, No. 2, pp: 271-280. DOI:10.3906/zoo. 0810-6.
 16. Baumard, P.; Budzinski, H. and Garrigues, P., 1998. Polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments and mussels of the western Mediterranean Sea. Environmental Toxicology Chemicals. Vol. 17, pp: 765-776.
 17. Baumard, P.; Budzinski, H. and Garrigues, P., 1998. Polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments and mussels of the western Mediterranean Sea. Environmental Toxicology Chemicals. Vol. 17, pp: 765-776.
 18. Boyed, C.E. and Tucker, C., 1998. Pond aquaculture water quality management. United State of America. 700 p.
 19. Carballeira, A.; Carral, E.; Puente, X. and Villares, R., 2000. Regional scale monitoring of coastal contamination. Nutrients and heavy metals in estuarine sediments and organisms on the coast of Galicia (Northwest Spain). International Journal of Environment and Pollution. Vol. 13, pp: 534-572.
 20. De Mora, S.; Sheikholeslami, M.R.; Wyse, E.; Azemard, S. and Cassi, R., 2004. An assessment of metal contamination in coastal sediment of the Caspian Sea. Marine Pollution Bulletin. Vol. 48, pp: 61-77.
 21. Dietz, R.; Riget, F.; Cleeman, M.; Aarkrog, A.; Johansen, P. and Hansen, J.C., 2000.Comparison of contaminants from different trophic levels and ecosystems. The Science of the Total Environment. Vol. 245, pp: 221-231.
 22. Eng, S., 2015. The nutrient, total petroleum hydrocarbon and heavy metal contents in the seawater of Bohai Bay, China: temporal-spatial variations, sources, pollution statuses, and ecological risks. Marine pollution bulletin. Vol. 95, No. 1, pp: 445-451.
 23. Environmental Protection Agency (EPA). 2002. Risk assessment: Technical background information. RBG Table. Available from http://www.epa.gov./reg3hwmd/risk (online update: 23.03.2009).
 24. European Commission (EC). 1998. Council Directive 98/83/. EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. L 330/32, 5.12.98.
 25. Fernandes, M.B.; Sicre, M.A.; Boireau, A. and Tronszynski, J., 1997. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) distributions in the Seine River and its estuary. Marine Pollution Bulletin. Vol. 34, pp: 857-867.
 26. Karadede, H. and Ünlü, E., 2000. Concentrations of some heavy metals in water, sediment and fish species from the Atatürk Dam Lake(Euphrates), Turkey. Chemosphere. Vol. 41, No. 9, pp: 1371-1376.
 27. Kennish, M.J., 1997. Pollution Impacts on Marine Biotic Communities. CRC Press. pp: 40-51.
 28. Maskaoui, K.; Zhou, J.L.; Hong, H.S. and Zhang, Z.L., 2002.Contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons in the Jiulong River Estuary and Western Xiamen Sea, China. Environmental Pollution. Vol. 118, No. 109, pp: 122.
 29. Özmen, H.; Külahçı, F.; Çukurovalı, A. and Doğru, M., 2004. Concentrations of heavy metal and radioactivity in surface water and sediment of Hazar Lake (Elazığ, Turkey). Chemosphere. Vol. 55, pp: 401-408.
 30. Öztürk, M.; Özözen, G.; Minareci, O. and Minareci, E., 2008. Determination of heavy metals in of fishes, water and sediment from the Demirköprü Dam Lake (Turkey). Journal of Applied Biological Sciences. Vol. 2, No. 3, pp: 99-104.
 31. Öztürk, M.; Özözen, G.; Minareci, O. and Minareci, E., 2009. Termination of Heavy metals in Fish, water and sediments of Avsar Damlake in Turkey. Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng. Vol. 6, No. 2, pp: 73-80.
 32. Rashed, M.N., 2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environmental International. pp: 27-33.
 33. Reihlen, A.; Ruut, J.; Engewald, P.; Fammler, H. and Moukhametshina, E., 2010. The Russian system of chemicals management. Federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety.
 34. Stoskopf, M.K., 1993. Fish medicine. WB. Saunders Co. London, England. 882 p.
 35. Tam, N.F.Y.; Ke, L.; Wang, X.H. and Wong, Y.S., 2001. Contamination of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of mangrove swamp. Environmental Pollution. Vol. 114, pp: 255-263.
 36. Tolosa, I.; Mora, S.; Sheikholeslami, M.R.; Villeneuve, J.P.; Bartocci, J. and Cattini, Ch., 2004. Aliphatic and aromatic hydrocarbons in coastal Caspian Sea sediments. Marine Pollution Bulletin. Vol. 48, pp: 44-60.
 37. TSE-266 (Turkish standards). 2005. Insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik. Türk Standartları, Ankara. (In Turkish).
 38.  UNECE. 1994. Standard Statistical Classification of Surface Freshwater Quality for the Maintenance of Aquatic Life. In: Readings in International Environment Statistics, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva.
 39. Witt, G., 1998. Polycyclic aromatic hydrocarbons in water and sediments of the Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin. Vol. 36, pp: 577-586.
 40. World Health Organization (WHO). 1993. Guidelines for drinking water quality. Recommendations. Vol. 1, 2nd ed., Geneva.
 41. World Health Organization (WHO). Guidelines for drinking-water quality - 4th Ed.
 42. WPCL (Water Pollution Control Legislation). 2004. Land-Based Water Quality Classification, Official journal, 25687, Turkey.