شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت الویت بندی بهسازی اکولوژیکی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی: 8415683111

چکیده

بسیاری از مناطق حفاظت شده که از نظر اکولوژیکی دارای ارزش بالایی هستند به دلیل شدت آشفتگی های انسانی در امان نبوده اند. پارک ملی خجیر نیز تحت تاثیر آشفتگی ها وتعارضات شدیدی قرار گرفته است. بهترین راه برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی ازحضور انسان، بهسازی اکولوژیکی تشخیص داده شده است. هدف اصلی این مطالعه تعیین معیارها و زیرمعیارهای لازم  و سپس تعیین اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر جهت الویت بندی مناطق نیازمند به بهسازی اکولوژیکی بوده است. پس از بررسی منطقه و برداشت اطلاعات لازم و هم چنین مطالعه مراجع علمی مرتبط، معیارهای مهم شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ساختار حل مسئله شکل گرفت. در ادامه پایگاه داده‌ها شامل لایه‌های معیار تشکیل شد. به منظور کسب اهمیت معیارها که در دو گروه اصلی بیوفیزیکی و آشفتگی‌ها جای گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نظر کارشناسان خبره گردآوری گردید و داده‌های به دست‌آمده در نرم افزار Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. معیار آشفتگی ها با وزن 0/712 از اهمیت بیش تری نسبت به معیار بیوفیزیکی برخوردار بود که نشان از اثر مهم آشفتگی ها در تصمیم گیری ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Required Criteria for Prioritization of Ecological Restoration (Case Study: Khojir National Park)

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Dorehgar Zavareh
  • Sima Fakheran
  • Alireza Soffianian
  • Mahmoud Reza Hemami
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 8415683111, Iran
چکیده [English]

Human activities and habitat fragmentation in protected areas and ecological sensitive regions can have negative impacts on wildlife populations. Khojir National Park is among one of the most sensitive national parks in Iran, and is affected by frequent and intense disturbances in a human-dominated landscape. In recent years, ecological restoration has been highly recommended to reduce the negative impacts of human disturbances on natural ecosystems. The main objective of this study was determining the required criteria and their relative importance to assessment the ecological priority area in Khojir National Park in order to the conservation of biodiversity. For this purpose, after intensive literature review, and field visit, the most important criteria were identified and using Analytic Hierarchy Process (AHP), problem solving structure was formed, and then the database contains criteria layers was prepared. The criteria were divided into two main groups including 1) biophysical criteria, and 2) disturbances, and then criteria importance was obtained with poll from experts. The data analysis have been done by Expert Choice software. The results showed that disturbance criteria with 0.712 weight is more important comparing biophysical criteria for determining priority areas for ecological restoration and conservation planning in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Restoration
  • Khojir National Park
  • Criteria
  • Analytic Hierarchy Process